‌قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب 1374

قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب 1374,04,25با اصلاحات و الحاقات بعدی

‌فصل اول تعاریف و كلیات:

‌ماده 1

‌الف در این قانون منظور ازوزارتخانه و ‌وزیر به ترتیب، ‌وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و ‌وزیر اطلاعات است.

ب استخدام : عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت در وزارتخانه.

ج خدمت وزارتخانه: عبارت از اشتغال به كاری است كه مستخدم به موجب حكم رسمی مكلف به انجام آن می‌شود.

‌د حكم رسمی: عبارت است از دستور كتبی مقامات صلاحیت‌دار وزارتخانه در حدود قوانین مربوطه.

ه شغل : عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیت‌های مرتبط، مستمر و مشخصی كه از طرف وزارتخانه به عنوان كار واحد شناخته می‌شود.

‌و رسته شغلی: عبارت از مجموع رشته‌های مشاغلی است كه از لحاظ نوع كار، اهمیت، وظایف، مسئولیت‌ها، رشته تحصیلی و تجربی و‌آموزش وابستگی و ارتباط نزدیكی با هم داشته باشند.

‌ز پست سازمانی: عبارت از جایگاهی است كه در سازمان وزارتخانه به طور مستمر برای یك شغل و ارجاع به یك مستخدم در نظر گرفته شده‌است. اعم از این كه دارای متصدی با فاقد آن باشد.

ح گزینش: عبارت از احراز صلاحیت داوطلبان از نظر عقیدتی، سیاسی، اخلاقی و توانایی انجام كار می‌باشد.

ط مأموریت عبارت است از:

1 محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی كه در پست سازمانی خود دارد.

2 اعزام مستخدم به طور موقت به دیگر وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها و شركت‌های دولتی و غیر دولی، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادهای انقلاب‌اسلامی، شهرداری‌ها و شركت‌هایی كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است و یا دارای قانون خاص می‌باشند.

3 اعزام مستخدم برای طی دوره‌های آموزشی یا كارآموزی در داخل یا خارج از كشور.

ی انتقال: عبارت است از به خدمت درآمدن مستخدم رسمی وزارتخانه با موافقت و صلاحدید مسئولان ذیربط و حفظ پیشینه خدمت بدون‌قطع جریان خدمت وی در سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی یا وابسته به دولت، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی‌و انتظامی و شهرداری‌ها.

‌تبصره اصطلاحات دیگری كه در این قانون تعریف نشده است، تابع تعاریف مندرج در قانون استخدام كشوری می‌باشند.

‌ماده 2

 مستخدمین وزارتخانه از حیث نوع استخدام، سه دسته می‌باشند:

‌الف رسمی، كه به موجب حكم رسمی برای تصدی یك از مشاغل وزارتخانه استخدام شده است.

ب پیمانی، كه برای مدت معین و كار مشخص به خدمت وزارتخانه درآمده است.

ج خرید خدمت و قراردادی.

‌تبصره آیین‌نامه استخدام پیمانی و خرید خدمت توسط وزارتخانه حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب قانون تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

‌ماده 3

وزارتخانه می‌تواند از كاركنان رسمی دیگر وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی و‌انتظامی و شهرداری‌ها با موافقت بالاترین مقام مسئول در دستگاه‌های یاد شده در صورت احراز صلاحیت لازم، در وظایف مورد نیاز تحت عنوان‌مأموریت یا انتقال، استفاده نماید.

‌ماده 4

 وزارتخانه از شمول ماده 104 و تبصره ماده 112 قانون استخدام كشوری مستثنی است.

‌ماده 5

 هر نوع وضع، اصلاح و تغییر تشكیلات وزارتخانه با پیشنهاد وزیر و تصویب رئیس جمهوری قابل اجراست.

‌فصل دوم شرایط عمومی استخدام

‌بخش اول گزینش :

‌ماده 6

 استخدام رسمی از طریق شناسایی، معرفی و گزینش بر اساس لیاقت، كارآیی و صلاحیت و انتخاب اصلح انجام می‌گیرد.

‌تبصره استخدام پیمانی و خرید خدمت نیز به طریق یاد شده با توجه به صلاحدید وزارتخانه صورت می‌پذیرد.

‌ماده 7

 به منظور گزینش از داوطلبان ورود به خدمت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، هیأتی تحت عنوان ‌هیأت مركزی گزینش مركب از سه نفر‌از افراد متعهد شاغل در وزارتخانه با معرفی وزیر و تأیید رئیس جمهور تشكیل می‌شود. این هیأت می‌تواند به تعداد مورد نیاز هسته‌های گزینش را ایجاد‌نموده و به كار گیرد.

‌تبصره 1 هیأت فوق در چهارچوب ضوابط و مقررات گزینش و این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه با تصویب وزیر، وظیفه تعیین سیاست‌های‌گزینش و تدوین دستورالعمل‌های لازم و تشكیل هسته‌های گزینش و نظارت بر كار آن‌ها را برعهده دارد. مصوبات این هیأت پس از تأیید وزیر قابل‌اجراست.

‌تبصره 2 تصمیمات این هیأت نافی اختیارات ریاست جمهوری در امر گزینش نمی‌باشد.

‌بخش دوم شرایط ورود به خدمت

‌ماده 8

 شرایط ورود به خدمت وزارتخانه عبارت است از:

‌الف اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی (ص)، انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی ایران و آمادگی فداكاری در راه تحقق اهداف آن.

ب اعتقاد التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و مقام رهبری.

ج التزام عملی به مبانی و احكام اسلام، قوانین جمهوری اسلامی ایران و رعایت موازین اخلاق اسلامی.

‌د تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این كه اكتسابی نباشد.

ه – – عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی.

‌و نداشتن سابقه عضویت یا وابستگی یا هواداری از احزاب، گروه‌ها و سازمان‌های غیر اسلامی، التقاطی، الحادی و غیر قانونی.

‌ز عدم همكاری مؤثر و فعالیت مستقیم و غیر مستقیم در تحكیم پایه‌های رژیم گذشته.

ح عدم اعتیاد به مواد مخدر.

ط نداشتن سوء‌سابقه، محكومیت جزایی مؤثر و محرومیت از خدمات دولتی و حقوق اجتماعی.

ی داشتن هوش و استعداد لازم و سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نیاز.

ك داشتن حداقل 18 سال تمام و حداكثر 40 سال تمام.

ل داشتن حسن شهرت و سابقه از نظرت اعتقادات، تعهد و صداقت، امانت‌داری، رازداری، دلسوزی و حسن خلق.

م داشتن شرایط تحصیلی و تخصصی مورد نیاز.

ن نداشتن همسر خارجی یا همسری كه تابعیت ایرانی او اكتسابی باشد.

س پذیرفتن شرایط و ضوابط اختصاصی ورود به خدمت و انجام كار در وزارتخانه و رعایت آن‌ها در طول دوران خدمت.

ع حداقل مدت تعهد مستخدمین در آغاز خدمت 10 سال تمام خواهد بود.

‌تبصره 1 اولویت استخدام با ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و بستگان درجه یك آنان می‌باشد.

‌تبصره 2 در موارد استثنایی كه به خدمت فردی به صورت قراردادی یا خرید خدمت، نیاز مبرم باشد و وی فاقد بعضی از شرایط یاد شده باشد،‌مراتب باید به تأیید وزیر برسد.

‌تبصره 3 آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه تهیه و با تأیید وزیر اجرا می‌شود.

‌ماده 9

 وزارتخانه مجاز است جهت تأمین كادر سازمانی خود، از میان افراد مشمول خدمت نظام وظیفه عمومی، طبق ضوابط مندرج در ماده (14)‌قانون ‌خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 – گزینش و استخدام نماید.

‌تبصره 1 وزارتخانه، مشمول مفاد تبصره‌های (1) و (2) و (3) ماده (14) قانون ‌خدمت وظیفه عمومی بوده و می‌تواند از مزایای آن‌ها استفاده‌نماید.

‌تبصره 2 مشمولان پس از پایان مدت تعهد با رعایت سایر ضوابط مربوط، از خدمت نظام وظیفه معاف خواهند شد.

‌ماده 10

 داوطلبانی كه پس از گزینش، پذیرفته می‌شوند، به خدمت آزمایشی وزارتخانه درخواهند آمد.

‌تبصره 1 مدت خدمت آزمایشی داوطلبان در وزارتخانه، حداقل 6 ماه و حداكثر 2 سال است.

‌تبصره 2 مستخدمین در طول دوره آزمایشی در حكم مستخدم رسمی بوده و از حقوق و مزایای مستخدمین رسمی برخوردار خواهند بود.

‌ماده 11

مستخدمینی كه خدمت آزمایشی خود را به پایان برسانند، در صورتی كه صلاحیت خدمت آنان از طرف وزارتخانه و صلاحیت عقیدتی،‌اخلاقی و سیاسی آن‌ها از طرف هیأت مركزی گزینش تأیید شود، به استخدام رسمی درخواهند آمد.

‌تبصره پس از تغییر وضعیت استخدامی مستخدم از آزمایشی به رسمی، مدت دوره آزمایشی جزو سابقه خدمت رسمی وی محسوب خواهد‌شد.

‌ماده 12

 در صورتی كه ضمن دوره خدمت آزمایشی یا در پایان آن، مستخدم واجد شرایط برای خدمت مورد نظر تشخیص داده نشود، به خدمت‌آزمایشی وی خاتمه داده می‌شود و مراتب به وی ابلاغ می‌گردد.

‌تبصره افرادی كه به خدمت آزمایشی آنان خاتمه داده می‌شود، حقوق و مزایای ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده همچنین كسور پرداختی‌توسط آنان بابت بازنشستگی و پس‌انداز را دریافت خواهند نمود.

‌ماده 13

حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی وابسته به وزارتخانه كه به تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی رسیده باشد‌و همچنین پرداخت حق‌التدریس به استادان و مربیان در كلیه سطوح بر اساس مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها تعیین خواهد شد.

‌تبصره بكارگیری مربی و پرداخت حق‌التدریس برای آموزش‌های كاملا تخصصی تابع آیین‌نامه‌ای است كه توسط وزارتخانه تهیه و پس از تأیید‌وزیر اجرا خواهد شد.

‌ماده 14

 استخدام رسمی افراد در وزارتخانه بدون وجود پست سازمانی بلامتصدی ممنوع است.

‌فصل سوم سازمان و طبقه‌بندی مشاغل

‌ماده 15 وزارتخانه مكلف است مجموعه وظایف و تشكیلات تفصیلی خود را ضمن احتراز از گستردگی بی‌رویه با تعیین پست‌های سازمانی تهیه‌و به تصویب رئیس جمهور برساند.

‌ماده 16 وزارتخانه مكلف است بر اساس اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها، تجارب و معلومات و ارزش‌های اسلامی و با رعایت شرایط احراز كلیه‌مشاغل خود را ارزشیابی و طبقه‌بندی نموده و شرایط تصدی هر یك از آن‌ها را تعیین و در گروه‌های مربوطه تخصیص دهد و ضوابط مربوط را پس از‌تأیید وزیر، به تصویب رئیس جمهور برساند.

‌تبصره هر گونه تغییر و اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل به طریق فوق صورت می‌گیرد.

‌ماده 17

 وزارتخانه در آغاز استخدام تخصص و مهارت مستخدمین را ارزیابی نموده (‌تطبیق شغل با شاغل) و با توجه به ضوابط مقرر، جایگاه‌شغلی، گروه و رسته آنان را تعیین می‌نماید.

‌ماده 18

 وزارتخانه می‌تواند بنا به درخواست وزیر و تصویب رئیس‌جمهور، برای انجام وظایف پیش‌بینی نشده، پست‌های موقت ایجاد نموده و‌حداكثر ظرف یك سال، تكلیف آنها را از لحاظ حذف شغل یا درج آن در جدول‌های سازمان تفصیلی وزارتخانه، معین نماید.

‌تبصره در صورت حذف شغل، وزارتخانه موظف است حتی‌الامكان با توجه به ضوابط مقرر، مستخدم را در محل مناسب دیگری به كار گمارد.

‌فصل چهارم حقوق و مزایا و امور رفاهی

‌بخش اول حقوق و مزایای مستمر:

‌ماده 19

 حقوق و مزایای مستخدمین وزارتخانه در ازای انجام وظایف سازمانی و خدمت تمام وقت بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت‌كاركنان دولت و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران محاسبه و پرداخت می‌شود.

‌تبصره ضریب افزایش سنواتی كاركنان وزارتخانه تابع قانون یاد شده و اصلاحات بعدی آن است.

‌ماده 20

 به مستخدمین وزارتخانه كه از خانه‌های سازمانی استفاده نمی‌نمایند مبلغی بابت كمك هزینه مسكن مطابق آیین‌نامه‌ای كه به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید پرداخت می‌گردد.

‌تبصره مبلغ مذكور از حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كمتر نخواهد بود.

‌ماده 21

 به مستخدمین وزارتخانه مبلغی به عنوان فوق‌العاده خطرپذیری بر اساس آیین‌نامه‌ای كه توسط وزارتخانه تهیه و به تصویب رئیس‌جمهوری می‌رسد پرداخت می‌گردد.

‌بخش دوم فوق‌العاده یا مزایای غیر مستمر:

‌ماده 22

 مزایا یا فوق‌العاده غیر مستمر در این قانون عبارت است از وجهی كه به اقتضای مسئولیت‌ها، زمان، مكان و كیفیت اجرای وظایف شغلی‌یا به منظور جبران هزینه‌های تحمیل شده بر مستخدم در موارد زیر به مستخدم پرداخت می‌شود:

‌الف فوق‌العاده اضافه كار كه فقط در قبال ساعات كار اضافی و برای انجام وظایف مشخص به طور غیر مستمر قابل پرداخت است.

ب فوق‌العاده سختی شرایط محیط كار و خارج از مركز كه با توجه به عواملی از قبیل بدی آب و هوا، دوری از مركز، محرومیت از تسهیلات‌زندگی، مناطق ناامن و جنگی تعیین و قابل پرداخت است.

ج فوق‌العاده نوبت كاری و كشیك و آماده‌باش كه فقط به مستخدمینی كه در ساعات غیر متعارف مجبور به انجام وظیفه هستند، قابل پرداخت‌است.

‌د فوق‌العاده روزانه (‌مأموریت) كه فقط در قبال روزهایی كه مستخدم در خارج از محل جغرافیایی خدمت خود انجام وظیفه می‌كنند، پرداخت‌می‌شود.

ه فوق‌العاده سفر و نقل مكان كه فقط به مستخدمی كه به خارج از محل خدمت خود – حسب مورد – مأمور یا منتقل می‌شود قابل پرداخت‌است.

‌و فوق‌العاده كسر صندوق كه فقط به تحویلداران و تحصیلداران و مأموران پرداخت، قابل پرداخت است.

‌ز حق نگهداری خودرو كه در ازای خسارات احتمالی رانندگی به رانندگان تیم‌های عملیاتی ناشی از كار در مشاغل عملیاتی پرداخت می‌شود.

ح هزینه لباس كه فقط برای مشاغل خاصی كه مستلزم استفاده از لباس معینی است قابل پرداخت است.

ط به مستخدمین وزارتخانه كه از سرویس‌های حمل و نقل یا وسایل نقلیه واگذاری استفاده نمی‌نمایند، هزینه ایاب و ذهاب مطابق آیین‌نامه‌مربوط پرداخت می‌شود.

ی در صورتی كه ضرورت و مقتضیات خدمتی، ادامه خدمت روزانه مستخدمین را ایجاب نماید، هزینه خوراك و سایر هزینه‌های ضروری آنان‌توسط وزارتخانه تأمین می‌شود.

‌تبصره 1 پرداخت هر گونه فوق‌العاده دیگر طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

‌تبصره 2 آیین‌نامه این ماده توسط وزارتخانه تهیه و به تصویب رئیس جمهوری می‌رسد.

‌ماده 23

به كلیه مستخدمین وزارتخانه كه به مأموریت موقت یا ثابت خارج از كشور اعزام می‌شوند مبلغی به عنوان فوق‌العاده مأموریت و اشتغال‌خارج از كشور پرداخت می‌شود.

‌تبصره آیین‌نامه ‌چگونگی محاسبه و چگونگی پرداخت توسط وزارتخانه تهیه می‌شود و پس از تصویب رئیس جمهور قابل اجراست.

‌بخش سوم سایر دریافت‌های مستخدمین و امور رفاهی – خدماتی

‌ماده 24

 وزارتخانه می‌تواند تا معادل یك ماه حقوق و مزایای شغل در آخر هر سال به عنوان عیدی به مستخدمین خود پرداخت نماید.

‌ماده 25

 وزارت مجاز است به مستخدمینی كه خدمات برجسته‌ای انجام دهند، پاداش پرداخت نماید. جمع این نوع پاداش‌ها در سال نباید از دو‌برابر مجموع حقوق و مزایای ماهانه مستخدم تجاوز نماید.

‌ماده 26

 به مستخدمین مجردی كه متأهل می‌شوند، مبلغی برابر دو ماه حقوق و مزایای ماهانه، منوط به آنكه از دویست هزار (200000) ریال‌كمتر نباشد، به عنوان هدیه ازدواج برای یك بار در طول خدمت پرداخت می‌شود.

‌ماده 27

 وزارتخانه مكلف است علاوه بر حقوق و مزایای این فصل، به مستخدمین خود مانند سایر مستخدمین دولت، كمك‌های غیر نقدی بر‌اساس مقررات مربوط، پرداخت نماید.

‌ماده 28

به كلیه خانواده تحت تكفل مستخدمان شهید به ازای هر شهید مبلغ دو میلیون (2000000) ریال به عنوان هدیه ایثار برای یك بار تعلق‌می‌گیرد.

‌تبصره بودجه مربوط همه ساله در بودجه وزارتخانه منظور و به خانواده مستخدمین مربوط اهداء می‌گردد.

‌ماده 29

دریافتی ماهانه كاركنان اسیر و گروگان و مفقودالاثر بر مبنای حقوق و مزایای شغل مستخدمین در حال خدمت هم طراز آنان محاسبه‌می‌شود.

‌ماده 30

 وزارتخانه مكلف است ضمن حفظ بهداشت و ایمنی محیط كار، اقدامات لازم را برای تأمین بهداشت و درمان مستخدمین خود و عائله‌تحت تكفل آنان معمول نماید.

‌تبصره بازنشستگان، جانبازان و معلولان، مستمری‌بگیران و عائله تحت تكفل آنان و همچنین خانواده تحت تكفل شهداء وزارتخانه نیز از‌خدمات درمانی و بهداشتی مزبور استفاده خواهند كرد.

‌ماده 31

وزارتخانه می‌تواند در جهت رفع مشكل مسكن و كمك به تأمین مایحتاج مستخدمین خود در جهت ایجاد تعاونی‌های ذیربط اقدامات‌لازم را مبذول دارد.

‌ماده 32

به منظور جبران خسارات ناشی از شغل وزارتخانه به حداكثر تا پنج درصد (5%) از مستخدمین خود و حداكثر تا یك دوم حقوق و‌مزایای سالانه مستخدم بر اساس ضوابط خود، كمك بلاعوض پرداخت خواهد نمود.

‌تبصره اعتبارات موضوع این ماده همه ساله در بودجه وزارتخانه پیش‌بینی شده و بر اساس ضوابط مقرر پرداخت می‌شود.

‌ماده 33

 وزارتخانه مكلف است صندوق پس‌انداز ثابتی را جهت تأمین مالی آتیه مستخدمین خود و به منظور اعطای وام در حین خدمت و تأدیه‌وجوه پس‌انداز حاصل از سهم دولت و مستخدم، پس از اتمام خدمت به مستخدمین تشكیل دهد.

‌تبصره مستخدمین می‌توانند عضو این صندوق باشند و آیین‌نامه ‌چگونگی استفاده از خدمات این صندوق توسط وزارتخانه تهیه و پس از‌تصویب وزیر اجرا می‌شود.

‌ماده 34

 وزارتخانه موظف است كلیه مستخدمین خود را در قبال حوادثی كه منجر به شهادت، فوت، بیماری، جانبازی و معلولیت، همچنین‌پرداخت دیه شود، برابر قوانین و مقررات رأساً بیمه نماید.

‌ماده 35

 به علت فرسایش و مشكلات ناشی از سختی كار در وزارتخانه، ساعات كار مستخدمین مشاغل خاص به تشخیص وزیر در شرایط عادی‌پنج ساعت از ساعات كار عمومی هفتگی در كشور كمتر خواهد بود.

‌ماده 36

 وزارتخانه موظف است هزینه تحصیلی مستخدمینی را كه به درخواست وزارتخانه در رشته‌های مورد نیاز در دانشگاه‌ها تحصیل‌می‌نمایند، همچنین سایر هزینه‌های آموزشی را پرداخت نماید.

‌ماده 37

 آیین‌نامه اجرایی این بخش توسط وزیر تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌بخش چهارم كسور:

‌ماده 38

 وجوه زیر ماهانه از دریافتی مستخدمین رسمی كسر می‌شود:

‌الف حق بازنشستگی به میزان ده درصد (10%) حقوق و فوق‌العاده شغل و مزایای مستمر (‌حق مسكن و خطرپذیری برای افراد واجد شرایط).

ب حق بیمه خدمات درمانی به میزان یك و نیم درصد (1.5%) حقوق و فوق‌العاده شغل.

ج سهم ماهانه پس‌انداز به میزان دو و نیم درصد (2.5%) حقوق و فوق‌العاده شغل.

‌تبصره مشمولان قانون استخدام وزارتخانه از پرداخت مالیات بر حقوق معاف هستند.

‌ماده 39

 وجوه زیر از دریافتی ماهانه مستخدمین رسمی كسر می‌شود:

‌الف حقوق و فوق‌العاده شغل اولین ماه مستخدم.

ب هرگونه افزایش كه در طول خدمت مستخدم انجام می‌شود، در ماه اول افزایش.

‌ماده 40

 ماهانه پانزده درصد (15%) حقوق و فوق‌العاده شغل و مزایای مستمر بابت بازنشستگی و سه و نیم درصد (3.5%) حقوق و فوق‌العاده‌شغل بابت پس‌انداز از اعتبارات وزارت كسر و به اضافه وجوه موضوع بندهای (‌ الف و ج) ماده (38)، همچنین وجوه موضوع ماده (39) این قانون، به‌حساب صندوق بازنشستگی و پس‌انداز ثابت حسب مورد واریز می‌شود.

‌ماده 41

كسورات بازنشستگی مستخدمین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شركت‌های دولتی و غیر دولتی وابسته به دولت و شهرداری‌ها و‌نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است در صورتی كه به این وزارتخانه منتقل شوند اعم از سهم فرد یا‌سازمان برابر قوانین و مقررات مربوط به صندوق بازنشستگی وزارتخانه واریز خواهد شد.

‌فصل پنجم آموزش

‌ماده 42

 وزارتخانه مكلف است به منظور تزكیه و ایجاد روح ابتكار و خلاقیت، ارتقای بینش و توانایی‌های علمی و عملی مستخدمین، با توجه به‌احتیاجات خود، نسبت به تشكیل دوره‌های آموزشی یا كارآموزی ضمن خدمت در زمینه‌های عقیدتی، سیاسی و تخصصی اقدام نماید.

‌تبصره تعیین خط مشی و سیاست‌های آموزشی و نیز چهارچوب برنامه‌های آموزشی در زمینه‌های عقیدتی، سیاسی و تخصصی، به موجب‌آیین‌نامه‌ای است كه به تصویب وزیر می‌رسد.

‌ماده 43

وزارتخانه می‌تواند به منظور تأمین و تربیت كادر فنی و متخصص مورد نیاز در رشته‌های دانشگاهی كه امكان تأمین آن از دانشگاه‌های‌كشور نباشد، بر اساس ضوابط و مقررات قانونی نسبت به تأسیس ‌دانشكده یا مؤسسه آموزش عالی مورد نیاز اقدام نماید.

‌تبصره 1 اساسنامه و مواد و برنامه‌های مراكز آموزش عالی وابسته به وزارتخانه (‌مقاطع كاردانی و بالاتر) و چگونگی اعطای مدارك تحصیلی باید‌به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و در بقیه موارد به تأیید وزیر برسد.

‌تبصره 2 مدارك تحصیلی فارغ‌التحصیلان پس از طی دوره تعهد خدمت، به مستخدمین اعطاء خواهد شد.

‌ماده 44

 وزارتخانه می‌تواند بخشی از نیازهای تخصصی خود را به روش اعطای بورس از دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی خارج از وزارت،‌تأمین نماید.

‌فصل ششم ارزشیابی

‌ماده 45

 وزارتخانه مكلف است در فواصل معینی كه كمتر از یك بار در سال نباشد استعداد، شایستگی، تعهد، رفتار و عملكرد كمی و كیفی‌مستخدمین خود را از نظر كارآئی، تخصص، تجربه و آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی مورد ارزشیابی قرار دهد. نتایج حاصله از ارزشیابی، ملاك‌استحقاق مستخدم برای واگذاری شغل مناسب، انتصابات، ارتقاء گروه، تعیین میزان افزایش سنواتی، پرداخت فوق‌العاده كارانه و پاداش خواهد بود. در‌صورت قابل قبول نبودن نتایج ارزشیابی مستخدم، وزارتخانه مكلف است نسبت به تغییر شغل و یا ایجاد تمهیدات لازم برای ارتقاء دانش و بینش‌مستخدم از طریق برگزاری دوره‌های كارآموزی مناسب اقدام نماید.
‌ضوابط و نحوه ارزشیابی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه به تصویب وزیر می‌رسد.

‌فصل هفتم وضعیت خدمتی مستخدمین و پایان آن

‌بخش اول وضعیت خدمتی مستخدمین:

‌ماده 46

 وضعیت مستخدمین وزارتخانه از لحاظ خدمت – حسب مورد – به یكی از حالت‌های زیر خواهد بود:

‌الف اشتغال:
‌شامل: 1 – خدمت اعم از رسمی و آزمایشی.
2 –
خدمت پیمانی
3 –
خرید خدمت

ب مرخصی

ج مأمور

‌د مأمور به خدمت

ه – – غایب

‌و آماده به خدمت

‌ز اسیر یا گروگان

ح مفقودالاثر

ط انفصال موقت

ی تعلیق

‌تبصره آیین‌نامه ‌نحوه اجرای مأموریت مستخدمین توسط وزارتخانه تهیه و به تأیید وزیر می‌رسد.

‌ماده 47

 مستخدمین وزارتخانه می‌توانند به یكی از اشكال زیر از مرخصی استفاده نمایند:

‌الف مرخصی استحقاقی: مستخدمین رسمی و پیمانی حق استفاده از یك ماه مرخصی سالانه با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارا هستند.‌مدت مرخصی در مناطق بد آب و هوا و محروم برای پرسنل غیر بومی چهل و پنج روز خواهد بود. فهرست مناطق بد آب و هوا و محروم تابع مقررات‌عمومی كشور خواهد بود.

ب مرخصی استعلاجی، مستخدمینی كه به علت بیماری قادر به خدمت نیستند، با تجویز پزشك معتمد، حداكثر تا چهار ماه در سال می‌توانند از‌مرخصی استعلاجی با دریافت حقوق و مزایا استفاده نمایند. در مورد بیماری‌های صعب‌العلاج و مرخصی بیش از چهار ماه برابر قوانین استخدام‌كشوری عمل خواهد شد.

‌تبصره مستخدمین زن از نظر مرخصی دوران زایمان، تابع ضوابط قانون ‌استخدام كشوری خواهند بود.

ج مرخصی اضطراری: مستخدمینی كه استحقاق مرخصی سالانه را نداشته باشند، ولی بناچار نیاز به مرخصی دارند، می‌توانند از مرخصی‌های‌استحقاقی سال بعد حداكثر تا پانزده روز استفاده نمایند.

‌د مستخدمین در صورت نیاز به تناسب مدت خدمت و با موافقت وزارتخانه می‌توانند حداكثر سه سال در طول خدمت از مرخصی بدون حقوق‌استفاده نمایند. این مدت جزء سنوات خدمتی محسوب نمی‌شود. در موارد استثنایی و با تأیید وزیر، حداكثر دو سال به این مدت افزوده می‌شود.

‌تبصره ترتیب چگونگی استفاده از مرخصی‌های یاد شده و مرخصی‌های ساعتی، میزان قابل ذخیره مرخصی استحقاقی و كیفیت خرید مرخصی‌مزبور، حدود اختیارات مسئولان و مدیران در دادن مرخصی‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای است كه توسط وزارتخانه تهیه و به تصویب وزیر می‌رسد.

‌ماده 48

 در صورتی كه مستخدم وزارتخانه بدون اطلاع یا اخذ مرخصی، در محل خدمت خود حاضر نشود، غایب محسوب شده و پرونده وی‌جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری احاله می‌شود.

‌تبصره در صورتی كه غیبت غیرموجه مستخدم پانزده روز متوالی به طول انجامد به تشخیص هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به محاكم صالحه‌قضائی معرفی و حسب مورد به مجازات حبس از یك تا سه سال محكوم می‌شود. صدور حكم برائت مانع از رسیدگی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری‌نخواهد بود.

‌ماده 49

مستخدمینی كه به واسطه حذف پست سازمانی بدون شغل شوند آماده به خدمت شده و وزارتخانه موظف است ظرف شش ماه‌وضعیت شغلی این قبیل مستخدمین را از لحاظ تعیین محل كار مناسب دیگر و یا بازخریدی و بازنشستگی روشن نماید. مستخدمین مزبور در طول این‌مدت، از حقوق و مزایا برخوردار خواهند بود.

‌ماده 50

 مستخدمانی كه به دست دشمنان خارجی اسیر شده با توسط ضد انقلابیون یا عوامل دیگر كه ضد امنیت ملی و با نیت مقابله به نظام‌فعالیت می‌نمایند، به گروگان گرفته شده باشند، تمام مدت اسارت یا گروگان بودن آنان جزو سنوات خدمتی‌شان محسوب می‌شود و خانواده تحت‌تكفل آنان از حقوق و مزایای او استفاده خواهند كرد.

‌ماده 51

 مستخدمینی كه در مأموریت‌ها و مقابله‌ها علیه دشمنان خارجی و ضد انقلابیون در جهت مصالح كشور و ایفای وظایف محول شده،‌مفقودالاثر شوند، مدت زمان مذكور از موقع مفقودالاثر شدن تا تعیین وضعیت این قبیل پرسنل، جزو سنوات خدمتی محسوب می‌شود و در طول این‌مدت، خانواده تحت تكفل آنان از حقوق و مزایای مربوطه استفاده خواهند كرد.

‌بخش دوم پایان خدمت مستخدمین:

‌ماده 52

 خدمت مستخدمین در وزارتخانه، به یكی از اشكال زیر پایان می‌یابد:

‌الف جانباز شدن به گونه‌ای كه قادر به كار نباشد.

ب بازنشستگی

ج بازخریدی

‌د معلولیت به گونه‌ای كه قادر به كار نباشد.

هـ – فوت

‌و استعفا

‌ز انفصال دائم

ح اخراج

ط انتقال

‌ماده 53

 مستخدمین وزارتخانه در موارد زیر، شهید یا در حكم شهید محسوب می‌شوند:

1 مواردی كه شهید محسوب می‌شوند:

‌الف كشته شدن به دست دشمنان نظام.

ب كشته شدن در هر گونه مأموریت رزمی یا عملیاتی.

ج كشته شدن یا فوت در اسارت دشمن یا گروگان ضد انقلاب و مخالفان نظام.

‌د كشته شدن حین تعقیب و مراقبت دشمنان اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران.

ه كشته شدن به سبب خدمت از طریق سؤقصد.

2 مواردی كه در حكم شهید محسوب می‌شوند:

‌الف كشته شدن در هر گونه مأموریت اطلاعاتی در طول رفت و برگشت.

ب فوت حین تعقیب و مراقبت دشمنان اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران.

ج كشته شدن در هرگونه آموزش رزمی و اطلاعاتی.

‌د فوت بر اثر جراحت‌ها و صدمه‌های حاصل از موارد مندرج در بندهای این ماده.

‌تبصره مأموریت‌های مندرج در این ماده در صورتی است كه از سوی مسئولان وزارتخانه به صورت انفرادی یا دسته جمعی به مستخدمین واگذار‌شود.

‌ماده 54

 مستخدمینی كه به موجب یكی از موارد یاد شده در ماده (53) این قانون، یك یا چند عضو خود یا بخشی از آن را برای همیشه از دست‌بدهند یا به علت جراحت‌ها و صدمه‌های وارده شده بیش از یك سال مورد معالجه قرار گیرند یا به علت فقدان سلامتی، تمام یا بخشی از توان كاری‌خود را از دست بدهند، جانباز و در سایر موارد معلول معلول شناخته می‌شوند.

‌تبصره 1 مستخدمینی كه صدمه‌های وارد شده بر عضو یا اعضای آنان یا میزان كارآیی از دست رفته ایشان در حدی باشد كه امكان ادامه خدمت را‌از آنان سلب نماید یا بیش از دو سال بستری باشند و نتوانند ادامه خدمت دهند، حسب مورد بازنشسته یا مستمری‌بگیر می‌شوند.

‌تبصره 2 تشخیص تطبیق وضعیت مستخدمین از نظر پزشكی با مفاد این ماده بر عهده كمیسیون پزشكی وزارتخانه به موجب دستورالعمل مشابه‌بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی است.

‌تبصره 3 مستخدمین موضوع این ماده چنانچه حداكثر تا سه سال پس از بازنشستگی یا ازكارافتادگی سلامت خود را به گونه‌ای بازیابند كه به‌تشخیص كمیسیون پزشكی، امكان ارجاع شغل به آنان وجود داشته باشد، در صورتی كه واجد صلاحیت اعاده به خدمت باشند، با تمایل شخصی و با‌موافقت وزارتخانه با گروه قبلی به خدمت اعاده می‌شوند.

‌ماده 55

 وزارتخانه می‌تواند به جانبازان به تناسب آسیب وارد شده، یك تا دو گروه به عنوان تشویق و تجلیل از ایثارگری‌های آنان اعطاء نماید.

‌تبصره تعیین درصد جانبازی موضوع این ماده بر عهده كمیسیون پزشكی وزارتخانه و طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه با توجه به آیین‌نامه‌های‌مشابه در بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی توسط وزارتخانه تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده 56

 مستخدمینی كه به درجه رفیع شهادت نایل شده یا بشوند و یا جانباز ازكارافتاده كلی شده یا بشوند از لحاظ وضعیت استخدام و حقوق‌تابع قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372.6.30 مجلس شورای‌اسلامی خواهند شد.

ماده57

ـ مستخدمین رسمی وزارتخانه با داشتن شصت و پنج سال سن یا سی سال سابقه خدمت قابل قبول، بازنشسته می‌شوند.

تبصره1ـ وزارتخانه مجاز است در صورت نیاز و ضرورت با ادامه خدمت مستخدمین و بازنشستگان متخصص و مجرب اطلاعاتی كه آمادگی ادامه خدمت را دارند، حداكثر تا سن شصت و پنج سال موافقت نماید.

تبصره2ـ مصادیق ضرورت و نیاز و همچنین نحوه ادامه خدمت بالاتر از سی سال، طبق دستورالعملی است كه به تصویب وزیر اطلاعات می‌رسد.

تبصره3ـ در هنگام بازنشستگی به كارمندانی كه بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (5 / 2%) حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین‌شده محاسبه و پرداخت می‌شود.

تبصره4ـ بار مالی ناشی از اجرای این ماده، حسب مورد از منابع صندوق بازنشستگی یا اعتبارات وزارتخانه تأمین می‌گردد.

‌ماده 58

 مستخدمین رسمی مشمول این قانون می‌توانند با دارا بودن شرایط زیر و موافقت وزارتخانه بازنشسته شوند:

1(اصلاحی 22ˏ01ˏ1380)مستخدمان مرد با پنجاه سال سن یا بیست و پنج سال سابقه خدمت.

2 (اصلاحی 22ˏ01ˏ1380)مستخدمان زن با چهل و پنج سال سن یا بیست سال سابقه خدمت.

تبصره1ـ مستخدمین شاغل در خدماتی كه به موجب قوانین خاص، شرایط ویژه‌ای از نظر سنوات بازنشستگی برای آنان پیش‌بینی شده است (از قبیل مشاغل سخت و زیان‌آور و كار با اشعه و نظایر آن) مشمول مقررات مربوطه می‌باشند. بازنشستگی ایشان، قبل از سی سال خدمت منوط به موافقت وزارتخانه می‌باشد.

‌تبصره 2 مشاغل سخت و زیان‌آور توسط وزارتخانه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره 3 (الحاقی 22ˏ01ˏ1380)وزارتخانه می‌تواند در صورت تشخیص ضرورت، مستخدمانی را كه سابقه خدمت آنان بیست سال و بالاتر باشد، بازنشسته نماید.

‌تبصره 4 (الحاقی 22ˏ01ˏ1380)مستخدمان موضوع این ماده می‌توانند با تشخیص وزیر از سنوات ارفاقی به میزان تا پنج سال برخوردار گردند. كسور سهم كارمند و سهم‌دولت مربوط به سنوات ارفاقی، به مأخذ آخرین حقوق و مزایای قبل از بازنشستگی، توسط وزارت به صندوق بازنشستگی وزارت پرداخت خواهد شد.

‌ماده59

 وزارتخانه می‌تواند از مستخدمین بازنشسته مشمول این قانون و سایر بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح به صورت خرید خدمت،‌طبق آیین‌نامه مربوط استفاده نماید.

‌ماده 60

 وزارتخانه می‌تواند در موارد ضروری و در صورت نیاز، مستخدمین مشاغل اصلی بازنشسته‌ای را كه آمادگی اعاده به خدمت داشته باشند‌و سن آنان بیش از شصت و پنج سال نباشد، با تمایل شخصی آنان و موافقت وزارتخانه و تصویب رئیس جمهور با گروه و سنوات خدمت قبل از‌بازنشستگی برای مدت حداكثر تا سن شصت و پنج سالگی به خدمت اعاده نماید، مشروط بر این كه بیش از سه سال از بازنشستگی آنان نگذشته باشد.

‌تبصره 1 تقاضای بازنشستگی مجدد در مدت یاد شده و قبل از پایان یافتن آن، ممنوع است، وزارتخانه می‌تواند قبل از پایان یافتن مدت، دوباره‌آنان را بازنشسته نماید.

‌تبصره 2 مستخدمینی كه به خدمت اعاده می‌شوند، از تاریخ اعاده به خدمت حقوق بازنشستگی آنان قطع شده و از حقوق و مزایای گروه خود و‌مزایای شغل مربوط استفاده می‌نمایند و از نظر كلیه امور استخدامی مانند سایر شاغلان خواهند بود. مدت خدمت جدید این قبیل مستخدمین، بر‌سنوات خدمتی قبلی اضافه می‌شود.

‌تبصره 3 در صورتی كه خدمت مستخدم مازاد بر سی‌سال سابقه خدمت باشد، افزایش سنواتی آنان به صورت مضاعف محاسبه و پرداخت‌می‌شود.

‌ماده 61

 مستخدمین وزارتخانه می‌توانند در صورت داشتن حداقل پانزده سال سابقه خدمت، تقاضای بازخریدی نمایند كه قبول آن موكول به‌موافقت وزیر است.

‌ماده 62

 وزارتخانه می‌تواند در صورت تشخیص فقدان شرایط لازم در مستخدم، در صورتی كه سابقه خدمت او كمتر از بیست سال باشد،‌بازخرید نماید.

‌تبصره به مستخدمینی كه بازخرید می‌شوند، به ازای هر سال خدمت قابل قبول، مبلغی معادل جهل و پنج روز آخرین حقوق و مزایای آنان‌پرداخت می‌شود. كسری سال به نفع مستخدم محاسبه می‌شود.

‌ماده 63

 وزارتخانه می‌تواند در صورت نیاز، مستخدمین بازخرید شده موضوع ماده (61) را كه آمادگی اعاده به خدمت داشته باشند و از مدت‌بركناری آن‌ها بیش از سه سال نگذشته باشد، با تقاضا و تمایل شخصی و موافقت وزیر و تصویب رئیس جمهور فقط برای یك بار با گروه و سنوات‌خدمت قبلی به خدمت اعاده نماید.
‌این قبیل مستخدمین باید وجوهی را كه بابت بازخریدی دریافت داشته‌اند، یكجا مسترد نمایند.

‌ماده 64

 وزارتخانه می‌تواند با درخواست كتبی مستخدم مبنی بر انتقال به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شركت‌های دولتی یا وابسته به‌دولت، شهرداریها، نیروهای نظامی و انتظامی یا نهادهای انقلاب اسلامی، مشروط به اعلام درخواست و پذیرش كتبی دستگاه درخواست‌كننده،‌موافقت نماید.

‌تبصره در صورت انتقال، كسور پرداختی مستخدم و وزارتخانه، كلا به صندوق مربوط دستگاه انتقال گیرنده منتقل می‌شود.

‌ماده 65

 سوابق خدمت تمام وقت رسمی و غیر رسمی مستخدمین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شركت‌های دولتی و وابسته به دولت،‌نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی و شهرداری‌ها كه در این وزارتخانه استخدام می‌شوند، به شرط پرداخت كسور بازنشستگی سهم‌مستخدم بر اساس اولین حقوق و مزایای دریافتی از این وزارتخانه به صندوق بازنشستگی آن، در ازای سنوات یاد شده، جزو سنوات خدمت رسمی‌آنان محسوب و منظور خواهد شد.

‌ماده 66

 مستخدمینی كه به یكی از بیماری‌هایی كه طبق قوانین جاری، شرایط ویژه‌ای برای مستخدمین مبتلا به آن‌ها پیش‌بینی شده است، (‌از‌قبیل سل)، مبتلا شوند، از تسهیلات آن قوانین برخوردار خواهند شد.

‌ماده 67

 موارد فوت، هنگام انجام وظیفه یا به سبب آن در غیر از موارد یاد شده در ماده (53) این قانون به شرح زیر است:

‌الف فوت حین انجام وظیفه.

ب فوت در طول مأموریت از لحظه شروع تا خاتمه آن.

ج مستخدمین وزارتخانه كه در ساعات خدمت به سبب انجام كار یا در طول مأموریت، بیمار شده یا در اثر جراحت‌ ها و سوانح مصدوم و‌مجروح گردیده و بعداً فوت شوند.

‌تبصره فوت در غیر موارد یاد شده در این ماده و ماده (53) این قانون، فوت عادی محسوب می‌شود.

‌ماده 68

 در تطبیق عناوین شهید، جانباز، فوت هنگام انجام وظیفه یا به سبب آن، فوت عادی و همچنین تشخیص موارد مختلف معلولیت،‌كمیسیونی در وزارتخانه مركب از اعضای زیر تشكیل می‌شود و در خصوص مورد تصمیم‌گیری می‌نماید:

‌الف مسئول نیروی انسانی وزارتخانه.

ب مسئول حفاظت.
ح – مسئول واحد مربوط مستخدم.
‌د – مسئول حقوقی وزارتخانه.
ه – – مسئول بهداری وزارتخانه.

‌ماده 69

 استعفای مستخدم در صورت تقاضای شخصی و طی حداقل مدت خدمت كه در تعهد اولیه استخدامی تعیین می‌شود در صورت‌موافقت وزیر با رعایت بندهای زیر انجام می‌پذیرد و در هیچ موردی تقاضای استعفا رافع تعهدات مستخدم در برابر وزارتخانه نخواهد بود:

‌الف نیروهای مشمول دوره‌های آموزشی آغاز خدمت، دانشجویان دانشكده وزارتخانه و دانش‌آموزان و دانشجویان متعهد خدمت كه با هزینه‌وزارتخانه تحصیل می‌نمایند با پرداخت دو برابر هزینه‌های تحصیلی و هزینه‌های دیگر كه وزارتخانه در این جهت متحمل شده و تعیین می‌نماید.

ب مستخدمینی كه بخشی از تعهدات موضوع بند الف را انجام داده‌اند، به نسبت باقیمانده مدت تعهد یاد شده، هزینه را پرداخت خواهند كرد.

ج سایر مستخدمین پس از طی حداقل مدت خدمت طبق قرارداد استخدامی.

تبصره 1 میزان خدمت در قبال آموزش‌ های وزارتخانه و شرایط بورس تابع آیین‌ نامه‌ های داخلی وزارتخانه خواهد بود.

‌تبصره 2 كسور بازنشستگی و پس‌انداز سهم مستخدم و حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده مستخدمی كه استعفای وی مورد‌قبول واقع شده است، به او پرداخت می‌شود.

