تامين و پرداخت مبلغ سيصد و بيست و سه ميليون دينار اسلامي بابت خريد سهام سرمايه از بانك توسعه اسلامي به حساب سهميه و سهام جمهوري اسلامي ايران در موسسات بين المللي مصوب 1371

تامين و پرداخت مبلغ سيصد و بيست و سه ميليون دينار اسلامي بابت خريد سهام سرمايه از بانك توسعه اسلامي به حساب سهميه و سهام جمهوري اسلامي ايران در موسسات بين المللي مصوب 1371,02,27

اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيات دولت در جلسه مورخ 23/6/1371 با توجه به اختيار تفويضي هيات وزيران ( موضوع تصويبنامه شماره 41133 ت / 294 هـ مورخ 11/6/1371 ) ، بنا به پيشنهاد كميته تخصيص ارز – طي نامه شماره 22419 مورخ 22/6/1371 وزارت امور اقتصادي و دارايي – و به استناد بند ( 26 ) تبصره ( 29 ) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمودند:
طرح هاي جديد زير به فهرست طرح هاي موضوع بند ( 26 ) تبصره ( 29 ) قانون بودجه سال 1371 كل كشور اضافه مي گردد تا با استفاده از تسهيلات بانك جهاني اجرا گردند:
1 – طرح كنترل سيل سيستان .
2 – طرح جمع آوري آبهاي سطحي تهران.

تاييد مي گردد. اكبر هاشمي رفسنجاني
اين تصويبنامه در تاريخ 1/7/1371 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .

حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور