آیین نامه تعیین ضوابط ومقررات مربوط به محرومیت اشخاص ازافتتاح حساب جاری وچگونگی پاسخ استعلام بانك ها مصوب 1373

آیین نامه تعیین ضوابط ومقررات مربوط به محرومیت اشخاص ازافتتاح حساب جاری وچگونگی پاسخ استعلام بانك ها  مصوب 1373,08,25

ماده 1

بانك ها مكلفند هنگام افتتاح حساب جاری برای اشخاص ، مشخصات كامل شناسنامه ( نام ونام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد ) ونشانی كامل آنان رادریافت ودركارتهای مربوط درج نمایند.

ماده 2

بانك ها مكلفند درصورت درخواست دارنده چك گواهی عدم پرداخت رابراساس ماده ( 4 ) قانون صدورچك بامشخصات كامل صادركننده چك وسایرموارد مندرج در ماده یادشده تنظیم وبه دارنده چك تسلیم نمایند.

تبصره ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است رویه موجود بانك ها درمورد واریز وجوه چك ازطریق بانكی رامنطبق بااین ماده اصلاح نماید.

ماده 3

بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است بادریافت فهرست مشخصات اشخاصی كه تعقیب آنان دررابطه با صدورچك بلامحل منتهی به صدوركیفرخواست شده است ، فهرست اسامی ومشخصات اشخاص مشمول ماده ( 21 ) اصلاحی قانون صدورچك راتهیه كرده ودرپایان هرماه طی بخشنامه ای به بانك های كشور ابلاغ نماید.

تبصره ـ وزارت دادگستری مكلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا دراجرای این ماده مراجع قضایی اطلاعات یادشده رابلافاصله پس ازصدور كیفرخواست ، به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.

ماده 4

بانك ها مكلفند حساب جاری اشخاصی راكه اسامی آنان درفهرست اشخاص مشمول ماده ( 21 ) اصلاحی قانون صدورچك درج است ، بسته وازافتتاح حساب جاری ودادن دسته چك درمدت قانونی به آنها خودداری نمایند.

ماده 5

درمواردی كه اشخاص مشمول ماده ( 21 ) اصلاحی قانون صدورچك ازناحیه مراجع قضایی حكم برائت یاقرارمنع یا موقوفی تعقیب اخذ نمایند به ترتیبی كه از شمول ماده ( 21 ) اصلاحی قانون صدورچك خارج شده باشند ، مراتب ازسوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام آنان ازفهرست موضوع ماده ( 3 ) این آیین نامه به بانك های كشور ابلاغ خواهد شد.

حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور