ايجاد برخي تسهيلات گمركي ،بانكي و اداري براي واحدهاي ساخت و تعميركشتي و سازه هاي دريايي مستقر در بنادر شمالي و جنوبي كشور مصوب 1371

ايجاد برخي تسهيلات گمركي ،بانكي و اداري براي واحدهاي ساخت و تعميركشتي و سازه هاي دريايي مستقر در بنادر شمالي و جنوبي كشور مصوب 1371,03,13با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيات وزيران در جلسه مورخ 13/3/1371بنا به پيشنهاد شماره 5050 – 01 مورخ 2/2/1371 وزارت صنايع سنگين ، و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

واحدهاي ساخت و تعمير كشتي و سازه هاي دريايي مستقر در بنادر شمالي و جنوبي كشور با تاييد وزارت صنايع سنگين از تسهيلات ويژه گمركي ، بانكي و اداري مشروح زير برخوردار مي شوند:

1 – خريد و ورود كالا به طور مستقيم از خارج كشور بدون گشايش اعتبار اسنادي با مسووليت شركت متقاضي ، بلامانع است .

2 – ترخيص كالاي وارداتي با فاكتور فروشنده مجاز است .

3 – خروج قطعات ، ماشين آلات ، ابزار آلات و تجهيزات به خارج از كشور، جهت تعمير و بازسازي بدون سپردن پيمان ارزي و سپرده بانكي و با نامه تعهد شركت متقاضي ، مجاز مي باشد.

4 – گمركات كشور شرايطي ايجاد نمايند كه ترخيص كالاي ورودي يا خروجي براي اين واحدهاي صنعتي در حداقل زمان امكان پذير باشد.

5 – اخذ هرگونه سود بازرگاني و حقوق گمركي براي قطعات ، ماشين آلات ، ابزار و تجهيزات كشتيهاي خارجي كه براي تعمير مراجعه مي كنند ممنوع ، و در مورد كشتيهاي ايراني حداكثر به ميزان تعرفه ورود كشتيهاي وارداتي مي باشد. اين قبيل كالاها مشمول ما به التفاوت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نمي شوند.

6 – اعطاي ويزاي ورود به كشور به كارشناسان خارجي كه مدت اقامت آنان كمتر از دو ماه باشد، در صورت تقبل مسووليت توسط شركت متقاضي با درخواست مستقيم مدير عامل شركتهاي موضوع اين مصوبه و رعايت ساير شرايط مندرج در تصويبنامه شماره 2103 – 7/ ت 1052 م ج مورخ 13/12/1368 مجاز مي باشد.

7 – كارشناسان خارجي موضوع بند ( 6 ) اين تصويبنامه از شمول مقررات مربوط به اخذ پروانه اشتغال اتباع بيگانه ، معاف مي باشند.

8 – نقل و انتقال درآمدهاي ارزي به منظور انجام خريد كالاها و خدمات ازحسابهاي ارزي داخلي و خارجي واحدهاي مذكور با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شود.

9 – شناورهايي كه به منظور انجام تعميرات به واحدهاي مذكور مراجعه مي نمايند، از پرداخت حقوق و عوارضي كه توسط سازمان بنادر و كشتيراني از كشتيها دريافت مي شود، معاف مي باشند.

10 – بخشي از محوطه واحدهاي كشتي سازي موضوع اين مصوبه با تاييد گمرك ايران منطقه ويژه حراست شده گمركي محسوب گرديده ، مشمول مقررات مربوط به مناطق ويژه حراست شده گمركي مي باشد.

11 – كليه كالاهاي مورد نياز صنعت تعمير و ساخت كشتي و سازه هاي دريايي از ساير گمركات و مبادي ورودي به منطقه آزاد گمركي مندرج در بند ( 1 ) از طريق هوايي ، دريايي و زميني ، پاساوان خواهند شد.

12 – اجراي بندهاي ( 1 و 2 و 3 و 6 و 8 ) منوط به تخصيص ارز مربوط از محل درآمدهاي ارزي شركت مزبور مي باشد.

حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور