آيين نامه ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/2/1391 ‏بنا به پيشنهاد شماره 154867/121 مورخ 16/7/1390 ‏شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده (13‏) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل (44‏) قانون اساسي- مصوب1388 ‏ – آيين نامه ماده مذكور را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي – مصوب – 1388مصوب 1391,02,10

ماده 1

 اصطلاحات و واژه هاي تعريف شده در ماده (1‏) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1384و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي با همان تعاريف در اين آيين نامه به كار مي روند، ساير واژه ها و اصطلاحات به شرح زير تعريف مي شوند:

الف قانون: قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل (44‏) قانون اساسي- مصوب 1388‏– .

ب اشخاص تحت نظارت: نهادهاي مالي، ناشران اوراق بهادار و تشكلهاي خود انتظام.

پ مدير: عضو حقيقي هيئت مديره، نماينده شخص حقوقي در هيئت مديره و مدير عامل اشخاص ‏تحت نظارت.

ت صلاحيت حرفه اي :دارا بودن سوابق علمي،تحصيلي و تجربي مرتبط با مديريت و حسن سابقه فعاليت مرتبط از سوي مدير.

ث داوطلب مديريت: فردي كه صلاحيت حرفه اي وي به عنوان مدير عامل ناشر اوراق بهادار و نهادهاي مالي و تشكلهاي خود انتظام از حيث سوابق تحصيلي و تجربي منوط به احراز شرايط زير است:

الف شرايط اعضاي هئيت مديره ناشر اوراق بهادار:
1
‏- داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي مرتبط با موضوع فعاليت ناشر.
2 –
داشتن پنج سال سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع فعاليت ناشر.

تبصره 1 در صورت داشتن مدرك تحصيلي كمتر از كارشناسي و حداقل تا ديپلم عضويت در هيئت مديره ناشران منوط به داشتن حداقل ده سال سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع فعاليت ناشر مي باشد.

تبصره 2 ‏ دارندگان مدرك تحصيلي بالاتر از كارشناسي با داشتن حداقل سه سال سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع فعاليت ناشر مي توانند به عنوان عضو هيئت مديره ناشر انتخاب شوند.

ب شرايط مديرعامل ناشر اوراق بهادار:
1 –
داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي مرتبط با موضوع فعاليت ناشر و مدارك قابل قبول ‏دال بر آشنايي با مباني مديريت، اقتصاد، حسابداري و قوانين و مقررات مرتبط.
2 –
داشتن حداقل پنج سال سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع فعاليت ناشر

ج شرايط اعضاي هئيت مديره نهادهاي مالي و تشكلهاي خود انتظام:
1 –
داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي مرتبط
2
‏- داشتن حداقل سه سال سابقه كار مفيد و مرتبط به نحوي كه توانائي مديريت و راهبري نهادهاي مالي يا تشكل خود انتظام حسب مورد و با توجه به حجم سرمايه و نوع نهاد مالي يا تشكل خود انتظام را داشته باشد.

د شرايط مدير عامل نهادهاي مالي و تشكلهاي خود انتظام:
‏1 – داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي مرتبط و مدارك قابل قبول دال بر آشنائي با مباني مديريت، اقتصاد، حسابداري و قوانين و مقررات مرتبط
2
‏- داشتن حداقل پنج سال سابقه كار مرتبط به نحوي كه توانائي مديريت و راهبري نهاد مالي يا تشكل خود انتظام را داشته باشد.

تبصره ضوابط مربوط به مدارك قابل قبول در جزء (1‏) بندهاي ب و د و تعيين ضوابط و شاخص هاي مربوط به احراز شرايط مندرج در جزء (2‏) بندهاي ج و د براساس قوانين و مقررات مربوط بنا به پيشنهاد سازمان و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود.

ماده 3

سازمان در موارد زير از هر يك از مديران اشخاص تحت نظارت سلب صلاحيت مي نمايد:
الف – در صورتي كه مشخص شود مدير انتخاب شده يا تاييد صلاحيت شده از ابتدا فاقد يكي از شرايط صلاحيت حرفه اي بوده يا محكوميت قطعي كيفري موثر داشته است.
‏ب – در صورتي كه مشخص شود مدير انتخاب شده يا تأييد صلاحيت شده يكي از شرايط صلاحيت ‏حرفه اي را از دست داده يا به موجب حكم صادره از مراجع ذي صلاح قضايي محكوميت قطعي كيفري مؤثر پيدا كرده است.
‏ج – در صورت محكوميت قطعي مدير به هر يك از جرايم مالي شامل كلاهبرداري، اختلاس، خيانت در امانت، جرائم موضوع فصل (6) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشويي، ورشكستگي به تقلب و دريافت و پرداخت رشوه.

تبصره سلب صلاحيت مديران اشخاص تحت نظارت حداقل به مدت سه ماه و حداكثر تا سلب صلاحيت به صورت دائم خواهد بود كه بر اساس مقررات مربوط رسيدگي به تخلفات در سازمان اعمال مي گردد.

ماده 4

 مديران اشخاص تحت نظارت در صورت ارتكاب تخلفات زير با تصميم سازمان سلب صلاحيت مي شوند:
‏الف- در صورتي كه فعل و يا ترك فعل مديران ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشكلهاي خود انتظام موجب تخلف اشخاص تحت نظارت گردد و اين تخلف منجر به جريمه اي به ميزان بيش از نصف حداكثر جريمه هاي نقدي مذكور در ماده (2‏) آيين نامه ماده (14‏) قانون، موضوع تصويب نامه شماره 173265/ت45676هـ مورخ 2/9/1390 براي هر تخلف گردد.
‏ب -در صورتي كه مدير اشخاص تحت نظارت مرتكب تخلفات موضوع ماده (4‏) آيين نامه ماده ‏(14‏) قانون و محكوم به جريمه نقدي به ميزان بيش از نصف حداكثر جريمه هاي نقدي مذكور در ماده (4‏) آيين نامه مذكور براي هر تخلف گردد.

ماده 5 ‏

 در صورت سلب صلاحيت از هر يك از مديران اشخاص تحت نظارت، مرجع انتخاب كننده رأساً موظف است نسبت به بركناري وي ظرف يك ماه اقدام نمايد. در صورت عدم بركناري، سازمان نسبت به ارسال اخطار بركناري مدير سلب صلاحيت شده به آن مرجع اقدام خواهد كرد. در صورت عدم بركناري مدير سلب صلاحيت شده ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه، مرجع انتخاب كننده متخلف محسوب و به تخلفات وي، حسب مورد طبق آيين نامه اجرايي ماده (14‏) قانون رسيدگي مي شود.

تبصره 1 درخصوص مديراني كه توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند اخطار سلب صلاحيت به تمامي مديران شخص تحت نظارت اعم از مدير عامل و اعضاي هيئت مديره و نيز به بازرس شخص تحت نظارت ابلاغ مي شود و نامبردگان مكلفند براساس ترتيبات مقرر در قوانين و اساسنامه شخص تحت نظارت نسبت به دعوت مجمع اقدام نمايند تا جانشين مدير سلب صلاحيت شده را انتخاب نمايد. در صورت عدم دعوت مجمع، مديران اشخاص تحت نظارت متخلف محسوب و به تخلفات آنها طبق آيين نامه اجرايي ماده (14‏) قانون، رسيدگي مي شود.

تبصره 2 درخصوص آن دسته از نهادهاي مالي و تشكلهاي خود انتظام كه در قالبي غير از شركت فعاليت مي نمايند تكاليف و مسئوليتهاي مديران، مرجع انتخاب كننده و مجمع عمومي برعهده ركن مشابه در آنها خواهد بود.

ماده 6

 در صورتي كه سازمان از مديري سلب صلاحيت نمايد، مدير مزبور مي تواند ظرف ده روز از تارين ابلاغ، از تصميم متخذه به هيئت مديره سازمان اعتراض نمايد. نظر هيئت مديره سازمان در اين خصوص قطعي و لازم الاجرا است.

ماده 7 ‏

 كساني كه قبل از ابلاغ اين آيين نامه به عنوان مدير يكي از اشخاص تحت نظارت انتخاب شده اند بايد صلاحيت حرفه اي موضوع اين آيين نامه را داشته باشند. اشخاص تحت نظارت مكلفند حداكثر تا يكسال پس از ابلاغ اين آيين نامه نسبت به انتخاب افراد داراي صلاحيت حرفه اي به جاي آن دسته از مديراني كه شرايط صلاحيت حرفه اي موضوع اين آيين نامه را ندارند، اقدام نمايند در غير اين صورت مطابق ترتيبات مقرر در ماده (4‏) اين آيين نامه اقدام خواهد شد.

محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور