تعيين ارز مسافرتي كاركنان دولت كه به حج اعزام مي شوند مصوب 1375

تعيين ارز مسافرتي كاركنان دولت كه به حج اعزام مي شوند مصوب 1375,01,22با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيات وزيران در جلسه مورخ 22/1/1375 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ميزان ارز مسافرتي موضوع بند (1) تصويبنامه شماره 59368 مورخ 26/12/1365 و تصويبنامه شماره 17182/ت 51 هـ – مورخ 24/2/1373 هشتصد و پنجاه (1200) ريال سعودي تعيين مي شود و مازاد بر آن تا سقف مقرر براي ساير مسافران با نرخي كه به زايران ديگر فروخته مي شود به مشمولان تصويبنامه هاي يادشده قابل فروش خواهد بود.

حسن حبيبي
معاون اول رئيس جمهور