آئین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310

آئین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات

باب اول ـ مقررات مربوط به علائم تجارتی

فصل اول ـ در تسلیم اظهارنامه

ماده 1 

اظهارنامه ثبت علامت صنعتی یا تجارتی باید بزبان فارسی تنظیم شده و دارای تاریخ و امضاء حاوی نكات ذیل باشد:
1
ـ اسم و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت و مركز اصلی موسسه او.
2
ـ اسم و اقامتگاه وكیل او در تهران در صورتیكه اظهار نامه توسط وكیل داده شده باشد.
3
ـ رشته تجارت یا نوع صنعت صاحب علامت.
4
ـ تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت علامت در كشور مبداء در صورتیكه آن علامت در خارج ایران به ثبت رسیده باشد.
5
ـ اقامتگاهی كه صاحب علامت در تهران انتخاب مینماید.
6
ـ اسم و اقامتگاه شخص یا اشخاصی كه در تهران صلاحیت دریافت ابلاغها و اخطارها را دارند.
7
ـ شرح نوع كالا یا محصولاتی كه علامت برای تشخیص آن بكار میرود با تعیین طبقات درخواست شده طبق طبقه بندی بندی ضمیمه این آئین نامه.
8
ـ شرح و توصیف علامت درخواست شده و طرز مخصوص استعمال آن اگر مورد داشته باشد.
9
ـ تعیین ضمائم.

تبصره ـ تنظیم نام و نشانی درخواست كنندگان مقیم خارجه باید علاوه بر فارسی بحروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی خواهد شد.

ماده 2 

اظهار نامه باید دارای ضمائم زیر باشد:
1
ـ نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وكالت نامه در صورتیكه تقاضا به توسط وكیل بعمل آید.
2
ـ ده عدد نمونه علامت بطریقی كه استعمال میشود بعلاوه نمونه های اضافی بتعداد یك نمونه برای هر طبقه اضافی كه درخواست میشود.
درخواست كننده باید بر روی هر اظهار نامه یك نمونه از علامت را‌الصاق و آن را امضاء نماید ـ نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت ‌الصاق میشود.
علاماتی كه برجسته یا گود در روی شیئی نشان داده میشود بر روی كاغذ نقش خواهد شد.
ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز كند.
بر روی هر نمونه‌الصاق شده بطریق بالا مهر شعبه ثبت شركتها و علائم تجاری و اختراعات زده میشود بطریقی كه یك قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بر روی صفحه قرار گیرد.
3
ـ یك كلیشه برای چاپ علامت بطور وضوح (ابعاد كلیشه مزبور نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوزكند) در صورتیكه علامت عبارت از یك یا چند كلمه بوده و دارای هیچگونه تصویر و حروف مخصوص نباشد تقاضا كننده مجبور بضمیمه كردن كلیشه نخواهد بود.
4
ـ در صورتیكه علامت در خارجه به ثبت رسیده باشد تسلیم رونوشت گواهی شده از طرف اداره صادر كننده آن بزبان اصلی بانضمام ترجمه غیر رسمی آن به فارسی به مسئولیت تقاضا كننده‌ الزامی است.
5
ـ در صورتیكه علامت برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی یا یك شهر یا یك ناحیه از كشور اختیار شود گواهینامه از طرف مقام صلاحیتدار دایر بر تصدیق استفاده از علامت مزبور بوسیله سازندگان كالاهای مربوط به آن (در ایران مقام صلاحیت دار كه اداره ثبت مكلف به قبول گواهی آن در مورد مراتب مذكور در این بند میباشد بترتیب عبارتند از: 1 ـ اتحادیه صنفی. 2 ـ اطاق بازرگانی یا صنایع. 3 ـ شهرداری. 4 ـ فرمانداری.)

