لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری مصوب 1358

لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری مصوب 1358,08,01با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

 بمنظور حفظ حقوق بیمه گزاران و گسترش صنعت بیمه در سراسر كشور و گماردن بیمه بخدمت مردم از تاریخ تصویب این قانون كلیه مؤسسات بیمه كشور ضمن قبول اصل مالكیت مشروع مشروط، ملی اعلام میشود.

ماده 2 

 پروانه فعالیت نمایندگیهای مؤسسات بیمه خارجی در ایران لغو میشود و بیمه مركزی ایران ترتیب تصفیه عملیات نمایندگیهای مذكور را بهر نحویكه مقتضی بداند خواهد داد.

ماده 3 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)

 بجای مجامع عمومی مؤسسات بیمه، مجمع عمومی مشتركی متشكل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر صنعت، معـدن و تجارت ، وزیر بهداری و بهزیستی – وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه، وزیر كار و امور اجتماعی خواهد بود.

ماده 4 

بجای هیئت مدیره مؤسسات بیمه كشور، هیئت مدیره مشتركی متشكل از رئیس كل بیمه مركزی ایران، مدیرعامل شركت سهامی بیمه ایران و نمایندگان وزارتخانه های مذكور در ماده 3 خواهد بود.

ماده 5 

 مدیران عامل مؤسسات بیمه كشور از طرف هیئت مدیره مشترك مؤسسات بیمه انتخاب و به تصویب مجمع عمومی مشترك مؤسسات بیمه خواهد رسید و احكام انتصاب مدیران عامل از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر خواهد شد.

ماده 6 

 كلیه اختیارات مدیران عامل سابق مؤسسات بیمه تا تصویب مقررات جدید از طرف مجمع عمومی مشترك، به مدیران عامل منتخب تفویض میشود.

ماده 7 

كلیه كاركنان مؤسسات بیمه كشور تا تصویب مقررات استخدامی مربوط، تابع مقررات استخدامی موجود خواهند بود، لكن از لحاظ حداقل و حداكثر حقوق، تابع مقررات مصوب دولت میباشند.

ماده 8 

 كلیه شركتهای پس انداز و وام مسكن مشمول قانون ملی شدن بانكها از تاریخ تصویب قانون مذكور خواهند بود.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران