‌قانون تشكیل حساب پس‌انداز كاركنان دولت مصوب 1376

‌قانون تشكیل حساب پس‌انداز كاركنان دولت مصوب 1376,11,26

‌ماده 1 

 به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تشویق پس‌انداز و حمایت از كاركنان دولت از طریق تأمین اندوخته، بنا به درخواست هر یك از‌مستخدمین شاغل (‌اعم از رسمی، ثابت و پیمانی) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی:

‌الف حساب سپرده ثابت خاصی، تحت عنوان حساب پس‌انداز سهم مستخدم، نزد یكی از بانكها به نام او افتتاح و همه ماهه برابر (35%)‌حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را به عنوان پس‌انداز سهم مستخدم از دریافتی او كسر و به‌حساب مزبور واریز نماید.

ب هر ماه برابر 100% سهم پس‌انداز هر مستخدم موضوع بند (‌الف) فوق از محل اعتبارات پرسنلی دستگاه مربوط حسب مورد به‌عنوان‌پس‌انداز سهم دولت، یا شركت دولتی به حساب سپرده ثابت جداگانه‌ای كه به نام مستخدم افتتاح خواهد شد، واریز كند.

ج كلیه دستگاههای موضوع این ماده موظفند سهم خود را در بودجه سالانه دستگاه منظور نمایند.

‌ماده 2 

 نرخ سود علی‌الحساب متعلق به حسابهای پس‌انداز سهم مستخدم و سهم دولت یا شركت دولتی متناسب با مدت سرمایه‌گذاری، با‌رعایت مقررات قانون عملیات بانكی بدون ربا، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. سود علی‌الحساب متعلق به هر یك از حسابهای موضوع‌بندهای (‌الف) و (ب)، ماده (1) بایستی به همان حساب واریز گردد.

‌ماده 3 

 موجودی حسابهای موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده (1)، در زمان اشتغال مستخدم مربوط، غیرقابل برداشت می‌باشد.

‌ماده 4 

 كلیه موجودی حسابهای موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده (1) اعم از اصل وجوه و سود حاصل از آنها در مورد مستخدمین رسمی و‌ثابت به هنگام بازنشستگی، بازخریدی و ازكار افتادگی یا خروج از خدمت به دلایل دیگر و درمورد مستخدمین پیمانی به هنگام لغو یا خاتمه قرارداد به‌طور یكجا در وجه آنان پرداخت می‌شود.

‌ماده 5 

درصورت فوت مستخدم موجودی حساب پس‌انداز سهم او اعم از اصل وجوه و سود حاصل از آنها بین وراث شرعی او و موجودی‌حساب پس‌انداز سهم دولت یا شركت دولتی اعم از اصل و سود حاصل از آن بین وراث قانونی مستخدم متوفی موضوع ماده (86) قانون استخدام‌كشوری تقسیم و پرداخت خواهد شد.

‌ماده 6 

 بانك و یا بانكهای عامل برای رفع حوائج ضروری و همچنین احداث و یا خرید مسكن طبق ضوابطی كه ضمن آئین‌نامه اجرائی موضوع‌ماده (9) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مستخدمین مشمول این قانون تسهیلات بانكی اعطاء خواهند نمود.

‌ماده 7 

 آن تعداد از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی كه دارای صندوق پس‌انداز و یا اندوخته و یا عناوین مشابه هستند،‌درصورتی می‌توانند از مقررات و تسهیلات مقرر در این قانون برخوردار شوند كه نسبت به انحلال صندوق مربوط اقدام و سهم مستخدم و دولت یا‌شركت دولتی را به ترتیب و تفكیك درحسابهای پس‌انداز سهم مستخدم و سهم دولت و یا شركت دولتی موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده (1) واریز‌نمایند.

‌ماده 8 

 وجوه پرداختی توسط شركتهای دولتی بابت سهم شركت موضوع بند (ب) ماده (1)، به‌عنوان هزینه قابل قبول از نظر مالیاتی محسوب‌می‌شود.

‌ماده 9 

 شهداء، جانبازان ازكارافتاده كلی و آزادگان از كارافتاده كلی مادامی كه طبق مقررات مربوط ورثه وظیفه بگیر داشته باشند مشمول مقررات‌این قانون می‌باشند.

‌ماده 10 

 آئین‌نامه اجرائی این قانون متضمن تعیین بانك عامل و یا بانكهای عامل، نحوه افتتاح حساب و واریز وجوه، پرداخت تسهیلات اعتباری‌و سایر موارد مربوط، به‌پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارائی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور اداری و استخدامی كشور،‌به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده 11 

 شركتها و مؤسسات دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است نیز مشمول این قانون می‌باشند.

‌ماده 12

 این قانون از اول سال 1377 لازم‌الاجرا می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست وششم بهمن ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/12/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اكبر ناطق نوری