تعيين نرخ كار مزد تسهيلات اعطايی سيستم بانكی براي خريد يا احداث مدارس غيرانتفاعی مصوب 1373

تعيين نرخ كار مزد تسهيلات اعطايي سيستم بانكي براي خريد يا احداث مدارس غيرانتفاعي مصوب 1373,10,04

هيات وزيران درجلسه مورخ 4/10/1373 بنابه پيشنهاد شماره 17986 ـ 61/4187 ـ 102 مورخ 28/9/1373 سازمان برنامه و بودجه تصويب نمود: نرخ كارمزد تسهيلات اعطايي سيستم بانكي براي خريد   يا احداث مدارس غيرانتفاعي شش درصد ( 6% ) تعيين مي شود .
سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ كارمزد مذكور را تعهد و تضمين خواهد كرد.

حسن حبيبي- معاون اول رييس جمهور