افزایش سرمایه بانک مرکزی سال 1398

افزايش سرمايه بانك مركزي از محل اندوخته احتياطي مصوب 1398,11,27

هيئت وزيران در جلسه 27 /11 /1398 به پيشنهاد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (هـ) ماده (10) قانون پولي و بانكي كشور – مصوب 1351 – تصويب كرد:

سرمايه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از محل اندوخته احتياطي از مبلغ پنجاه و پنج هزار و سيصد و نود و پنج ميليارد (000 /000 /000 /395 /55) ريال به مبلغ پنجاه و هشت هزار و سيصد و نود و پنج ميليارد (000 /000 /000 /395 /58) ريال افزايش مي يابد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور