قانون اجازه افزايش سرمايه جمهوری اسلامی ايران در بانک بين‌المللی ترميم و توسعه مصوب 1370

قانون اجازه افزايش سرمايه جمهوري اسلامي ايران در بانك بين‌المللي ترميم و توسعه مصوب 1370,06,05

ماده واحده – به دولت اجازه داده مي‌شود سرمايه جمهوري اسلامي ايران در بانك بين‌المللي ترميم و توسعه را تا مبلغ دو ميليارد و سيصد و شصت‌ و هشت ميليون و ششصد هزار (23686000000) حق برداشت مخصوص (S. D. R) افزايش دهد و مقررات مربوط به نحوه پرداخت مبلغ افزايش‌سرمايه را به نحوي كه در قطعنامه (425) از طرف بانك مزبور پيشنهاد شده است، قبول نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه پنجم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1370/6/13 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي