قانون راجع به اجازه منظور نمودن پرداخت های بانک مركزی بابت بدهی های دستگاه های دولتی به حساب دستگاه های ‌مربوطه ‌مصوب 1361

قانون راجع به اجازه منظور نمودن پرداخت های بانک مركزی بابت بدهی های دستگاه های دولتی به حساب دستگاه های ‌مربوطه ‌ مصوب 1361,04,17

ماده واحده

1 – به بانك مركزي ايران اجازه داده ميشود وجوهي را كه با كسب مجوز از هيئت دولت در رابطه با دعاوي دولت ايران با دولت و اتباع آمريكائي ‌بابت پرداخت بدهيهاي وزارتخانه‌ها، بانكها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و وصول مطالبات آنها به دولت آمريكا يا اشخاص حقيقي و حقوقي ‌آمريكا پرداخت كرده و يا ميكند پس از كسر دريافتهاي مربوط به حساب دستگاههاي مذكور منظور نمايد.

2 – دولت مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه مانده مطالبات بانك مركزي ايران از اين بابت حداكثر ظرف مدت 5 سال از تاريخ هر پرداخت ‌تسويه شود.

3 – آئيننامه اجرائي اين ماده واحده بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت ‌دولت خواهد رسيد.

4 – دولت مكلف است گزارش دريافتها و پرداختهاي انجام شده را هر ششماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي ارسال دارد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه هفدهم تير ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد‌ شوراي نگهبان رسيده است. ‌

رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي