پرداخت مابه التفاوت تغییرات قانونی نرخ ارز مربوط به اعتبارات و بروات اسنادی مدت دار ثبت سفارش شده نزد شبكه بانكی توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1375

پرداخت مابه التفاوت تغییرات قانونی نرخ ارز مربوط به اعتبارات و بروات اسنادی مدت دار ثبت سفارش شده نزد شبكه بانكی توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1375,09,07

هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/9/1375 بنا به پیشنهاد شماره 1107/ هـ مورخ 12/4/1375 بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
مابه التفاوت تغییرات قانونی نرخ ارز (شناور 1755 ریال و صادراتی 3000 ریالمربوط به اعتبارات و بروات اسنادی مدت دار ثبت سفارش شده نزد شبكه بانكی ، با رعایت موارد زیر توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت خواهد شد:

الف اعتبارات اسنادی مدت دار:

تسویه حساب قطعی اعتبارات اسنادی مدت داری كه صد در صد معادل ریالی وجه آنها هنگام گشایش اعتبار و یا تا روز معامله اسناد توسط گشایش كننده پرداخت شده و یا می شود، به نرخ روز معامله اسناد (شناور یا صادراتی) انجام گردد.

تبصره در صورتیكه معادل ریالی وجه اعتبارات اسنادی مدت دار در هنگام گشایش اعتبار یا تا روز معامله اسناد از طریق اخذ وام بانكی تامین و پرداخت شود، تسویه حساب قطعی به نرخ روز معامله اسناد انجام خواهد شد.

آن قسمت از معادل ریالی وجه اعتبارات اسنادی مدت دار كه وارد كننده با سپردن تضمینها و وثیقه های مورد قبول بانك گشایش كننده، در روز سررسید پرداخت (سررسید یوزانس) تودیع می نماید، به نرخ روز پرداخت (سر رسید یوزانس) تسویه شود.

تبصره تاریخ شروع مدت یوزانس اعتبارات اسنادی مدت داری كه اسناد آنها بدون مغایرت ارایه گردیده است از تاریخ معامله اسناد و در مورد اعتبارات اسنادی مدت داری كه اسناد آنها وصولی تلقی شده است از تاریخ صدور دستور پرداخت بانك گشایش كننده اعتبار و قبول مغایرت های اسناد خواهد بود.

ب : بروات اسنادی مدت دار:

تسویه حساب قطعی بروات مدت داری كه صد در صد معادل ریالی وجه آنها هنگام ثبت سفارش و یا تا روز قبولی نویسی برات مدت دار، توسط ثبت سفارش كننده پرداخت شده و یا می شود، به نرخ روز قبولی نویسی برات مدت دار (شناور یا صادراتی) صورت پذیرد.

آن قسمت از معادل ریالی وجه برات مدت دار كه ثبت سفارش كننده با سپردن تضمینها و وثیقه های مورد قبول بانك ثبت سفارش كننده، در روز سر رسید برات مدت دار تودیع می نماید، به نرخ روز سررسید برات مدت دار تسویه گردد.

تبصره تاریخ شروع مدت برات از تاریخ قبولی نویسی خواهد بود.

ج دستورالعمل حسابداری این تصویبنامه و چگونگی دریافت و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در تاریخ تسویه مطالبات كارگزار بانك عامل، با رعایت مقررات بندهای (الف) و (ب) ماده (26) قانون پولی و بانكی كشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تصویب شورای پول و اعتبار ابلاغ می شود.

تبصره این تصویبنامه شامل اعتباراتی است كه از تاریخ ابلاغ آن گشایش خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی