قانون تسری امتیازات خاص بانكها به مؤسسات اعتباری غیر بانكی مجاز مصوب 1381

قانون تسری امتیازات خاص بانكها به مؤسسات اعتباری غیر بانكی مجاز
مصوب 1381,01,27

ماده واحده – به موجب این قانون كلیه حقوق و امتیازات پیش‌ بینی شده برای بانك‌ ها در تبصره‌ های ذیل بند (‌الف) ماده (1) قانون وصول برخی از‌ درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب 1373 – و ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانكی بدون ربا – مصوب 1365 – در حدود‌ مقررات ناظر بر فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانكی مجاز و موضوع فعالیت آنها به این قبیل مؤسسات نیز تسری داده می‌ شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌ شنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و یك مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ 4 /2 /1381 به تائید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی كروبی