تصویب نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به بانک بین المللی ترمیم و توسعه مصوب 1397

تصویب نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به بانك بین المللی ترمیم و توسعه مصوب 1397,10,19

هیأت وزیران در جلسه 19 /10 /1397 به پیشنهاد شماره 202006 /21 – 16058 مورخ 20 /9 /1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اجازه مشاركت دولت ایران در مقررات كنفرانس منعقده در برتن وودز مربوط به تأسیس صندوق و بانك بین المللی – مصوب 1324 – و اصلاحات بعدی آن تصویب كرد:

1 – بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ یك‌ هزار و یكصد و هفتاد و هشت میلیارد و نهصد و شصت و دو میلیون و یكصد و شصت و یك هزار و هفتصد و چهل و شش و هفت صدم (07 /746 /161 /962 /178 /1) ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به بانك بین‌ المللی ترمیم و توسعه به منظور تعدیل ارزش ریالی موجودی سهام جمهوری اسلامی ایران در بانك یاد شده اقدام نماید.

2 – وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی، تضمین كتبی لازم را در اختیار بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌ دهد.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری