نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات كالا توسط صادركنندگان مصوب 1375

نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات كالا توسط صادركنندگان مصوب 1375,06,04

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار كه بر اساس اصل یكصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 40214 / ت 287 هـ مورخ 23 / 7 / 1373 به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ میگردد :
در جلسه مورخ ۴ / ۶ / 1375 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، پیرو مصوبه شماره ۷۲۷ مورخ ۲۸ / ۱ / 1375 نحوه استفاده از ۳۰ % و ۵۰ % ارز حاصل از صادرات به شرح ذیل به تصویب رسید.
صادر كنندگان می توانند بر اساس مجوز صادره وزارت بازرگانی نسبت به واردات كالا اقدام كنند و وزارت بازرگانی موظف است لیست كالاهای موضوع این تصویب نامه را با هماهنگی وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی ذی ربط تعیین كند و گزارش عملكرد را هر دو ماه یك بار به دبیرخانه ستاد ارایه نماید.

معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی