قانون نحوه وصول مطالبات بانكها مصوب 1368

قانون نحوه وصول مطالبات بانك ها مصوب 1368,10,05

ماده 1

كلیه وجوه و تسهیلات مالی كه بانكها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب 1363.6.8 مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده اند اعم از آن كه قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است كه بدهكار در سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. كلیه محاكم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مكلفند طبق مقررات و شرایط زمان اعطاء وجوه و تسهیلات رسیدگی و نسبت به صدور حكم و وصول مطالبات بانكها اعم از اصل و هزینه ها و خسارات و متفرعات متعلقه ( خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند.

ماده 2

در خصوص دعاوی كه قبلاً راجع به مطالبات بانكها نزد مراجع قضایی مطرح و مندرج به صدور حكم شده است و هزینه ها و متفرعات و جریمه تأخیر تأدیه و جزاء تخلف از شرط متعلقه كه وصول آن به نفع بانك مورد لحوق حكم واقع نشده است، بانكها می توانند تقاضای تصحیح حكم را از مرجع صادركننده حكم بنمایند و مرجع صادركننده حكم مكلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احكام صادره را تصحیح نماید. مقررات این قانون در مورد دعاوی كه در حال حاضر در محاكم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می گردد.

تبصره – دوایر اجرای ثبت اسناد و املاك مكلف هستند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانكها و مشتریان كه منجر به صدور اجراییه شده اعم از آن كه عملیات اجرایی خاتمه پیدا كرده یا در جریان اجراء باشد، نسبت به وصول خسارات تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینه های مربوط طبق مقررات این قانون عمل نمایند.