قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسكونی استیجاری مصوب 1377

قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسكونی استیجاری مصوب 1377,03,24با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)

 دولت مكلف است همه ساله حداقل ده درصد (10%) تعداد واحدهای مسكونی، شهری منظور شده در برنامه‌های پنجساله توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور را از طریق فراهم كردن تسهیلات لازم برای ساخت مسكن توسط وزارت راه و شهرسازی و عرضه به صورت ‌استیجاری یا اجاره به شرط تملیك به متقاضیان واجد شرایط تأمین نماید

ماده 2 

 پنجاه درصد (50%) اعتبار لازم جهت احداث واحدهای مسكونی موضوع این قانون همه ساله در بودجه عمومی منظور و بقیه اعتبار از‌طریق تسهیلات بانكی تأمین می‌شود.

ماده 3 

 مبالغ دریافتی بابت اجاره بها، اجاره به شرط تملیك و یا فروش، به حسابی كه به وسیله خزانه نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران‌افتتاح می‌شود واریز می‌گردد و هر ساله معادل صد درصد (100%) وجوه مذكور در اختیار دستگاه بهره بردار قرار می‌گیرد تا به منظور باز پرداخت ‌تسهیلات بانكی و نگهداری و تعمیر واحدهای ساخته شده و احداث واحدهای جدید مطابق ضوابط و بودجه مصوب هزینه نماید.
‌در صورتی كه دستگاه بهره بردار، شهرداریها باشند از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده 4 

به دولت اجازه داده می‌شود به منظور بهره برداری و اخذ مال‌الاجاره و باز پرداخت وام بانكی مربوط، واحدهای استیجاری احداث شده را‌به شهرداریهای مربوط واگذار نماید تا زیر نظر شورای شهر به افراد واجد شرایط واگذار نمایند.

ماده 5 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)

 شرایط متقاضیان اجاره یا اجاره به شرط تملیك با حفظ اولویت برای متقاضیان جوان متأهل و افراد كم‌درآمد و زنان سرپرست خانوار،‌میزان اجاره بهای ماهانه، ضریب افزایش سالانه آن، مدت اجاره و سایر شرایط لازم در آئین نامه‌ای كه بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی وكشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین می‌شود

ماده 6 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)

 به سازندگان واحدهای مسكونی استیجاری در محدوده شهرهایی كه هر سه سال یكبار به وسیله وزارت راه و شهرسازی اعلام خواهد ‌شد، به شرط رعایت ضوابط مندرج در این قانون تسهیلات و معافیتهای زیر تعلق می‌گیرد:

‌الف – مجتمعهای مسكونی دارای بیش از (3واحد استیجاری كه با رعایت الگوی مصرف مسكن ساخته شود، چنانچه حداقل به مدت (5) سال‌تمام به اجاره واگذار شود، علاوه بر استفاده از مزایای مسكن اجتماعی و حمایتی، در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) مالیات بر در ‌آمد املاك اجاری معاف و از بابت هزینه حق‌الثبت مربوط به اعطای تسهیلات بانكی، مشمول تبصره ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین – مصوب 1373- می‌گردند.

ب – دولت موظف است سازندگان مجتمعهای مسكونی دارای (6واحد استیجاری و بیشتر را از طریق اعطای اولویت در واگذاری اراضی،‌اعطای تخفیف در بهای واگذاری اراضی، تقسیط بهای اراضی، اعطای تسهیلات بانكی و تقبل بخشی از سود تسهیلات در دوره مشاركت مدنی وفروش سهم‌الشركه بانك (‌فروش اقساطی)، صدور مجوزهای قانونی و سایر اقدامات ضروری حمایت نماید

ماده 7 

شهرداریها موظفند برای متقاضیان موضوع ماده (6) این قانون، پروانه ساختمانی صادر كنند و در پروانه ساخت و گواهی عدم خلاف و‌پایان كار عبارت «‌ساختمان استیجاری با مدت معلوم» را درج نمایند.
‌ادارات ثبت اسناد و املاك نیز در صورتمجلس تفكیكی اینگونه ساختمانها، باید عبارت یاد شده را قید كنند.

تبصره مدت یاد شده، در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

ماده 8 

 در صورتی كه پیش از انقضای مدت مذكور در گواهی پایان كار، مالك، قصد فروش، صلح، هبه، ترهین یا اعمال هر نوع حقوق مالكانه ‌دیگر را داشته باشد، موضوع انتقال تعهد اولیه به ایادی بعدی و لزوم بهره برداری از ملك به صورت استیجاری تا پایان مدت مذكور و قبول منتقل الیه در‌سند مربوط قید شود.

تبصره تنظیم هر نوع سند رسمی در مورد واحدهای مسكونی استیجاری موضوع این قانون جز سند اجاره، موكول به رعایت مفاد این قانون‌خواهد بود.

ماده 9 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)

 چنانچه از ملكی كه دارای پروانه ساختمانی با قید « ‌ساختمان استیجاری با مدت معلوم» است، به تشخیص وزارت راه و شهرسازی و‌تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی، كمتر از مدت قید شده به صورت استیجاری مسكونی بهره برداری شود، مالك ملك موظف است دو برابر معافیتهاو تسهیلات منظور شده در این قانون را به نرخ روز هزینه‌های مربوط، به عنوان جریمه عدم اجرای تعهد، به دستگاه ذیربط بپردازد و در صورت استفاده ‌از زمین دولتی، مابه‌الاختلاف بهای زمین به قیمت كارشناسی روز وصول جریمه، دریافت و دین حاصل از فروش اقساطی متخلف، حال خواهد شد.

تبصره 1 در صورت انتقال قهری ملك، ورثه یا قائم مقام مالك مختارند حالت استیجاری ملك را تا پایان مدت تعهد حفظ كنند و (‌با رعایت مفاد ‌توافق شده با مستأجر) یا با پرداخت مابه‌التفاوت معافیتها و تسهیلات، حذف باقیمانده مدت اجاره را اخذ نمایند.

تبصره 2 جهت احراز بهره برداری استیجاری مسكونی از ملك، اسناد رسمی اجاره ‌ای یا قبوض مفاصا حسابهای مالیاتی، ملاك خواهد بود.

ماده 10 

 تسهیلات مندرج در این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می‌گیرد.
‌بانكها برای این منظور نیز مجازند اعطای تسهیلات نمایند و اعطای تسهیلات بانكی مانع از انعقاد قرارداد اجاره نبوده و فروش اقساطی كل سهم‌الشركهْ ‌بانك به سازنده بلامانع است.

ماده 11 (منسوخه 30ˏ01ˏ1396)

 كلیه واحدهای مسكونی دارای زیربنای مفید صد و بیست (120) متر مربع و كمتر كه به منظور سكونت به اجاره واگذار می‌گردد از‌پرداخت صد درصد (100%) مالیات بر درآمد اجاری معاف می‌باشند.

ماده 12

 آئین نامه اجرائی این قانون ظرف دو ماه بوسیله وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
وزارت راه و شهرسازی مكلف است هر 6 ماه یكبار گزارش عملكرد این قانون را به كمیسیون مسكن و شهرسازی و راه و ترابری مجلس شورای ‌اسلامی تقدیم نماید

قانون فوق مشتمل بر ماده دوازده ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یكهزارو سیصد و هفتادو هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/3/1377 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اكبر ناطق نوری