قانون تسهيلات استفاده از وام مسكن آزادگان مصوب 1370

قانون تسهيلات استفاده از وام مسكن آزادگان مصوب 1370,05,27

ماده واحده – دولت موظف است مابه‌التفاوت كارمزد و سود تسهيلات اعطائي بانكي جهت تهيه مسكن آزادگان را در قالب عقود اسلامي پس از‌كسر چهار درصد آن كه توسط آزادگان پرداخت خواهد شد در سال 1370 از محل اعتبار رديف 503001 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده) قانون بودجه سال‌جاري كشور تأمين و پرداخت نمايد.
‌پرداخت مابه‌التفاوت كارمزد و سود تسهيلات فوق در هر يك از سالهاي بعد توسط دولت مشروط به پيش‌بيني و تصويب اعتبار لازم ضمن بودجه همان‌سال خواهد بود.

تبصره 1 – ميزان تسهيلات اعطائي توسط ستاد آزادگان تعيين مي‌گردد. حداكثر مبلغ اين تسهيلات ده ميليون ريال مي‌باشد.
‌كيفيت پرداخت و تعيين اولويتها در آئين‌نامه‌اي كه توسط هيأت دولت بتصويب مي‌رسد مشخص مي‌گردد.

تبصره 2 – دولت موظف است گزارش عملكرد اين قانون را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي امور اقتصادي و دارائي و امور برنامه و بودجه‌مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1370/6/6 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي