تصويب‌نامه در مورد تامين اعتبارات مورد نياز بخش مسكن و احداث واحدهای مسكونی مطابق الگوی مصوب 1372

تصويب‌نامه در مورد تامين اعتبارات مورد نياز بخش مسكن و احداث واحدهای مسكونی مطابق الگوی مصوب 1372/04/05

هيات وزيران درجلسه مورخ 5/4/1372 بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود :

به منظور تجهيز منابع و تامين اعتبارات مورد نياز بخش مسكن و احداث واحدهاي مسكوني مطابق الگوي مصوب ، مراجع ذي ربط با رعايت قوانين و مقررات مربوط در موارد زير اقدامات لازم را به عمل آورند :

1 ـ به منظور جلب سپرده هاي بخش غيردولتي ، بانك مسكن تعرفه و آيين نامه خاصي را براي محاسبه و اعطاي سود سپرده هاي سرمايه گذاري و جوائز حسابهاي قرض الحسنه تدوين نموده و پس از تصويب شوراي پول و اعتبار بمورد اجرا گذارده شود.

2 ـ بانك مسكن با رعايت قوانين و مقررات مربوط موجبات تاسيس موسسات اعتباري ( پس انداز و سرمايه گذاري ) مسكن ـ متشكل از پس اندازكنندگان و گيرندگان تسهيلات اعتباري مسكن ـ را فراهم نمايد .

3 ـ بانك مسكن با عامليت خود يا از طريق ساير بانكها موجبات جلب پس انداز روستاييان و اعطاي تسهيلات اعتباري براي احداث ، تعمير و بهسازي واحدهاي مسكوني روستايي را فراهم نمايد .

4 ـ وزارت مسكن و شهرسازي با حمايت از سپرده گذاران نزد صندوقهاي پس انداز مسكن از طريق پرداخت مابه التفاوت سود و كارمزد تسهيلات اعتباري اعطايي به بخش مسكن و واگذاري زمين به سپرده گذاران براساس قوانين و مقررات مربوط ، موجبات تشويق و جلب پس اندازهاي بخش غيردولتي به صندوقها را فراهم نمايد .

5 ـ در اجراي ماده ( 4 ) قانون تشويق پس اندازمسكن ـ مصوب 1346 ـ ، بانك مركزي حداقل (30% ) افزايش مانده تسهيلات بانكي در بخش مسكن را در هر سال از طريق بانك مسكن ( صندوق پس انداز مسكن ) توزيع نمايد .

6 ـ در اجراي بند «ب» ماده ( 9 ) قانون تامين اعتبارات مسكن و تشويق خانه سازي ـ مصوب 1351 ـ ،وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق شوراي عالي بيمه مركزي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد شركتهاي بيمه تا (25% ) از ذخاير خود رابراي تامين اعتبارات مسكن ، براساس در خواست بانك مسكن در اختيارآن بانك قراردهند .

حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور