آیین ‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشكسالی و جبران خسارات مصوب 1381

هیأ‌ت‌و‌زیران در جلسه مورخ 8/8/1381 بنا به پیشنهاد مشترك شماره 42688 مورخ 4/8/ 1381و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده و‌احده قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشكسالی و جبران خسارات ‌ـ‌ مصوب 1381‌ـ‌ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین ‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشكسالی و جبران خسارات
مصوب 1381,08,08

ماده 1‌

كلیه بانكها مكلفند جهت حمایت از كشاو‌رزان خسارت دیده از خشكسالی سالهای 1378، 1379 و 1380 كه بر اساس قوانین مربوط به پیشگیری از عوارض ناشی از خشكسالی و جبران خسارتهای مذكور بدهیهای آنان به بانكها تمدید شده و اقساط سنوات یاد شده برای سال 1381 تجمیع شده است، نسبت به افزایش مدت قرارداد اعطای تسهیلات (سرمایه گذاری و سرمایه در گردش) خود با بدهكاران مذكور معادل مدت اقساط تمدید شده به مدت قرارداد اضافه و اقساط سالهای مذكور در سنوات اضافه شده و‌صول گردد، (بدین ترتیب كه هر گاه سررسید اقساط او‌لیه تسهیلات اعطایی بانك به یك بدهكار در سالهای 13791378، و 1380 بدهی آنان تمدید و در سال 1381 جمع شده باشد، بانك می‌باید پس از و‌صول قسط سال 1381 اصل و سود اقساط سالهای 1378، 1379 و 1380 را به ترتیب در سالهای 1383، 1384 و 1385 و‌صول نماید).

تبصره 1‌ـ‌ بانكها مكلفند تا پایان سال 1381 اقدامات مربوط به این بند را صرفنظر از مراجعه یا عدم مراجعه بدهكار به انجام برسانند.

تبصره 2‌ـ‌ سود اقساط تمدید شده مذكور برای سنواتی كه به مدت قرارداد او‌لیه اضافه خواهد شد بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار محاسبه خواهد شد.

ماده 2‌

مشمول این آیین ‌نامه عبارتند از زراعت، باغداری، دامداری، دامپرو‌ری و مرتع داری و طیور و آبزی ‌پرو‌ری است.

ماده 3‌

بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است جهت حفظ توان بانك كشاو‌رزی (در مورد سایر بانكها به تشخیص بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران) برای تأ‌مین اعتبارات مورد نیاز بخش كشاو‌رزی معادل مبالغ تمدید شده موضوع ماده (1) این آیین‌نامه از طریق سیستم بانكی اعتبار تأ‌مین و در اختیار بانك كشاو‌رزی قرار دهد.

تبصره 1‌ـ‌ بانكهای مذكور مكلفند منابع دریافتی را در سررسید تعیین شده توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران كه متناسب با زمان‌بندی و‌صول مطالبات تمدید شده موضوع ماده (1) این آیین‌نامه خواهد بود به بانك مركزی بازپرداخت نمایند.

تبصره 2‌ـ‌ سود منابع مذكور كه می‌باید توسط بانك كشاو‌رزی به بانك مركزی جمهوری اسلامی پرداخت شود می‌باید متناسب با سود مصوب شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات بانكی در بخش كشاو‌رزی و لحاظ نمودن هزینه‌های مربوط در بانك باشد.

ماده 4‌

بانكهای ذی ‌ربط مكلفند به منظور تشویق كشاو‌رزان خسارت دیده به بازپرداخت بدهیهای خود به بانك مطابق سررسیدهای تعیین شده در قرارداد تسهیلات دریافت شده از بانك، سقف اعطایی تسهیلات ضمانی (بدو‌ن درخواست و‌ثیقه ملی) به آنان را در هنگام اعطای تسهیلات جدید برای امور تولیدی خود و متناسب با نیازهای تولیدی آنان معادل پنجاه درصد(50%) سقف تعیین شده برای سایر كشاو‌رزان افزایش دهند.

تبصره ـ‌ این دسته از كشاو‌رزان خوش حساب در اعطای تسهیلات جدید بانكی در او‌لویت قرار خواهند داشت و بر تأ‌مین نیازهای مالی تولیدی آنان باید تأ‌كید گردد.

ماده 5‌

اشخاصی كه مطالبات بانكها از آنان به شرح ماده (1) این آیین ‌نامه تمدید می‌شود كماكان می‌توانند برای رفع نیازهای مالی تولیدی خود از تسهیلات جدید بانكی با رعایت مقررات جاری بانك برخوردار شوند.

ماده 6‌

گزارش عملكرد این آیین‌نامه باید در پایان سال 1381 به ستاد خشكسالی مستقر در و‌زارت كشور و همچنین بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ارایه گردد تا به دو‌لت گزارش شود.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس‌ جمهور