آيين ‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارات مصوب 1381

هيأ‌ت‌و‌زيران در جلسه مورخ 8/8/1381 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 42688 مورخ 4/8/ 1381و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده و‌احده قانون اصلاح قانون پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارات ‌ـ‌ مصوب 1381‌ـ‌ آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين ‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارات
مصوب 1381,08,08

ماده 1‌

كليه بانكها مكلفند جهت حمايت از كشاو‌رزان خسارت ديده از خشكسالي سالهاي 1378، 1379 و 1380 كه بر اساس قوانين مربوط به پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارتهاي مذكور بدهيهاي آنان به بانكها تمديد شده و اقساط سنوات ياد شده براي سال 1381 تجميع شده است، نسبت به افزايش مدت قرارداد اعطاي تسهيلات (سرمايه گذاري و سرمايه در گردش) خود با بدهكاران مذكور معادل مدت اقساط تمديد شده به مدت قرارداد اضافه و اقساط سالهاي مذكور در سنوات اضافه شده و‌صول گردد، (بدين ترتيب كه هر گاه سررسيد اقساط او‌ليه تسهيلات اعطايي بانك به يك بدهكار در سالهاي 13791378، و 1380 بدهي آنان تمديد و در سال 1381 جمع شده باشد، بانك مي‌بايد پس از و‌صول قسط سال 1381 اصل و سود اقساط سالهاي 1378، 1379 و 1380 را به ترتيب در سالهاي 1383، 1384 و 1385 و‌صول نمايد).

تبصره 1‌ـ‌ بانكها مكلفند تا پايان سال 1381 اقدامات مربوط به اين بند را صرفنظر از مراجعه يا عدم مراجعه بدهكار به انجام برسانند.

تبصره 2‌ـ‌ سود اقساط تمديد شده مذكور براي سنواتي كه به مدت قرارداد او‌ليه اضافه خواهد شد بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار محاسبه خواهد شد.

ماده 2‌

مشمول اين آيين ‌نامه عبارتند از زراعت، باغداري، دامداري، دامپرو‌ري و مرتع داري و طيور و آبزي ‌پرو‌ري است.

ماده 3‌

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است جهت حفظ توان بانك كشاو‌رزي (در مورد ساير بانكها به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) براي تأ‌مين اعتبارات مورد نياز بخش كشاو‌رزي معادل مبالغ تمديد شده موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه از طريق سيستم بانكي اعتبار تأ‌مين و در اختيار بانك كشاو‌رزي قرار دهد.

تبصره 1‌ـ‌ بانكهاي مذكور مكلفند منابع دريافتي را در سررسيد تعيين شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه متناسب با زمان‌بندي و‌صول مطالبات تمديد شده موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه خواهد بود به بانك مركزي بازپرداخت نمايند.

تبصره 2‌ـ‌ سود منابع مذكور كه مي‌بايد توسط بانك كشاو‌رزي به بانك مركزي جمهوري اسلامي پرداخت شود مي‌بايد متناسب با سود مصوب شوراي پول و اعتبار براي اعطاي تسهيلات بانكي در بخش كشاو‌رزي و لحاظ نمودن هزينه‌هاي مربوط در بانك باشد.

ماده 4‌

بانكهاي ذي ‌ربط مكلفند به منظور تشويق كشاو‌رزان خسارت ديده به بازپرداخت بدهيهاي خود به بانك مطابق سررسيدهاي تعيين شده در قرارداد تسهيلات دريافت شده از بانك، سقف اعطايي تسهيلات ضماني (بدو‌ن درخواست و‌ثيقه ملي) به آنان را در هنگام اعطاي تسهيلات جديد براي امور توليدي خود و متناسب با نيازهاي توليدي آنان معادل پنجاه درصد(50%) سقف تعيين شده براي ساير كشاو‌رزان افزايش دهند.

تبصره ـ‌ اين دسته از كشاو‌رزان خوش حساب در اعطاي تسهيلات جديد بانكي در او‌لويت قرار خواهند داشت و بر تأ‌مين نيازهاي مالي توليدي آنان بايد تأ‌كيد گردد.

ماده 5‌

اشخاصي كه مطالبات بانكها از آنان به شرح ماده (1) اين آيين ‌نامه تمديد مي‌شود كماكان مي‌توانند براي رفع نيازهاي مالي توليدي خود از تسهيلات جديد بانكي با رعايت مقررات جاري بانك برخوردار شوند.

ماده 6‌

گزارش عملكرد اين آيين‌نامه بايد در پايان سال 1381 به ستاد خشكسالي مستقر در و‌زارت كشور و همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارايه گردد تا به دو‌لت گزارش شود.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس‌ جمهور