‌ماده 70

 استخدام مجدد مستخدمی كه استعفا داده است، در صورت داشتن صلاحیت و احتیاج وزارتخانه و در صورتی كه بیش از سه سال از‌استعفای وی نگذرد، مجاز است.

‌تبصره سوابق خدمت این قبیل مستخدمین، به شرط آن كه وجوهی را كه طبق ماده (69) دریافت داشته‌اند به صورت یكجا مسترد دارند، جزو‌سنوات خدمت آنان محسوب خواهد شد.

فصل هشتم تكالیف، امور انضباطی و رسیدگی به تخلفات و شكایات

‌ماده 71

 مستخدمین وزارتخانه اعم از شاغلین و بازنشستگان و منفصلین از خدمت مكلفند هنگام خروج از كشور از وزارتخانه مجوز لازم را اخذ‌نمایند در غیر این صورت تخلف به عنوان لغو دستور محسوب گردیده و پس از معرفی به محاكم صالحه قضائی، مفاد ماده (23) قانون مجازات جرائم‌نیروهای مسلح در مورد آن‌ها اجرا خواهد شد.

‌تبصره اخذ مجوز خروج از كشور برای بازنشستگان و منفصلین از خدمت وزارتخانه برای مدت دو سال از شروع بازنشستگی و انفصال الزامی‌ است.

‌ماده 72

 مستخدمین وزارتخانه مكلفند با رعایت سلسله مراتب اداری و سازمانی، دستورات و احكام مسئولان مافوق خود را در حدود قوانین و‌مقررات و وظایف محوله، اطاعت و اجرا نموده و كلیه ضوابط و مقررات عمومی، حفاظتی، امنیتی و انضباطی را رعایت نمایند.

‌ماده 73

 مستخدمین بنا به تشخیص وزارتخانه مكلفند حداقل پنج سال از سنوات خدمت خود را در مناطقی كه وزارتخانه تعیین و ابلاغ می‌كند‌طی نمایند.

ماده 74

 هر گونه تماس با بیگانگان برای مستخدمین وزارتخانه، مگر بنا به مقتضیات اداری و با اطلاع مسئولان ذیربط، ممنوع است.

‌تبصره قبول هر گونه هدیه و نشان و عنوان از بیگانگان و معامله با آن‌ها جز با اطلاع مسئولان ذیربط و بنا به وظایف اداری، ممنوع است.

‌ماده 75

 مستخدمین وزارتخانه مكلفند هرگونه تغییر و تحول در وضعیت شخصی خود را از قبیل تغییر محل سكونت، ازدواج به اطلاع وزارتخانه‌برسانند.

‌ماده 76

 ازدواج مستخدمین وزارتخانه با اتباع بیگانه یا كسانی كه قبلاً به تابعیت ایران درآمده‌اند، ممنوع است.

‌ماده 77

 مستخدمین وزارتخانه موظف به حفظ اسرار اداری و سازمانی خود هستند.

‌ماده 78

 مستخدمین وزارتخانه حق عضویت و هرگونه وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی را ندارند.

‌تبصره 1 مستخدمین وزارتخانه حق شركت در مجامع و جلسات تشكیلاتی احزاب و گروه‌های سیاسی را ندارند، مگر این كه وظایف اداری‌اقتضاء نماید و مسئولان ذیربط مطلع باشند.

‌تبصره 2 مستخدمین وزارتخانه حق هیچ گونه موضع‌گیری له یا علیه احزاب و گروه‌های سیاسی قانونی در مجامع و محافل عمومی به گونه‌ای كه‌باعث تأیید یا تكذیب آن‌ها شود را ندارند.

‌ماده 79

 اقدام به خروج از تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای مستخدمین وزارتخانه ممنوع است و موجب پیگرد قانونی خواهد شد.

‌ماده 80

 كلیه اسناد، اماكن و اطلاعات وزارتخانه، غیر قابل افشاء بوده و اظهار آن به هر صورت مگر در حدود .‌ وظایف اداری، ممنوع است.

‌ماده 81

 مستخدمین تا زمانی كه در استخدام وزارتخانه هستند حق اشتغال در سایر مشاغل موضوع اصل (141) قانون اساسی را ندارند.

‌تبصره مشاغل غیر دولتی كه مستخدمین حق اشتغال به آن‌ها را ندارند مطابق آیین‌نامه‌ای است كه توسط وزارتخانه تهیه و با تأیید وزیر اجرا‌می‌شود.

‌ماده 82

 هر گونه سوء‌استفاده از موقعیت شغلی به هر عنوان، برای مستخدمین وزارتخانه ممنوع است و با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد.

‌ماده 83

 هیأت های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اصلاحات بعدی آن‌ها در وزارتخانه‌تشكیل و به تخلفات كاركنان رسیدگی می‌نمایند.

‌ماده 84

 رسیدگی به اتهامات امنیتی و سیاسی مستخدمین وزارتخانه، به عهده محاكم صالحه قضائی است.

‌تبصره در سایر موارد، جرائم عمومی مستخدمین در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود.

‌ماده 85

 بكارگیری مستخدمین وزارتخانه در كلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شركت‌هایی كه شمول‌قانون بر آن‌ها متلزم ذكر نام است و بانك‌ها و شهرداری‌ها بدون مجوز وزارتخانه ممنوع است.

‌فصل نهم حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری

‌ماده 86

 حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری عبارت از وجوهی است كه حسب مورد به بازنشستگان، از كارافتادگان (‌جانبازان و معلولان) و‌عائله تحت تكفل مستخدم شهید یا متوفی برابر مقررات این فصل، از صندوق بازنشستگی وزارتخانه به طور ماهانه پرداخت می‌شود.

‌ماده 87

 به منظور پرداخت حقوق موضوع این فصل، صندوق بازنشستگی مستخدمین تشكیل می‌شود.

‌تبصره طرز تشكیل و چگونگی اداره صندوق بازنشستگی، چگونگی بهره‌برداری و استفاده از وجوه موجود در صندوق، به موجب اساسنامه‌ای‌است كه پس از تصویب هیأت وزیران اجرا می‌شود.

‌ماده 88

 به مستخدمین بازنشسته، ماهانه مبلغی به عنوان حقوق بازنشستگی معادل یك سی‌ام متوسط حقوق و فوق‌العاده شغل و مزایای مستمر‌سه سال اشتغال آخر خدمت آنان ضرب در سنوات خدمت مستخدمین پرداخت می‌شود.

‌تبصره 1 منظور از سنوات خدمت، سنواتی است كه مستخدم كسور بازنشستگی آن را پرداخت نموده باشد.

‌تبصره 2 بار مالی موضوع مزایای مستمر این ماده از محل كسورات بند الف ماده 38 این قانون تأمین خواهد شد.

‌ماده 89

 فرزندانی كه یكی از والدین آن‌ها كه كفیل مخارج آن‌ها بوده و فوت شود، حق دریافت مستمری از حقوق وی را خواهند داشت.

‌ماده 90

 حقوق مستمری‌بگیران جانبازی كه به دلیل همان حادثه منجر به جانبازی، فوت می‌نمایند، همانند مستمری شهدا پرداخت می‌شود.

‌ماده 91

 میزان حقوق وظیفه یا مستمری كسانی كه طبق این قانون، هنگام انجام وظیفه یا به سبب آن معلول یا فوت می‌شوند، معادل آخرین‌حقوق و فوق‌العاده شغل و مزایای مستمر آنان تعیین و پرداخت می‌شود.

‌تبصره میزان حقوق وظیفه معلولان فوت شده، موضوع این ماده در صورتی كه بنا به تشخیص مرجع پیش‌بینی شده در ماده (68) این قانون، فوت‌ناشی از معلولیت باشد، معادل آخرین حقوق وظیفه به مستمری‌بگیران آنان پرداخت می‌شود و در صورتی كه فوت ناشی از معلولیت نباشد، معادل‌چهارپنجم آخرین حقوق وظیفه خواهد بود.

‌ماده 92

 میزان حقوق وظیفه مستخدمی كه طبق تشخیص مرجع پیش‌بینی شده در ماده (68) این قانون، علیل یا به علت حادثه‌ای ناشی از كار،‌معلول می‌شود، به گونه‌ای كه از كار كردن باز بماند، معادل یك سی‌ام متوسط حقوق و فوق‌العاده شغل و مزایای مستمر سه سال اشتغال آخر خدمت‌ضرب در سنوات خدمت خواهد بود.

‌تبصره 1 در صورتی كه سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده كمتر از پانزده سال باشد، مدت خدمت او پانزده سال محسوب می‌شود.

‌تبصره 2 در صورتی كه مستخدم یاد شده در این ماده فوت شود، چهارپنجم حقوق وظیفه او با رعایت شرایط قانونی به مستمری‌بگیران وی تعلق‌می‌گیرد.

‌تبصره 3 بار مالی موضوع مزایای مستمر مذكور در مواد91 و 92 از محل كسورات بند الف ماده 38 این قانون تأمین خواهد شد.

‌ماده 93

 در صورتی كه مستخدم رسمی از كار افتاده فوت شود، خواه به حد بازنشستگی رسیده باشد یا نرسیده باشد، در تاریخ فوت بازنشسته‌محسوب و معادل چهارپنجم حقوق بازنشستگی او به مستمری‌بگیران او طبق ضوابط ماده (95) این قانون پرداخت می‌شود.

‌تبصره در صورتی كه سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده كمتر از پانزده سال باشد، مدت خدمت او پانزده سال محسوب خواهد شد.

‌ماده 94

 مستخدمان بازنشسته در صورتی كه شهید شوند، با آنان مانند مستخدمان موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون ‌نظام هماهنگ پرداخت كاركنان‌دولت و به مقیاس چهارپنجم حقوق مستمری مزبور رفتار خواهد شد و در صورت فوت چهارپنجم حقوق بازنشستگی استحقاقی آنان به عنوان حقوق‌مستمری به مستمری‌بگیران آنان پرداخت خواهد شد.

‌ماده 95

 مستمری‌بگیران مشمول این قانون عبارتند از:

‌الف همسر جز در صورتی كه شوهر اختیار كرده و شوهر در صورتی كه علیل یا ازكارافتاده و تحت كفالت بوده و همسر وی مخارجش را تأمین‌می‌نماید.

ب اولاد ذكور غیر شاغل تا سن بیست سال تمام و در صورتی كه مشغول تحصیلات عالی باشند تا خاتمه تحصیل حداكثر تا بیست و پنج سال‌تمام.

ج اولاد اناث جز در صورتی كه شوهر داشته یا شاغل باشند.

‌د پدر و جدی كه در كفالت متوفی بوده‌اند.

ه مادر و جده‌ای كه شوهر نداشته باشند و در كفالت متوفی بوده‌اند.

‌و برادر محجور یا بیمار كه در كفالت متوفی بوده و قادر به اداره خود نباشد و برادر صغیری كه در كفالت متوفی است – مطابق بند ب .

‌ز خواهری كه در كفالت متوفی باشد، جز در صورتی كه شوهر داشته یا شاغل باشد.

ح نوادگانی كه تحت كفالت متوفی بوده‌اند – حسب مورد – مطابق بندهای ب و ج .

‌تبصره 1 فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص‌العضو تحت تكفل متوفی كه قادر به كار و تأمین معاش خود نباشند، مستمری آنان تا پایان عمر،‌پرداخت می‌شود.

‌تبصره 2 هر یك از مستمری‌بگیران كه فاقد شرایط بالا شوند، در صورتی كه دوباره واجد شرایط مزبور شوند، می‌توانند از حقوق مستمری استفاده‌نمایند.

‌ماده 96

 حقوق مستمری بین مستمری‌بگیران به طور مساوی تقسیم خواهد شد و هرگاه حقوق مستمری هر یك از مستمری‌بگیران قطع شود،‌سهم وی به سهم سایر مستمری‌بگیران افزوده می‌شود.

‌ماده 97

 حقوق وظیفه و مستمری جانبازان و خانواده شهدا توسط وزارتخانه پرداخت می‌شود و از مزایا و امكانات رفاهی مانند سایر جانبازان و‌خانواده شهدای كشور برخوردار خواهند بود.

‌تبصره بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی به اذن ولی امر مسلمین و بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سایر دستگاه‌های دولتی و نهادهای‌انقلاب اسلامی، شهرداریها و بانك‌ها مكلفند حسب اعلام وزارتخانه، امكانات و تسهیلات لازم مشابه را كه برای سایر جانبازان و خانواده شهدا فراهم‌می‌آورند، در اختیار آنان قرار دهند.

‌ماده 98

 جهت هزینه كفن و دفن مستخدمین، اعم از شاغل، بازنشسته، جانباز و معلول كه شهید یا فوت شوند، مبلغی معادل سه ماه حقوق و مزایا‌مشروط بر این كه از پانصد هزار (500000) ریال كمتر نباشد، پرداخت خواهد شد.

‌ماده 99

 به مستخدمینی كه خدمت آنان به یكی از راه‌های یاد شده در ماده (52) این قانون پایان می‌پذیرد، حقوق و مزایای مرخصی‌های‌استحقاقی استفاده نشده آنان، پرداخت می‌شود.

‌ماده 100

 هرگاه حقوق ماهانه مستخدمین شاغل اضافه شود، به همان نسبت حقوق بازنشستگان، مستمری‌بگیران و وظیفه بگیران، اضافه خواهد‌شد.

‌ماده 101

 به مستخدمینی كه سوابق خدمتی آنان بازخرید می‌شود، علاوه بر مبلغ موضوع تبصره ماده (62)، كسور بازنشستگی سهم مستخدم نیز‌مسترد می‌شود.

‌ماده 102

 در صورتی كه میزان صدمه‌های وارد شده به جانبازان و معلولان، هنگام انجام وظیفه یا به سبب آن در حدی باشد كه به تأیید كمیسیون‌پزشكی وزارتخانه در انجام كارهای روزانه محتاج كمك و یاری عمل دیگران باشند (‌و در آسایشگاه جانبازان نگهداری نشوند) ماهانه بر حسب مورد و‌متناسب با میزان ازكارافتادگی از حقوق نگهداری معادل حداقل ده درصد (10%) و حداكثر بیست درصد (20%) دریافتی مقرر خود، استفاده خواهند‌نمود.

‌تبصره حق نگهداری این قبیل جانبازان در صورت اشتغال قطع خواهد شد.

‌ماده 103

 توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری در قبال مطالبات دولت یا محكومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل، فقط تا میزان‌یك چهارم آن مجاز است.

‌ماده 104

 در كلیه مواردی كه در این قانون حكم مورد مشخص نشده، طبق قانون استخدام كشوری رفتار خواهد شد.

‌فصل دهم سایر مقررات

‌ماده 105

 وزارتخانه موظف است پس از تصویب این قانون ظرف یك سال، وضعیت كلیه مستخدمین موجود را بر اساس مقررات این قانون،‌تطبیق نماید.

قانون فوق مشتمل بر یكصد و پنج ماده و شصت و هشت تبصره در جلسه روز یكشنبه بیست و پنجم تیر ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1374.5.1 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اكبر ناطق نوری