تصویبنامه راجع به ضرب سكه یاد بود به مناسبت دومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (قدس سره) مصوب 1370

تصویبنامه راجع به ضرب سكه یاد بود به مناسبت دومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (قدس سره) مصوب 1370,03,19

هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/3/1370 بنا به پیشنهاد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی ) موضوع نامه شماره 8993/5368/56 مورخ 19/3/1370 ( و به استناد بند ) 2 ( قانون اصلاح قانون ضرب مسكوك طلا مصوب 1337 تصویب نمود:

بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است به مناسبت دومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی ) قدس سره ( سكه یاد بود یك بهار آزادی طلا با مشخصات ذیل و طبق نمونه ای كه در نهاد ریاست جمهوری نگهداری میشود ضرب نماید.
1 – عیار طلا، ) 900 ( در هزار
2 – وزن سكه ، ) 13598/8 ( گرم
3 – قطر سكه ، ) 22 ( میلیمتر
4 – یك روی سكه مزین به تصویر حضرت امام ) قدس سره ( و قید سال ضرب ) 1370 ( در ذیل تصویر.
5 – یك روی سكه تصویر بارگاه حضرت امام رضا ( ع ( و قید عبارت ‹‹بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ›› در بالای تصویر و عبارت ‹‹بهارآزادی ›› در پائین تصویر.

حسن حبیبی – معاون اول رئیس جمهور