نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات كالا توسط صادركنندگان مصوب 1375

نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات كالا توسط صادركنندگان مصوب 1375,06,04

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويب نامه شماره 40214 / ت 287 هـ مورخ 23 / 7 / 1373 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد :
در جلسه مورخ ۴ / ۶ / 1375 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، پيرو مصوبه شماره ۷۲۷ مورخ ۲۸ / ۱ / 1375 نحوه استفاده از ۳۰ % و ۵۰ % ارز حاصل از صادرات به شرح ذيل به تصويب رسيد.
صادر كنندگان مي توانند بر اساس مجوز صادره وزارت بازرگاني نسبت به واردات كالا اقدام كنند و وزارت بازرگاني موظف است ليست كالاهاي موضوع اين تصويب نامه را با هماهنگي وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي ذي ربط تعيين كند و گزارش عملكرد را هر دو ماه يك بار به دبيرخانه ستاد ارايه نمايد.

معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي