تصميم هيات وزيران در خصوص همكاري دستگاههاي اجرايي و موسسات عمومي جهت ارائه خدمات و تسهيلات به منظور فراهم نمودن زمينه هاي استفاده بهينه در تعطيلات نوروزی مصوب 1373

تصميم هيات وزيران در خصوص همكاري دستگاههاي اجرايي و موسسات عمومي جهت ارائه خدمات و تسهيلات به منظور فراهم نمودن زمينه هاي استفاده بهينه در تعطيلات نوروزی مصوب 1373,12,21

هيات وزيران در جلسه مورخ 21/12/1373 مقرر نمود :
به منظور فراهم نمودن زمينه هاي استفاده بهينه از تعطيلات نوروزي مقتضي است كليه دستگاههاي اجرايي و موسسات عمومي كه امكانات مربوط را در اختيار دارند ترتيبي اتخاذ نمايند تا خدمات و تسهيلات مشروح زير در ايام تعطيل به نحو قابل قبول، ارائه گردد :

1 ـ فراهم نمودن وسايل حمل و نقل
– بكارگيري وسايل حمل و نقل دولتي و صنعتي براي جابجايي مردم .

2 ـ فراهم نمودن امكانات اقامتي
ـ امكانات دولتي نظير مدارس، دانشگاهها، باشگاهها، تاسيسات ورزشي، پاركها و امكانات هلال احمر .

3 ـ فراهم نمودن امكانات تفريحي و فرهنگي
ـ افزايش ساعات فعاليت مراكز فرهنگي و موزه ها در تمام اوقات تعطيلات و اضافه نمودن برنامه هاي فوق العاده
ـ فراهم نمودن امكانات بازديد از تاسيسات صنعتي، فرودگاهها، دانشگاهها، … (تور) .
ـ فراهم نمودن امكانات حضور شخصيتهاي مورد علاقه مردم (علمي، فرهنگي، هنري) در گردهمايي شهرستانها يا موقعيت هاي به وجود آمده .
ـ برگزاري مسابقات تفريحي، علمي، فرهنگي و … با مشاركت توريست ها .

4 ـ فراهم نمودن خدمات
توسعه فعاليت هاي خدماتي مورد نياز مردم در ايام نوروز
ـ بانكها
ـ پست
ـ بيمارستانها و داروخانه ها
ـ نيازهاي خوراك مردم
ـ سوخت (گرمايش و حمل و نقل)
ـ نيروهاي انتظامي
ـ خدمات و سرويس هاي جاده اي (تعمير ماشين و …)

5 ـ بهره گيري از نيروهاي جوان در ايام نوروز
ـ استفاده از نيروهاي بسيج و جوانان هلال احمر و امور تربيتي در مسايل مربوط به فعاليت هاي نيروي انتظامي، بهره برداري از مدارس و …
ـ استفاده از نيروهاي دانشجو براي مراكز فرهنگي، تورها، برگزاري مسابقات علمي، فرهنگي و …
ـ استفاده از نيروهاي جوان براي عرضه خدمات فوق العاده، براي پست، خوراك، بيمارستانها و سرويس هاي جاده اي .

حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور