قانون اساسنامۀ بانک تجارت و توسعه سازمان همكاری اقتصادی اكو مصوب 1380

قانون اساسنامۀ بانك تجارت و توسعه سازمان همكاری اقتصادی« اكو» مصوب 1380,08,12با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده اساسنامه بانك تجارت و توسعه سازمان همكاری اقتصادی ( اكو) مشتمل بر یك مقدمه و (45) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره مشاركت جمهوری اسلامی ایران در تأسیس بانك تجارت و توسعه اكو مشروط به انجام تعهدات جمهوری تركیه و جمهوری اسلامی پاكستان در قبال ایجاد خط كشتیرانی و خط هواپیمایی توسط كشورهای یاد شده می باشد.

نظر مجلس :
با منتفی شدن شرط تأسیس خط هواپیمائی مندرج در تبصره ماده واحده اساسنامه بانك تجارت و توسعه سازمان همكاریهای اقتصادی (اكو) – مصوب 12/8/1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام – دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز به شركت در تأسیس بانك یاد شده می باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم
اساسنامه بانك تجارت و توسعه سازمان همكاری اقتصادی
جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاكستان و جمهوری تركیه كه از این پس به عنوان سازمان همكاری اقتصادی ( اعضای مؤسس) نام برده می شوند، بدین وسیله موافقت نمودند كه بانكی به نام بانك توسعه و تجارت اكو براساس اصول مندرج در عهدنامه ازمیر برای ارتقای تجارت درون منطقه ای و همكاری اقتصادی به منظور تسریع فرایند توسعه اقتصادی كشورهای عضو اكو تأسیس نمایند.
پس بدین وسیله موافقت می شود كه بانك توسعه و تجارت اكو ( كه از این پس به عنوان بانك نام برده می شود) تأسیس گردد و براساس مفاد مقررات زیر فعالیت نماید:

فصل اول اهداف ، وظایف ، اختیارات و عضویت

ماده 1 

 اهداف:
بانك به منظور ایجاد گسترش و ارائه تسهیلات مالی برای توسعه تجارت درون منطقه ای و تسریع توسعه اقتصادی كشورهای عضو اكو اقدام به تجهیز منابع مالی خواهد كرد.

ماده 2 

 وظایف و اختیارات:
به منظور نیل به اهداف خود، بانك اختیارات و وظایف زیر را خواهد داشت: الف – تأمین مالی پروژه های توسعه و تجارت درون منطقه ای در كشورهای عضو اكو،
ب – همكاری با مؤسسات مالی ملی و بین المللی و استفاده از چنین مؤسساتی به عنوان مجاری تأمین مالی عملیات خود،
ج – تأسیس صندوقهای ویژه جهت اهداف خاص و فعالیت در چارچوب مقررات مصوب هیأت رییسه بانك.
د – انجام هرگونه فعالیت بانكداری به منظور تجهیز منابع مالی و ارائه دیگر خدمات بانكی كه ممكن است مورد نیاز بوده یا برای پیشبرد اهداف بانك ضروری باشد.

ماده 3 

عضویت:
اعضای بانك به شرح زیر خواهند بود:
1 –
دولتهای كشورهای عضو اكو و یا
2 –
بانكها و دیگر مؤسسات مالی هر كشور عضو ( با تأیید دولتهای متبوع آنها) مشروط بر آنكه سه عضو مؤسس اكو یعنی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاكستان و جمهوری تركیه همیشه دارای تعداد سهام مساوی باشند و كل دارایی سهام آنها همواره اكثریت سهم سرمایه بانك را تشكیل دهد.
3 –
صورت كلیه سهامداران باید ضمیمه این مواد و همواره نشان دهنده آخرین تغییرات ( به روز) باشد.

فصل دوم منابع مالی

ماده 4 

سرمایه اسمی و سرمایه تعهد شده:
1 –
واحد حساب بانك، واحد اكو (E.U) خواهد بود. هر واحد اكو برابر با یك واحد حق برداشت مخصوص (SDR) صندوق بین المللی پول(IMF) می باشد.
2 –
سرمایه اسمی بانك برابر با یك میلیارد واحد اكو می باشد كه به 10000 سهم، با ارزش هر سهم 000/100 واحد اكو تقسیم می شود. از سرمایه اسمی یاد شده 700 میلیون واحد اكو می تواند براساس اتفاق آرای هیأت رییسه بانك، به شیوه و تحت شرایطی كه از نظر هیأت رییسه بانك مناسب تشخیص داده می شود از جانب كشورهای عضو پرداخت گردد.
3 – (300)
میلیون واحد اكو از سرمایه اسمی توسط اعضای مؤسس تعهد و به شرح زیر پرداخت می شود:
الف – در ابتداء معادل 60 میلیون واحد اكو در مبالغ مساوی و در طی 90 روز از تاریخ به اجراء درآمدن مفاد این اساسنامه ( تاریخ تأسیس) ، برابر مفاد ماده (44) زیر توسط اعضای مؤسس پرداخت خواهد شد.
ب – معادل 240 میلیون واحد اكو در 10 قسط سالانه به طور مساوی و متوالی كه با آغاز 12 ماه تقویمی بعد از تاریخ تأسیس، شروع می شود، پرداخت خواهد شد. با این حال هیأت رییسه می تواند تصمیم بگیرد كه پرداخت سرمایه تعهد شده توسط اعضای مؤسس، می تواند زودتر از جدول زمانی ارائه شده در بالا تكمیل گردد.
4 –
در صورت پذیرش اعضای جدید، شرایط و مقررات مربوط به مشاركت آنها در سرمایه، توسط هیأت رییسه تعیین خواهد گردید.
5 –
سرمایه اسمی یا بخش تعهد شده آن می تواند براساس رأی هیأت رییسه افزایش یابد. هر یك از اعضای مؤسس با رعایت مفاد ماده (3) ، چنین افزایشی را به طور مساوی تعهد می كنند.
6 –
تمامی مبالغ پرداختی بابت سرمایه توسط اعضاء به پولهای رایج سبد حق برداشت مخصوص (SDR) خواهد بود.

ماده 5 

 شرایط مربوط به سهام سرمایه :
1-
سهام سرمایه نمی تواند به هیچ وجه رهن گرفته شده یا وثیقه گذارده شوند و قابل انتقال نخواهند بود مگر به توصیه یك كشور عضو و تصویب هیأت رییسه به اتفاق آراء.
2-
تعهد یك عضو در مورد سهام محدود به آن بخش از سهم پرداخت نشده از سرمایه تعهد شده وی می باشد.
3-
هیچ عضوی تنها به دلیل عضویت، مسؤول تعهدات بانك نخواهد بود.

فصل سوم فعالیتها

ماده 6 

 ملاحظات مربوط به تأمین مالی :
1-
بانك جهت انجام فعالیتهای خود توجه لازم را به موارد زیر مبذول می نماید:
الف – حفاظت از منافع بانك در رابطه با عملیات تأمین مالی،
ب – حصول اطمینان از اینكه دریافت كنندگان تسهیلات بانك و ضامنهای آنان ( در صورت وجود) در موقعیتی باشند كه بتوانند به تعهدات خود در چهارچوب قرارداد عمل نمایند،
ج – هدف ارتقای سطح اقتصاد مكمل كشورهای عضو اكو،
د – افزایش رفاه عمومی در كشورهای عضو اكو از طریق توسعه اقتصادی و اجتماعی و گسترش فرصتهای اشتغال مفید،
هـ- افزایش توسعه اقتصادی منطقه اكو از طریق ارجحیت دادن به خرید از كشورهای عضو اكو.
2-
بانك تا آنجایی كه عملی است، اولویت را به پروژه هایی خواهد داد كه همكاری اقتصادی میان كشورهای عضو اكو را افزایش داده و تقویت نماید.
3-
بانك مجاز به تأمین مالی بخش ارزی هزینه كل پروژه و نیز مجاز به تأمین مالی بخش مربوط به پول داخلی براساس قواعد و مقررات مصوب هیأت رییسه در هر زمان می باشد.

ماده 7 

 مشاركت در سرمایه :
كل مبلغ سرمایه گذاری در مورد سهام شركتها توسط بانك نباید از بیست و پنج درصد (25%) سرمایه پرداخت شده آن تجاوز نماید.

ماده 8 

اعمال قوانین و مقررات محلی :
بانك اطمینان خواهد داد كه تمام عملیاتش در هر كشور و به هر شكل تحت پوشش و حمایت قوانین داخلی كشور مربوط خواهد بود.

فصل چهارم پولهای رایج

ماده 9 

 تعیین نرخهای تسعیر :
1-
تعیین نرخهای تسعیر یا حل هر مسأله مرتبط با نرخهای تسعیر، توسط بانك بر مبنای مظنه بین المللی انجام خواهد پذیرفت. به منظور تعیین نرخ، بانك اگر لازم بداند، می تواند اطلاعاتی را از صندوق بین المللی پول (I.M.F) به دست آورد.
2-
هرگاه براساس این اساسنامه، نیاز به تعیین قابلیت تبدیل هر پول رایجی به صورت آزاد پدید آید، چنین كاری توسط بانك انجام خواهد گرفت. در صورتی كه بانك لازم بداند صندوق بین المللی پول برای تعیین چنین قابلیتی مورد مشورت قرار خواهد گرفت.

ماده 10 

 استفاده و تبدیل پولها :
1-
هریك از اعضاء در صورت درخواست بانك تسهیلات لازم را برای تبدیل سریع پول رایج خود به “پول رایج قابل تبدیل به صورت آزاد” توسط بانك به وجود می آورد، مشروط بر آنكه تبدیل پذیری وجوهی كه به طور محلی به دست آمده تابع مقررات آن كشور باشد.
2-
كشورهای عضو اكو هیچ گونه محدودیتی را نسبت به ارسال سود و اعاده سرمایه توسط بانك به پول رایج قابل تبدیل مورد قبول بانك، اعمال نخواهند كرد.

ماده 11 

 واحد پول معاملات :
تسهیلات ارزی بانك برابر ارزهای سبد (SDR) یا واحد اكو مشخص و قابل پرداخت می باشند. كلیه تعهدات ارزی به بانك با پولهای رایج قابل تبدیل به صورت آزاد و مورد قبول بانك بازپرداخت خواهد شد.

فصل پنجم سازمان و مدیریت

ماده 12 

 ساختار :
بانك دارای هیأت رییسه، هیأت مدیره، رییس، معاونان، حسابرسان، بازرسان و دیگر مقامات مسؤول و كاركنانی كه ممكن است لازم به نظر برسند ، خواهد بود. اعضای هیأت رییسه، هیأت مدیره ، رییس و معاونان از اتباع كشورهای عضو خواهند بود.

ماده 13 

 تركیب هیأت رییسه :
1 –
هر كشور عضو در هیأت رییسه نمایندگی خواهد داشت و برای این امر یك نماینده اصلی و یك علی البدل معرفی می نماید. بانكها و دیگر مؤسسات مالی یك كشور عضو خاص كه در سرمایه بانك سهیم هستند از طریق نماینده دولت عضو متبوعشان در هیأت رییسه نمایندگی خواهند داشت.
2 –
هر عضو هیأت رییسه و علی البدل وی در جهت منافع عضو انتخاب كننده خدمت می نماید. عضو علی البدل جز در صورت غیبت عضو اصلی، حق رأی ندارد. در هر اجلاس سالانه، هیأت رییسه بانك یكی از اعضای هیأت رییسه را به عنوان رییس انتخاب خواهد كرد كه این سمت را تا زمان انتخاب رییس جدید در اجلاس سالانه بعدی به عهده خواهد داشت.
3 –
اعضای هیأت رییسه و علی البدلهای آنها بدون دریافت حقوق از بانك خدمت خواهند كرد اما بانك مجاز است كه هزینه های قابل قبولی را كه برای شركت در اجلاسها متحمل می شوند، پرداخت نماید.

ماده 14 

 اختیارات هیأت رییسه :
1 –
هیأت رییسه از تمامی اختیارات بانك برخوردار می باشد.
2 –
هیأت رییسه مجاز است كه تمام یا هر یك از اختیارات خود را به جز آنچه كه در زیر آمده است، به هیأت مدیره تفویض نماید:
الف – افزایش یا كاهش سرمایه اسمی بانك،
ب – پذیرش اعضای جدید و تعیین شرایط پذیرش آنها،
ج – تصمیم گیری در مورد تفسیر یا اجرای این اساسنامه براساس درخواست هیأت مدیره یا از طریق دیگر،
د – اجازه انعقاد موافقتنامه برای همكاری با سایر سازمانهای بین المللی،
هـ – انتخاب رییس بانك،
و – تعیین دستمزد مدیران ، حقوق و سایر شرایط مربوط به قرارداد خدمتی رییس بانك،
ز – تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان بانك بعد از بررسی گزارش حسابرسان،
ح – تعیین ذخایر و توزیع سود بانك،
ط – اصلاح این اساسنامه بر مبنای پیشنهاد هیأت مدیره یا یكی از اعضاء.
ی – تصمیم گیری در مورد قطع عملیات بانك و تقسیم داراییهای آن،
ك – اعمال سایر اختیارات ویژه ای كه به طور مشخص در این اساسنامه به هیأت رییسه محول شده یا هر مسأله دیگری كه توسط هیأت مدیره به آن ارجاع شده باشد.
3 –
هیأت رییسه و هیأت مدیره درحدود اختیارات خود مجاز به وضع قواعد و مقررات ضروری یا مناسب برای اداره فعالیت بانك از جمله قواعد و مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و سایر مقرری های كاركنان می باشند.
4 –
هیأت رییسه ، اختیار عمل را در كلیه مواردی كه براساس بندهای (2) و (3) این ماده به هیأت مدیره واگذار نموده است برای خود محفوظ می دارد.

ماده 15 

 روش كار هیأت رییسه :
1-
هیأت رییسه یك اجلاس سالانه و در صورتی كه ضروری بداند و یا هیأت مدیره تقاضا نماید، اجلاسهای دیگری خواهد داشت. اجلاسهای هیأت رییسه اعم از اینكه به تقاضای هیأت مدیره و یا درخواست یكی از اعضای هیأت رییسه كه نماینده یكی از كشورهای مؤسس هستند، باشد براساس دعوت هیأت مدیره برگزار خواهد شد.
2-
حد نصاب برای هر گردهمایی هیأت رییسه اكثریت نسبی اعضای هیأت رییسه، با حضور هر سه عضو هیأت رییسه كه نماینده اعضای مؤسس اكو می باشند و در غیاب هر عضو اصلی هیأت رییسه با حضور علی البدل وی خواهد بود.
3-
هیأت رییسه رویه ای را به وجود خواهد آورد كه از آن طریق هیأت مدیره مجاز باشد هرگاه كه موجه بداند در مورد یك مسأله خاص رأی اعضای هیأت رییسه را بدون دعوت هیأت یادشده به تشكیل جلسه كسب نماید.

ماده 16 

هیأت مدیره :
1-
هیأت مدیره متشكل از حداكثر شش مدیر اصلی و شش مدیر علی البدل می باشد. هر عضو مؤسس اكو یك مدیر اصلی و یك مدیر علی البدل را انتخاب می كند. سایر اعضایی كه دارای نمایندگی حداقل پانزده درصد (15%) حق رأی یا حداقل دیگری كه توسط هیأت رییسه تعیین می شود، می توانند كه یك مدیر اصلی و یك مدیر علی البدل را منصوب نمایند.
2-
مدیران و علی البدل آنها، برای مدت سه سال نصب شده و می توانند دوباره منصوب شوند. آنها تا زمان انتصاب جانشین های خود به كار ادامه خواهند داد. اگر پست سازمانی یك مدیر برای بیش از (90) روز قبل از اتمام دوره او خالی بماند، برای بقیه مدت دوره توسط عضوی كه مدیر قبلی را منصوب نموده بود، جانشینی منصوب یا انتخاب خواهد شد.

ماده 17 

 اختیارات هیأت مدیره :
هیأت مدیره مسؤول عملیات بانك خواهد بود و بدین منظور، باید علاوه بر مسؤولیتهایی كه بطور مشخص توسط این اساسنامه به آن محول شده است، كلیه اختیارات تفویض شده از جانب هیأت رییسه به ویژه موارد زیر را اعمال نماید:
الف – اتخاذ تصمیم در امور و عملیات بانكی برابر رهنمودهای كلی هیأت رییسه،
ب – ارائه حسابهای هر سال مالی به منظور تصویب هیأت رییسه در هر گردهمایی سالانه،
ج – تصویب بودجه بانك،
د – پیشنهاد هرگونه اصلاح این اساسنامه به هیأت رییسه،
هـ- تأسیس شعب ، واحدهای فرعی و دفاتر نمایندگی در صورت لزوم و یا اقتضاء جهت انجام عملیات بانكی.

ماده 18 

 روش كار هیأت مدیره :
هیأت مدیره در هر زمانی كه فعالیت بانك اقتضاء نماید تشكیل جلسه خواهد داد اما این تشكیل جلسات كمتر از شش بار در سال نخواهد بود.

ماده 19 

 نحوه رأی گیری :
اخذ رأی نسبت به كلیه موضوعات مطروحه در هیأت رییسه و هیأت مدیره با اكثریت آرایی كه كمتر از هشتاد و پنج درصد (85%) كل حق رأی نباشد صورت می گیرد هر سهم، نماینده یك رأی می باشد.

ماده 20 

 مدیریت رییس :
1-
رییس بانك توسط هیأت رییسه منصوب خواهد شد. رییس بانك نباید در حین تصدی این سمت عضو هیأت رییسه بانك یا هیأت مدیره یا علی البدل آنها باشد.
2-
مدت تصدی اولین رییس بانك پنج سال خواهد بود. رؤسای بعدی برای دوره چهارساله منصوب خواهند شد. به هر حال ، هر زمان كه هیأت رییسه تصمیم بگیرد، رییس بانك از سمت یادشده بركنار می شود.
3-
جلسات هیأت مدیره با ریاست رییس بانك تشكیل خواهد شد ولی وی حق رأی ندارد. همچنین مشارالیه بدون حق رأی می تواند در جلسات هیأت رییسه شركت كند.
4-
رییس بانك نماینده قانونی بانك محسوب می شود.
5-
رییس بانك بالاترین مدیر اجرایی بانك خواهد بود و براساس رهنمودهای هیأت مدیره فعالیت جاری بانك را اداره خواهد كرد. وی مسؤول سازماندهی، نصب و عزل مقامها و كاركنان برابر با قواعد و مقررات مصوب بانك خواهد بود.
6-
در انتصاب مقامها و كاركنان، رییس بانك با در نظر گرفتن اهمیت و لزوم حفظ حداكثر میزان كارایی و صلاحیت فنی، توجه لازم را در استخدام كاركنان به طور منصفانه از میان كشورهای عضو اكو خواهد داشت.

ماده 21 

 مدیریت معاونان رییس :
1-
حداقل سه معاون بنا به توصیه رییس بانك توسط هیأت مدیره منصوب خواهند شد. هركدام از آنها تبعه یكی از كشورهای مؤسس عضو خواهد بود و برای مدت پنج سال منصوب شده و اختیارات و وظایفی را كه هر از چند گاهی توسط هیأت مدیره تعیین می شود اعمال و اجرا می نماید. در غیاب رییس بانك، یكی از معاونان كه توسط رییس معرفی شده باشد، اختیارات و اجرای وظایف رییس را به عهده خواهد گرفت. معاونان، درحین عهده دار بودن این سمت، نمی توانند عضو هیأت رییسه یا هیأت مدیره بانك باشند.
2-
معاونان می توانند در جلسات هیأت مدیره شركت كنند اما حق رأی نخواهند داشت.

ماده 22 

 ماهیت بین المللی بانك و ممنوعیت فعالیت سیاسی :
1-
بانك هیچ گونه وام یا كمكی را كه ممكن است به هرصورتی موجب تضییع، محدودیت، انحراف یا به گونه دیگری تغییر اهداف یا وظایفش شود نخواهد پذیرفت.
2-
بانك، رییس، معاونان، مدیران مقامها و كاركنان آن در امور سیاسی هیچ یك از اعضاء مداخله نخواهند كرد، و در تصمیمات خود تحت تأثیر وضعیت سیاسی عضو مورد نظر قرار نخواهد گرفت.
بانك از قواعد مالی ، رویه ها و ضوابط پذیرفته شده بین المللی پیروی می نماید و تنها ملاحظات تجاری و اقتصادی را در تصمیمات خود مدنظر خواهد داشت.
3-
رییس ، معاونان ، مقامها و كاركنان بانك در انجام وظایف خود به طور كامل در برابر بانك مسؤول بوده و در برابر هیچ مقام دیگری جوابگو نمی باشند. هر عضو بانك ویژگی بین المللی وظایفش را محترم می شمارد و از هرگونه كوششی برای تحت تأثیر قرار دادن هریك از اعضاء در انجام وظایفشان خودداری خواهد كرد.

ماده 23 

 محل اداره مركزی بانك :
1-
مقر اداره مركزی بانك در جمهوری تركیه با دو شعبه در كشورهای ایران و پاكستان خواهد بود كه شش ماه پس از شروع عملیات بانك افتتاح می شوند. افتتاح دفاتر شعب در سایر كشورهای عضو نیز در صورت توافق متقابل و با در نظر گرفتن قابلیت اقتصادی و تجاری آنها ممكن خواهد بود.
2-
بانك می تواند با سایر سازمانها در زمینه مبادله اطلاعات یا اهداف دیگری كه با این اساسنامه مطابقت دارد و با تصویب هیأت رییسه ترتیباتی را منعقد كند.
3-
هیأت مدیره می تواند در مورد گشایش سایر شعب بانك تصمیم گیری نماید مشروط برآنكه پیشنهاد تأسیس شعبه موردحمایت اكثریت پنجاه و یك درصد (51%) مدیران باشد. اما چنانچه پیشنهاد یاد شده به تصویب اكثریت هشتاد و پنج درصد (85%) نرسد، علیرغم مفاد ماده (19) برای اتخاذ تصمیم با اكثریت نسبی به هیأت رییسه ارجاع خواهد شد.

ماده 24 

 سال مالی :
سال مالی بانك از اول ژانویه ( یازدهم دی ماه) شروع و سی و یكم دسامبر ( دهم دی ماه) ختم می گردد.

ماده 25 

 مجاری ارتباطی ، امانت داران :
1-
هریك از اعضاء مقام رسمی مناسبی را تعیین خواهد كرد تا بانك در مورد مسایل مربوط به این اساسنامه بتواند با وی ارتباط داشته باشد.
2-
هر كشور عضو، بانك مركزی خود یا مؤسسه دیگری را كه مورد قبول بانك باشد، به عنوان امانت داری كه بانك بتواند موجودی خود از پول عضو یاد شده و سایر دارایی های بانك را نزد آن نگهداری نماید، تعیین خواهد كرد.

ماده 26 

 حسابرسان ، گزارشها :
1-
به منظور رسیدگی به حسابهای بانك و ارائه گزارش به هیأت مدیره به طور ادواری به گونه ای كه ممكن است هیأت مدیره تصمیم بگیرد، با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب هیأت رییسه، حسابرسان خارجی واجد شرایط كه دارای اعتبار بین المللی ثبت شده در یك كشور عضو باشند برای یك دوره یك ساله منصوب می شوند. دوره یادشده برابر شرایط مصوب هیأت مدیره قابل تمدید می باشد.
2-
بانك گزارش سالانه را كه شامل صورتحسابهای بررسی شده آن است برای اعضای خود و دبیرخانه اكو ارسال و گزارشهای یادشده را منتشر خواهد كرد. همچنین هر چهارماه یك بار خلاصه ای را كه نشاندهنده نتایج عملیات بانك باشد برای اعضاء ارسال خواهد نمود.
3-
بانك همچنین می تواند گزارشهای دیگری را كه برای انجام اهداف و وظایف خود مطلوب بداند منتشر نماید. گزارشهای یادشده برای اعضای بانك و دبیرخانه اكو ارسال خواهد شد.

ماده 27 

 تخصیص درآمد خالص :
هیأت رییسه هر سال آن بخش از درآمد خالص حاصل از عملیات سرمایه ای عادی بانك را كه به ذخایر اختصاص می یابد مشخص خواهد كرد، مشروط بر این كه تا رسیدن ذخایر عمومی بانك به سطح بیست و پنج درصد (25%) سرمایه تعهد شده، هیچ بخشی از درآمد خالص بانك به عنوان سود بین اعضاء توزیع نشود.

فصل ششم انصراف از عضویت و خاتمه عملیات بانك

ماده 28 

 انصراف از عضویت :
1-
هیأت رئیسه ، ظرف شش ماه بعد از لازم الاجراء شدن این اساسنامه، شرایط و مقررات ضروری ناظر بر ترتیبات انصراف از عضویت را ، تصویب می نماید. شرایط یادشده و مقررات مربوط پس از آن جزء جدانشدنی این اساسنامه خواهند شد.
2-
هرگاه عضوی در انجام وظایف و تعهدات خود به موجب این اساسنامه قصور نماید هیأت رییسه در مورد اقدامات مناسبی كه باید از جانب بانك برای برخورد با چنین مشكلی اتخاذ گردد، تصمیم خواهد گرفت.

ماده 29 

 تعلیق موقت عملیات :
هیأت مدیره در صورت اضطرار می تواند به منظور ایجاد فرصت برای اقدام و بررسی بیشتر توسط هیأت رییسه ، به طور موقت عملیات مربوط به تعهدات جدید را به طور كلی یا در زمینه های خاص متوقف نماید.

ماده 30 

 خاتمه عملیات :
1 –
در صورتی كه دولتهای كشورهای عضو اكو از طریق قطعنامه هیأت رئیسه تصمیم به خاتمه عملیات بانك بگیرند، بانك فوری كلیه فعالیتها را به استثنای مواردی كه برای نقد كردن، محافظت و نگهداری منظم داراییها و تسویه تعهدات خود، ضروری است متوقف خواهد كرد.
2 –
تا تسویه نهایی تعهدات یاد شده و توزیع داراییها، بانك به حیات خود ادامه خواهد داد و همه حقوق و تعهدات متقابل بانك و اعضای آن دست نخورده باقی خواهد ماند.

ماده 31 

تعهد اعضاء و پرداخت مطالبات :
1 –
در صورت خاتمه عملیات بانك، تعهد كلیه اعضاء در مورد بخش پرداخت نشده سرمایه تعهد شده به بانك تا زمانی كه همه مطالبات بستانكاران ، از جمله همه مطالبات احتمالی پرداخت شود، ادامه خواهد یافت.
2 –
قبل از انجام هرگونه پرداخت به طلبكاران بانك، هیأت رییسه بانك ترتیبات مناسبی را برای نقد و تبدیل به پول كردن داراییهای بانك به وجود خواهد آورد و تصمیماتی را درباره اولویتهای مربوط به تسویه هركدام از مطالبات با توجه به قوانین و مقررات محلی اتخاذ خواهد نمود.

ماده 32 

 توزیع داراییها :
1 –
هیچ گونه توزیع دارایی بین اعضاء براساس تعهد آنها برای پرداخت سهم سرمایه بانك صورت نخواهد گرفت مگر آنكه كلیه بدهیهای مربوط به طلبكاران بازپرداخت یا تأمین شده باشد. توزیع دارایی مورد بحث باید به تصویب هیأت رییسه برسد.
2 –
توزیع داراییهای بانك بین اعضاء به نسبت سهام هر عضو خواهد بود و در زمان و تحت شرایطی كه بانك مناسب و عادلانه تشخیص دهد باتوجه به اولویت سپرده گذاران صورت خواهد گرفت. لازم نیست داراییهای توزیع شده از نظر نوع مشابه و یك شكل باشند. هیچ عضوی مجاز به دریافت سهم خویش از داراییهای توزیع شده قبل از انجام كلیه تعهدات خویش در قبال بانك نمی باشد.
3 –
هر یك از اعضاء كه به موجب این ماده داراییهای توزیع شده را دریافت می كند، در ارتباط با این گونه داراییها از همان حقوقی بهره مند خواهد شد كه بانك قبل از توزیع آنها بهره مند بود.

فصل هفتم وضعیت قانونی، مصونیتها، معافیتها و امتیازات:

ماده 33 

 وضعیت قانونی:
بانك مؤسسه بین المللی مستقلی خوا هد بود كه دارای شخصیت حقوقی كامل و به ویژه اهلیت تام برای موارد زیر است:
الف – عقد قرارداد.
ب – تحصیل و فروش اموال منقول و غیرمنقول.
ج – اقامه دعاوی حقوقی.

ماده 34 

 مصونیت بایگانی:
بایگانی و به طور كلی كلیه اسناد متعلق به بانك یا دراختیار آن در هر جا كه باشند مصون از هرگونه تعرضی خواهند بود.

ماده 35 

حفظ اسرار معاملات:
بانك در مورد حسابهای مشتریان خود رازداری كامل را مراعات و اعضاء مصونیت این گونه معاملات را رعایت خواهند نمود.

ماده 36 

 امتیازات برای ارتباطات:
هر كشور عضو اكو در مورد مكاتبات رسمی بانك رفتاری را اعمال خواهد كرد كه نامطلوبتر از رفتار آن با هر سازمان بین المللی دیگر نباشد.

ماده 37 

 مصونیتها و امتیازات كاركنان بانك:
اعضای هیأت رییسه، مدیران ، علی البدلها، رییس ، مقامها و كاركنان بانك در صورتی كه اتباع یا شهروندان بومی نباشند باید از همان مصونیتهایی كه توسط اعضاء در زمینه محدودیتهای مهاجرتی ، الزامات مربوط به ثبت نام بیگانگان، تعهدات مربوط به خدمت وظیفه به نمایندگان مقامات و كاركنان همطراز آنها در سازمانهای بین المللی مشابه اعطاء می شود، برخوردار شوند.

ماده 38 

 اجراء:
هر كشور عضو اكو برابر با نظام حقوقی خود به فوریت اقداماتی را كه برای اجرای مقررات مندرج در این اساسنامه در قلمرو آن كشور ضرورت دارد اتخاذ و بانك را از اقدامات به عمل آمده در این مورد مطلع خواهد نمود.

فصل هشتم اصلاحات ، تفسیر و داوری

ماده 39 

 اصلاحات:
1 –
این اساسنامه تنها با قطعنامه هیأت رییسه قابل اصلاح خواهد بود.
2 –
پیشنهاد هرگونه اصلاحی در این موافقتنامه، اعم از اینكه از جانب یك عضو و یا از طرف هیأت مدیره باشد به رییس هیأت رییسه ارسال خواهد شد. هرگاه اصلاح به تصویب هیأت رییسه برسد، بانك طی مكاتبه رسمی خطاب به كلیه اعضاء موضوع را مورد تأیید قرار خواهد داد. اصلاحات برای كلیه اعضاء پس از سه ماه از تاریخ اعلام رسمی به مورد اجرا گذارده خواهد شد. مگر آنكه هیأت رییسه مدت زمان دیگری را در آن مشخص نماید.

ماده 40 

زبان ، تفسیر ، اجراء و داوری:
1 –
زبان رسمی مكاتبات بانك انگلیسی می باشد. متن انگلیسی این اساسنامه برای تفسیر و اجراء به عنوان متن معتبر تلقی می شود.
2 –
هرگونه پرسشی در مورد تفسیر یا اجرای مفاد این اساسنامه به هیأت رییسه بانك تسلیم خواهد گردید.
3 –
در صورت بروز اختلاف میان بانك و یك كشور عضو و یا میان كشورهای عضو با یكدیگر در هر موردی كه مربوط یا ناشی از عملیات بانك باشد، اختلاف یاد شده برای تصمیم گیری به هیأت رییسه ارجاع خواهد شد.

ماده 41 

 فرض اعلام موافقت:
چنانچه قبل از انجام هر اقدامی توسط بانك به استثنای اقدام به موجب مواد (39) و (42)، موافقت هر عضوی ضروری باشد، چنین تلقی می شود كه موافقت اعلام شده است مگر آنكه عضو مربوط ظرف شصت روز از تاریخ اعلام اقدام پیشنهادی به آن مخالفت خود را ارائه نماید.

فصل نهم مقررات نهایی

ماده 42 

 تصویب یا پذیرش:
این اساسنامه منوط به تصویب یا پذیرش امضاء كنندگان آن خواهد بود. اسناد مربوط به تصویب یا پذیرش به دبیرخانه اكو سپرده می شود و دبیرخانه به نحو مناسب، امضاء كنندگان دیگر را از سندهای سپرده شده و تاریخ سپردن آنها مطلع خواهد كرد.

ماده 43 

 امضاء و نگهداری اساسنامه:
1 –
اصل این اساسنامه در یك نسخه واحد به زبان انگلیسی به دبیرخانه سازمان همكاری اقتصادی سپرده می شود.
2 –
این سند پس از تأسیس اداره مركزی بانك، به آنجا سپرده خواهد شد. بانك نسخه های برابر با اصل شده این اساسنامه را به همه امضاء كنندگان آن، دبیرخانه سازمان همكاری اقتصادی و دیگر كشورهایی كه به عضویت بانك در می آیند خواهد فرستاد.

ماده 44 

 به اجراء درآمدن:
این اساسنامه زمانی به اجراء در می آید كه اسناد مربوط به تصویب یا پذیرش آن توسط سه عضو مؤسس اكو به دبیرخانه اكو سپرده شده باشد. دبیرخانه اكو تاریخ به اجراء درآمدن این اساسنامه ( تاریخ تأسیس) را به اطلاع اعضاء خواهد رسانید.

ماده 45 

 شروع عملیات:
1 –
به محض به اجراء درآمدن این اساسنامه هر كشور عضو یك نماینده و یك عضو علی البدل منصوب می نماید.
2 –
هیأت رییسه در اجلاس افتتاحیه.
الف – رییس بانك را منصوب می نمایند،
ب – ترتیباتی را برای تعیین مدیران بانك فراهم می كنند،
ج – ترتیباتی را برای تعیین زمان شروع عملیات بانك فراهم می نمایند.
3 –
بانك تاریخ شروع عملیات خود را به اطلاع اعضاء خواهد رساند.
در تأیید مراتب فوق نمایندگانی كه به طور مقتضی مجاز شده اند از طرف دولتهای خود این اساسنامه را امضاء نمودند.
این اساسنامه در اسلام آباد در تاریخ پانزدهم مارس یكهزار و نهصد و نود و پنج میلادی (24 اسفند 1373 شمسی) در یك نسخه واحد به زبان انگلیسی تنظیم شد.
از طرف جمهوری اسلامی ایران
از طرف جمهوری اسلامی پاكستان
از طرف جمهوری تركیه

قانون فوق مشتمل بر یك مقدمه و چهل و پنج ماده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ دهم مهرماه یكهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/8/1380 عیناً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی -مهدی كروبی