آیین نامه ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های كلی اصل (44) قانون اساسی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1391 ‏بنا به پیشنهاد شماره 154867/121 مورخ 16/7/1390 ‏شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده (13‏) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های كلی اصل (44‏) قانون اساسی- مصوب1388 ‏ – آیین نامه ماده مذكور را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های كلی اصل (44) قانون اساسی – مصوب – 1388مصوب 1391,02,10

ماده 1

 اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده (1‏) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1384و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای كلی اصل (44) قانون اساسی با همان تعاریف در این آیین نامه به كار می روند، سایر واژه ها و اصطلاحات به شرح زیر تعریف می شوند:

الف قانون: قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای كلی اصل (44‏) قانون اساسی- مصوب 1388‏– .

ب اشخاص تحت نظارت: نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشكلهای خود انتظام.

پ مدیر: عضو حقیقی هیئت مدیره، نماینده شخص حقوقی در هیئت مدیره و مدیر عامل اشخاص ‏تحت نظارت.

ت صلاحیت حرفه ای :دارا بودن سوابق علمی،تحصیلی و تجربی مرتبط با مدیریت و حسن سابقه فعالیت مرتبط از سوی مدیر.

ث داوطلب مدیریت: فردی كه صلاحیت حرفه ای وی به عنوان مدیر عامل ناشر اوراق بهادار و نهادهای مالی و تشكلهای خود انتظام از حیث سوابق تحصیلی و تجربی منوط به احراز شرایط زیر است:

الف شرایط اعضای هئیت مدیره ناشر اوراق بهادار:
1
‏- داشتن حداقل مدرك تحصیلی كارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت ناشر.
2 –
داشتن پنج سال سابقه كار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر.

تبصره 1 در صورت داشتن مدرك تحصیلی كمتر از كارشناسی و حداقل تا دیپلم عضویت در هیئت مدیره ناشران منوط به داشتن حداقل ده سال سابقه كار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر می باشد.

تبصره 2 ‏ دارندگان مدرك تحصیلی بالاتر از كارشناسی با داشتن حداقل سه سال سابقه كار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر می توانند به عنوان عضو هیئت مدیره ناشر انتخاب شوند.

ب شرایط مدیرعامل ناشر اوراق بهادار:
1 –
داشتن حداقل مدرك تحصیلی كارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت ناشر و مدارك قابل قبول ‏دال بر آشنایی با مبانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و قوانین و مقررات مرتبط.
2 –
داشتن حداقل پنج سال سابقه كار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر

ج شرایط اعضای هئیت مدیره نهادهای مالی و تشكلهای خود انتظام:
1 –
داشتن حداقل مدرك تحصیلی كارشناسی مرتبط
2
‏- داشتن حداقل سه سال سابقه كار مفید و مرتبط به نحوی كه توانائی مدیریت و راهبری نهادهای مالی یا تشكل خود انتظام حسب مورد و با توجه به حجم سرمایه و نوع نهاد مالی یا تشكل خود انتظام را داشته باشد.

د شرایط مدیر عامل نهادهای مالی و تشكلهای خود انتظام:
‏1 – داشتن حداقل مدرك تحصیلی كارشناسی مرتبط و مدارك قابل قبول دال بر آشنائی با مبانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و قوانین و مقررات مرتبط
2
‏- داشتن حداقل پنج سال سابقه كار مرتبط به نحوی كه توانائی مدیریت و راهبری نهاد مالی یا تشكل خود انتظام را داشته باشد.

تبصره ضوابط مربوط به مدارك قابل قبول در جزء (1‏) بندهای ب و د و تعیین ضوابط و شاخص های مربوط به احراز شرایط مندرج در جزء (2‏) بندهای ج و د براساس قوانین و مقررات مربوط بنا به پیشنهاد سازمان و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

ماده 3

سازمان در موارد زیر از هر یك از مدیران اشخاص تحت نظارت سلب صلاحیت می نماید:
الف – در صورتی كه مشخص شود مدیر انتخاب شده یا تایید صلاحیت شده از ابتدا فاقد یكی از شرایط صلاحیت حرفه ای بوده یا محكومیت قطعی كیفری موثر داشته است.
‏ب – در صورتی كه مشخص شود مدیر انتخاب شده یا تأیید صلاحیت شده یكی از شرایط صلاحیت ‏حرفه ای را از دست داده یا به موجب حكم صادره از مراجع ذی صلاح قضایی محكومیت قطعی كیفری مؤثر پیدا كرده است.
‏ج – در صورت محكومیت قطعی مدیر به هر یك از جرایم مالی شامل كلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل (6) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشكستگی به تقلب و دریافت و پرداخت رشوه.

تبصره سلب صلاحیت مدیران اشخاص تحت نظارت حداقل به مدت سه ماه و حداكثر تا سلب صلاحیت به صورت دائم خواهد بود كه بر اساس مقررات مربوط رسیدگی به تخلفات در سازمان اعمال می گردد.

ماده 4

 مدیران اشخاص تحت نظارت در صورت ارتكاب تخلفات زیر با تصمیم سازمان سلب صلاحیت می شوند:
‏الف- در صورتی كه فعل و یا ترك فعل مدیران ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشكلهای خود انتظام موجب تخلف اشخاص تحت نظارت گردد و این تخلف منجر به جریمه ای به میزان بیش از نصف حداكثر جریمه های نقدی مذكور در ماده (2‏) آیین نامه ماده (14‏) قانون، موضوع تصویب نامه شماره 173265/ت45676هـ مورخ 2/9/1390 برای هر تخلف گردد.
‏ب -در صورتی كه مدیر اشخاص تحت نظارت مرتكب تخلفات موضوع ماده (4‏) آیین نامه ماده ‏(14‏) قانون و محكوم به جریمه نقدی به میزان بیش از نصف حداكثر جریمه های نقدی مذكور در ماده (4‏) آیین نامه مذكور برای هر تخلف گردد.

ماده 5 ‏

 در صورت سلب صلاحیت از هر یك از مدیران اشخاص تحت نظارت، مرجع انتخاب كننده رأساً موظف است نسبت به بركناری وی ظرف یك ماه اقدام نماید. در صورت عدم بركناری، سازمان نسبت به ارسال اخطار بركناری مدیر سلب صلاحیت شده به آن مرجع اقدام خواهد كرد. در صورت عدم بركناری مدیر سلب صلاحیت شده ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، مرجع انتخاب كننده متخلف محسوب و به تخلفات وی، حسب مورد طبق آیین نامه اجرایی ماده (14‏) قانون رسیدگی می شود.

تبصره 1 درخصوص مدیرانی كه توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند اخطار سلب صلاحیت به تمامی مدیران شخص تحت نظارت اعم از مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و نیز به بازرس شخص تحت نظارت ابلاغ می شود و نامبردگان مكلفند براساس ترتیبات مقرر در قوانین و اساسنامه شخص تحت نظارت نسبت به دعوت مجمع اقدام نمایند تا جانشین مدیر سلب صلاحیت شده را انتخاب نماید. در صورت عدم دعوت مجمع، مدیران اشخاص تحت نظارت متخلف محسوب و به تخلفات آنها طبق آیین نامه اجرایی ماده (14‏) قانون، رسیدگی می شود.

تبصره 2 درخصوص آن دسته از نهادهای مالی و تشكلهای خود انتظام كه در قالبی غیر از شركت فعالیت می نمایند تكالیف و مسئولیتهای مدیران، مرجع انتخاب كننده و مجمع عمومی برعهده ركن مشابه در آنها خواهد بود.

ماده 6

 در صورتی كه سازمان از مدیری سلب صلاحیت نماید، مدیر مزبور می تواند ظرف ده روز از تارین ابلاغ، از تصمیم متخذه به هیئت مدیره سازمان اعتراض نماید. نظر هیئت مدیره سازمان در این خصوص قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 7 ‏

 كسانی كه قبل از ابلاغ این آیین نامه به عنوان مدیر یكی از اشخاص تحت نظارت انتخاب شده اند باید صلاحیت حرفه ای موضوع این آیین نامه را داشته باشند. اشخاص تحت نظارت مكلفند حداكثر تا یكسال پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به انتخاب افراد دارای صلاحیت حرفه ای به جای آن دسته از مدیرانی كه شرایط صلاحیت حرفه ای موضوع این آیین نامه را ندارند، اقدام نمایند در غیر این صورت مطابق ترتیبات مقرر در ماده (4‏) این آیین نامه اقدام خواهد شد.

محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور