پرداخت مابه التفاوت تغييرات قانوني نرخ ارز مربوط به اعتبارات و بروات اسنادي مدت دار ثبت سفارش شده نزد شبكه بانكي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1375

پرداخت مابه التفاوت تغييرات قانوني نرخ ارز مربوط به اعتبارات و بروات اسنادي مدت دار ثبت سفارش شده نزد شبكه بانكي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1375,09,07

هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/9/1375 بنا به پيشنهاد شماره 1107/ هـ مورخ 12/4/1375 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مابه التفاوت تغييرات قانوني نرخ ارز (شناور 1755 ريال و صادراتي 3000 ريالمربوط به اعتبارات و بروات اسنادي مدت دار ثبت سفارش شده نزد شبكه بانكي ، با رعايت موارد زير توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت خواهد شد:

الف اعتبارات اسنادي مدت دار:

تسويه حساب قطعي اعتبارات اسنادي مدت داري كه صد در صد معادل ريالي وجه آنها هنگام گشايش اعتبار و يا تا روز معامله اسناد توسط گشايش كننده پرداخت شده و يا مي شود، به نرخ روز معامله اسناد (شناور يا صادراتي) انجام گردد.

تبصره در صورتيكه معادل ريالي وجه اعتبارات اسنادي مدت دار در هنگام گشايش اعتبار يا تا روز معامله اسناد از طريق اخذ وام بانكي تامين و پرداخت شود، تسويه حساب قطعي به نرخ روز معامله اسناد انجام خواهد شد.

آن قسمت از معادل ريالي وجه اعتبارات اسنادي مدت دار كه وارد كننده با سپردن تضمينها و وثيقه هاي مورد قبول بانك گشايش كننده، در روز سررسيد پرداخت (سررسيد يوزانس) توديع مي نمايد، به نرخ روز پرداخت (سر رسيد يوزانس) تسويه شود.

تبصره تاريخ شروع مدت يوزانس اعتبارات اسنادي مدت داري كه اسناد آنها بدون مغايرت ارايه گرديده است از تاريخ معامله اسناد و در مورد اعتبارات اسنادي مدت داري كه اسناد آنها وصولي تلقي شده است از تاريخ صدور دستور پرداخت بانك گشايش كننده اعتبار و قبول مغايرت هاي اسناد خواهد بود.

ب : بروات اسنادي مدت دار:

تسويه حساب قطعي بروات مدت داري كه صد در صد معادل ريالي وجه آنها هنگام ثبت سفارش و يا تا روز قبولي نويسي برات مدت دار، توسط ثبت سفارش كننده پرداخت شده و يا مي شود، به نرخ روز قبولي نويسي برات مدت دار (شناور يا صادراتي) صورت پذيرد.

آن قسمت از معادل ريالي وجه برات مدت دار كه ثبت سفارش كننده با سپردن تضمينها و وثيقه هاي مورد قبول بانك ثبت سفارش كننده، در روز سر رسيد برات مدت دار توديع مي نمايد، به نرخ روز سررسيد برات مدت دار تسويه گردد.

تبصره تاريخ شروع مدت برات از تاريخ قبولي نويسي خواهد بود.

ج دستورالعمل حسابداري اين تصويبنامه و چگونگي دريافت و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در تاريخ تسويه مطالبات كارگزار بانك عامل، با رعايت مقررات بندهاي (الف) و (ب) ماده (26) قانون پولي و بانكي كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از تصويب شوراي پول و اعتبار ابلاغ مي شود.

تبصره اين تصويبنامه شامل اعتباراتي است كه از تاريخ ابلاغ آن گشايش خواهد شد.

معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي