اتخاذ تصمیماتی در خصوص تامین سریع پنبه مورد نیاز كشور مصوب 1373

اتخاذ تصمیماتی در خصوص تامین سریع پنبه مورد نیاز كشور مصوب 1373,03,03

تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور درخصوص تامین سریع پنبه مورد نیاز كشور كه براساس اصل یكصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 32750/ت 62 هـ مورخ 1373/3/2 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است ، به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

1 – تا اطلاع ثانوی واردات پنبه از كشورهای مشترك المنافع ( شوروی سابق ) از سپردن ودیعه ثبت سفارش مستثنی می گردد و ثبت سفارش در كمتر از یك روز در وزارت بازرگانی و ادارات كل بازرگانی استانها انجام خواهد شد. گمركات اجریی موظفند تشریفات مربوط به واردات پنبه را به حداقل كاهش داده و در صورت سپردن تعهد از سوی وارد كنندگان مبنی بر ارائه اسناد مربوط ظرف یك ماه به گمرك ، نسبت به ترخیص محموله های پنبه اقدام نمایند.

2 – بانك مركزی موظف است براساس لیست اعلام نیاز كارخانجات نساجی كه توسط معاون اجرائی رئیس جمهور به بانك اعلام می گردد، نسبت به تخصیص ارز مورد نیاز اقدام نماید. وزارت صنایع لیست پنبه مورد نیاز كارخانجات نساجی را به معاون اجرائی رئیس جمهور اعلام خواهد نمود.

3 – به منظور تامین بخشی از ارز مورد نیاز خرید پنبه از كشورهای مشترك المنافع ( شوروی سابق ) تا سقف سی میلیون دلار از محل طلب ایران از جمهوری آذربایجان در اختیار معاون رئیس جمهور در امور اجرائی قرار می گیرد تا برای واردات پنبه از ازبكستان تخصیص یابد و با هماهنگی لازم معادل ریالی طلب ایران از آذربایجان به حساب خزانه واریز شود. گزارش اقدام و نحوه تخصیص توسط معاون اجرائی به رئیس جمهور و دولت ارائه خواهد شد.

4 – با توجه به مشكلات بانكی در جمهوریهای شوروی سابق در صورت تقاضای كارخانجات و یا شركتهای بازرگانی نماینده آنان بانك مركزی ارز تخصیصی را در مقابل اخذ تعهدنامه ورود كالا مستقیما به حسابهای ارزی آنان در بانكهای ملی و صادرات شعبه باكو و عشق آباد حواله نمایند. معاونت اجرائی رئیس جمهور میزان و نحوه تخصیص ارز توسط بانك مركزی را به رئیس جمهور و دولت گزارش خواهد نمود.

5 – قرنطینه پنبه های وارداتی در مبادی ورودی توسط سازمان حفظ نباتات یا شركتهایی كه مجوز عملیات قرنطینه را از وزارت كشاورزی دارا می باشند انجام خواهد شد و گواهی آنها برای انجام عملیات گمركی كفایت می كند.
هزینه های مربوط به قرنطینه توسط واردكنندگان پنبه تامین خواهد شد. در هرحال وزارت كشاورزی و گمرك موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداكثر ظرف 24 ساعت كامیون های حامل پنبه را ترخیص كنند.

6 – بانك مركزی برای تامین نقدینگی كارخانجات نساجی جهت خرید پنبه به صورت مضاربه و یا سایر عقود اسلامی از محل منابع خود یا سایر بانكها با نظر نماینده ویژه رئیس جمهور اقدام خواهد نمود.

7 – وزارت صنایع و وزارت بازرگانی موظفند بر نحوه مصرف و توزیع پنبه های وارداتی برای تامین مواد اولیه كارخانجات نساجی نظارت دقیق به عمل آورند.

8 – وزارت راه و ترابری در ارتباط با امر حمل و نقل با نظر نماینده ویژه رئیس جمهور تسهیلات لازم را در اجرای طرح با اولویت فراهم می نماید.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور