تعیین نرخ كار مزد تسهیلات اعطایی سیستم بانكی برای خرید یا احداث مدارس غیرانتفاعی مصوب 1373

تعیین نرخ كار مزد تسهیلات اعطایی سیستم بانكی برای خرید یا احداث مدارس غیرانتفاعی مصوب 1373,10,04

هیات وزیران درجلسه مورخ 4/10/1373 بنابه پیشنهاد شماره 17986 ـ 61/4187 ـ 102 مورخ 28/9/1373 سازمان برنامه و بودجه تصویب نمود: نرخ كارمزد تسهیلات اعطایی سیستم بانكی برای خرید   یا احداث مدارس غیرانتفاعی شش درصد ( 6% ) تعیین می شود .
سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ كارمزد مذكور را تعهد و تضمین خواهد كرد.

حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور