اتخاذ تصميماتي در خصوص تامين سريع پنبه مورد نياز كشور مصوب 1373

اتخاذ تصميماتي در خصوص تامين سريع پنبه مورد نياز كشور مصوب 1373,03,03

تصميم نماينده ويژه رئيس جمهور درخصوص تامين سريع پنبه مورد نياز كشور كه براساس اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويب نامه شماره 32750/ت 62 هـ مورخ 1373/3/2 به عنوان تصميم هيات وزيران اتخاذ شده است ، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي گردد:

1 – تا اطلاع ثانوي واردات پنبه از كشورهاي مشترك المنافع ( شوروي سابق ) از سپردن وديعه ثبت سفارش مستثني مي گردد و ثبت سفارش در كمتر از يك روز در وزارت بازرگاني و ادارات كل بازرگاني استانها انجام خواهد شد. گمركات اجريي موظفند تشريفات مربوط به واردات پنبه را به حداقل كاهش داده و در صورت سپردن تعهد از سوي وارد كنندگان مبني بر ارائه اسناد مربوط ظرف يك ماه به گمرك ، نسبت به ترخيص محموله هاي پنبه اقدام نمايند.

2 – بانك مركزي موظف است براساس ليست اعلام نياز كارخانجات نساجي كه توسط معاون اجرائي رئيس جمهور به بانك اعلام مي گردد، نسبت به تخصيص ارز مورد نياز اقدام نمايد. وزارت صنايع ليست پنبه مورد نياز كارخانجات نساجي را به معاون اجرائي رئيس جمهور اعلام خواهد نمود.

3 – به منظور تامين بخشي از ارز مورد نياز خريد پنبه از كشورهاي مشترك المنافع ( شوروي سابق ) تا سقف سي ميليون دلار از محل طلب ايران از جمهوري آذربايجان در اختيار معاون رئيس جمهور در امور اجرائي قرار مي گيرد تا براي واردات پنبه از ازبكستان تخصيص يابد و با هماهنگي لازم معادل ريالي طلب ايران از آذربايجان به حساب خزانه واريز شود. گزارش اقدام و نحوه تخصيص توسط معاون اجرائي به رئيس جمهور و دولت ارائه خواهد شد.

4 – با توجه به مشكلات بانكي در جمهوريهاي شوروي سابق در صورت تقاضاي كارخانجات و يا شركتهاي بازرگاني نماينده آنان بانك مركزي ارز تخصيصي را در مقابل اخذ تعهدنامه ورود كالا مستقيما به حسابهاي ارزي آنان در بانكهاي ملي و صادرات شعبه باكو و عشق آباد حواله نمايند. معاونت اجرائي رئيس جمهور ميزان و نحوه تخصيص ارز توسط بانك مركزي را به رئيس جمهور و دولت گزارش خواهد نمود.

5 – قرنطينه پنبه هاي وارداتي در مبادي ورودي توسط سازمان حفظ نباتات يا شركتهايي كه مجوز عمليات قرنطينه را از وزارت كشاورزي دارا مي باشند انجام خواهد شد و گواهي آنها براي انجام عمليات گمركي كفايت مي كند.
هزينه هاي مربوط به قرنطينه توسط واردكنندگان پنبه تامين خواهد شد. در هرحال وزارت كشاورزي و گمرك موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا حداكثر ظرف 24 ساعت كاميون هاي حامل پنبه را ترخيص كنند.

6 – بانك مركزي براي تامين نقدينگي كارخانجات نساجي جهت خريد پنبه به صورت مضاربه و يا ساير عقود اسلامي از محل منابع خود يا ساير بانكها با نظر نماينده ويژه رئيس جمهور اقدام خواهد نمود.

7 – وزارت صنايع و وزارت بازرگاني موظفند بر نحوه مصرف و توزيع پنبه هاي وارداتي براي تامين مواد اوليه كارخانجات نساجي نظارت دقيق به عمل آورند.

8 – وزارت راه و ترابري در ارتباط با امر حمل و نقل با نظر نماينده ويژه رئيس جمهور تسهيلات لازم را در اجراي طرح با اولويت فراهم مي نمايد.

حسن حبيبي
معاون اول رئيس جمهور