طرح آئین‌نامه موضوع تبصره 1 ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها مصوب 1350

طرح آئین‌نامه موضوع تبصره 1 ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها مصوب 1350,08,09

باستناد تبصره 1ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به ‌نگهبانان بانکها آئین‏نامه زیر در 7 ماده تصویب میشود.

ماده 1 

نوع اسلحه نگهبانان سلاح کمری با کالیبر 65ر7 میلیمتر یا 32 /0 اینچ خواهد بود.

ماده 2 

نام بانک یا مؤسسه اعتباری مجاز بداشتن اسلحه باید بخط فارسی و بطوریکه قابل ‌محو نباشد روی اسلحه حک ‌شده باشد و همچنین روی هر سلاح شماره سری و نام کارخانه سازنده اسلحه مشخص باشد.

ماده 3 

برای هر سلاح باید دفتری بعنوان (دفتر کار سلاح کمری شماره ـ) تنظیم شود که در آن نام نگهبان حامل سلاح و تعداد فشنگهای تیر اندازی شده یا حوادث سلاح را با قید تاریخ ثبت نمایند.

ماده 4 

حمل و استفاده از اسلحه و فشنگهای آن فقط در مدت نگهبانی و در موارد مقرر در قانون مجاز خواهد بود.

ماده 5 

هر بانک یا مؤسسه اعتباری مجاز مسئول حفظ و نگهداری اسلحه و فشنگهای نگهبانان خود بوده و کلیه اقدامات و پیش بینی‌های لازم را برای حفاظت آنها معمول خواهد داشت. ‌البته این مسئولیت رافع مسئولیت قانونی نگهبانان در مدتی که اسلحه را در اختیار دارند نخواهد بود.

ماده 6 

اسلحه و فشنگهای آن باید تحت نظارت مسئولین مربوطه بانکها یا مؤسسات اعتباری در محل محفوظی نگهداری شده و فقط موقع نگهبانی به نگهبان تحویل داده شود. مسئولین مزبور مکلفند هر موقع با اسلحه تیر‌اندازی شود یا حادثه‌ای برای اسلحه روی دهد بلافاصله مراتب را در مرکز باداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران و در شهرستانها بوسیله پادگان نظامی و در صورت نبودن پادگان از طریق شهربانی یا ژاندارمری باداره مذکور اعلام نمایند.

ماده 7 

تعیین شرایط و ترتیب تهیه اسلحه و صدور پروانه و تشخیص تعداد اسلحه مورد لزوم برای هر بانک یا مؤسسه اعتباری مجاز باوزارت جنگ خواهد بود.

وزیر جنگ وزیر دادگستری وزیر کشور