قانون اجازۀ مشاركت دولت ایران در مقررات كنفرانس منعقده در برتن‌وودز مربوط بتأسیس صندوق و بانك بین‌المللی مصوب 1324

قانون اجازۀ مشاركت دولت ایران در مقررات كنفرانس منعقده در برتن‌وودز مربوط بتأسیس صندوق و بانك بین‌المللی
مصوب 6 دی ماه 1324

ماده واحده – مجلس شورای ملی بدولت اجازه میدهد سندی را كه حاكی از پذیرفتن موافقتنامة برتن‌وودز كه ضمیمة این قانون است و راجع بتأسیس صندوق و بانك بین‌المللی می‌باشد و قبول مشاركت دولت را در دو مؤسسة مزبور تأیید نماید امضاء و بدولت كشورهای متحده آمریكا تسلیم‌كند ضمناً مجلس شورای ملی فقرات ذیل را كه ناشی از پذیرفتن موافقتنامة برتن‌وودز است تصویب می‌نماید:

1 – دولت مجاز است در صندوق بین‌المللی پول كه در این قانون صندوق نامیده خواهد شد و همچنین در بانك بین‌المللی توسعه و عمران كه در‌این قانون بانك بین‌المللی نامیده می‌شود و اساسنامة آنها طبق متن ضمیمه در كنفرانس بین‌المللی منعقد در برتن‌وودز در كشورهای متحدة آمریكا با‌شركت نمایندگان ایران تدوین شده مشاركت نماید.

2 – نمایندگان اصلی و علی‌البدل دولت در صندوق و همچنین در بانك بین‌المللی بنا به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیئت وزیران تعیین و‌معرفی خواهند شد.

3 – دولت یا نمایندگان او نمی‌توانند بدون تصویب مجلس شورای ملی تقاضای تغییر برابری ریال نسبت بپول كشورهای عضو صندوق را نموده‌و یا با چنین تغییری موافقت نمایند و یا بدون تصویب مجلس شورای ملی با تغییر مبلغ سهمیة ایران در صندوق و بانك بین‌المللی موافقت كنند.

4 – حق استفاده از منابع صندوق و همچنین از تسهیلات مالی بانك بین‌المللی منحصراً بوسیله و با موافقت بانك ملی ایران خواهد بود و هر‌نوع سپرده متعلق بصندوق یا بانك بین‌المللی در ایران نزد بانك ملی ایران نگاهداری خواهد شد.

5 – قسمت نشر اسكناس بانك ملی ایران (هیئت نظارت اندوختة اسكناس) مجاز است بابت بیست و پنج درصد سهمیة دولت در صندوق كه‌معادل شش میلیون و دویست و پنجاه هزار دلار است طبق اساسنامة صندوق بطلا بصندوق تحویل دهد و سندی را كه بابت طلای مزبور از‌صندوق دریافت می‌دارد جزو قسمت طلای پشتوانه محسوب نماید. چنانچه در آینده طلای نامبرده از طرف صندوق مسترد شود عیناً بقسمت نشر‌اسكناس تحویل خواهد شد.

6 – بانك ملی ایران مجاز است تا میزان هم‌ارز هیجده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار دلار برای پرداخت هفتاد و پنج درصد بقیة سهمیة دولت در‌موقع مطالبه بریال در اختیار صندوق بگذارد و عنداللزوم هر نوع ارز یا اعتباری را كه در مقابل ریالهای مزبور از صندوق تحصیل می‌نماید بقسمت‌نشر اسكناس بانك ملی ایران واگذار كرده و در عوض از قسمت نامبرده ریال دریافت كند قسمت نشر اسكناس مجاز است ارز یا اعتباری را كه باین‌ترتیب به دست آمده است بابت پشتوانة اسكناسهای منتشره محسوب نماید.
دولت میتواند تا میزان مبلغ مزبور اسناد عندالمطالبة غیر قابل انتقال بدون بهره صادر كرده از بابت سهمیة ریالی خود بصندوق تسلیم نماید.

7 – قسمت نشر اسكناس بانك ملی ایران (هیئت نظارت اندوختة اسكناس) مجاز است تا میزان نوزده میلیون و ششصد و هشتاد هزار دلار از طلا‌یا ارزهای پشتوانه بابت هشتاد و دو درصد سهام دولت در بانك بین‌المللی با رعایت اساسنامة بانك بین‌المللی عندالمطالبه در اختیار بانك مزبور‌بگذارد. همچنین قسمت نشر اسكناس بانك ملی ایران (هیئت نظارت اندوختة اسكناس) مجاز است تا میزان هم‌ارز چهار میلیون و سیصد و بیست هزار دلار‌بابت هیجده درصد بقیة سهمیة دولت در بانك بین‌المللی بریال در اختیار بانك نامبرده بگذارد. سفته‌های بدون بهره و عندالمطالبه‌ایكه دولت از بابت بهای سهام خود در بانك بین‌المللی بقسمت نشر اسكناس بانك ملی ایران می‌دهد جزو‌پشتوانه محسوب خواهد شد.

8 – پولهای رایج كشورهای عضو صندوق بشرط آن كه در زمانیكه عضو حق استفاده از منابع صندوق داشته بدست آمده باشد جزو پشتوانة‌اسكناسهای منتشره قابل قبول خواهد بود.

این قانون كه مشتمل بر یك ماده است در جلسه ششم دیماه یكهزار و سیصد و بیست و چهار بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – محمدصادق طباطبائی