قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز براي اطفال مصوب 1357

قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز براي اطفال مصوب 1357,01,21

ماده واحده – اطفالي كه بسن دوازده سال تمام رسيده باشند ميتوانند بنام خود در بانكها حساب پس‌انداز باز نمايند. حق برداشت از اين‌ حسابها منحصراً با دارنده حساب ميباشد.
‌دارندگان اين حسابها ميتوانند پس از رسيدن بسن پانزده سال تمام از حساب خود برداشت نمايند.

تبصره – مادر ميتواند بنام فرزند صغير خود حساب پس‌انداز باز كند و حق برداشت از اين حساب تا رسيدن صغير بسن 18 سال تمام فقط با مادر‌است.

قانون فوق مشتمل بر يك ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 30 بهمن ماه 2536 در جلسه روز دوشنبه بيست ‌و يكم فروردين ماه دو هزار و پانصد و سي و هفت شاهنشاهي بتصويب مجلس سنا رسيد.

رئيس مجلس سنا – جعفر شريف‌ امامي