قانون اصلاح قانون ضرب مسكوك طلا مصوب 1355

قانون اصلاح قانون ضرب مسكوك طلا مصوب 1355,02,22

ماده واحده – قانون راجع بضرب مسكوك طلا مصوب 28 فروردین ماه 1337 بشرح زیر اصلاح میشود:

1 – حد ترخص‌های مندرج در بند (ب) ماده اول قانون مذكور بدو و نیم در هزار و بندهای (ج) و (‌د) به پنج هزار و بند (ه) به ده در هزار افزایش داده ‌میشود و بند (‌ز) بشرح ذیل بماده 1 اضافه میشود:
‌ز – مسكوك طلای ده پهلوی دارای 73.223820 گرم طلای خالص و قطر آن 50 میلیمتر حد ترخص وزن دو در هزار.

2 – عبارت زیر بآخر ماده سوم قانون مذكور اضافه میشود: ‌در مورد مسكوكاتیكه بمناسبت‌های خاص ضرب میشود نقش دو طرف سكه به پیشنهاد بانك مركزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی‌و تصویب هیئت وزیران خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر یك ماده پس از تصویب مجلس شورایملی در جلسه روز سه‌شنبه 26 اسفند ماه 1354 (2534 شاهنشاهی) در جلسه روز‌چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی بتصویب مجلس سنا رسیده است.

‌رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی