پرداخت هزينه هاي واقعي فروش نفت خام به صورت سيف ياسي انداف ازطريق شركت ملي نفت ايران توسط بانك مركزي مصوب 1375

پرداخت هزينه های واقعی فروش نفت خام به صورت سيف ياسی انداف ازطريق شركت ملی نفت ايران توسط بانك مركزی مصوب 1375,03,27

هيات وزيران در جلسه مورخ 27/3/1375 بنا به پيشنهاد شماره 593 – 8/17 مورخ 29/2/1375 وزارت نفت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در اجراي تصويبنامه شماره 4786/ت 43 مورخ 13/2/1368، هزينه هاي واقعي فروش نفت خام به صورت سيف يا سي انداف با ارايه صورتحسابهاي مربوط از طريق شركت ملي نفت ايران توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت شود.

حسن حبيبي
معاون اول رئيس جمهور