قانون اصلاح قانون ضرب مسكوك طلا مصوب 1355

قانون اصلاح قانون ضرب مسكوك طلا مصوب 1355,02,22

ماده واحده – قانون راجع بضرب مسكوك طلا مصوب 28 فروردين ماه 1337 بشرح زير اصلاح ميشود:

1 – حد ترخص‌هاي مندرج در بند (ب) ماده اول قانون مذكور بدو و نيم در هزار و بندهاي (ج) و (‌د) به پنج هزار و بند (ه) به ده در هزار افزايش داده ‌ميشود و بند (‌ز) بشرح ذيل بماده 1 اضافه ميشود:
‌ز – مسكوك طلاي ده پهلوي داراي 73.223820 گرم طلاي خالص و قطر آن 50 ميليمتر حد ترخص وزن دو در هزار.

2 – عبارت زير بآخر ماده سوم قانون مذكور اضافه ميشود: ‌در مورد مسكوكاتيكه بمناسبت‌هاي خاص ضرب ميشود نقش دو طرف سكه به پيشنهاد بانك مركزي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارائي‌و تصويب هيئت وزيران خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز سه‌شنبه 26 اسفند ماه 1354 (2534 شاهنشاهي) در جلسه روز‌چهارشنبه بيست و دوم ارديبهشت ماه دو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي بتصويب مجلس سنا رسيده است.

‌رئيس مجلس سنا – جعفر شريف‌امامي