اساسنامه صندوق بیمه محصولات كشاورزی مصوب 1363

اساسنامه صندوق بیمه محصولات كشاورزی مصوب 1363,03,05با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول ـ كلیات

ماده 1 

بر اساس قانون بیمه محصولات كشاورزی مصوب مورخ 1 /3 /62 مجلس شورای اسلامی صندوق بیمه محصولات كشاورزی كه در‌ این اساسنامه «صندوق» نامیده میشود، در بانك كشاورزی كه در این اساسنامه «بانك» نامیده میشود، تأسیس میگردد.

ماده 2 

صندوق دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی است و بر اساس مقررات قانونی شركتهای دولتی اداره میشود.

ماده 3 

سرمایه اولیه صندوق مبلغ یك میلیارد ریال است كه تماماً متعلق به دولت میباشد و به هزار سهم یك میلیون ریالی تقسیم میشود.

تبصره 1 ـ افزایش سرمایه صندوق به پیشنهاد مجمع عمومی پس از تصویب هیأت وزیران انجام میشود به استثناء افزایش سرمایه از محل ‌اندوخته‌ ها (‌بند 3 ماده 44).

تبصره 2 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ نمایندگان سهام دولت عبارتند از وزراء كشاورزی، وزارت صنعت، معـدن و تجارت ، امور اقتصادی و دارائی و مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

ماده 4 

مدت صندوق نامحدود و مركز آن در تهران خواهد بود.

فصل دوم ـ هدف و حدود عملیات

ماده 5 

هدف صندوق انجام بیمه انواع محصولات كشاورزی، دام، طیور، زنبور عسل، كرم ابریشم و آبزیان پرورشی در مقابل خسارتهای ناشی از‌ سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیر تگرگ، طوفان، خشكسالی، زلزله، سیل، سرمازدگی، یخبندان، آتش‌ سوزی، صاعقه، آفات و امراض نباتی عمومی و‌ قرنطینه‌ ای و امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه‌ ای بعنوان وسیله‌ ای برای نیل به اهداف و سیاستهای بخش كشاورزی میباشد.

ماده 6 

حدود عملیات صندوق بشرح زیر میباشد:

ـ بررسی و تحقیق در مورد مختصات اقتصادی، اجتماعی، كشاورزی و فنی مناطق مختلف كشور.

ـ بررسی و تحقیق تطبیقی در مورد روشهای بیمه كشاورزی در دنیا با توجه به نظام بهره‌ برداری، هدفها و سیاستهای كشاورزی ایران جهت اتخاذ‌ تصمیم در مورد برقراری مناسبترین نوع بیمه كشاورزی با توجه به نظام اقتصادی و اجتماعی و برنامة بخش كشاورزی.

ـ بررسی و مطالعه طرحهای كاهش دهنده خسارات ناشی از خطرات تحت پوشش بیمه و پیشنهاد آن به دولت جهت هماهنگ كردن آنها با‌ طرحهای مربوط به عملیات زیربنائی و همچنین راهنمائی و ارشاد تولیدكنندگان بمنظور خود پیشگیری در مقابل خطرات و در نتیجه كاهش خسارات ‌وارده به محصولات كشاورزی.

تبصره ـ اقدامات موضوع بندهای 1 و 2 و 3 این ماده با استفاده از منابع اطلاعاتی و نتایج تحقیقاتی و همكاری سایر مؤسسات كشور انجام خواهد‌شد.

ـ تهیه آئین ‌نامه‌ ها و دستورالعملها و اصلاح آنها با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده.

ـ انجام عملیات بیمه دربارة محصولات كشاورزی.

ـ انجام هرگونه عملیات آموزشی و شركت در سمینارها و كنفرانسها، بنحوی كه در ارتقاء سطح معلومات بیمهگزاران و كارشناسان و یا سایر‌ كارمندان و دست‌ اندركاران بیمه كشاورزی در جهت پیشرفت و توسعه عملیات صندوق ضروری باشد.

ـ صندوق میتواند در صورت لزوم بمنظور جلوگیری از ركود سرمایه خود، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار صد درصد دولتی خریداری نموده ‌و یا از طریق بانك كشاورزی در طرحهای كشاورزی و صنایع وابسته بنحوی كه سرمایه‌گذاری صندوق از طرف بانك كشاورزی تضمین گردد، ‌مشاركت نماید.

فصل سوم ـ اركان صندوق

ماده 7 

اركان صندوق عبارتند از: مجمع عمومی، كمیته فنی، هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرس قانونی.

الف ـ مجمع عمومی

ماده 8 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)

مجمع عمومی مركب از وزراء كشاورزی، وزارت صنعت، معـدن و تجارت ، امور اقتصادی و دارائی مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست وزیر‌ كشاورزی خواهد بود

تبصره ـ بموجب این تبصره به تبصره «1» ماده واحده قانون بیمه محصولات كشاورزی وزیر جهاد سازندگی به اعضاء مجمع عمومی اضافه ‌میگردد.

ماده 9 

جلسات عادی مجمع عمومی حداقل سالی دو بار تا پایان خرداد ماه سال بعد تشكیل میشود.
‌جلسات فوق‌ العاده بدعوت مدیرعامل یا به پیشنهاد هر یك از اعضاء مجمع عمومی و یا بازرس قانونی تشكیل خواهد شد. مدیرعامل موظف است‌ مجمع عمومی را ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشكیل جلسه، كتباً دعوت نماید.

ماده 10 

دعوت اعضاء مجمع عمومی بوسیله مدیرعامل و با ارسال دعوتنامه بعمل خواهد آمد كه در آن روز و ساعت و محل تشكیل و‌ دستور جلسه ذكر میگردد. دعوت ‌نامه‌ های مذكور باید حداقل ده روز قبل از تاریخ تشكیل جلسه برای اعضاء ارسال گردد.

ماده 11 

جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل 3 نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با اكثریت آراء (‌حداقل 3 رأی) معتبر خواهد ‌بود.

ماده 12 

وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است:

ـ تعیین سیاستها و روشهای رسیدن به هدفهای بیمه محصولات كشاورزی با توجه و هماهنگ با اهداف برنامه‌ های بخش كشاورزی.

ـ اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی كه از طرف هیئت مدیره و كمیته فنی و یا هر یك از اعضاء مجمع پیشنهاد میشود.

ـ تصویب تعرفه‌ های بیمه و غرامت و آئیننامه‌ های انواع بیمه محصولات كشاورزی.

ـ انتخاب یك نفر از اعضاء هیئت مدیره بانك و تصویب دو نفر معرفی شده از طرف وزیر كشاورزی و یك نفر از جهاد سازندگی برای عضویت‌ در هیئت مدیره.

ـ اتخاذ تصمیم در مورد بیمه اتكائی.

ـ تعیین درصد و جمع كل كمك دولت بابت تأمین قسمتی از حق بیمه، بیمهگزار و پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب و منظور نمودن در‌ لایحه بودجه كل كشور.

ـ تأیید اعتبار پیشنهادی بمنظور جبران زیانهای احتمالی عملیات بیمه و ارسال آن به هیئت وزیران جهت تصویب و منظور نمودن در لایحه‌ بودجه كل كشور.

ـ تصویب بودجه سالانه كه از طرف هیئت مدیره صندوق پیشنهاد میشود.

ـ استماع گزارشهای هیئت مدیره و بازرس قانونی.

10 ـ پیشنهاد اصلاح و یا تغییر اساسنامه صندوق به هیئت وزیران جهت طی مراحل قانونی.

11 ـ رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق.

12 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق و ارسال آن جهت طی مراحل قانونی.

13 ـ اتخاذ تصمیم درباره نحوه مصرف سود و برداشت از اندوخته‌ ها.

14 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشكوك‌ الوصول و یا لاوصول.

15 ـ نظارت بر حسن اجرای طرحها و برنامه‌ های مصوب.

ب ـ كمیته فنی

ماده 13 

كمیته فنی متشكل از نماینده هر یك از اعضاء مجمع عمومی و نماینده صندوق میباشد كه از نظر كارشناسی دارای اختیار و تخصص ‌لازم در زمینه مربوط به وظایف هر یك از اعضاء مجمع عمومی و صندوق بوده و نسبت به مسائل مربوط به صندوق كه از طرف مجمع عمومی ارجاع ‌میگردد، بررسی و اقدام نموده و گزارش توجیهی خود را جهت تصمیم ‌گیری به مجمع عمومی ارسال میداردصندوق نیز میتواند در مورد كلیه ‌وظایف و مسئولیتهای خود از نظرات مشورتی كمیته فنی استفاده نماید.

ماده 14 

اعضاء كمیته فنی برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است و تا موقعی كه تجدید انتصاب بعمل نیامده،‌در سمت خود باقی خواهند ماند.

تبصره ـ قبل از انقضای مدت سه سال در صورت لزوم هر یك از اعضاء مجمع عمومی و صندوق میتوانند نماینده خود را در كمیته فنی تعویض‌ نمایند.

ماده 15 

نحوه تشكیل و اداره جلسات كمیتة فنی بر اساس آئین ‌نامه‌ ای خواهد بود كه توسط كمیته مزبور تهیه و به تأیید مجمع عمومی خواهد‌ رسید.

ماده 16 

تصمیمات كمیته فنی با اكثریت آراء اعضاء به مجمع عمومی ارسال و در صورت بدست نیامدن اكثریت مطلق آراء نظرات متفاوت ‌همراه با گزارش توجیهی جهت تصمیم‌ گیری به مجمع عمومی ارائه خواهد شد.

ج ـ هیئت مدیره ـ مدیرعامل

ماده 17 

هیئت مدیره صندوق مركب از 5 نفر شامل مدیرعامل بانك و یكنفر از اعضاء هیئت مدیره بانك و یك نماینده از جهاد سازندگی و دو‌ نفر دیگر به معرفی وزیر كشاورزی میباشند.

تبصره 1 ـ اعضاء معرفی شده از طرف وزیر كشاورزی و وزارت جهاد سازندگی تمام وقت و موظف میباشند.

تبصره 2 ـ مدیرعامل بانك باید در تقسیم وظایف بین اعضاء هیئت مدیره بانك ترتیبی اتخاذ نماید كه عضو انتخاب شده برای هیئت مدیره‌ صندوق بتواند وظایف خود را در صندوق بنحو احسن انجام دهد.

تبصره 3 ـ دوره خدمت اعضاء هیئت مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. در صورت تغییر هیئت مدیره بانك قبل از انقضای سه سال ،‌اعضاء هیئت مدیرة جدید در صندوق جانشین خواهند شد.

تبصره 4 ـ تعویض هر یك از 4 نفر اعضاء هیئت مدیره صندوق قبل از انقضای سه سال بلامانع است.

ماده 18 

جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل 4 نفر رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با اكثریت آراء معتبر خواهد بود.

تبصره 1 ـ ریاست جلسات هیئت مدیره بعهده مدیرعامل و در صورت عدم حضور با یكی از اعضاء هیئت مدیره صندوق خواهد بود.

تبصره 2 ـ تعداد جلسات هیئت مدیره با توجه به حجم كار بوسیله آئیننامة داخلی تعیین خواهد شد. لیكن در هر صورت تعداد این جلسات‌ كمتر از یكبار در هفته نخواهد بود.

ماده 19 

هیئت مدیره مكلف است برنامه كار و زمان‌ بندی اجرای آن را به مجمع عمومی تسلیم و گزارش پیشرفت عملیات را هر چهار ماه یكبار به ‌مجمع عمومی ارسال نماید.

ماده 20 

هیئت مدیره دارای كلیة اختیارات لازم برای اداره امور صندوق با توجه به موضوع و هدف مندرج در این اساسنامه میباشد مگر در‌مواردی كه بموجب قانون و یا اساسنامه اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی و یا مدیر عامل صندوق باشد. از جمله اختیارات هیئت ‌مدیره موارد زیر است:

ـ انتخاب نماینده صندوق جهت عضویت در كمیته فنی.

ـ تهیه آیین‌ نامه‌ ها و ارائه پیشنهادها جهت طرح در مجمع عمومی.

ـ تصویب آئین‌ نامه‌ های داخلی و دستورالعمل‌ های اجرائی صندوق.

ـ تهیه طرح سازمانی صندوق جهت اجرای وظایف و هدف‌ های تعیین شده در این اساسنامه و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

ـ بررسی و تصویب نیازهای آموزشی و استخدامی صندوق.

ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی جهت طی مراحل قانونی.

ـ تهیه و تنظیم بودجه حساب سود و زیان و گزارش سالانه صندوق.

ـ تهیه و تنظیم بودجه صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

ـ تعیین مؤسسه حسابرسی برای حسابرسی داخلی و در صورت درخواست بازرس قانونی برای رسیدگی به حسابها و ترازنامه.

10 ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهیهای صندوق هر شش ماه یكبار و تسلیم آن به بازرس قانونی.

11 ـ رسیدگی و تعیین مطالبات لاوصول صندوق و پیشنهاد به مجمع عمومی در مورد بخشودگی تمام و یا قسمتی از اصل مطالبات لاوصول و‌ تأمین آن از محل ذخیره مطالبات مشكوك ‌الوصول.

ماده 21 

مدیرعامل بانك كشاورزی، مدیرعامل صندوق خواهد بود.

ماده 22 

مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرائی صندوق است و اختیارات و وظایف وی بشرح زیر میباشد:

ـ نمایندگی صندوق در برابر شخص یا اشخاص ثالث و مراجع قضائی و كلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی با حق توكیل به غیر.

ـ دعوت از اعضاء مجمع عمومی جهت شركت در جلسات عادی و فوق‌ العاده.

ـ اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد كلیه عملیات و معاملات صندوق بهر شكل و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی باستثنای آنچه جزء اختیارات ‌مجمع عمومی و هیئت مدیره قرار داده شده با رعایت مقررات این اساسنامه و سایر مقررات مربوط.

ـ اجرای كلیه تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره.

ـ مدیرعامل میتواند قسمتی از اداره امور صندوق را بهر یك از اعضاء هیئت مدیره واگذار نماید.

ماده 23 

مدیرعامل میتواند یك نفر قائم مقام داشته باشد كه از بین كارمندان دولت با معرفی مدیرعامل و تصویب مجمع عمومی انتخاب شود.‌ حكم انتصاب نامبرده از طرف وزیر كشاورزی صادر خواهد شد.

تبصره 1 ـ مدیرعامل میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات و همچنین حق امضای خود را به قائم مقام خود واگذار نماید.

تبصره 2 ـ در صورت استعفاء، معذوریت، مرخصی و غیبت مدیرعامل، قائم مقام دارای كلیة اختیارات مدیرعامل میباشد.

د ـ بازرس قانونی

ماده 24 

بازرس قانونی صندوق طبق قانون تشكیل سازمان حسابرسی، سازمان حسابرسی میباشد.

ماده 25 

بازرس علاوه بر وظایف مندرج در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه سال 1347 مكلف است نسبت به مطابقت ‌تصمیمات مدیران و عملكرد صندوق با قوانین و آئین‌ نامه‌ ها مراقبت و در مواقع لازم گزارش به مجمع عمومی تسلیم نماید.

ماده 26 

بازرس قانونی حق مداخله مستقیم در امور صندوق را ندارد و اگر به نقص یا ایرادی برخورد نماید، باید مراتب را به مدیرعامل صندوق ‌گزارش و چنانچه ظرف 15 روز اقدامی در جهت رفع نقص بعمل نیاید، مراتب را به مجمع عمومی اعلام نماید.

فصل چهارم ـ امور اداری و استخدامی و منابع و مقررات مالی

الف ـ نحوه عملیات

ماده 27 

بمنظور جلوگیری از تورم سازمانی و حداكثر استفاده از امكانات موجود عملیات اجرائی بیمه كشاورزی در حد كمی و كیفی و‌ زمان ‌بندی تعیین شده توسط بانك و شعب آن در سراسر كشور انجام و كلیه وسایل و خدمات مورد لزوم به پیشنهاد هیئت مدیره صندوق از طریق بانك ‌تأمین خواهد شد.

تبصره ـ امور اداری و استخدامی صندوق بر اساس مقررات جاری بانك انجام خواهد شد.

ماده 28 

شروع به اجرای هر نوع بیمه كشاورزی در هر منطقه قبلاً بوسیله صندوق اعلام میشود.

ماده 29

بتدریج كه صندوق آمادگی لازم را برای انجام وظایف خود در هر منطقه و برای هر محصول اعلام نماید، «صندوق كمك به ‌تولیدكنندگان خسارت دیده محصولات كشاورزی، و دامی» به فعالیتهای خود در آن منطقه و برای آن محصول خاتمه داده و منابع و امكانات مربوط را‌ به صندوق منتقل خواهد كرد.

ماده 30 

تعیین روشها و سیاستهای كلی اجرای عملیات بیمه محصولات كشاورزی مانند شرایط بیمه انواع محصولات موضوع این اساسنامه ، ‌تعهدات بیمهگر و بیمهگزار، تعیین تعرفه بیمه و غرامت بر اساس آئین‌ نامه‌ هائی خواهد بود كه بتصویب مجمع عمومی میرسد.

ماده 31 

بمنظور هماهنگی سیاستهای بیمه كشاورزی با هدفهای بخش كشاورزی، دولت میتواند ارائه كمكها و خدمات خود را به تولید ‌محصولاتی كه اجرای بیمه آن اعلام شده منوط به بیمه كردن آن محصول نماید.

تبصره ـ نحوه ارتباط و اجرای بیمه هر زراعت یا تولید یا كمكها و خدمات دولت توسط صندوق با همكاری وزارت كشاورزی و سایر واحدهای ‌مربوط مورد بررسی قرار گرفته و در قالب آئین ‌نامه خاصی از طریق مجمع عمومی جهت تصویب به هیئت وزیران تسلیم خواهد شد.

ب ـ منابع مالی

ماده 32 

حق بیمه عبارت از وجوهی است كه از بیمه ‌گزاران وصول خواهد شد.

تبصره ـ به پیشنهاد مجمع عمومی قسمتی از حق بیمه بیمهگزاران از طریق دولت تأمین و همه‌ ساله در لایحه بودجه منظور خواهد شد.

ماده 33 

در صورتی كه در هر سال مالی شدت حوادث موجب خسارات بیش از موارد پیش‌ بینی شده برای عملیات زیر پوشش بیمه گردد و‌ صندوق قادر به پرداخت غرامت آن نباشد، كسری آن به پیشنهاد مجمع عمومی پس از تصویب هیئت وزیران از محل اعتبار ردیف بودجه كه در اختیار‌ دولت میباشد، قابل پرداخت خواهد بود.

ج ـ هزینه‌ ها

ماده 34 

هیئت مدیره بانك با توجه به حجم عملیات سالانه صندوق جهت جبران هزینه‌ های انجام شده حداكثر تا 4% از منابع دریافتی حق بیمه را‌ هر ساله به مجمع عمومی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی، صندوق نسبت به پرداخت آن در قالب بودجه تنظیمی اقدام مینماید.

ماده 35 

در صورتیكه با اعلام هیئت مدیره بانك در مواردی خدمات و وسایل مورد نیاز صندوق از نظر كمی و كیفی خارج از عرف معمول در‌ بانك بوده و یا با توجه به هزینه پیش ‌بینی شده (‌در ماده 34) و یا مقررات اجرائی امكان انجام آن نباشد، با تصویب مجمع عمومی هزینه وسایل و‌ خدمات مذكور به بانك پرداخت میشود. مبنای برآورد هزینه این خدمات و وسایل در هر مورد آئین‌ نامه‌ های مورد عمل بانك میباشد.

د ـ مقررات مالی

ماده 36 

حسابهای صندوق نزد بانك افتتاح و نگهداری خواهد شد.

ماده 37 

چك‌ ها و اسناد مالی و سایر اسناد لازم‌ الاجراء و تعهدآور صندوق در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی باید دارای دو امضاء مجاز طبق ‌مقررات مصوبه مجمع عمومی باشد مگر در مورد قراردادهائی كه بر اساس مصوبات هیئت مدیره تنظیم و مبادله میشود كه در این صورت امضاء مدیر‌عامل بتنهائی به نمایندگی صندوق معتبر است.

هـ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان

ماده 38 

سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود. باستثنای سال اول كه شروع آن بدو تأسیس و‌ پایان آن آخر اسفند همان سال خواهد بود.

ماده 39 

صندوق طبق قانون تجارت و مقررات قانونی مربوط به شركتهای دولتی اداره خواهد شد.

ماده 40

ترازنامه سالانه حداقل یك ماه قبل از تشكیل مجمع عمومی برای رسیدگی به بازرس صندوق تسلیم خواهد شد و ترازنامه هر سال باید‌ قبل از پایان خرداد ماه سال بعد برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم شود.

و ـ تقسیم سود و وضع ذخائر و اندوخته‌ ها

ماده 41 

هیئت مدیره مكلف است قبل از وضع مالیات درصد لازم را جهت اندوخته مطالبات مشكوك‌ الوصول و خسارات معوق منظور دارد.

ماده 42 

هیئت مدیره مكلف است پس از وضع مالیات یك بیستم از سود خالص صندوق را بعنوان اندوخته قانونی موضوع نماید تا وقتی كه‌ اندوخته قانونی به یك دهم سرمایه بالغ گردد. در صورتیكه سرمایه صندوق افزایش یابد كسر یك بیستم مذكور ادامه خواهد یافت.

ماده 43 

سود خالص بشرح زیر بترتیب اولویت با تصویب مجمع عمومی بمصرف میرسد:
1
ـ كمك به اجرای طرحهای ارائه شده به دولت در بند 3 ماده 5 اساسنامه در جهت پیشگیری و كاهش میزان خطرات ناشی از عوامل قهری تحت‌ پوشش بیمه.
2
ـ كمك به سهم دولت (‌موضوع تبصره ماده 33) بابت حق بیمه.
3
ـ در صورتیكه در هر سال امكان مصرف سود باقی مانده در موارد 1 و 2 نباشد مانده به حساب اندوخته انتقال داده میشود تا در سال‌ های آتی ‌به مصارف مذكور رسیده و یا به سرمایه افزوده شود.

ماده 44 

نسبت به مواردی كه در این اساسنامه پیش ‌بینی نشده طبق قانون تجارت و مقررات قانونی شركتهای دولتی عمل خواهد شد.

اساسنامه فوق مشتمل بر چهل و چهار ماده و شانزده تبصره در جلسه روز شنبه پنجم خرداد ماه یكهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اكبر هاشمی