اساسنامه بانک رفاه كارگران

هيئت وزيران در جلسه مورخ 39/2/19 بنا پيشنهاد شماره ……….. مورخ ……… وزارت كار باستناد تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 اساسنامه بانك رفاه كارگران را كه منضم باين تصويبنامه ميباشد تصويب نمودند تا پس از تائيد هيئت نظارت بر بانكها بمرحله اجراء گذارد.

 

اساسنامه بانك رفاه كارگران مصوب 1339,02,19

 

فصل اول : مجوز قانوني

 

ماده 1

در اجراي تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 كشور داير بتاسيس بانك از محل وجوه سازمان بيمه هاي اجتماعي بموجب اين اساسنامه كه بتصويب هيئت وزيران رسيده است بانك رفاه كارگران تشكيل ميگردد

 

فصل دوم : نام، نوع سرمايه، موضوع

 

ماده 2

نام شركت بانك رفاه كارگران

 

ماده 3

نوع شركت سهامي است

 

ماده 4

مدت شركت نامحدود است

 

ماده 5

تابعيت شركت ايراني است

 

ماده 6

مركز اصلي شركت تهران است و بانك ميتوان در تهران و در خارج از مركز اصلي در داخله و خارجه شعبه و نمايندگي تاسيس نمايد

 

ماده 7

موضوع كار شركت بر طبق مقررات اين اساسنامه و در حدود قانون تجارت و قانون و مقررات مربوط ببانكداري عبارت است از

اعطاي وام و اعتبار بشركتهاي تعاوني كارگران و صاحبان حرف و صنايع كوچك بر طبق آئين نامه هائي كه بتصويب شورايعالي بانك خواهد رسيد

كمك بموسساتيكه موضوع كار آنها تامين مايحتاج كارگران و مسكن آنان باشد يا مشاركت در امور فوق قبول سپرده و افتتاح حساب جاري _ معاملات مربوطه ببروات و سفته انجام معاملات شرطي و رهني قبول امانات و اجاره صندوق امانات _ صدور اوراق اعتباري و ضمانتنامه نقل و انتقال وجوه در داخله كشور و انجام هر نوع عمليات و معاملات بانكي با رعايت ائين نامه هاي مربوطه كه بتصويب شوراي عالي بانك رسيده باشد

 

ماده 8

سرمايه بانك رفاه كارگران چهارصد ميليون ريال منقسم به 40000 سهم ده هزار ريالي با نام است كه تماما از طرف سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران نقدا پرداخت گرديده

 

ماده 9

افزايش سرمايه بانك بنا به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي و شورايعالي بانك با رعايت مندرجات ماده 73 قانون تجارت ايران و قانون مقررات بانك داري امكان خواهد داشت

 

فصل سوم اركان بانك

 

ماده 10

اركان بانك عبارتند از

مجمع عمومي صاحبان سهام

شورايعالي بانك

هيئت مديره و مدير عامل

بازرسان

 

مجمع عمومي و وظلئف آن

 

ماده 11

مجمع عمومي تشكيل ميشود از وزيركار _ يكنفر از وزراء بتصويب هيئت وزيران و مدير عامل سازمان بيمه هاي اجتماعي رياست مجمع عمومي بعهده وزير كار است

 

مجمع عمومي عادي

 

ماده 12

مجمع عمويم عادي سالي يكبار منتهي تا آخر سال تيرماه هر سال بدعوت مديرعامل در مركز اصلي بانك تشكيل ميگردد . وظائف مجمع مزبور بقرار زير است:

الف) رسيدگي و تصويب ترازنامه و حسابهاي سود و زيان پس از استماع گزارش هيئت مديره و مدير عانل و بازرسان

ب) تصميم راجع بميزان اندوخته هاي قانوني و احتياطي و سود قابل تقسيم

ج) انتخاب و تعيين جانشين براي مديران و بازرساني كه مدت ماموريت انها منقضي گرديده

د) تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل و هيئت مديره و بازرسان بانك

هـ) رسيدگي و شورو اتخاذ تصميم نسبت بيشنهادهاي هيئت مديره و تعيين خط مشي بانك براي سال بعد و مسائل ديگري كه جزو دستور جلسه قرار دارد

 

مجمع عمومي فوق العاده

 

ماده 13

مجمع عمومي فوق العاده بر حسب دعوت وزير كاربا تقاضاي هيئت مديره يا بازرسان تشكيل ميشود وظائف مجمع مزبور بقرار زير است

الف) اتخاذ تصيمم نسبت بتغيير در مواد اساسنامه و پيشنهاد ان توسط وزارت كار به هيئت وزيران

ب) پيشنهاد تغيير مديران و بازرسان قبل از انقضاء مدت اختيارات انها بهيئت وزيران

ج) اتخاذ تصميم نسبت بانحلال بانك و پيشنهاد ان بهيئت وزيران

د) اتخاذ تصميم نسبت بهر موضوعي كه از طرف دعوت كنندگان با توجه بعللي كه موجب تقاضاي تشكيل مجمع شده و در دستور قرار گرفته باشد

 

ماده 14

طرز دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده بر طبق مقررات قانون تجارت است

 

ماده 15

جلسات مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده وقتي رسميت خواهد داشت كه حداقل وزيركار و يكنفر ديگر از اشخاصي كه درماده 11 اين اساسنامه ذكر گرديده حضور داشته باشند و تصميمات مجمع باكثريت دو نفر قابل اجرا خواهد بود

 

ماده 16

صورتمجلس مذاكرات و متن تصميماتيكه اتخاذ شده در دفتر جلسات مجمع عمومي وارد خواهد شد و ذيل انرا رئيس جلسه امضاء خواهد نمود

 

شورايعالي بانك

 

ماده 17

شورايعالي بانك مركب از پنج نفرخواهد بود بشرح زير

مديرعامل سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران _ مديرعامل بانك يكنفر نماينده از طرف وزارت دارائي و دو نفر از اشخاصي كه داراي اطلاعات بانكي و اقتصادي بوده يا در خدمات اجتماعي سوابق ممتد داشته باشند براي مدت سه سال پيشنهاد وزير كار و تصويب هيئت وزيران _ در پايان سال دوم يكي از دو نفر مذكور بقيه قرعه خارج و يكنفر ديگر كه واجد شرايط مندرج در اين ماده باشد بجاي او انتخاب خواهد شد انتخاب مجدد عضو سابق بلامانع است

 

ماده 18

رياست شورايعالي بانك با مديرعامل سازمان بيمه ها، اجتماعي كارگران ميباشد و جلسه شورايعالي لااقل ماهي يكبار و در مواقع ضروري بطور فوق العاده بدعوت وزير كار و يا مديرعامل سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران و يا هيئت مديره تشكيل خواهد شذ

 

ماده 19

براي رسميت يافتن جلسه شورايعالي حضور اكثريت اعضاي ان لازم بوده و بهرحال براي اخذ تصميم سه راي ضروري خواهد بود صورتجلسه بامضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد

 

ماده 20

بعنوان عضويت شورايعالي بانك هيچگونه حقوق ومستمري ثابت پرداخت نخواهد شد ولي پرداخت حقوق حضور براي هر جلسه مانعي ندارد

چنانچه هريك از دو نفر عضو انتخابي شورايعالي بانك دو جلسه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد بدستور رئيس شوري دعوتنامه اي براي حضور در جلسه بعد براي او فرستاده خواهد شد

چنانچه در جلسه مزبور نيز بدون عذر موجه حاضر نشود غيبت او بمنزله استعفا تلقي شده و يكنفر بجاي او پيشنهاد وزير كار و تصويب هيئت وزيران براي مدت سه سال انتخاب خواهد گرديد

 

ماده 21

وظائف شورايعالي بانك بشرح زير است

1) رسيدگي ببودجه و تصويب ان

2) تصويب آئين نامه هاي معاملاتي و استخدامي و ساير آئين نامه هاي بانكي كه از طرف هيئت مديره بشورايعالي پيشنهاد ميشود ائين نامه هاي اوليه را هيئت مديره موظف است از تاريخ ثبت بانك ظرف دوماه بشورايعالي پيشنهاد نمايد و شورا نيز ظرف 15 روز رسيدگي و چنانچه تغييرات و اصلاحاتي لازم باشد اصلاح و تصويب خواهد نمود

3) تصويب تاسيس و موسسات و شركتهاي تابعه در داخل و خارج از كشور

4) اظهار نظر نسبت بموضوعاتيكه از طرف هيئت مديره بانك براي شورا فرستاده ميشود

5) تعيين سياست كلي بانك و مراقبت در اتخاذ روش اعتباري و تعيين نرخ بهره در حدود قوانين بانكداري

6) تصميم نسبت بمطالبات مشكوك و غيرقابل وصول

 

ماده 22

شورايعالي بانك حق دارد اطلاعات مربوط بامور بانك را كه براي انجام وظائف خود لازم ميداند از هيئت مديره بازرسان بخواهد

 

هيئت مديره

 

ماده 23

هيئت مديره بانك از سه نفر ( يكنفر رئيس و دو نفرعضو) تشكيل ميشود كه بايد ايراني باشند رئيس هيئت مديره سمت مديرعامل بانك را نيز خواهد داشت

 

ماده 24

مديران بانك از طرف مجمع عمومي براي مدت سه سال انتخاب ميشوند انتخاب مجدد آنان پس از انقضاء مدت بلامانع است

 

ماده 25

(براي اجراي ماده 52 قانون تجارت) هر يك از اعضاءهيئت مديره بايد داراي دو سهم از سهام بانك باشند و بانك تنها ……. سهم از سهام را بقيمت اسمي بافراد مزبوز واگذار ميكند افراد مذكور بمحض انتقال كليه حقوق ناشيه از مالكيت سهام را طبق اسنادي عينا بوزير كار از حيث سمت ايشان واگذار خواهند كرد

 

وظائف هيئت مديره و مديرعامل

 

ماده 26

تهيه بودجه و آئين نامه هاي معاملاتي و استخدامي و ساير ائين نامه ها براي پيشنهاد بشورايعالي از وظائف هيئت مديره است

 

ماده 27

مسائل مهم و اساسي طبق آئين نامه هاي مصوب شورايعالي در هيئت مديره طرح خواهد شد و تصميمات با موافقت مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره قابل اجرا خواهد بود

 

ماده 28

مديرعامل بالاترين مرجع اداري و رئيس كل بانك بوده و كليه اختيارات اجرائي و مسئوليت اداره بانك را با رعايت ائين نامه هاي مصوب شورايعالي برعهده دارد و برتمام كارمندان بانك رياست ميكند و حق عزل و نصب انانرا با رعايت ائين نامه هاي استخدامي دارد و ميتواند تمام نوشتجات بانك را بتنهائي امضاء نمايد بجز اسنادي كه براي بانك ايجاد تعهد مالي ميكند كه در اينصورت بايد علاوه بر امضاء مديرعامل بامضاي يكنفر ديگر ازاعضاي هيئت مديره برسد

 

ماده 29

مديرعامل بانك ميتواند بمسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را باعضاي هيئت مديره يا روساي ادارات قسمتها بدهد

 

ماده 30

در مقابل ……….. دادگاهها مديرعامل بانك شخصا يا توسط كسانيكه انتخاب ميكند نماينده بانك خواهد بود و بطوركلي در تمام موارد نمايندگي بانك با مديرعامل است

 

ماده 31

در غياب مديرعامل يكي از اعضاي هيئت مديره بانتخاب مديرعامل امور مربوطه بانك را اداره مينمايند دراينصورت بايد كليه كارهائيكه ايجاد تعهد مالي ميكند بامضاي هر دو اعضاي هيئت مديره برسد كه ميتوانند فقط باتفاق اجازه امضاء باشخاص ديگر بدهند

 

ماده 32

جلسات هيئت مديرهحداقل هفته اي يكروز يراي رسيدگي بامور مربوطه كه در دستور قراردارد تشكيل ميشود صورتجلسات هيئت مديره بايد امضاء حاضرين برسد

 

هيئت بازرسان بانك

 

ماده 33

بانك سه نفر بازرس خواهد داشت كه مجمع عمومي صاحبان سهام از بين اشخاصيكه داراي اطلاعات يا سوابق ممتد در امور بانكي و محساباتي باشند براي مدت يكسال انتخاب مينمايند بازرسان پس از انقضاء مدت ماموريت ميتواندد مجددا انتخاب كردند

 

ماده 34

بازرسان حق مداخله مستقيم در امور جاري بانك را ندارند ولي ميتوانند نظريات خود را كتبا بهيئت مديره اطلاع دهند

 

ماده 35

هيئت مديره وسائل كار بازرسان را براي انجام وظائف انان فراهم خواهد كرد چنانچه بازرسان اطلاعاتي راجع بامور بانك بخواهند مديرعامل اطلاعات خواسته شده را با مدارك مربوطه در اختيار انان قرار خواهد داد

 

ماده 36

بازرسان ميتوانند در طي سال نظر خود را راجع بجريان امور بانك كتبا بهيئت مديره با شورايعالي اطلاع دهند تآ نظر مزبور مورد مطالعه قرار گيرد

 

فصل چهارم _ سال مالي _ ترازنامه

 

ماده 37

سال مالي بانك از اول فروردينماه تا پايان اسفندماه نوسان خواهد بود

 

ماده 38

ترازنامه و حساب سود و زيان بانك بايد …………… توسط هيئت مديره تنظيم و لااقل چهل روز قبل از تشكيل مجمع عمومي ساليانه تسليم بازرسان شود و بازرسان بايد گزارش و نظريات خود را پانزده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي تهيه و بمديرعامل تسليم نمايند تا بضميمه ترازنامه تقديم مجمع عمومي گردد تصويب ترازنامه از طرف مجمع عمومي براي هيئت مديره بمنزله مفاصا حساب خواهد بود

 

ماده 36

ارزيابي دارائي در ترازنامه بشرح ذيل خواهد بود

سهام و اوراق بهادرا ببهاي خريد با كسر پنج درصد مگر آنكه در تاريخ تنظيم ترازنامه ببهاي روز كمتر ازآن باشد كه دراينصورت بهاي روز با كسر پنج درصد ملاك ارزيابي خواهد بود

اموال غير منقول بايد ببهاي تمام شده محسوب شود ولي بانك مكلف است ساليانه ده درصد از بهاي اوليه اموال مزبور بحساب استهلاك منظور نمايد

اثاثيه و تعميرات و ملزومات بايد ساليانه تماما مستهلك شود

 

ماده 40

مطالبات مشكوك بانظر هيئت مديره بايد بازرس احتمالي منظور و مطالبات لاوصول نبايد در جزو دارائي محسوب شود براي مطالبات مشكوك الوصول بايد اندوخته كافي از محل سود بانك تامين شود و چنانچه مطالبات مذكور غير قابل وصول تشخيص شود از اندوخته مزبور بايد مستهلك گردد

 

ماده 41

از سود ويژه بانك همه ساله حداقل 10 درصد بحساب اندوخته قانوني منتقل ميگردد تا انكه اندوخته مزبور معادل سرمايه پرداخت شده بانك بشود برداشت از حساب اندوخته مزبور با موافقت شوراي پول و اعتبار فقط براي جبران زياد وارده مجاز خواهد بود وبقيه سود ويژه متعلق بسازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران است