افزایش سرمایه بانک مرکزی سال 1398

افزایش سرمایه بانك مركزی از محل اندوخته احتیاطی مصوب 1398,11,27

هیئت وزیران در جلسه 27 /11 /1398 به پیشنهاد مجمع عمومی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (هـ) ماده (10) قانون پولی و بانكی كشور – مصوب 1351 – تصویب كرد:

سرمایه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی از مبلغ پنجاه و پنج هزار و سیصد و نود و پنج میلیارد (000 /000 /000 /395 /55) ریال به مبلغ پنجاه و هشت هزار و سیصد و نود و پنج میلیارد (000 /000 /000 /395 /58) ریال افزایش می یابد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور