تصويب‌نامه در خصوص درآمد ارزی كارگران ايرانی شاغل در خارج از كشور مصوب 1378

تصويبنامه در خصوص درآمد ارزی كارگران ايرانی شاغل در خارج از كشور مصوب 1378,03,05

هيات وزيران در جلسه مورخ 5/3/1378 به استناد ماده ( 6 ) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز – مصوب 1374 – و بند ( 2 ) ماده ( 10 ) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372 – تصويب نمود:

1 – كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي صادره از وزارت كار و امور اجتماعي هستند، مي توانند به صورت جمعي يا فردي درآمدهاي ارزي خود را از طريق شعب بانكهاي ايراني خارج از كشور به شعب بانكهاي مربوط در داخل كشور منتقل نمايند و طبق نرخ هاي مرضي الطرفيني به اشخاص ثالث واگذار كنند.

2 – واردات كالا هاي ورود مجاز در مقابل صادرات از محل منابع ارزي مذكور در بند يك اين تصويب نامه ، از طريق گشايش اعتبار اسنادي مجاز است .

حسن حبيبي-معاون اول رييس جمهور