نحوه افزایش سرمایه ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه مصوب 1370

نحوه افزایش سرمایه ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه

 

1 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از محل منابع داخلی بانک، نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ 3.761.278.67 دلار بابت “‌قسمت قابل‌پرداخت به دلار” افزایش سرمایه ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه اقدام نماید و مبالغ پرداختی را در دفترهای قانونی خود به حساب سهمیه و سهام ایران‌در مؤسسه‌های بین‌المللی منظور
دارد.
2 – وزارت امور اقتصادی و دارای می‌تواند معادل هم ارز ریالی مبلغ 33.851.507.99 دلار بابت “‌قسمت قابل پرداخت به ریال” افزایش سرمایه ایران در بانک‌بین‌المللی ترمیم و توسعه، تضمین کتبی در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.
‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور