قانون استفساريه اساسنامه بانک تجارت و توسعه سازمان همكاری های اقتصادی (اكو) مصوب 1384

قانون استفساريه اساسنامه بانک تجارت و توسعه سازمان همكاری های اقتصادی (اكو) مصوب 1384,04,15

موضوع استفساريه :
ماده واحده – آيا با منتفي شدن شرط تأسيس خط هواپيمايي مندرج در تبصره ماده واحده اساسنامه بانك تجارت و توسعه سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو) – مصوب 1380/8/12 مجمع تشخيص مصلحت نظام – ، دولت جمهوري اسلامي ايران مجاز به مشاركت در تأسيس بانك ياد شده مي باشد؟

نظر مجلس :
با منتفي شدن شرط تأسيس خط هواپيمائي مندرج در تبصره ماده واحده اساسنامه بانك تجارت و توسعه سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو) – مصوب 12/8/1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام – دولت جمهوري اسلامي ايران مجاز به شركت در تأسيس بانك ياد شده مي باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1384/5/5 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل