لايحه قانوني ملي شدن مؤسسات بيمه و مؤسسات اعتباري مصوب 1358

لايحه قانوني ملي شدن مؤسسات بيمه و مؤسسات اعتباري مصوب 1358,08,01با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 

 بمنظور حفظ حقوق بيمه گزاران و گسترش صنعت بيمه در سراسر كشور و گماردن بيمه بخدمت مردم از تاريخ تصويب اين قانون كليه مؤسسات بيمه كشور ضمن قبول اصل مالكيت مشروع مشروط، ملي اعلام ميشود.

ماده 2 

 پروانه فعاليت نمايندگيهاي مؤسسات بيمه خارجي در ايران لغو ميشود و بيمه مركزي ايران ترتيب تصفيه عمليات نمايندگيهاي مذكور را بهر نحويكه مقتضي بداند خواهد داد.

ماده 3 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)

 بجاي مجامع عمومي مؤسسات بيمه، مجمع عمومي مشتركي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي، وزير صنعت، معـدن و تجارت ، وزير بهداري و بهزيستي – وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه، وزير كار و امور اجتماعي خواهد بود.

ماده 4 

بجاي هيئت مديره مؤسسات بيمه كشور، هيئت مديره مشتركي متشكل از رئيس كل بيمه مركزي ايران، مديرعامل شركت سهامي بيمه ايران و نمايندگان وزارتخانه هاي مذكور در ماده 3 خواهد بود.

ماده 5 

 مديران عامل مؤسسات بيمه كشور از طرف هيئت مديره مشترك مؤسسات بيمه انتخاب و به تصويب مجمع عمومي مشترك مؤسسات بيمه خواهد رسيد و احكام انتصاب مديران عامل از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي صادر خواهد شد.

ماده 6 

 كليه اختيارات مديران عامل سابق مؤسسات بيمه تا تصويب مقررات جديد از طرف مجمع عمومي مشترك، به مديران عامل منتخب تفويض ميشود.

ماده 7 

كليه كاركنان مؤسسات بيمه كشور تا تصويب مقررات استخدامي مربوط، تابع مقررات استخدامي موجود خواهند بود، لكن از لحاظ حداقل و حداكثر حقوق، تابع مقررات مصوب دولت ميباشند.

ماده 8 

 كليه شركتهاي پس انداز و وام مسكن مشمول قانون ملي شدن بانكها از تاريخ تصويب قانون مذكور خواهند بود.

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران