اتخاذ تصميماتي در زمينه توسعه صادرات غيرنفتي و تشكيل كميسيوني جهت تشخيص موجه بودن يا نبودن عدم ايفاي تعهدات ارزي و تعيين تركيب جديد اعضاي كميته هاي توسعه صادرات غير نفتي استان مصوب 1377

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي مصوب 1377,12,08

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي ، كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلا مي ايران و به استناد تصويبنامه شماره ۴۸۷۶۸/ت ۱۹۴۱۰هـ مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۷ در جلسه مورخ ۸/۱۲/۱۳۷۷ شوراي عالي ياد شده به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است ، به شرح زير ابلاغ مي گردد:

۱از اين تاريخ ، تشخيص موجه بودن يا نبودن عدم ايفاي تعهدات ارزي توسط صادركنندگاني كه در موعد مقرر تعهدات ارزي خود را ايفا ننمايند و نيز ارجاع آنها به دادگاههاي صالحه ، در كميسيوني متشكل از نمايندگان مركز توسعه صادرات ايران بانك مركزي جمهوري اسلا مي ايران، گمرك ايران ، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، وزارت بازرگاني و نماينده وزارتخانه توليدي ذي ربط (حسب مورد) مطرح و حداكثر ظرف يك ماه تعيين تكليف مي گردد.

تبصره ۱تصميمات اتخاذ شده توسط كميسيون ياد شده با اكثريت آراء قطعي و لا زم الا جراست.

تبصره ۲ دبيرخانه كميسيون يادشده در بانك مركزي جمهوري اسلا مي ايران مستقر خواهد بود.

تبصره ۳بند (۳) تصويبنامه شماره ۶۱۲۲۲/ت۱۱۵۵۵ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۴ و اصلا حيه آن (موضوع تصويبنامه شماره ۳۱۳۹۹/ت۱۵۸۸۰ مورخ ۲۷/۹/۱۳۷۴ هيأت وزيران) كان لم يكن تلقي مي گردد.

۲مقرر گرديد ظرف دو هفته موضوع “اجازه انتقال واريزنامه از صادركننده به وارد كننده براي يك بار” و همچنين “افزايش مهلت استفاده از آن براي ورود كالا هاي مجاز از (۲) ماه به (۴) ماه ” در ستاد اقتصادي دولت مطرح گردد. تصميمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در اين خصوص به منزله مصوبه شوراي عالي صادرات خواهد بود.

۳– وزارت بازرگاني نسبت به اعلا م فهرست كالا هاي غيرمجاز صادراتي در سال ۱۳۷۸ حداكثر تا پايان اسفندماه سال جاري اقدام نمايد.

۴مركز توسعه صادرات ايران با همكاري وزارتخانه هاي كشاورزي ، بازرگاني و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، معاونت اجرايي رييس جمهور و ساير وزارتخانه هاي توليدي (حسب مورد) درخصوص چگونگي بهبود وضعيت استاندارد كالا هاي صادراتي كشور و جلوگيري از مخاطرات احتمالي ناشي از عدم رعايت استاندارد كالاهاي صادراتي (به ويژه استانداردهاي بهداشتي محصولات كشاورزي و غذايي) روشهاي اجرايي مناسب را تدوين و به مرحله اجرا بگذارد.

۵تركيب جديد اعضاي كميته هاي توسعه صادرات غيرنفتي استان به شرح زير تعيين مي شود:
استاندار (رييس كميته)
مديركل بازرگاني استان (دبيركميته)
مديركل اقتصادي و دارايي استان
مديركل صنايع استان
مديركل معادن و فلزات استان
مديركل كشاورزي استان
رييس سازمان جهاد سازندگي استان
رييس سازمان برنامه و بودجه استان
رييس اداره استاندارد استان
رييس اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن استان
رييس گمرك استان
مديركل يكي از بانكهاي استان (به تشخيص بانك مركزي)
نمايندگان ساير ادارات كل ذي ربط (در صورت لزوم حسب مورد به تشخيص استاندار)

۶مقرر گرديد مركز توسعه صادرات ايران با همكاري گمرك جمهوري اسلامي ايران ، روشهاي ثبت آمار واقعي صادرات كشور و چگونگي اصلاح روش فعلي را بررسي نمايند و اصلاحات لازم را در ثبت آمارهاي گمركي مربوط به صادرات غيرنفتي به عمل آورند.

۷مقرر گرديد، مضار و محاسن اخذ پيمان ارزي ” و روشهاي بازگشت ارز حاصل از صادرات غيرنفتي در كميته كارشناسي شوراي عالي صادرات مطرح و جمع بندي آن به جلسه آتي شورا ارايه شود.

۸شوراي پول و اعتبار سهم هر يك از استانهاي كشور را از مانده كل تسهيلا ت اعتباري در نظر گرفته شده براي بخش صادرات مشخص و به بانكهاي عامل اعلا م نمايد.

معاون اول رييس جمهور – حسن حبيبي