قانون اجازه پذیرفتن اساسنامه اصلاح شده صندوق بین‌المللی پول ‌مصوب 1356

قانون اجازه پذیرفتن اساسنامه اصلاح شده صندوق بین‌المللی پول ‌مصوب 1356.3.30 

‌ماده واحده – اساسنامه اصلاح شده صندوق بین‌المللی پول که ترجمه فارسی آن ضمیمه
این قانون است تصویب و به دولت شاهنشاهی ایران اجازه‌الحاق به اساسنامه مذکور داده
می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن ترجمه اساسنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای
ملی در جلسه روز پنجشنبه پنجم خرداد ماه 2536. در‌جلسه روز دوشنبه سی‌ام خرداد ماه
دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی