ایجاد برخی تسهیلات گمركی ،بانكی و اداری برای واحدهای ساخت و تعمیركشتی و سازه های دریایی مستقر در بنادر شمالی و جنوبی كشور مصوب 1371

ایجاد برخی تسهیلات گمركی ،بانكی و اداری برای واحدهای ساخت و تعمیركشتی و سازه های دریایی مستقر در بنادر شمالی و جنوبی كشور مصوب 1371,03,13با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیات وزیران در جلسه مورخ 13/3/1371بنا به پیشنهاد شماره 5050 – 01 مورخ 2/2/1371 وزارت صنایع سنگین ، و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

واحدهای ساخت و تعمیر كشتی و سازه های دریایی مستقر در بنادر شمالی و جنوبی كشور با تایید وزارت صنایع سنگین از تسهیلات ویژه گمركی ، بانكی و اداری مشروح زیر برخوردار می شوند:

1 – خرید و ورود كالا به طور مستقیم از خارج كشور بدون گشایش اعتبار اسنادی با مسوولیت شركت متقاضی ، بلامانع است .

2 – ترخیص كالای وارداتی با فاكتور فروشنده مجاز است .

3 – خروج قطعات ، ماشین آلات ، ابزار آلات و تجهیزات به خارج از كشور، جهت تعمیر و بازسازی بدون سپردن پیمان ارزی و سپرده بانكی و با نامه تعهد شركت متقاضی ، مجاز می باشد.

4 – گمركات كشور شرایطی ایجاد نمایند كه ترخیص كالای ورودی یا خروجی برای این واحدهای صنعتی در حداقل زمان امكان پذیر باشد.

5 – اخذ هرگونه سود بازرگانی و حقوق گمركی برای قطعات ، ماشین آلات ، ابزار و تجهیزات كشتیهای خارجی كه برای تعمیر مراجعه می كنند ممنوع ، و در مورد كشتیهای ایرانی حداكثر به میزان تعرفه ورود كشتیهای وارداتی می باشد. این قبیل كالاها مشمول ما به التفاوت سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان نمی شوند.

6 – اعطای ویزای ورود به كشور به كارشناسان خارجی كه مدت اقامت آنان كمتر از دو ماه باشد، در صورت تقبل مسوولیت توسط شركت متقاضی با درخواست مستقیم مدیر عامل شركتهای موضوع این مصوبه و رعایت سایر شرایط مندرج در تصویبنامه شماره 2103 – 7/ ت 1052 م ج مورخ 13/12/1368 مجاز می باشد.

7 – كارشناسان خارجی موضوع بند ( 6 ) این تصویبنامه از شمول مقررات مربوط به اخذ پروانه اشتغال اتباع بیگانه ، معاف می باشند.

8 – نقل و انتقال درآمدهای ارزی به منظور انجام خرید كالاها و خدمات ازحسابهای ارزی داخلی و خارجی واحدهای مذكور با هماهنگی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شود.

9 – شناورهایی كه به منظور انجام تعمیرات به واحدهای مذكور مراجعه می نمایند، از پرداخت حقوق و عوارضی كه توسط سازمان بنادر و كشتیرانی از كشتیها دریافت می شود، معاف می باشند.

10 – بخشی از محوطه واحدهای كشتی سازی موضوع این مصوبه با تایید گمرك ایران منطقه ویژه حراست شده گمركی محسوب گردیده ، مشمول مقررات مربوط به مناطق ویژه حراست شده گمركی می باشد.

11 – كلیه كالاهای مورد نیاز صنعت تعمیر و ساخت كشتی و سازه های دریایی از سایر گمركات و مبادی ورودی به منطقه آزاد گمركی مندرج در بند ( 1 ) از طریق هوایی ، دریایی و زمینی ، پاساوان خواهند شد.

12 – اجرای بندهای ( 1 و 2 و 3 و 6 و 8 ) منوط به تخصیص ارز مربوط از محل درآمدهای ارزی شركت مزبور می باشد.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور