تصویب‌نامه در خصوص درآمد ارزی كارگران ایرانی شاغل در خارج از كشور مصوب 1378

تصویبنامه در خصوص درآمد ارزی كارگران ایرانی شاغل در خارج از كشور مصوب 1378,03,05

هیات وزیران در جلسه مورخ 5/3/1378 به استناد ماده ( 6 ) قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز – مصوب 1374 – و بند ( 2 ) ماده ( 10 ) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372 – تصویب نمود:

1 – كارگران ایرانی شاغل در خارج از كشور كه دارای كارنامه شغلی صادره از وزارت كار و امور اجتماعی هستند، می توانند به صورت جمعی یا فردی درآمدهای ارزی خود را از طریق شعب بانكهای ایرانی خارج از كشور به شعب بانكهای مربوط در داخل كشور منتقل نمایند و طبق نرخ های مرضی الطرفینی به اشخاص ثالث واگذار كنند.

2 – واردات كالا های ورود مجاز در مقابل صادرات از محل منابع ارزی مذكور در بند یك این تصویب نامه ، از طریق گشایش اعتبار اسنادی مجاز است .

حسن حبیبی-معاون اول رییس جمهور