مهلت ايفای تعهد برای معرفی و فروش ارز حاصل از صادرات به بانک ها مصوب 1375

مهلت ايفاي تهعد براي معرفي و فروش ارز حاصل از صادرات به بانك ها مصوب 1375,01,19

تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره 40214 /ت 287 هـ مورخ 23 /7 /73 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
پيرو مصوبه شماره 61212 /ت 111555 هـ مورخ 27 /2 /74 هيأت وزيران در جلسه 19 /1 /75 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار مهلت ايفاي تعهد براي معرفي و فروش ارز حاصل از صادرات به بانك‌ها به شرح زير به تصويب رسيد:
فرش‌هاي صادراتي هشت ماه
بقيه كالاهاي صادراتي پنج ماه

معاون اول رييس جمهور – حسن حبيبي