تعیین ارز مسافرتی كاركنان دولت كه به حج اعزام می شوند مصوب 1375

تعیین ارز مسافرتی كاركنان دولت كه به حج اعزام می شوند مصوب 1375,01,22با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیات وزیران در جلسه مورخ 22/1/1375 به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
میزان ارز مسافرتی موضوع بند (1) تصویبنامه شماره 59368 مورخ 26/12/1365 و تصویبنامه شماره 17182/ت 51 هـ – مورخ 24/2/1373 هشتصد و پنجاه (1200) ریال سعودی تعیین می شود و مازاد بر آن تا سقف مقرر برای سایر مسافران با نرخی كه به زایران دیگر فروخته می شود به مشمولان تصویبنامه های یادشده قابل فروش خواهد بود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور