قانون استفساریه اساسنامه بانک تجارت و توسعه سازمان همكاری های اقتصادی (اكو) مصوب 1384

قانون استفساریه اساسنامه بانک تجارت و توسعه سازمان همكاری های اقتصادی (اكو) مصوب 1384,04,15

موضوع استفساریه :
ماده واحده – آیا با منتفی شدن شرط تأسیس خط هواپیمایی مندرج در تبصره ماده واحده اساسنامه بانك تجارت و توسعه سازمان همكاریهای اقتصادی (اكو) – مصوب 1380/8/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام – ، دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز به مشاركت در تأسیس بانك یاد شده می باشد؟

نظر مجلس :
با منتفی شدن شرط تأسیس خط هواپیمائی مندرج در تبصره ماده واحده اساسنامه بانك تجارت و توسعه سازمان همكاریهای اقتصادی (اكو) – مصوب 12/8/1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام – دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز به شركت در تأسیس بانك یاد شده می باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم تیر ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/5/5 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل