تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور راجع به افزايش استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط صادركنندگان محصولات بخش كشاورزي و دامي مصوب 1376

تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور راجع به افزايش استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط صادركنندگان محصولات بخش كشاورزي و دامي مصوب 1376,02,28

تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويب نامه شماره 40214 / ت 287 هـ مورخ 23 / 7 / 73 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ مي گردد:
در جلسة مورخ 28 / 2 / 76 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار افزايش مقدار درصد استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط صادر كنندگان محصولات بخش كشاورزي ، دامي و ساير از سي درصد (۳۰ %) به پنجاه درصد (۵۰ %) به تصويب رسيد.

تاريخ اجراي اين مصوبه از اول فروردين ماه سال جاري خواهد بود.

معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي