قانون راجع به اجازه منظور نمودن پرداخت های بانک مركزی بابت بدهی های دستگاه های دولتی به حساب دستگاه های ‌مربوطه ‌مصوب 1361

قانون راجع به اجازه منظور نمودن پرداخت های بانک مركزی بابت بدهی های دستگاه های دولتی به حساب دستگاه های ‌مربوطه ‌ مصوب 1361,04,17

ماده واحده

1 – به بانك مركزی ایران اجازه داده میشود وجوهی را كه با كسب مجوز از هیئت دولت در رابطه با دعاوی دولت ایران با دولت و اتباع آمریكائی ‌بابت پرداخت بدهیهای وزارتخانه‌ها، بانكها، مؤسسات دولتی، شركتهای دولتی و وصول مطالبات آنها به دولت آمریكا یا اشخاص حقیقی و حقوقی ‌آمریكا پرداخت كرده و یا میكند پس از كسر دریافتهای مربوط به حساب دستگاههای مذكور منظور نماید.

2 – دولت مكلف است ترتیباتی اتخاذ نماید كه مانده مطالبات بانك مركزی ایران از این بابت حداكثر ظرف مدت 5 سال از تاریخ هر پرداخت ‌تسویه شود.

3 – آئیننامه اجرائی این ماده واحده بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیئت ‌دولت خواهد رسید.

4 – دولت مكلف است گزارش دریافتها و پرداختهای انجام شده را هر ششماه یكبار به مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه هفدهم تیر ماه یكهزار و سیصد و شصت و یك مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید‌ شورای نگهبان رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی