اتخاذ تصمیماتی در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی و تشكیل كمیسیونی جهت تشخیص موجه بودن یا نبودن عدم ایفای تعهدات ارزی و تعیین تركیب جدید اعضای كمیته های توسعه صادرات غیر نفتی استان مصوب 1377

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی مصوب 1377,12,08

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی ، كه براساس اصل یكصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلا می ایران و به استناد تصویبنامه شماره ۴۸۷۶۸/ت ۱۹۴۱۰هـ مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۷ در جلسه مورخ ۸/۱۲/۱۳۷۷ شورای عالی یاد شده به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است ، به شرح زیر ابلاغ می گردد:

۱از این تاریخ ، تشخیص موجه بودن یا نبودن عدم ایفای تعهدات ارزی توسط صادركنندگانی كه در موعد مقرر تعهدات ارزی خود را ایفا ننمایند و نیز ارجاع آنها به دادگاههای صالحه ، در كمیسیونی متشكل از نمایندگان مركز توسعه صادرات ایران بانك مركزی جمهوری اسلا می ایران، گمرك ایران ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، وزارت بازرگانی و نماینده وزارتخانه تولیدی ذی ربط (حسب مورد) مطرح و حداكثر ظرف یك ماه تعیین تكلیف می گردد.

تبصره ۱تصمیمات اتخاذ شده توسط كمیسیون یاد شده با اكثریت آراء قطعی و لا زم الا جراست.

تبصره ۲ دبیرخانه كمیسیون یادشده در بانك مركزی جمهوری اسلا می ایران مستقر خواهد بود.

تبصره ۳بند (۳) تصویبنامه شماره ۶۱۲۲۲/ت۱۱۵۵۵ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۴ و اصلا حیه آن (موضوع تصویبنامه شماره ۳۱۳۹۹/ت۱۵۸۸۰ مورخ ۲۷/۹/۱۳۷۴ هیأت وزیران) كان لم یكن تلقی می گردد.

۲مقرر گردید ظرف دو هفته موضوع “اجازه انتقال واریزنامه از صادركننده به وارد كننده برای یك بار” و همچنین “افزایش مهلت استفاده از آن برای ورود كالا های مجاز از (۲) ماه به (۴) ماه ” در ستاد اقتصادی دولت مطرح گردد. تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی صادرات خواهد بود.

۳– وزارت بازرگانی نسبت به اعلا م فهرست كالا های غیرمجاز صادراتی در سال ۱۳۷۸ حداكثر تا پایان اسفندماه سال جاری اقدام نماید.

۴مركز توسعه صادرات ایران با همكاری وزارتخانه های كشاورزی ، بازرگانی و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، معاونت اجرایی رییس جمهور و سایر وزارتخانه های تولیدی (حسب مورد) درخصوص چگونگی بهبود وضعیت استاندارد كالا های صادراتی كشور و جلوگیری از مخاطرات احتمالی ناشی از عدم رعایت استاندارد كالاهای صادراتی (به ویژه استانداردهای بهداشتی محصولات كشاورزی و غذایی) روشهای اجرایی مناسب را تدوین و به مرحله اجرا بگذارد.

۵تركیب جدید اعضای كمیته های توسعه صادرات غیرنفتی استان به شرح زیر تعیین می شود:
استاندار (رییس كمیته)
مدیركل بازرگانی استان (دبیركمیته)
مدیركل اقتصادی و دارایی استان
مدیركل صنایع استان
مدیركل معادن و فلزات استان
مدیركل كشاورزی استان
رییس سازمان جهاد سازندگی استان
رییس سازمان برنامه و بودجه استان
رییس اداره استاندارد استان
رییس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن استان
رییس گمرك استان
مدیركل یكی از بانكهای استان (به تشخیص بانك مركزی)
نمایندگان سایر ادارات كل ذی ربط (در صورت لزوم حسب مورد به تشخیص استاندار)

۶مقرر گردید مركز توسعه صادرات ایران با همكاری گمرك جمهوری اسلامی ایران ، روشهای ثبت آمار واقعی صادرات كشور و چگونگی اصلاح روش فعلی را بررسی نمایند و اصلاحات لازم را در ثبت آمارهای گمركی مربوط به صادرات غیرنفتی به عمل آورند.

۷مقرر گردید، مضار و محاسن اخذ پیمان ارزی ” و روشهای بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در كمیته كارشناسی شورای عالی صادرات مطرح و جمع بندی آن به جلسه آتی شورا ارایه شود.

۸شورای پول و اعتبار سهم هر یك از استانهای كشور را از مانده كل تسهیلا ت اعتباری در نظر گرفته شده برای بخش صادرات مشخص و به بانكهای عامل اعلا م نماید.

معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی