آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات استفاده از وام مسكن آزادگان مصوب 1370

آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات استفاده از وام مسكن آزادگان مصوب 1370,09,20

هیات وزیران در جلسه مورخ 20 / 9 / 1370 بنا به پیشنهاد شماره 11637 مورخ 22 / 7 / 1370 ستاد رسیدگی به امور آزادگان و به استناد تبصره ( 1 ) ماده واحده «قانون تسهیلات استفاده از وام مسكن آزادگان » آئین نامه اجرائی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 

 كلیه بانكهای ذیربط موظفند به هر یك از آزادگان مشروط بر آنكه از تسهیلات ترجیحی مسكن سیستم بانكی استفاده ننموده و فاقد واحد مسكونی باشند با رعایت ضوابط مندرج در این آئین نامه تسهیلات اعتباری مسكن اعطاء نمایند.

تبصره در مواردی كه بنیاد مسكن ، بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی ، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و سازمان مسكن یا سایر انبوه سازان واحدهای مسكونی را برای فروش به آزادگان اختصاص می دهند، آزادگان می توانند جهت خرید واحدهای مسكونی اختصاص داده شده از تسهیلات موضوع این آئین نامه استفاده نمایند.

ماده 2 

 میزان تسهیلات قابل اعطا به افراد مشمول این آئین نامه حداكثر ده میلیون ( 10000000 ) ریال می باشد.

ماده 3 

مدت باز پرداخت تسهیلات اعطائی با احتساب دوران مشاركت حداكثر ( 25 ) سال است .

ماده 4 

 محاسبه سود و كار مزد متعلق به تسهیلات موضوع ماده ( 2 ) این آئین نامه در چارچوب ضوابط مورد عمل بانكها در بخش مسكن صورت خواهد گرفت و سود و كارمزد قابل دریافت از آزادگان حداكثر (4%) بوده و پرداخت مابه التفاوت آن نسبت به سود مورد انتظار بانكها در بخش مذكور به عهده دولت می باشد.

ماده 5 

 سازمان برنامه و بودجه مكلف است تا تسویه كامل مطالبات بانكهای عامل ناشی از پرداخت مابه التفاوت سود مورد انتظار سیستم بانكی در بخش مسكن با همكاریهای بانك مركزی و ستاد رسیدگی به امور آزادگان همه ساله اعتبار لازم را در لایحه بودجه همان سال پیش بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تبصره – مابه التفاوت كارمزد و سود تسهیلات در سال 1370 از محل اعتبار ردیف 503001 ( هزینه های پیش بینی نشده ) قانون بودجه سال جاری كل كشور تامین و پرداخت می گردد.

ماده 6 

 اولویت استفاده از تسهیلات وام مسكن توسط آزادگان بر اساس مدت اسارت ، تاهل و تعداد افراد تحت تكفل آزاده و سایر شرایط مورد لزوم به تشخیص ستاد رسیدگی به امور آزادگان تعیین می گردد. معرفی آزادگان جهت اخذ تسهیلات به بانكهای عامل صرفا” از طریق ستاد رسیدگی به امور آزادگان صورت می گیرد.

ماده 7 

ارائه سند مالكیت بنا یا برگ واگذاری زمین كه از طرف دستگاهها یا نهادهای ذیصلاح از قبیل سازمان زمین شهری ، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی ، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و … صادر می شود به عنوان سند مالكیت و سهم الشركه متقاضی محسوب و قابل توثیق در قبال پرداخت تسهیلات احداث مسكن می باشد.

تبصره زمین محل احداث مسكن و نیز واحد مسكونی ایجاد شده تا تسویه كامل بدهی متقاضی در قبال پرداخت تسهیلات احداث مسكن در وثیقه می باشد.

ماده 8 

 اعطای تسهیلات به آزادگان به صورت گروهی جهت ایجاد مجتمعهای مسكونی تنها در صورت وجود امكان تفكیك واحدهای احداث شده مجاز می باشد.

حسن حبیبی – معاون اول رئیس جمهور