آیين نامه نحوه دريافت عوارض فرودگاهي برای سفرهای خارج از كشور مصوب 1367

آیين نامه نحوه دريافت عوارض فرودگاهي برای سفرهای خارج از كشور مصوب 1367,03,08با اصلاحات و الحاقات بعدی

1 – كليه مسافرين ايراني هنگام ابتياع بليط هواپيما براي سفرهاي خارج از كشور موظفند مبلغ دويست هزار ريال تحت عنوان ‹‹‌عوارض فرودگاهي›› به‌حسابهاي غير قابل برداشت كه توسط شركتهاي هواپيمايي با اطلاع قبلي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح خواهد شد، واريز نمايند و‌شركتهاي هواپيمايي ملزم خواهند بود اعلاميه بانكي مربوط را در موقع فورش بليط جمع ‌آوري نمود، وجوه حاصله را در پايان هر پانزده روز به حساب ‌خاص تعيين شده از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه با هماهنگي خزانه افتتاح مي‌شود، واريز نمايند.
‌شركتهاي هواپيمايي خارجي در موقع تحويل مدارك جهت انتقال درآمد خود، ملزم مي‌باشند اعلاميه‌هاي بانكي مذكور را ضميمه نمايند. موجودي ‌حسابهاي بانكي فوق‌الذكر منحصراً قابل انتقال به حساب تمركز وجوه مذكور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

تبصره- افراد ذيل از پرداخت دويست هزار ريال عوارض فرودگاهي معافي ميباشد:

‌الف: افراد مشمول ماده 2 و بندهاي الف، ب، ه، و، ز، ح از ماده 5 موضوع تصويب‌نامه شماره 6414/ت 159 مورخ 10/3/1367 هيأت وزيران

ب: مسافريني كه به صورت ترانزيت وارد كشور شده و سپس به خارج عزيمت مي‌نمايند، مشروط بر اين كه توقف آنها در داخل كشور بيش از 7 روز‌نباشد.

ج: آن دسته از مسافرتهاي حج و زيارتي كه از طريق سازمان حج و اوقاف و امور خيريه انجام مي‌پذيرد.

د (الحاقي 28ˏ04ˏ1368)ـ ايرانياني كه داري همسر خارجي و مقيم جمهوري اسلامي ايران ميباشند، اعم از اينكه همسر آنها داراي تابعيت ايراني باشند يا نباشند با تائيد وزارت امور‌خارجه خود و همسر و فرزندانشان در هر سال يكبار از پرداخت عوارض فرودگاهي معاف ميباشند.

ه(الحاقي 28ˏ04ˏ1368)ـ ـ اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي كه جهت فرصتهاي مطالعاتي، شركت در كنفرانسها و سمينارها و دوره‌هاي كوتاه مدت به خارج از كشور اعزام ميشوند با تأييد ‌رئيس دانشگاه آزاد اسلامي و مطابق آئيننامه تدوين شده در وزارت فرهنگ و آموزش عالي و بعد از تائيد وزير فرهنگ و آموزش عالي يا وزير بهداشت و درمان‌و آموزش پزشكي حسب مورد.

و (الحاقي 28ˏ04ˏ1368)ـ دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور كه از امكانات ارز دانشجوئي استفاده نمي ‌نمايند ولي تحصيل آنها بر طبق ضوابط وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي ميباشد و هچنين همسر و فرزندان آنها نيز با تائيد وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و حسب مورد‌حداكثر يكبار در سال از پرداخت عوارض فرودگاهي معاف ميگردند.

‌ز (الحاقي 28ˏ04ˏ1368)ـ ايرانياني كه بعلت عدم پذيرش كشور مقصد بدون اينكه در آنجا اقامت داشته باشند توسط شركتهاي هواپيمائي به ايران برگردانده ميشوند با تائيد وزارت ‌امور خارجه ميتوانند از تخفيف صد درصد استفاده و وجوه پرداختي از بابت عوارض فرودگاهي را دريافت نمايند.

ح (الحاقي 28ˏ04ˏ1368)ـ مامورين ويژه روزنامه‌هاي مورد تائيد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه براي مأموريت يا خريدهاي رسمي به خارج از كشور اعزام ميشوند با تائيد وزارت ‌فرهنگ و ارشاد اسلامي از پرداخت عوارض فرودگاهي معاف ميگردند.

ط (الحاقي 28ˏ04ˏ1368)ـ ورزشكاراني كه از طرف جمهوري اسلامي ايران براي انجام مسابقات ورزشي به خارج از كشور اعزام ميگردند و كليه هزينه‌هاي آنها بعهده دولت ‌جمهوري اسلامي ايران ميباشد، با تائيد سازمان تربيت‌ بدني از پرداخت عوارض فرودگاهي معافند.

ك (الحاقي 28ˏ04ˏ1368)ـ جانبازان انقلاب اسلامي با تائيد بنياد جانبازان

2 – اطفال و كودكاني كه بليط آنها بصورت نيمه بهاء يا 10 درصد صادر مي‌گردد، به ترتيب مبلغ يكصد هزار ريال و بيست هزار ريال بابت عوارض ‌فرودگاهي پرداخت خواهند كرد.

3 – كليه اتباع خارجي مقيم ايران ضمن معافيت از پرداخت عوارض موضوع اين آيين‌نامه مكلفند معادل بهاي ريالي بليط هواپيما به مقصد مسافرت به‌خارج از كشور را طبق تعرفه‌هاي بين‌المللي (‌ياتا)، ارز قابل قبول به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا يكي از بانكهاي كشور كه از طرف بانك‌مذكور نمايندگي دارند، به نرخ رسمي كه روزانه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود، به فروش رسانده و شركتهاي هواپيمايي ‌مكلفند صرفاً در قبال ارائه اعلاميه بانكي مبني بر فروش ارز به مبلغ تعيين شده، بليط به نام ذينفع صادر نمايند.
– سازمان هواپيمايي كشور مسئول حسن اجراي اين آييننامه خواهد بود.

نخست ‌وزير – ميرحسين موسوي