لايحه قانونی تشكيل شورای تأمين مسكن پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ايران مصوب 1359

لايحه قانوني تشكيل شوراي تأمين مسكن پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359,02,31با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- بوزارت دفاع ملي اجازه داده ميشود در اجراي اصل سي و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در قالب سياستها و ملاحظات عمومي ـ اقتصادي و اجتماعي دولت خدمات و تسهيلات لازم در تأمين مسكن پرسنل معلول – شاغل و بازنشسته ارتش جمهوري اسلامي ايران در تهران و شهرستانها را با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند تحت نظر شورائي بنام شوراي مركزي تأمين مسكن پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران با شركت نمايندگان وزارت دفاع ملي، وزارت راه و شهرسازي – بنياد مسكن انقلاب اسلامي – بانك مسكن و نهادهاي انقلابي مؤثر در اين امر كه در آينده سازمان داده ميشود، و يا قائم مقام قانوني آنان هماهنگ نموده و با استفاده از مقدورات و تجهيزات فني ـ تخصصي و نيروي انساني ارتش جمهوري اسلامي ايران و بهره گيري از سهميه اعتباري و وامي و منابع مالي طرحهاي مربوط بتأمين مسكن بنيادهاي انقلابي مؤثر در اين طرح، زمينه اجراي سريع اين لايحه را از طريق تشكيل شركتهاي تعاوني مسكن، احداث و فرو ش واحدهاي مسكوني، آماده سازي و واگذاري زمين، تكميل و واگذاري خانه هاي احداثي موجود فراهم نمايد.
وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي ايران، بانك مسكن، بانك سپه و ساير سازمانهاي مؤثر دولتي در حدود ضوابط و اساسنامه هاي مربوطه به خود مساعدت لازم را جهت اجراي اين قانون بعمل خواهند آورد نحوه تشكيل شوراي مذكور همچنين نحوه اجراي اهداف مندرج در اين قانون بموجب آئيننامه اي خواهد بود كه ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دفاع ملي وزارت راه و شهرسازي تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به مورد اجرا گذارده خواهد شد. 

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران