آيين نامه تعيين ضوابط ومقررات مربوط به محروميت اشخاص ازافتتاح حساب جاري وچگونگي پاسخ استعلام بانك ها مصوب 1373

آيين نامه تعيين ضوابط ومقررات مربوط به محروميت اشخاص ازافتتاح حساب جاري وچگونگي پاسخ استعلام بانك ها  مصوب 1373,08,25

ماده 1

بانك ها مكلفند هنگام افتتاح حساب جاري براي اشخاص ، مشخصات كامل شناسنامه ( نام ونام خانوادگي ، شماره شناسنامه ، محل صدور، نام پدر، تاريخ تولد ) ونشاني كامل آنان رادريافت ودركارتهاي مربوط درج نمايند.

ماده 2

بانك ها مكلفند درصورت درخواست دارنده چك گواهي عدم پرداخت رابراساس ماده ( 4 ) قانون صدورچك بامشخصات كامل صادركننده چك وسايرموارد مندرج در ماده يادشده تنظيم وبه دارنده چك تسليم نمايند.

تبصره ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است رويه موجود بانك ها درمورد واريز وجوه چك ازطريق بانكي رامنطبق بااين ماده اصلاح نمايد.

ماده 3

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است بادريافت فهرست مشخصات اشخاصي كه تعقيب آنان دررابطه با صدورچك بلامحل منتهي به صدوركيفرخواست شده است ، فهرست اسامي ومشخصات اشخاص مشمول ماده ( 21 ) اصلاحي قانون صدورچك راتهيه كرده ودرپايان هرماه طي بخشنامه اي به بانك هاي كشور ابلاغ نمايد.

تبصره ـ وزارت دادگستري مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا دراجراي اين ماده مراجع قضايي اطلاعات يادشده رابلافاصله پس ازصدور كيفرخواست ، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايند.

ماده 4

بانك ها مكلفند حساب جاري اشخاصي راكه اسامي آنان درفهرست اشخاص مشمول ماده ( 21 ) اصلاحي قانون صدورچك درج است ، بسته وازافتتاح حساب جاري ودادن دسته چك درمدت قانوني به آنها خودداري نمايند.

ماده 5

درمواردي كه اشخاص مشمول ماده ( 21 ) اصلاحي قانون صدورچك ازناحيه مراجع قضايي حكم برائت ياقرارمنع يا موقوفي تعقيب اخذ نمايند به ترتيبي كه از شمول ماده ( 21 ) اصلاحي قانون صدورچك خارج شده باشند ، مراتب ازسوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي حذف نام آنان ازفهرست موضوع ماده ( 3 ) اين آيين نامه به بانك هاي كشور ابلاغ خواهد شد.

حسن حبيبي- معاون اول رييس جمهور