پرداخت هزینه های واقعی فروش نفت خام به صورت سیف یاسی انداف ازطریق شركت ملی نفت ایران توسط بانك مركزی مصوب 1375

پرداخت هزینه های واقعی فروش نفت خام به صورت سیف یاسی انداف ازطریق شركت ملی نفت ایران توسط بانك مركزی مصوب 1375,03,27

هیات وزیران در جلسه مورخ 27/3/1375 بنا به پیشنهاد شماره 593 – 8/17 مورخ 29/2/1375 وزارت نفت و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در اجرای تصویبنامه شماره 4786/ت 43 مورخ 13/2/1368، هزینه های واقعی فروش نفت خام به صورت سیف یا سی انداف با ارایه صورتحسابهای مربوط از طریق شركت ملی نفت ایران توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور