اجازه اقدام نسبت به تامين و پرداخت مبلغي بابت تسويه بدهي ناشي از تعهدات دولت جمهوري اسلامي ايران به صندوق بين المللي پول به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373

اجازه اقدام نسبت به تامين و پرداخت مبلغي بابت تسويه بدهي ناشي از تعهدات دولت جمهوري اسلامي ايران به صندوق بين المللي پول به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373,06,27

هيات وزيران در جلسه مورخ 27/6/1373 بنا به پيشنهاد شماره 17197 مورخ 29/5/1373 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد قانون “اجازه پذيرفتن اساسنامه اصلاح شده صندوق بين‌المللي پول“ـ مصوب 1356ـ تصويب نمود:
1 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند از محل منابع داخلي خود نسبت به تامين و پرداخت مبلغ يكصد و چهل و يك ميليارد و نهصد و پنجاه و يك ميليون و دويست و هشتاد و هفت هزاروپنجاه و نه (059/287/951/141) ريال بابت تسويه بدهي ناشي از تعهدات دولت جمهوري اسلامي ايران به صندوق بين‌المللي پول به جهت تعديل ارزش ريال اقدام نمايد.
2 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت تسويه اين بدهي تضمين كتبي لازم (سفته) را در اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق بين‌المللي پول قرار دهد.

حسن حبيبي- معاون اول رييس جمهور