آیین نامه نحوه دریافت عوارض فرودگاهی برای سفرهای خارج از كشور مصوب 1367

آیین نامه نحوه دریافت عوارض فرودگاهی برای سفرهای خارج از كشور مصوب 1367,03,08با اصلاحات و الحاقات بعدی

1 – كلیه مسافرین ایرانی هنگام ابتیاع بلیط هواپیما برای سفرهای خارج از كشور موظفند مبلغ دویست هزار ریال تحت عنوان ‹‹‌عوارض فرودگاهی›› به‌حسابهای غیر قابل برداشت كه توسط شركتهای هواپیمایی با اطلاع قبلی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد شد، واریز نمایند و‌شركتهای هواپیمایی ملزم خواهند بود اعلامیه بانكی مربوط را در موقع فورش بلیط جمع ‌آوری نمود، وجوه حاصله را در پایان هر پانزده روز به حساب ‌خاص تعیین شده از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران كه با هماهنگی خزانه افتتاح می‌شود، واریز نمایند.
‌شركتهای هواپیمایی خارجی در موقع تحویل مدارك جهت انتقال درآمد خود، ملزم می‌باشند اعلامیه‌های بانكی مذكور را ضمیمه نمایند. موجودی ‌حسابهای بانكی فوق‌الذكر منحصراً قابل انتقال به حساب تمركز وجوه مذكور نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

تبصره- افراد ذیل از پرداخت دویست هزار ریال عوارض فرودگاهی معافی میباشد:

‌الف: افراد مشمول ماده 2 و بندهای الف، ب، ه، و، ز، ح از ماده 5 موضوع تصویب‌نامه شماره 6414/ت 159 مورخ 10/3/1367 هیأت وزیران

ب: مسافرینی كه به صورت ترانزیت وارد كشور شده و سپس به خارج عزیمت می‌نمایند، مشروط بر این كه توقف آنها در داخل كشور بیش از 7 روز‌نباشد.

ج: آن دسته از مسافرتهای حج و زیارتی كه از طریق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه انجام می‌پذیرد.

د (الحاقی 28ˏ04ˏ1368)ـ ایرانیانی كه داری همسر خارجی و مقیم جمهوری اسلامی ایران میباشند، اعم از اینكه همسر آنها دارای تابعیت ایرانی باشند یا نباشند با تائید وزارت امور‌خارجه خود و همسر و فرزندانشان در هر سال یكبار از پرداخت عوارض فرودگاهی معاف میباشند.

ه(الحاقی 28ˏ04ˏ1368)ـ ـ اساتید دانشگاه آزاد اسلامی كه جهت فرصتهای مطالعاتی، شركت در كنفرانسها و سمینارها و دوره‌های كوتاه مدت به خارج از كشور اعزام میشوند با تأیید ‌رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و مطابق آئیننامه تدوین شده در وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بعد از تائید وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا وزیر بهداشت و درمان‌و آموزش پزشكی حسب مورد.

و (الحاقی 28ˏ04ˏ1368)ـ دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از كشور كه از امكانات ارز دانشجوئی استفاده نمی ‌نمایند ولی تحصیل آنها بر طبق ضوابط وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی میباشد و هچنین همسر و فرزندان آنها نیز با تائید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و حسب مورد‌حداكثر یكبار در سال از پرداخت عوارض فرودگاهی معاف میگردند.

‌ز (الحاقی 28ˏ04ˏ1368)ـ ایرانیانی كه بعلت عدم پذیرش كشور مقصد بدون اینكه در آنجا اقامت داشته باشند توسط شركتهای هواپیمائی به ایران برگردانده میشوند با تائید وزارت ‌امور خارجه میتوانند از تخفیف صد درصد استفاده و وجوه پرداختی از بابت عوارض فرودگاهی را دریافت نمایند.

ح (الحاقی 28ˏ04ˏ1368)ـ مامورین ویژه روزنامه‌های مورد تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی كه برای مأموریت یا خریدهای رسمی به خارج از كشور اعزام میشوند با تائید وزارت ‌فرهنگ و ارشاد اسلامی از پرداخت عوارض فرودگاهی معاف میگردند.

ط (الحاقی 28ˏ04ˏ1368)ـ ورزشكارانی كه از طرف جمهوری اسلامی ایران برای انجام مسابقات ورزشی به خارج از كشور اعزام میگردند و كلیه هزینه‌های آنها بعهده دولت ‌جمهوری اسلامی ایران میباشد، با تائید سازمان تربیت‌ بدنی از پرداخت عوارض فرودگاهی معافند.

ك (الحاقی 28ˏ04ˏ1368)ـ جانبازان انقلاب اسلامی با تائید بنیاد جانبازان

2 – اطفال و كودكانی كه بلیط آنها بصورت نیمه بهاء یا 10 درصد صادر می‌گردد، به ترتیب مبلغ یكصد هزار ریال و بیست هزار ریال بابت عوارض ‌فرودگاهی پرداخت خواهند كرد.

3 – كلیه اتباع خارجی مقیم ایران ضمن معافیت از پرداخت عوارض موضوع این آیین‌نامه مكلفند معادل بهای ریالی بلیط هواپیما به مقصد مسافرت به‌خارج از كشور را طبق تعرفه‌های بین‌المللی (‌یاتا)، ارز قابل قبول به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و یا یكی از بانكهای كشور كه از طرف بانك‌مذكور نمایندگی دارند، به نرخ رسمی كه روزانه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، به فروش رسانده و شركتهای هواپیمایی ‌مكلفند صرفاً در قبال ارائه اعلامیه بانكی مبنی بر فروش ارز به مبلغ تعیین شده، بلیط به نام ذینفع صادر نمایند.
– سازمان هواپیمایی كشور مسئول حسن اجرای این آییننامه خواهد بود.

نخست ‌وزیر – میرحسین موسوی