قانون تسري امتيازات خاص بانكها به مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز مصوب 1381

قانون تسري امتيازات خاص بانكها به مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز
مصوب 1381,01,27

ماده واحده – به موجب اين قانون كليه حقوق و امتيازات پيش‌ بيني شده براي بانك‌ ها در تبصره‌ هاي ذيل بند (‌الف) ماده (1) قانون وصول برخي از‌ درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين – مصوب 1373 – و ماده (15) اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا – مصوب 1365 – در حدود‌ مقررات ناظر بر فعاليت مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز و موضوع فعاليت آنها به اين قبيل مؤسسات نيز تسري داده مي‌ شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ بيست و هفتم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي‌ تصويب و در تاريخ 4 /2 /1381 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي