اساسنامه بانک رفاه كارگران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 39/2/19 بنا پیشنهاد شماره ……….. مورخ ……… وزارت كار باستناد تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 اساسنامه بانك رفاه كارگران را كه منضم باین تصویبنامه میباشد تصویب نمودند تا پس از تائید هیئت نظارت بر بانكها بمرحله اجراء گذارد.

 

اساسنامه بانك رفاه كارگران مصوب 1339,02,19

 

فصل اول : مجوز قانونی

 

ماده 1

در اجرای تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 كشور دایر بتاسیس بانك از محل وجوه سازمان بیمه های اجتماعی بموجب این اساسنامه كه بتصویب هیئت وزیران رسیده است بانك رفاه كارگران تشكیل میگردد

 

فصل دوم : نام، نوع سرمایه، موضوع

 

ماده 2

نام شركت بانك رفاه كارگران

 

ماده 3

نوع شركت سهامی است

 

ماده 4

مدت شركت نامحدود است

 

ماده 5

تابعیت شركت ایرانی است

 

ماده 6

مركز اصلی شركت تهران است و بانك میتوان در تهران و در خارج از مركز اصلی در داخله و خارجه شعبه و نمایندگی تاسیس نماید

 

ماده 7

موضوع كار شركت بر طبق مقررات این اساسنامه و در حدود قانون تجارت و قانون و مقررات مربوط ببانكداری عبارت است از

اعطای وام و اعتبار بشركتهای تعاونی كارگران و صاحبان حرف و صنایع كوچك بر طبق آئین نامه هائی كه بتصویب شورایعالی بانك خواهد رسید

كمك بموسساتیكه موضوع كار آنها تامین مایحتاج كارگران و مسكن آنان باشد یا مشاركت در امور فوق قبول سپرده و افتتاح حساب جاری _ معاملات مربوطه ببروات و سفته انجام معاملات شرطی و رهنی قبول امانات و اجاره صندوق امانات _ صدور اوراق اعتباری و ضمانتنامه نقل و انتقال وجوه در داخله كشور و انجام هر نوع عملیات و معاملات بانكی با رعایت ائین نامه های مربوطه كه بتصویب شورای عالی بانك رسیده باشد

 

ماده 8

سرمایه بانك رفاه كارگران چهارصد میلیون ریال منقسم به 40000 سهم ده هزار ریالی با نام است كه تماما از طرف سازمان بیمه های اجتماعی كارگران نقدا پرداخت گردیده

 

ماده 9

افزایش سرمایه بانك بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی و شورایعالی بانك با رعایت مندرجات ماده 73 قانون تجارت ایران و قانون مقررات بانك داری امكان خواهد داشت

 

فصل سوم اركان بانك

 

ماده 10

اركان بانك عبارتند از

مجمع عمومی صاحبان سهام

شورایعالی بانك

هیئت مدیره و مدیر عامل

بازرسان

 

مجمع عمومی و وظلئف آن

 

ماده 11

مجمع عمومی تشكیل میشود از وزیركار _ یكنفر از وزراء بتصویب هیئت وزیران و مدیر عامل سازمان بیمه های اجتماعی ریاست مجمع عمومی بعهده وزیر كار است

 

مجمع عمومی عادی

 

ماده 12

مجمع عمویم عادی سالی یكبار منتهی تا آخر سال تیرماه هر سال بدعوت مدیرعامل در مركز اصلی بانك تشكیل میگردد . وظائف مجمع مزبور بقرار زیر است:

الف) رسیدگی و تصویب ترازنامه و حسابهای سود و زیان پس از استماع گزارش هیئت مدیره و مدیر عانل و بازرسان

ب) تصمیم راجع بمیزان اندوخته های قانونی و احتیاطی و سود قابل تقسیم

ج) انتخاب و تعیین جانشین برای مدیران و بازرسانی كه مدت ماموریت انها منقضی گردیده

د) تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و هیئت مدیره و بازرسان بانك

هـ) رسیدگی و شورو اتخاذ تصمیم نسبت بیشنهادهای هیئت مدیره و تعیین خط مشی بانك برای سال بعد و مسائل دیگری كه جزو دستور جلسه قرار دارد

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

ماده 13

مجمع عمومی فوق العاده بر حسب دعوت وزیر كاربا تقاضای هیئت مدیره یا بازرسان تشكیل میشود وظائف مجمع مزبور بقرار زیر است

الف) اتخاذ تصیمم نسبت بتغییر در مواد اساسنامه و پیشنهاد ان توسط وزارت كار به هیئت وزیران

ب) پیشنهاد تغییر مدیران و بازرسان قبل از انقضاء مدت اختیارات انها بهیئت وزیران

ج) اتخاذ تصمیم نسبت بانحلال بانك و پیشنهاد ان بهیئت وزیران

د) اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوعی كه از طرف دعوت كنندگان با توجه بعللی كه موجب تقاضای تشكیل مجمع شده و در دستور قرار گرفته باشد

 

ماده 14

طرز دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده بر طبق مقررات قانون تجارت است

 

ماده 15

جلسات مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده وقتی رسمیت خواهد داشت كه حداقل وزیركار و یكنفر دیگر از اشخاصی كه درماده 11 این اساسنامه ذكر گردیده حضور داشته باشند و تصمیمات مجمع باكثریت دو نفر قابل اجرا خواهد بود

 

ماده 16

صورتمجلس مذاكرات و متن تصمیماتیكه اتخاذ شده در دفتر جلسات مجمع عمومی وارد خواهد شد و ذیل انرا رئیس جلسه امضاء خواهد نمود

 

شورایعالی بانك

 

ماده 17

شورایعالی بانك مركب از پنج نفرخواهد بود بشرح زیر

مدیرعامل سازمان بیمه های اجتماعی كارگران _ مدیرعامل بانك یكنفر نماینده از طرف وزارت دارائی و دو نفر از اشخاصی كه دارای اطلاعات بانكی و اقتصادی بوده یا در خدمات اجتماعی سوابق ممتد داشته باشند برای مدت سه سال پیشنهاد وزیر كار و تصویب هیئت وزیران _ در پایان سال دوم یكی از دو نفر مذكور بقیه قرعه خارج و یكنفر دیگر كه واجد شرایط مندرج در این ماده باشد بجای او انتخاب خواهد شد انتخاب مجدد عضو سابق بلامانع است

 

ماده 18

ریاست شورایعالی بانك با مدیرعامل سازمان بیمه ها، اجتماعی كارگران میباشد و جلسه شورایعالی لااقل ماهی یكبار و در مواقع ضروری بطور فوق العاده بدعوت وزیر كار و یا مدیرعامل سازمان بیمه های اجتماعی كارگران و یا هیئت مدیره تشكیل خواهد شذ

 

ماده 19

برای رسمیت یافتن جلسه شورایعالی حضور اكثریت اعضای ان لازم بوده و بهرحال برای اخذ تصمیم سه رای ضروری خواهد بود صورتجلسه بامضای اعضای حاضر خواهد رسید

 

ماده 20

بعنوان عضویت شورایعالی بانك هیچگونه حقوق ومستمری ثابت پرداخت نخواهد شد ولی پرداخت حقوق حضور برای هر جلسه مانعی ندارد

چنانچه هریك از دو نفر عضو انتخابی شورایعالی بانك دو جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید بدستور رئیس شوری دعوتنامه ای برای حضور در جلسه بعد برای او فرستاده خواهد شد

چنانچه در جلسه مزبور نیز بدون عذر موجه حاضر نشود غیبت او بمنزله استعفا تلقی شده و یكنفر بجای او پیشنهاد وزیر كار و تصویب هیئت وزیران برای مدت سه سال انتخاب خواهد گردید

 

ماده 21

وظائف شورایعالی بانك بشرح زیر است

1) رسیدگی ببودجه و تصویب ان

2) تصویب آئین نامه های معاملاتی و استخدامی و سایر آئین نامه های بانكی كه از طرف هیئت مدیره بشورایعالی پیشنهاد میشود ائین نامه های اولیه را هیئت مدیره موظف است از تاریخ ثبت بانك ظرف دوماه بشورایعالی پیشنهاد نماید و شورا نیز ظرف 15 روز رسیدگی و چنانچه تغییرات و اصلاحاتی لازم باشد اصلاح و تصویب خواهد نمود

3) تصویب تاسیس و موسسات و شركتهای تابعه در داخل و خارج از كشور

4) اظهار نظر نسبت بموضوعاتیكه از طرف هیئت مدیره بانك برای شورا فرستاده میشود

5) تعیین سیاست كلی بانك و مراقبت در اتخاذ روش اعتباری و تعیین نرخ بهره در حدود قوانین بانكداری

6) تصمیم نسبت بمطالبات مشكوك و غیرقابل وصول

 

ماده 22

شورایعالی بانك حق دارد اطلاعات مربوط بامور بانك را كه برای انجام وظائف خود لازم میداند از هیئت مدیره بازرسان بخواهد

 

هیئت مدیره

 

ماده 23

هیئت مدیره بانك از سه نفر ( یكنفر رئیس و دو نفرعضو) تشكیل میشود كه باید ایرانی باشند رئیس هیئت مدیره سمت مدیرعامل بانك را نیز خواهد داشت

 

ماده 24

مدیران بانك از طرف مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب میشوند انتخاب مجدد آنان پس از انقضاء مدت بلامانع است

 

ماده 25

(برای اجرای ماده 52 قانون تجارت) هر یك از اعضاءهیئت مدیره باید دارای دو سهم از سهام بانك باشند و بانك تنها ……. سهم از سهام را بقیمت اسمی بافراد مزبوز واگذار میكند افراد مذكور بمحض انتقال كلیه حقوق ناشیه از مالكیت سهام را طبق اسنادی عینا بوزیر كار از حیث سمت ایشان واگذار خواهند كرد

 

وظائف هیئت مدیره و مدیرعامل

 

ماده 26

تهیه بودجه و آئین نامه های معاملاتی و استخدامی و سایر ائین نامه ها برای پیشنهاد بشورایعالی از وظائف هیئت مدیره است

 

ماده 27

مسائل مهم و اساسی طبق آئین نامه های مصوب شورایعالی در هیئت مدیره طرح خواهد شد و تصمیمات با موافقت مدیرعامل و یكی از اعضای هیئت مدیره قابل اجرا خواهد بود

 

ماده 28

مدیرعامل بالاترین مرجع اداری و رئیس كل بانك بوده و كلیه اختیارات اجرائی و مسئولیت اداره بانك را با رعایت ائین نامه های مصوب شورایعالی برعهده دارد و برتمام كارمندان بانك ریاست میكند و حق عزل و نصب انانرا با رعایت ائین نامه های استخدامی دارد و میتواند تمام نوشتجات بانك را بتنهائی امضاء نماید بجز اسنادی كه برای بانك ایجاد تعهد مالی میكند كه در اینصورت باید علاوه بر امضاء مدیرعامل بامضای یكنفر دیگر ازاعضای هیئت مدیره برسد

 

ماده 29

مدیرعامل بانك میتواند بمسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را باعضای هیئت مدیره یا روسای ادارات قسمتها بدهد

 

ماده 30

در مقابل ……….. دادگاهها مدیرعامل بانك شخصا یا توسط كسانیكه انتخاب میكند نماینده بانك خواهد بود و بطوركلی در تمام موارد نمایندگی بانك با مدیرعامل است

 

ماده 31

در غیاب مدیرعامل یكی از اعضای هیئت مدیره بانتخاب مدیرعامل امور مربوطه بانك را اداره مینمایند دراینصورت باید كلیه كارهائیكه ایجاد تعهد مالی میكند بامضای هر دو اعضای هیئت مدیره برسد كه میتوانند فقط باتفاق اجازه امضاء باشخاص دیگر بدهند

 

ماده 32

جلسات هیئت مدیرهحداقل هفته ای یكروز یرای رسیدگی بامور مربوطه كه در دستور قراردارد تشكیل میشود صورتجلسات هیئت مدیره باید امضاء حاضرین برسد

 

هیئت بازرسان بانك

 

ماده 33

بانك سه نفر بازرس خواهد داشت كه مجمع عمومی صاحبان سهام از بین اشخاصیكه دارای اطلاعات یا سوابق ممتد در امور بانكی و محساباتی باشند برای مدت یكسال انتخاب مینمایند بازرسان پس از انقضاء مدت ماموریت میتواندد مجددا انتخاب كردند

 

ماده 34

بازرسان حق مداخله مستقیم در امور جاری بانك را ندارند ولی میتوانند نظریات خود را كتبا بهیئت مدیره اطلاع دهند

 

ماده 35

هیئت مدیره وسائل كار بازرسان را برای انجام وظائف انان فراهم خواهد كرد چنانچه بازرسان اطلاعاتی راجع بامور بانك بخواهند مدیرعامل اطلاعات خواسته شده را با مدارك مربوطه در اختیار انان قرار خواهد داد

 

ماده 36

بازرسان میتوانند در طی سال نظر خود را راجع بجریان امور بانك كتبا بهیئت مدیره با شورایعالی اطلاع دهند تآ نظر مزبور مورد مطالعه قرار گیرد

 

فصل چهارم _ سال مالی _ ترازنامه

 

ماده 37

سال مالی بانك از اول فروردینماه تا پایان اسفندماه نوسان خواهد بود

 

ماده 38

ترازنامه و حساب سود و زیان بانك باید …………… توسط هیئت مدیره تنظیم و لااقل چهل روز قبل از تشكیل مجمع عمومی سالیانه تسلیم بازرسان شود و بازرسان باید گزارش و نظریات خود را پانزده روز قبل از تشكیل مجمع عمومی تهیه و بمدیرعامل تسلیم نمایند تا بضمیمه ترازنامه تقدیم مجمع عمومی گردد تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره بمنزله مفاصا حساب خواهد بود

 

ماده 36

ارزیابی دارائی در ترازنامه بشرح ذیل خواهد بود

سهام و اوراق بهادرا ببهای خرید با كسر پنج درصد مگر آنكه در تاریخ تنظیم ترازنامه ببهای روز كمتر ازآن باشد كه دراینصورت بهای روز با كسر پنج درصد ملاك ارزیابی خواهد بود

اموال غیر منقول باید ببهای تمام شده محسوب شود ولی بانك مكلف است سالیانه ده درصد از بهای اولیه اموال مزبور بحساب استهلاك منظور نماید

اثاثیه و تعمیرات و ملزومات باید سالیانه تماما مستهلك شود

 

ماده 40

مطالبات مشكوك بانظر هیئت مدیره باید بازرس احتمالی منظور و مطالبات لاوصول نباید در جزو دارائی محسوب شود برای مطالبات مشكوك الوصول باید اندوخته كافی از محل سود بانك تامین شود و چنانچه مطالبات مذكور غیر قابل وصول تشخیص شود از اندوخته مزبور باید مستهلك گردد

 

ماده 41

از سود ویژه بانك همه ساله حداقل 10 درصد بحساب اندوخته قانونی منتقل میگردد تا انكه اندوخته مزبور معادل سرمایه پرداخت شده بانك بشود برداشت از حساب اندوخته مزبور با موافقت شورای پول و اعتبار فقط برای جبران زیاد وارده مجاز خواهد بود وبقیه سود ویژه متعلق بسازمان بیمه های اجتماعی كارگران است