دستورالعمل اجرایی سرمایه‌گذاری مستقیم مصوب 1363

سرمایه ‏گذاری مستقیم 

دستورالعمل اجرایی مصوب 1363/01/18

ماده ۱

سرمایه گذاری مستقیم عبارت است از تأمین سرمایه لازم جهت اجرای طرح‏های تولیدی و طرح‏های عمرانی انتفاعی توسط بانك‏ها بدون مشاركت اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر بانكی .

تبصره ـ بانك‏ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیرضروری سرمایه‏گذاری نمایند.

ماده ۲

 نسبت سرمایه به كل منابع مالی لازم برای اجرای طرح‏های موضوع ماده ۱ تا مرحله بهره برداری نباید از ۴۰ درصد كمتر باشد .

تبصره ـ صد در صد سرمایه گذاری ثابت برای اجرای اینگونه طرح‏ها باید به صورت منابع مالی بلند مدت (اعم از سرمایه و یا سایر منابع) تأمین شود.

ماده ۳

‌اجرای طرح‏های موضوع ماده یك این آئین نامه با تشكیل شركت‏های سهامی مجاز می‏باشد.

تبصره ـ ‌شركت‏های سهامـی كه طبـق این مقـررات به صورت مستقل از بانك‏ها تشكیل می‏گردند،‌ تابع اساسنامه مقررات و آئین نامه های ناظر به خود می‏باشند.

ماده ۴

بانك‏ها موظفند قبل از اقدام به سرمایه گذاری مستقیم طرح موضوع سرمایه‏گذاری را از لحاظ فنی، ‌مالی و اقتصادی (در حد نیاز بانك) بررسی و ارزیابی نمایند. سرمایه گذاری مستقیم از محل منابع بانك و سپرده های سرمایه گذاری در این قبیل طرح‏ها در صورتی مجاز است كه نتیجه بررسی و ارزیابی طرح از لحاظ مالی قابل توجیه باشد .

تبصره ـ حداقل نرخ سود ( نرخ بازده ) مورد انتظار برای طرح‏های موضوع سرمایه‏گذاری‏های  مستقیم بانك‏ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

ماده ۵

 بانك‏ها موظفند برنامه اختصاص وجوه برای سرمایه‏گذاری‏های مستقیم خود را حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال برای سال بعد، به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران گزارش دهند تا همراه لایحه بودجه كل كشور تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد .

ماده ۶

 بانك‏ها می‏توانند تمام یا قسمتی از سهام خود را در شركت‏هایی كه ازطریق سرمایه‏گذاری مستقیم تشكیل شده اند، ‌پس از رسیدن به مرحله بهره برداری، باهماهنگی شورایعالی بانك‏ها برای فروش به عموم عرضه دارند.

تبصره ـ در صورتی كـه در اثر فـروش نسبت سهـام بانك‏ها در این قبیـل شركت‏ها به ۴۹ درصد و یا كمتر تقلیل یابد، سرمایه‏گذاری‏های مربوط تابع ضوابط مشاركت حقوقی خواهد بود.

ماده ۷

 بانك‏ها موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا حسابها و عملیات مالی شركت‏های موضوع این دستورالعمل همه ساله توسط مؤسسات حسابرسی مورد تأیید بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، حسابرسی گردد.

تبصره ـ‌ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران می‏تواند عنداللزوم عملیات شركت‏های موضوع سرمایه‏گذاری مستقیم بانك‏ها را مورد بازرسی قرار دهد.

ماده ۸

 بانك‏ها مكلفند سرمایه‏گذاری‏های مستقیم موجود خود را حداكثر تا پایان سال ۱۳۶۵ با ضوابط این آئین نامه تطبیق دهند.

ماده ۹

‌بانك‏ها ترتیبی  اتخاذ خواهند نمود تا دارایی‏های شركت‏های موضوع این دستورالعمل همه ساله بیمه شود. این دستورالعمل مشتمل بر ۹ ماده شش تبصره در پانصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.