قانون اجازه افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه مصوب 1370

قانون اجازه افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانك بین‌المللی ترمیم و توسعه مصوب 1370,06,05

ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانك بین‌المللی ترمیم و توسعه را تا مبلغ دو میلیارد و سیصد و شصت‌ و هشت میلیون و ششصد هزار (23686000000) حق برداشت مخصوص (S. D. R) افزایش دهد و مقررات مربوط به نحوه پرداخت مبلغ افزایش‌سرمایه را به نحوی كه در قطعنامه (425) از طرف بانك مزبور پیشنهاد شده است، قبول نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه پنجم شهریور ماه یكهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1370/6/13 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی كروبی