تصويبنامه راجع به ضرب سكه ياد بود به مناسبت دومين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (قدس سره) مصوب 1370

تصويبنامه راجع به ضرب سكه ياد بود به مناسبت دومين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (قدس سره) مصوب 1370,03,19

هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/3/1370 بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي ) موضوع نامه شماره 8993/5368/56 مورخ 19/3/1370 ( و به استناد بند ) 2 ( قانون اصلاح قانون ضرب مسكوك طلا مصوب 1337 تصويب نمود:

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است به مناسبت دومين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني ) قدس سره ( سكه ياد بود يك بهار آزادي طلا با مشخصات ذيل و طبق نمونه اي كه در نهاد رياست جمهوري نگهداري ميشود ضرب نمايد.
1 – عيار طلا، ) 900 ( در هزار
2 – وزن سكه ، ) 13598/8 ( گرم
3 – قطر سكه ، ) 22 ( ميليمتر
4 – يك روي سكه مزين به تصوير حضرت امام ) قدس سره ( و قيد سال ضرب ) 1370 ( در ذيل تصوير.
5 – يك روي سكه تصوير بارگاه حضرت امام رضا ( ع ( و قيد عبارت ‹‹بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ›› در بالاي تصوير و عبارت ‹‹بهارآزادي ›› در پائين تصوير.

حسن حبيبي – معاون اول رئيس جمهور