تصويب نامه در خصوص تسويه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ايران به بانک بين المللی ترميم و توسعه مصوب 1397

تصويب نامه در خصوص تسويه بدهي ناشي از تعهدات دولت جمهوري اسلامي ايران به بانك بين المللي ترميم و توسعه مصوب 1397,10,19

هيأت وزيران در جلسه 19 /10 /1397 به پيشنهاد شماره 202006 /21 – 16058 مورخ 20 /9 /1397 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون اجازه مشاركت دولت ايران در مقررات كنفرانس منعقده در برتن وودز مربوط به تأسيس صندوق و بانك بين المللي – مصوب 1324 – و اصلاحات بعدي آن تصويب كرد:

1 – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است از محل منابع داخلي خود نسبت به تأمين و پرداخت مبلغ يك‌ هزار و يكصد و هفتاد و هشت ميليارد و نهصد و شصت و دو ميليون و يكصد و شصت و يك هزار و هفتصد و چهل و شش و هفت صدم (07 /746 /161 /962 /178 /1) ريال بابت تسويه بدهي ناشي از تعهدات دولت جمهوري اسلامي ايران به بانك بين‌ المللي ترميم و توسعه به منظور تعديل ارزش ريالي موجودي سهام جمهوري اسلامي ايران در بانك ياد شده اقدام نمايد.

2 – وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت تسويه اين بدهي، تضمين كتبي لازم را در اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌ دهد.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري