لایحه قانونی تشكیل شورای تأمین مسكن پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359

لایحه قانونی تشكیل شورای تأمین مسكن پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359,02,31با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- بوزارت دفاع ملی اجازه داده میشود در اجرای اصل سی و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در قالب سیاستها و ملاحظات عمومی ـ اقتصادی و اجتماعی دولت خدمات و تسهیلات لازم در تأمین مسكن پرسنل معلول – شاغل و بازنشسته ارتش جمهوری اسلامی ایران در تهران و شهرستانها را با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند تحت نظر شورائی بنام شورای مركزی تأمین مسكن پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران با شركت نمایندگان وزارت دفاع ملی، وزارت راه و شهرسازی – بنیاد مسكن انقلاب اسلامی – بانك مسكن و نهادهای انقلابی مؤثر در این امر كه در آینده سازمان داده میشود، و یا قائم مقام قانونی آنان هماهنگ نموده و با استفاده از مقدورات و تجهیزات فنی ـ تخصصی و نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بهره گیری از سهمیه اعتباری و وامی و منابع مالی طرحهای مربوط بتأمین مسكن بنیادهای انقلابی مؤثر در این طرح، زمینه اجرای سریع این لایحه را از طریق تشكیل شركتهای تعاونی مسكن، احداث و فرو ش واحدهای مسكونی، آماده سازی و واگذاری زمین، تكمیل و واگذاری خانه های احداثی موجود فراهم نماید.
وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی ایران، بانك مسكن، بانك سپه و سایر سازمانهای مؤثر دولتی در حدود ضوابط و اساسنامه های مربوطه به خود مساعدت لازم را جهت اجرای این قانون بعمل خواهند آورد نحوه تشكیل شورای مذكور همچنین نحوه اجرای اهداف مندرج در این قانون بموجب آئیننامه ای خواهد بود كه ظرف یكماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دفاع ملی وزارت راه و شهرسازی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد. 

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران