قانون پروتكل اصلاحی عهدنامه ازمیر مصوب 1373

قانون پروتكل اصلاحی عهدنامه ازمیر مصوب 1373,02,04

ماده واحده – پروتكل اصلاحی عهدنامه ازمیر بین دولتهای ایران، پاكستان و تركیه مورخ 1355/12/21 به صورت اصلاحیه پروتكل اصلاحی‌عهدنامه ازمیر مورخ 1369/3/28 مشتمل بر هجده بند متضمن عضویت اعضای جدید اكو (‌جمهوری‌های افغانستان، آذربایجان، ازبكستان، تركمنستان،‌ قزاقستان، قرقیزستان و تاجیكستان) و سایر اصلاحات به عمل آمده كه در تاریخ 7 آذر ماه 1371 هجری شمسی برابر با 28 نوامبر 1992 میلادی از ‌طرف دولت جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاكستان و جمهوری تركیه در اسلام‌آباد به امضاء رسیده است به شرح پیوست تصویب و اجازه ‌تسلیم اسناد آن داده می‌شود.

پروتكل اصلاحی عهدنامه ازمیر

1 – دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاكستان و جمهوری تركیه طبق مواد 36 و 37 عهدنامه ازمیر مورخ 1355/12/21هجری‌ شمسی مطابق با 12 مارس 1977 میلادی به صورت اصلاح شده طی «‌پروتكل اصلاحی عهدنامه ازمیر» مورخ 28 خرداد ماه 1369 هجری شمسی ‌مطابق با 18 ژوئن 1990 میلادی با اعمال اصلاحات زیر در عهدنامه ازمیر موافقت نمودند:

2 – بندهائی از ماده 1 عهدنامه ازمیر به شرح زیر تغییر می‌یابد:

‌الف – «‌دولت‌های عضو» به دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاكستان و جمهوری تركیه و دولت‌هائی كه به موجب ماده 36 به عضویت ‌سازمان پذیرفته شده‌اند، اطلاق می‌شود.

ب – «‌حكومت‌های عضو» به حكومت‌های دولت‌های عضو اطلاق می‌شود.

ج – «منطقه» به سرزمینهای دولتهای عضو اطلاق می‌شود. ‌

د – «‌عهدنامه» به عهدنامه ازمیر اطلاق می‌شود.

3 – یك بند جدید 10 به شرح زیر به ماده 1 عهدنامه اضافه می‌شود.

«‌اعضای بنیانگذار» به دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاكستان، و جمهوری تركیه اطلاق می‌شود.

4 – ماده 3 عهدنامه به شرح زیر اطلاق می‌شود: ‌

دولت‌های عضو بر اساس تعهدات مندرج در قراردادهایشان، امكان كاهش موانع تجاری موجود در منطقه اكو را بی آنكه خدشه‌ای به سایر تعهدات ‌بین‌المللی آنان وارد آید، در زمان مناسب و با عنایت به تجارب كسب شده در چارچوب سیستم تعرفه ترجیحی اكو مورد بررسی قرار خواهند داد.

5- ماده 5 عهدنامه به صورت زیر اصلاح می‌شود:

‌بمنظور انجام امور بانكداری بازرگانی، شروع، پیشبرد و تأمین اعتبار تجارت و طرحهائی كه اهداف عهدنامه حاضر را تأمین می‌كند، بانك تجارت و ‌توسعه اكو با شركت بخش خصوصی در مواردی كه قوانین كشور مربوط اجازه دهد، تأسیس خواهد شد.

6 – در ماده 21 كلمه سه حذف می‌شود.

7 – ماده 25 عهدنامه به صورت زیر اصلاح می‌شود: ‌

شورای قائم‌مقام‌ها متشكل خواهد بود از مدیر كل مربوط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و رؤسای نمایندگی‌های سیاسی دولت‌های عضو در ‌ایران یا نزد سازمان همكاری‌های اقتصادی. شورای مزبور جز در مواقعی كه شورای وزیران تشكیل جلسه می‌دهند بعنوان یك ركن دائم از طرف‌ وزیران و به نام آنان مسوول اجرای سیاست‌ها، تنظیم موضوعاتی كه مستلزم اتخاذ تصمیم توسط دول عضو است و نیز انجام اقدامات مقتضی در امور‌مربوط به اجرای تصمیمات شورای وزیران می‌باشد. شورای قائم‌مقام‌ها مرتباً و به دفعاتی كه ضروری باشد با شركت اكثریت اعضاء در تهران تشكیل‌ جلسه خواهد داد. ریاست شورای قائم‌مقام‌ها طبق آیین‌نامه داخلی مصوبه شورای وزیران هر شش ماه یكبار به صورت چرخشی و به ترتیب حروف‌ الفبا به عهده یكی از دول عضو كه در تهران دارای نمایندگی مقیم باشند، خواهد بود.

8 – قسمت اول ماده 28 به شرح زیر اصلاح می‌شود: ‌

دبیر كل بر دبیرخانه ریاست تام دارد و با معرفی یك دولت عضو توسط شورای وزیران منصوب می‌شود. مدت تصدی مقام دبیركلی چهار سال است.‌سمت دبیر كلی به صورت چرخشی از طرف یكی از سه دولت عضو بنیانگذار احراز خواهد شد و در پایان این دوره‌ها در سال 80 – 1379 هجری‌شمسی مطابق با 2000 میلادی، سایر دولت‌های عضو می‌توانند به صورت چرخشی و به ترتیب حروف الفبای انگلیسی این مقام را احراز نمایند كه مدت ‌تصدی نیز به دو سال تقلیل خواهد یافت.

9 – در ماده 29 عهدنامه، جمله سوم قسمت اول حذف می‌شود.

10 – در ماده 31 عهدنامه، قسمت دومی به شرح زیر اضافه می‌شود:

‌شورای وزیران می‌تواند یك دولت عضو را برای مدت مشخصی از پرداخت سهمیه بودجه معاف نموده، سهمیه آن دولت را كاهش داده یا مهلت ‌پرداخت سهمیه دولت مزبور را به تعویق اندازد.

11 – ماده 35 به شرح زیر اصلاح می‌شود: ‌

سازمان می‌تواند با سازمانهای بین‌المللی، سایر گروه‌های منطقه‌ای، كشورها، نهادها یا مؤسسات همكاری نزدیك برقرار كند، ماهیت و حدود این‌ همكاری توسط شورای وزیران تعیین خواهد شد.

12 – متن زیر جایگزین قسمت دوم ماده 36 می‌شود:

‌دولت متقاضی، متعهد میشود كه مفاد این عهدنامه را كاملاً محترم شمرده و رعایت كند و كلیه تعهدات ناشی از آن را بپذیرد. پس از پذیرش درخواست ‌عضویت دولت متقاضی، این دولت سند الحاق به عهدنامه را امضاء می‌نماید و پس از آن طبق رویه‌ها و مقررات قانون اساسی خود الحاق به عهدنامه را ‌مورد تصویب قرار خواهد داد.

سند تصویب ظرف 18 ماه از تاریخ سند الحاق نزد دولت جمهوری اسلامی ایران تودیع خواهد شد كه این دولت ‌رونوشت مصدق آن را جهت دولت‌های عضو و دبیرخانه ارسال خواهد نمود. ‌

تا انجام مراحل تصویب، دولت عضو جدید می‌تواند با موافقت شورای وزیران، به عنوان یك عضو كامل در فعالیتهای كلیه ارگان‌های اكو شركت نموده و‌ سهمیه تعیین شده خود را برای كمك به بودجه اكو پرداخت نماید.

13 – اصلاحات فوق بر كلیه مواد مربوط عهدنامه ازمیر و «‌موافقتنامه وضعیت سازمان همكاری‌های اقتصادی (‌ اكو)، نمایندگان ملی و كاركنان‌ بین‌المللی آن» منضم به عهدنامه، شمول خواهد داشت.

14 – به استثنای این اصلاحات، سایر مفاد عهدنامه ازمیر و «‌موافقتنامه وضعیت سازمان همكاریهای اقتصادی، نمایندگان ملی و كاركنان بین‌المللی ‌آن» منضم به عهدنامه، به قوت خود باقی خواهد ماند.

15- پروتكل حاضر طبق رویه و مقررات قوانین اساسی كشورهای عضو به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب نزد دولت جمهوری اسلامی ایران ‌تودیع خواهد شد كه این دولت رونوشت مصدق اسناد تصویب را برای سایر دول عضو و دبیرخانه ارسال خواهد داشت.

16- پروتكل حاضر از تاریخ تودیع آخرین سند تصویب نزد دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراء خواهد شد.

17 – پروتكل حاضر در چهار نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم گردید كه هر چهار متن دارای اعتبار یكسان می‌باشد.

18 – این پروتكل در تاریخ 7/9/1371 هجری شمسی مطابق با 28 نوامبر 1992 میلادی در اجلاس فوق‌العاده شورای وزیران اكو در اسلام‌آباد تنظیم‌ شد. بنا به مراتب، نمایندگان تام‌الاختیار زیر پروتكل حاضر را امضاء نمودند:

‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران

‌دكتر علی‌اكبر ولایتی

‌وزیر امور خارجه ‌

از طرف دولت جمهوری اسلامی پاكستان ‌

محمد صدیق‌خان كانجو ‌

وزیر مشاور در امور خارجه ‌

از طرف دولت جمهوری تركیه

‌حكمت چتین ‌

وزیر امور خارجه

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل هجده بند در جلسه علنی روز یكشنبه چهارم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس‌ شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1373/2/11 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اكبر ناطق نوری