آیين‌نامه اجرایی قانون تسهيلات استفاده از وام مسكن آزادگان مصوب 1370

آیين‌نامه اجرایی قانون تسهيلات استفاده از وام مسكن آزادگان مصوب 1370,09,20

هيات وزيران در جلسه مورخ 20 / 9 / 1370 بنا به پيشنهاد شماره 11637 مورخ 22 / 7 / 1370 ستاد رسيدگي به امور آزادگان و به استناد تبصره ( 1 ) ماده واحده «قانون تسهيلات استفاده از وام مسكن آزادگان » آئين نامه اجرائي قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمود :

ماده 1 

 كليه بانكهاي ذيربط موظفند به هر يك از آزادگان مشروط بر آنكه از تسهيلات ترجيحي مسكن سيستم بانكي استفاده ننموده و فاقد واحد مسكوني باشند با رعايت ضوابط مندرج در اين آئين نامه تسهيلات اعتباري مسكن اعطاء نمايند.

تبصره در مواردي كه بنياد مسكن ، بنياد مهاجرين جنگ تحميلي ، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و سازمان مسكن يا ساير انبوه سازان واحدهاي مسكوني را براي فروش به آزادگان اختصاص مي دهند، آزادگان مي توانند جهت خريد واحدهاي مسكوني اختصاص داده شده از تسهيلات موضوع اين آئين نامه استفاده نمايند.

ماده 2 

 ميزان تسهيلات قابل اعطا به افراد مشمول اين آئين نامه حداكثر ده ميليون ( 10000000 ) ريال مي باشد.

ماده 3 

مدت باز پرداخت تسهيلات اعطائي با احتساب دوران مشاركت حداكثر ( 25 ) سال است .

ماده 4 

 محاسبه سود و كار مزد متعلق به تسهيلات موضوع ماده ( 2 ) اين آئين نامه در چارچوب ضوابط مورد عمل بانكها در بخش مسكن صورت خواهد گرفت و سود و كارمزد قابل دريافت از آزادگان حداكثر (4%) بوده و پرداخت مابه التفاوت آن نسبت به سود مورد انتظار بانكها در بخش مذكور به عهده دولت مي باشد.

ماده 5 

 سازمان برنامه و بودجه مكلف است تا تسويه كامل مطالبات بانكهاي عامل ناشي از پرداخت مابه التفاوت سود مورد انتظار سيستم بانكي در بخش مسكن با همكاريهاي بانك مركزي و ستاد رسيدگي به امور آزادگان همه ساله اعتبار لازم را در لايحه بودجه همان سال پيش بيني و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تبصره – مابه التفاوت كارمزد و سود تسهيلات در سال 1370 از محل اعتبار رديف 503001 ( هزينه هاي پيش بيني نشده ) قانون بودجه سال جاري كل كشور تامين و پرداخت مي گردد.

ماده 6 

 اولويت استفاده از تسهيلات وام مسكن توسط آزادگان بر اساس مدت اسارت ، تاهل و تعداد افراد تحت تكفل آزاده و ساير شرايط مورد لزوم به تشخيص ستاد رسيدگي به امور آزادگان تعيين مي گردد. معرفي آزادگان جهت اخذ تسهيلات به بانكهاي عامل صرفا” از طريق ستاد رسيدگي به امور آزادگان صورت مي گيرد.

ماده 7 

ارائه سند مالكيت بنا يا برگ واگذاري زمين كه از طرف دستگاهها يا نهادهاي ذيصلاح از قبيل سازمان زمين شهري ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و … صادر مي شود به عنوان سند مالكيت و سهم الشركه متقاضي محسوب و قابل توثيق در قبال پرداخت تسهيلات احداث مسكن مي باشد.

تبصره زمين محل احداث مسكن و نيز واحد مسكوني ايجاد شده تا تسويه كامل بدهي متقاضي در قبال پرداخت تسهيلات احداث مسكن در وثيقه مي باشد.

ماده 8 

 اعطاي تسهيلات به آزادگان به صورت گروهي جهت ايجاد مجتمعهاي مسكوني تنها در صورت وجود امكان تفكيك واحدهاي احداث شده مجاز مي باشد.

حسن حبيبي – معاون اول رئيس جمهور