قانون اجازۀ مشاركت دولت ايران در مقررات كنفرانس منعقده در برتن‌وودز مربوط بتأسيس صندوق و بانك بين‌المللي مصوب 1324

قانون اجازۀ مشاركت دولت ايران در مقررات كنفرانس منعقده در برتن‌وودز مربوط بتأسيس صندوق و بانك بين‌المللي
مصوب 6 دي ماه 1324

ماده واحده – مجلس شوراي ملي بدولت اجازه ميدهد سندي را كه حاكي از پذيرفتن موافقتنامة برتن‌وودز كه ضميمة اين قانون است و راجع بتأسيس صندوق و بانك بين‌المللي مي‌باشد و قبول مشاركت دولت را در دو مؤسسة مزبور تأييد نمايد امضاء و بدولت كشورهاي متحده آمريكا تسليم‌كند ضمناً مجلس شوراي ملي فقرات ذيل را كه ناشي از پذيرفتن موافقتنامة برتن‌وودز است تصويب مي‌نمايد:

1 – دولت مجاز است در صندوق بين‌المللي پول كه در اين قانون صندوق ناميده خواهد شد و همچنين در بانك بين‌المللي توسعه و عمران كه در‌اين قانون بانك بين‌المللي ناميده مي‌شود و اساسنامة آنها طبق متن ضميمه در كنفرانس بين‌المللي منعقد در برتن‌وودز در كشورهاي متحدة آمريكا با‌شركت نمايندگان ايران تدوين شده مشاركت نمايد.

2 – نمايندگان اصلي و علي‌البدل دولت در صندوق و همچنين در بانك بين‌المللي بنا به پيشنهاد وزارت دارائي و تصويب هيئت وزيران تعيين و‌معرفي خواهند شد.

3 – دولت يا نمايندگان او نمي‌توانند بدون تصويب مجلس شوراي ملي تقاضاي تغيير برابري ريال نسبت بپول كشورهاي عضو صندوق را نموده‌و يا با چنين تغييري موافقت نمايند و يا بدون تصويب مجلس شوراي ملي با تغيير مبلغ سهمية ايران در صندوق و بانك بين‌المللي موافقت كنند.

4 – حق استفاده از منابع صندوق و همچنين از تسهيلات مالي بانك بين‌المللي منحصراً بوسيله و با موافقت بانك ملي ايران خواهد بود و هر‌نوع سپرده متعلق بصندوق يا بانك بين‌المللي در ايران نزد بانك ملي ايران نگاهداري خواهد شد.

5 – قسمت نشر اسكناس بانك ملي ايران (هيئت نظارت اندوختة اسكناس) مجاز است بابت بيست و پنج درصد سهمية دولت در صندوق كه‌معادل شش ميليون و دويست و پنجاه هزار دلار است طبق اساسنامة صندوق بطلا بصندوق تحويل دهد و سندي را كه بابت طلاي مزبور از‌صندوق دريافت مي‌دارد جزو قسمت طلاي پشتوانه محسوب نمايد. چنانچه در آينده طلاي نامبرده از طرف صندوق مسترد شود عيناً بقسمت نشر‌اسكناس تحويل خواهد شد.

6 – بانك ملي ايران مجاز است تا ميزان هم‌ارز هيجده ميليون و هفتصد و پنجاه هزار دلار براي پرداخت هفتاد و پنج درصد بقية سهمية دولت در‌موقع مطالبه بريال در اختيار صندوق بگذارد و عنداللزوم هر نوع ارز يا اعتباري را كه در مقابل ريالهاي مزبور از صندوق تحصيل مي‌نمايد بقسمت‌نشر اسكناس بانك ملي ايران واگذار كرده و در عوض از قسمت نامبرده ريال دريافت كند قسمت نشر اسكناس مجاز است ارز يا اعتباري را كه باين‌ترتيب به دست آمده است بابت پشتوانة اسكناسهاي منتشره محسوب نمايد.
دولت ميتواند تا ميزان مبلغ مزبور اسناد عندالمطالبة غير قابل انتقال بدون بهره صادر كرده از بابت سهمية ريالي خود بصندوق تسليم نمايد.

7 – قسمت نشر اسكناس بانك ملي ايران (هيئت نظارت اندوختة اسكناس) مجاز است تا ميزان نوزده ميليون و ششصد و هشتاد هزار دلار از طلا‌يا ارزهاي پشتوانه بابت هشتاد و دو درصد سهام دولت در بانك بين‌المللي با رعايت اساسنامة بانك بين‌المللي عندالمطالبه در اختيار بانك مزبور‌بگذارد. همچنين قسمت نشر اسكناس بانك ملي ايران (هيئت نظارت اندوختة اسكناس) مجاز است تا ميزان هم‌ارز چهار ميليون و سيصد و بيست هزار دلار‌بابت هيجده درصد بقية سهمية دولت در بانك بين‌المللي بريال در اختيار بانك نامبرده بگذارد. سفته‌هاي بدون بهره و عندالمطالبه‌ايكه دولت از بابت بهاي سهام خود در بانك بين‌المللي بقسمت نشر اسكناس بانك ملي ايران مي‌دهد جزو‌پشتوانه محسوب خواهد شد.

8 – پولهاي رايج كشورهاي عضو صندوق بشرط آن كه در زمانيكه عضو حق استفاده از منابع صندوق داشته بدست آمده باشد جزو پشتوانة‌اسكناسهاي منتشره قابل قبول خواهد بود.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه ششم ديماه يكهزار و سيصد و بيست و چهار بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي – محمدصادق طباطبائي