قانون تسهیلات استفاده از وام مسكن آزادگان مصوب 1370

قانون تسهیلات استفاده از وام مسكن آزادگان مصوب 1370,05,27

ماده واحده – دولت موظف است مابه‌التفاوت كارمزد و سود تسهیلات اعطائی بانكی جهت تهیه مسكن آزادگان را در قالب عقود اسلامی پس از‌كسر چهار درصد آن كه توسط آزادگان پرداخت خواهد شد در سال 1370 از محل اعتبار ردیف 503001 (‌هزینه‌های پیش‌بینی نشده) قانون بودجه سال‌جاری كشور تأمین و پرداخت نماید.
‌پرداخت مابه‌التفاوت كارمزد و سود تسهیلات فوق در هر یك از سالهای بعد توسط دولت مشروط به پیش‌بینی و تصویب اعتبار لازم ضمن بودجه همان‌سال خواهد بود.

تبصره 1 – میزان تسهیلات اعطائی توسط ستاد آزادگان تعیین می‌گردد. حداكثر مبلغ این تسهیلات ده میلیون ریال می‌باشد.
‌كیفیت پرداخت و تعیین اولویتها در آئین‌نامه‌ای كه توسط هیأت دولت بتصویب می‌رسد مشخص می‌گردد.

تبصره 2 – دولت موظف است گزارش عملكرد این قانون را هر سه ماه یكبار به كمیسیونهای امور اقتصادی و دارائی و امور برنامه و بودجه‌مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یكهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1370/6/6 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی كروبی