ماده 3 

دریافت كننده اظهار نامه مقدمه صحت تنظیم آنرا مورد رسیدگی قرار داده و پس از وارد نمودن اظهار نامه در دفتر درخواستهای وارده نسخه دوم آنرا كه دارای همان مشخصات اصلی نسخه است بعد از امضاء و مهر شعبه ثبت شركتها و علائم تجارتی بعنوان رسید بدرخواست كننده مسترد خواهد كرد.
نسخه سوم درخواست كه دارای همان مشخصات اظهار نامه است فوراً در شعبه ثبت شركتها و علائم تجارتی و اختراعات تا تاریخ رد یا قبول قطعی درخواست آگهی خواهد شد تا هر ذینفعی بتواند از مفاد آن اطلاع حاصل كرده و اعتراض خود را طبق مواد بعدی تسلیم نماید.

ماده 4 

شخصی كه تقاضای ثبت چندین علامت مینماید باید برای هر یك از آنها مطابق مقررات این آئین نامه اظهارنامه جداگانه بدهد ـ در اینصورت اگر تقاضا توسط وكیل و بموجب یك وكالتنامه بعمل آمده باشد وكالتنامه اصلی بیكی از اظهارنامه‌ها و یك رونوشت مصدق آن بهر یك از اظهار نامه های دیگر باید ضمیمه شود.

ماده 5 

هر اظهار نامه ظرف 15 روز از تاریخ وصول از جهات ذیل مورد بررسی قرار میگیرد:
1
ـ از لحاظ شكل برای ملاحظه اینكه درخواست و ضمائم آن مطابق اصول پیش بینی شده در قانون و این آئین نامه میباشد اگر نقائصی در اظهارنامه مشاهده شود مراتب بدرخواست كننده كتباً اخطار میشود تا در موعد مناسب (نسبت بساكنین در ایران تا دو ماه و نسبت بساكنین در خارجه تا شش ماه) اقدام برفع آنان بنماید.
چنانچه مدت مزبور كافی نباشد درخواست كننده میتواند فقط برای یكمرتبه استمهال نماید.
2
ـ از جهت تطبیق طبقه ایكه درخواست كننده ثبت علامت جهت كالای خود ذكر نموده با طبقات مربوط بنوع كالا در صورت عدم مطابقت كالا با طبقه مندرج در اظهارنامه از درخواست كننده ثبت دعوت خواهد شد تا در اصلاح طبقه بندی كالای مشروحه اقدام نماید.
3
ـ از لحاظ مطابقت علائم با شرائط مقرره در قانون و این آئین نامه.

تبصره 1 ـ از لحاظ امتیاز و تشخیص مذكور در ماده یك قانون نامهای عام محصولات یا اسامی جغرافیائی كه خریدار را نسبت بمبداء و كیفیت محصولات گمراه كند علامت مشخصه تجارتی محسوب نمیشود.

تبصره 2 ـ در مورد علامت تجارتی شباهت مذكور در ماده 9 قانون ممكن است از لحاظ شكل ظاهر یا تلفظ یا كتابت یا بهر كیفیت دیگری باشد كه مصرف كنندگان عادی را باشتباه اندازد.

ماده 6 

در موارد زیر در صورتیكه در ظرف 15 روز بعد از وصول اظهارنامه معلوم گردد كه تقاضای ثبت قابل قبول نیست یا درخواست كننده در مدت مقرر در تكمیل آن اقدام ننماید شعبه ثبت شركتها و علائم تجارتی و اختراعات كتباً رد تقاضا را با ذكر علل بدرخواست كننده ثبت ابلاغ خواهد نمود.

ماده 7 

برای هرعلامتی كه تقاضای ثبت آن بر طبق ماده 5 مورد قبول قرار گیرد شعبه ثبت شركتها و علائم تجارتی یك آگهی در روزنامه رسمی منتشر خواهد نمود آگهی مزبور شامل نام و نشانی صاحب علامت و خصوصیات آن و كالاهائی كه علامت در مورد آنها بكار میرود خواهد بود.

ماده 8 

هر گونه اصلاحی كه بوسیله درخواست كننده ثبت بعد از انتشار آگهی بعمل آید باید بوسیله تقدیم اظهارنامه جدیدی صورت گیرد این اظهارنامه بترتیب مقرر در ماده 5 این آئین نامه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و هرگاه اصلاحات و تغییرات مورد تقاضا مورد قبول اداره ثبت علائم واقع شود بوسیله آگهی جدید به اطلاع عامه خواهد رسید.

ماده 9 

سی روز بعد از انتشار آگهی شعبه ثبت شركتها و علائم تجارتی مكلف است در صورت عدم اعتراض علامت را به ثبت برساند.

فصل دوم ـ ثبت علامت

ماده 10 

ثبت علامت در دفتر مخصوصی با قید مراتب زیر بعمل خواهد آمد:
الف ـ تاریخ و شماره ترتیب اظهارنامه.
ب ـ تاریخ و شماره ثبت علامت و مشخصات مذكور در ماده یك آئین نامه.
ج ـ ‌الصاق یك نمونه از علامت در محلی كه باین امر اختصاص داده شده است.
د ـ حق‌الثبت و حقوق دریافتی برای هر طبقه.
ه ـ امضای درخواست كننده یا قائم مقام او بطریقی كه قسمتی از امضای او در روی صفحه و قسمتی در روی علامت باشد.
و ـ امضای رئیس شعبه ثبت علائم و یا قائم مقام او.

تبصره ـ در دفتر ثبت علامات برای هر علامت دو صفحه تخصیص داده خواهد شد.

ماده 11 

پس از ثبت علامت تصدیقی كه حاوی نكات زیر باشد باالصاق یك نمونه كامل از علامت بر روی آن بصاحب علامت یا نماینده او تسلیم میشود.
1
ـ تاریخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه.
2
ـ تاریخ ثبت علامت و شماره ثبت آن.
3
ـ اسم و شغل و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت.
4
ـ نوع مال‌التجاره و یا محصول و طبقات محصولی كه علامت برای تشخیص آن بكار میرود.
5
ـ تعیین اجزائیكه صاحب علامت حق استفاده انحصاری آنرا بخود تخصیص داده است.
6
ـ تاریخ و شماره و محل و ثبت در خارجه در صورتیكه علامت قبلاً در خارجه به ثبت رسیده باشد.
7
ـ تاریخ صدور تصدیق.
8
ـ مدت اعتبار ثبت علامت.
9
ـ امضای رئیس شعبه ثبت علائم تجارتی و مدیر كل ثبت اسناد و املاك.

ماده 12 

در ظرف سی روز پس از ثبت هر علامت اداره ثبت باید آگهی حاوی كلیه مراتب مندرج در ماده 11 منتشر نماید.

ماده 13 

در صورتیكه علامت ثبت شده برای محصولات مقرر در ماده یك قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 ظرف مدت 3 سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او بدون عذر موجه مورد استفاده تجارتی در ایران در خارجه قرار نگیرد هر ذینفعی میتواند ابطال آنرا از دادگاه شهرستان تقاضا نماید.

فصل سوم ـ تغییرات

ماده 14 

تغییرات مربوط بعلامت یا طبقه كالا یا صاحب علامت و همچنین تغییرات مربوطه بنشانی و تابعیت و نماینده قانونی او در ایران رسمیت نخواهد داشت مگر اینكه در ایران به ثبت رسیده باشد ثبت این تغییرات در روی صفحه مخصوص علامت مربوطه بعمل خواهد آمد. ثبت تغییرات بموجب اظهارنامه رسمی بامضای صاحب علامت یا نماینده قانونی او بعمل خواهد آمد.
اظهارنامه باید در سه نسخه تنظیم و تغییرات مشروحاً در آن قید و مدارك مربوطه و قبض پرداخت حق‌الثبت ضمیمه آن گردد رسیدگی باظهارنامه و ثبت تغییرات بر طبق اصولی كه برای ثبت علامت ذكر شده است بعمل خواهد آمد. تغییرات مربوطه بنشانی و نام مركز اصلی صاحب علامت و یا نماینده قانونی او در ایران احتیاج به آگهی ندارد.

ماده 15 

در صورتیكه تغییرات مربوط بخود علامت باشد ده نمونه از علامت جدید باید ضمیمه اظهارنامه شود.

ماده 16 

ثبت تغییرات باید در روی صفحه مخصوص بآن علامت بعمل آید و مراتب در ظهر برگ تصدیق از طرف اداره ثبت منعكس گردد.

ماده 17 

در صورتی كه علامت بهر طریق قانونی مورد انتقال قرار گرفته باشد در اظهارنامه مربوط به تغییر نام صاحب علامت نكات زیر باید صریحاً قید شود:
الف ـ شماره ثبت در ایران.
ب ـ نام و اقامتگاه و تابعیت مالك جدید.
ج ـ نام و نشانی نماینده قانونی او در ایران.

ماده 18 

مدارك قانونی انتقال و وكالتنامه و تصدیق ثبت علامت در ایران باید ضمیمه اظهارنامه شود (تصدیق ثبت بعد از ثبت تغییرات و درج آن در ظهر تصدیق به صاحب جدید علامت مسترد خواهد شد).

تبصره ـ در صورتیكه انتقال در خارجه به ثبت رسیده باشد رونوشت مصدق مستخرجه ثبت اداره علائم خارجی كافی است.

ماده 19

 در مواردیكه صاحب علامت یا قائم مقام قانونی او استفاده آن را به دیگری اجازه دهد این اجازه در صورتی معتبر خواهد بود كه اجازه نامه مربوط به آن در ایران به ثبت رسیده باشد.
در مواردی كه اجازه استفاده از علامت تجارتی به امضای صاحب علامت و استفاده كننده رسیده باشد. ثبت اجازه نامه مزبور با تقاضای كتبی صاحب علامت یا نماینده مجاز او و یا استفاده كننده صورت خواهد گرفت .

فصل چهارم ـ تجدید ثبت

ماده 20 

هر صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او میتواند ثبت علامت را تا ششماه بعد از انقضاء مدت اعتبار آن هر دهسال یكبار تجدید نماید. تقاضای تجدید ثبت علامت باید در دو نسخه بامضاء صاحب علامت و یا قائم مقام یا نماینده قانونی او رسیده و نمونه علامت در روی آن‌الصاق شود تجدید ثبت با تادیه همان حقوق و مخارجی بعمل میآید كه برای ثبت علامت مقرر است.
تجدید ثبت دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت علائم بعمل خواهد آمد. هر گاه در موقع تجدید ثبت تغییری در علامت داده شود مقررات مربوط به تغییرات از هر حیث باید كلاً رعایت شود. تجدید ثبت در صورتیكه تغییری در علامت داده نشده باشد محتاج بآگهی نیست.
در صورتی كه مدت اعتبار علامت منقضی شده باشد ثبت آن علامت از طرف صاحب اولیه یا دیگران تابع كلیه مقررات و تشریفات مربوط به ثبت علائم خواهد بود اشخاص ذینفع میتوانند در ظرف سی روز از تاریخ نشر آگهی اعتراض خود را تسلیم نمایند.

فصل پنجم ـ طبقه بندی كالا

ماده 21 

طبقات محصولات علامت كه برای ثبت هر طبقه حقوق مخصوصی طبق ماده 15 قانون دریافت میشود در فهرست ضمیمه این آئین نامه معین است.

در موقع تجدید ثبت یا برچسب تقاضای صاحب علامت ثبت شده شعبه ثبت علائم مكلف است طبقه محصولات را مطابق فهرست ضمیمه این آئین نامه در دفتر ثبت و تصدیق ثبت علامت تصحیح نماید.

باب دوم در ثبت اختراع

فصل اول ـ در اظهارنامه اختراع

ماده 22 

اظهارنامه كه برای ثبت اختراع داده میشود باید بفارسی تنظیم شده دارای تاریخ و امضاء بوده و حاوی نكات ذیل باشد:
1
ـ اسم و شغل و اقامتگاه و تابعیت درخواست كننده.
2
ـ اسم و اقامتگاه وكیل او در تهران در صورتی كه اظهارنامه توسط وكیل داده شده باشد.
3
ـ موضوع اختراع بطور خلاصه و روشن.
4
ـ مدتی كه درخواست كننده میخواهد در حدود ماده 33 قانون ثبت علائم و اختراعات برای اعتبار ورقه اختراع تخصیص دهد بدون هیچ شرط و قید.
5
ـ تاریخ و محل صدور و شماره ورقه اختراع در خارجه در صورتی كه برای آن اختراع در خارج ایران ورقه صادر شده باشد.
6
ـ اقامتگاهی كه در خواست كننده در تهران انتخاب مینماید.
7
ـ اسم و اقامتگاه شخص یا اشخاصی كه مقیم در ایران بوده و برای دریافت كلیه ابلاغات مربوط باختراعی كه درخواست ثبت آن میشود صلاحیت داشته باشد.

تبصره ـ در اظهارنامه ممكن است نام و نشانی درخواست كننده ـ موضوع اختراع ـ نام كشوری كه قبلاً اختراع در آنجا به ثبت رسیده است و شماره و تاریخ ثبت در خارجه به زبان فرانسه یا انگلیسی نوشته شود.

ماده 23 

اظهارنامه باید دارای ضمائم ذیل باشد:
1
ـ توصیف مشروح اختراع و یا وسیله جدیدی كه برای آن تقاضای ورقه اختراع میشود در سه نسخه.
2
ـ نقشه هائیكه برای فهم توصیف مزبور لازم میباشد در سه نسخه.
3
ـ قبض صندوق اداره ثبت اسناد حاكی از پرداخت وجوه مذكور در ماده 32 قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات.
4
ـ وكالتنامه در صورتیكه اظهارنامه توسط وكیل تسلیم شده باشد.

ماده 24 

اظهارنامه باید بموضوع اصلی یك اختراع و موضوعات تفصیلی كه مربوط بهمان موضوع اصلی است محدود باشد.

تبصره ـ چنانچه اختراع قبلاً در خارجه به ثبت رسیده باشد درخواست كننده میتواند براساس اختراع اصلی و اختراع تكمیلی آن درخواست ورقه اختراع واحدی بنماید.

ماده 25

توصیف مشروح اختراع كه مطابق ماده بیست و چهار ضمیمه اظهارنامه میشود باید بفارسی تهیه و در آخر آن خلاصه ای از اختراع و نحوه اعمال آن اضافه شود معذالك اگر تنظیم آن بفارسی برای درخواست كننده میسر نباشد میتواند توصیف كامل را بفرانسه یا بانگلیسی و خلاصه آنرا بفارسی ضمیمه نماید.

ماده 26

توصیف مزبور بهر زبانی كه باشد باید خوانا و بطوری كه اشخاص با اطلاع بتوانند از مطالعه آن موضوع و تازگی آنرا درك كنند نوشته شود تراشیدن و پاك كردن و بین‌السطور نوشتن ممنوع است.
روی كلمات زیادی باید خط كشیده شده و تعداد آنها در آخر معین و امضاء شود. صفحات و رونوشت‌ها نیز باید بامضاء درخواست كننده یا وكیل او برسد.
نقشه‌ها با مركب و از روی مقیاس متری تهیه شده و باید دارای امضاء یا مهر درخواست كننده و یا وكیل او باشد.

ماده 27

توصیف اختراع و نقشه های آن روی كاغذی كه (سی و چهار) سانتی متر طول و بیست و دو سانتی متر عرض داشته باشد نوشته شده و فقط در روی یك طرف كاغذ تهیه شود بنحوی كه پشت صفحه سفید بماند.
صفحات توصیف باید شماره مسلسل داشته و بیكدیگر با قیطان یا منگنه ملصق شود. نقشه‌ها باید روی كاغذ مخصوص نقشه تهیه و دارای شماره ترتیبی باشد.

ماده 28

شعبه ثبت علائم و اختراعات پس از دریافت اظهارنامه صحت تشریفات مقدماتی آنرا مورد رسیدگی قرار داده و پس از وارد نمودن اظهارنامه در دفتر درخواستهای وارده نسخه دوم آنرا كه دارای همان مشخصات نسخه اصلی است پس از امضاء و مهر اداره ثبت با قید تاریخ ساعت و روز و ماه و سال وصول آن با تمام حروف بدرخواست كننده مسترد خواهد كرد.

ماده 29

از تاریخ وصول اظهارنامه بدفتر متصدی شعبه اختراعات در ظرف 15 روز اظهارنامه و ضمائم آنرا از لحاظ تطبیق با مقررات قانون و مواد آئین نامه حاضر مورد مطالعه قرار میدهد و در صورتیكه نواقصی در اظهارنامه یا ضمائم مشاهده شود مراتب را كتباً بدرخواست كننده اطلاع داده و ضمناً مهلتی در حدود دو ماه اگر درخواست كننده ساكن ایران باشد و ششماه اگر ساكن خارجه باشد جهت رفع نواقص مزبور تعیین خواهد كرد ـ در صورت عذر موجه شعبه ثبت علائم و اختراعات مهلت مذكور را فقط برای یكبار تمدید مینماید.
چنانچه درخواست كننده در ظرف مهلت مقرر نواقص مزبور را رفع ننماید یا اظهارنامه با مقررات قانون منطبق نباشد شعبه علائم و اختراعات اظهارنامه ناقص را با ذكر دلیل رد نموده مراتب را كتباً بدرخواست كننده ابلاغ خواهد نمود. درخواست كننده میتواند نسبت برد اظهارنامه با رعایت مهلت مقرره در قانون بدادگاه شهرستان اعتراض نماید.

فصل دوم ـ ثبت اختراع

ماده 30

در صورتیكه اظهارنامه صحیح و قانونی تشخیص داده شود اختراع در دفتر مخصوصی با قید مراتب زیر بثبت خواهد رسید:
1
ـ شماره ثبت
2
ـ شماره دفتر اظهارنامه
3
ـ تاریخ وصول اظهارنامه با تعیین ساعت ـ روز و ماه و سال
4
ـ نام و نشانی كامل تسلیم كننده اظهارنامه
5
ـ نام و نشانی وكیل درخواست كننده اختراع اگر اختراع توسط وكیل درخواست ثبت شده باشد.
6
ـ موضوع اختراع
7
ـ مدت اعتبار ورقه اختراع
8
ـ شماره ثبت و مدت اعتبار ورقه اختراع در خارجه
9
ـ تاریخ ثبت اختراع
10
ـ امضای رئیس شعبه ثبت علائم تجارتی و اختراعات
11
ـ امضای درخواست كننده ثبت اختراع یا نماینده او

تبصره ـ در دفتر ثبت اختراعات برای هر اختراع دو صفحه تخصیص داده خواهد شد ـ هر تغییر و تكمیلی نسبت به موضوع اختراع و همچنین كلیه نقل و انتقالاتی كه جزئاً و یا كلاً نسبت به اختراع واقع میشود باید در صفحات مزبور ثبت گردد.

ماده 31

پس از ثبت اختراع ورقه اختراعی كه بصاحب اختراع یا نماینده او داده میشود باید شامل نكات زیر باشد:
1
ـ شماره ثبت اختراع
2
ـ تاریخ ثبت اختراع
3
ـ شماره دفتر اظهارنامه
4
ـ موضوع اختراع
5
ـ تاریخ تسلیم اظهارنامه
6
ـ نام و نشانی كامل صاحب اختراع و وكیل او
7
ـ نشانی صاحب اختراع در ایران
8
ـ مدت اعتبار ورقه اختراع
9
ـ شماره ثبت و مدت اعتبار اختراع در خارجه
10
ـ امضای رئیس شعبه ثبت علائم تجارتی و اختراعات
11
ـ امضاء مدیركل ثبت
12
ـ شماره و تاریخ صدور ورقه اختراع
یك نسخه از توصیف اختراع و خلاصه آن و نقشه‌ها بوسیله قیطان یا منگنه بورقه اختراع ملصق و مهر میشود.

ماده 32

در ظرف سی روز پس از ثبت هر اختراع اداره مربوطه ثبت آگهی كه شامل مراتب زیر است منتشر خواهد نمود:
شماره ثبت اختراع
مدت اعتبار ورقه اختراع
نام صاحب اختراع و نشانی كامل او
موضوع اختراع
آگهی مزبور بامضای رئیس شعبه ثبت علائم تجارتی و اختراعات در روزنامه رسمی كشور شاهنشاهی منتشر خواهد شد.

ماده 33

مدت اعتبار ورقه اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه محسوب میگردد.

فصل سوم ـ تغییرات

ماده 34

هر تغییر یا اضافه یا تكمیلی كه در مدت اعتبار ورقه اختراع راجع به آن اختراع حاصل میشود تابع مقررات مندرجه در مواد 23 و 24 خواهد بود.

ماده 35

برای تغییر و یا تكمیل و یا اضافات مزبور ورقه اختراعی در تكمیل ورقه اصلی صادر میگردد.
ورقه اختراع تكمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود كه برای ورقه اصلی معین شده است ولی مدت اعتبار ورقه تكمیلی نمیتواند از مدت اعتبار ورقه اصلی تجاوز نماید.

ماده 36

هر صاحب ورقه اختراع كه بخواهد برای تغییر یا تكمیل یا اضافات بعوض ورقه تكمیلی ورقه اصلی علیحده صادر نماید باید مقررات قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات و همچنین مقررات این نظامنامه را كه مربوط بورقه اختراع است رعایت نموده و حق‌الثبت و سایر مخارج مربوطه را تادیه كند.

ماده 37

در صورتیكه تقاضا كننده اختراع تكمیلی شخص دیگری غیر از صاحب اختراع اصلی باشد ورقه ثبت اختراع تكمیلی اجازه استفاده از اختراع اصلی را باو نمیدهد و صاحب اختراع اصلی نیز نمیتواند از اختراع تكمیلی استفاده كند مگر آنكه بین آنها تراضی بعمل آید.

ماده 38

تغییرات مربوط بنام و نشانی و تابعیت و نماینده صاحب اختراع در ایران رسمیت نخواهد داشت مگر آنكه در ایران به ثبت برسد ثبت تغییرات مزبور بموجب اظهارنامه رسمی به امضای صاحب اختراع یا نماینده قانونی او به عمل خواهد آمد.
اظهارنامه باید در سه نسخه تنظیم و تغییرات مشروحاً در آن قید و مدارك مربوطه و قبض پرداخت حق‌الثبت ضمیمه آن گردد ـ رسیدگی باظهارنامه و ثبت تغییرات بر طبق اصولی كه برای ثبت اختراع ذكر شده است بعمل خواهد آمد تغییرات مربوط بنشانی و نام صاحب اختراع یا نماینده قانونی او در ایران احتیاج به آگهی ندارد.

ماده 39

ثبت كلیه تغییرات باید در روی صفحه مخصوص بآن اختراع بعمل آید و مراتب در ظهر ورقه ثبت اختراع از طرف شعبه ثبت علائم و اختراعات قید گردد.

ماده 40

در صورتی كه اختراعی قانوناً مورد انتقال قرار گیرد مراتب زیر باید در اظهارنامه تصریح گردد:
الف ـ شماره ثبت در ایران
ب ـ نام و اقامتگاه و تابعیت منتقل‌الیه
ج ـ نام و نشانی نماینده قانونی او در ایران

ماده 41

مدارك قانونی انتقال و وكالتنامه و ورقه ثبت اختراع در ایران باید ضمیمه اظهارنامه شود (ورقه اختراع بعد از ثبت انتقال به صاحب آن مسترد خواهد شد)

ماده 42

در صورتیكه انتقال در خارجه واقع شده باشد و شعبه ثبت اختراعات محل انتقال مزبور را به ثبت رسانیده باشد مستخرجه ثبت فوق‌الذكر دلیل انتقال خواهد بود.

ماده 43

صاحب اختراع میتواند اجازه استفاده از اختراع خود را كه در ایران بثبت رسیده یا هر گونه شرایطی بدیگری بدهد اجازه مزبور باید در دفتر ثبت اختراعات در صفحه مربوط بآن اختراع ثبت و در روزنامه رسمی منتشر شود.

ماده 44

اداره ثبت پس از رسیدگی و مطابقت درخواست با مقررات قانونی و آئیننامه مبادرت بثبت آن نموده و آگهی حاوی نام صاحب اختراع و استفاده كننده از اختراع و شماره اختراع و خلاصه ای از مفاد اجازه نامه منتشر خواهد نمود و بشخص ذینفع مستخرجه ای از ثبت مزبور را تسلیم خواهد داشت.

باب سوم ـ مقررات مشتركه

فصل اول

ماده 45

شعبه ثبت علائم و اختراعات پس از درج و انتشار آگهیهای مربوطه بصدور ورقه اختراع یا گواهی ثبت علامت مبادرت خواهد نمود.

ماده 46

هرگاه كسیكه تقاضای ثبت علامت یا اختراعی را مینماید مقیم در ایران نباشد باید در طهران اقامت گاه معلوم مشخصی انتخاب كند و یا شخص دیگری را كه مقیم در طهران باشد معین و معرفی نماید كه برای قبول كلیه ابلاغات مربوطه بعلائم تجارتی و اختراعات صلاحیت داشته باشد.
همین تكلیف بعهده كسی نیز وارد است كه نسبت بعلامت تجارتی یا ورقه اختراع اعتراض مینماید و مقیم در ایران نمی باشد.
كلیه ابلاغات مربوطه بعلائم تجارتی یا اختراعات یا اقامتگاه شخصی ذینفع و یا اقامت گاه شخص یا اشخاصیكه بموجب این ماده معین میشود بعمل خواهد آمد.

تبصره– «چنانچه تقاضای ثبت اظهارنامه های بین المللی طبق موافقتنامه و پروتكل مادرید از سوی شعبه ثبت علائم و اختراعات رد شود در صورتكیه تقاضا كننده در ایران اقامتگاه نداشته باشد از تاریخ ابلاغ تا 60 روز می تواند نسبت به تصمیم مذكور به محكمه عمومی تهران شكایت نماید

فصل دوم ـ در آئین دادرسی مربوط بعلائم تجارتی و اختراعات

ماده 47

هر كسی نسبت بعلامت تجارتی یا ورقه اختراع اعتراض مینماید اعم از اینكه آن اعتراض قبل از ثبت علامت یا اختراع باشد یا بعد از آن باید معادل 10000 ریال در صندوق دادگستری ودیعه گذاشته و قبض آنرا ضمیمه دادخواست اعتراض نماید از وجه مزبور در صورتیكه معترض محكوم به بیحقی شود خسارت طرف پرداخته شده و در صورتیكه طرف بیش از یكصد ریال خسارت دیده باشد برای مازاد بمحكمه رجوع خواهد كرد.

مبحث اول ـ در شكایت از رد تقاضای ثبت)

ماده 48

بدادخواستی كه درخواست كننده ثبت علامت یا اختراع باید در صورت رد تقاضای او مطابق ماده 7 قانون علائم تجارتی و اختراعات بدهد اسناد ذیل ضمیمه خواهد شد:
1
ـ اصل یا رونوشت گواهی شده تصمیمی كه بموجب آن تقاضای ثبت رد شده است.
2
ـ اعتراضاتیكه درخواست كننده ثبت به تصمیم مزبور دارد.
3
ـ قبض سپرده بر طبق ماده 48
4
ـ وكالت نامه در صورتیكه دادخواست وكالتاً داده شده باشد.

ماده 49

مدیر دفتر دادگاه روز جلسه را معین كرده بمعترض و بمتصدی شعبه مذكور در ماده 6 قانون ثبت علائم و تجارتی و اختراعات اخطار مینماید كه در روز مزبور حاضر شوند.
معترض میتواند مهلتی كه بیش از ششماه نباشد تقاضا كند.
در روز جلسه محكمه توضیحات شفاهی هر یك از طرفین را استماع نموده و حكم مقتضی خواهد داد.
عدم حضور هیچیك از طرفین مانع از صدور حكم نخواهد بود. در اینصورت حكم نسبت بطرف غائب نیز حضوری محسوب است.

ماده 50

ترتیب رسیدگی پژوهشی نیز همان است كه بموجب ماده قبل مقرر گردیده.

مبحث دوم ـ در اعتراض بثبت قبل از اینكه علامت یا اختراع ثبت شده باشد

ماده 51

اعتراضات مربوط بعلائم با اختراعاتیكه هنوز بثبت نرسیده است باید كتباٌ بشعبه ثبت علائم تجارتی و اختراعات تسلیم گردد.
در مقابل اعتراض نامه رسیدی با قید تاریخ وصل داده خواهد شد.
معترض باید در اعتراض نامه نكات ذیل را قید كند:
1
ـ اسم و شغل و اقامتگاه خود در طهران
2
ـ ذكر كلیه دلایل و مداركی كه معترض باستناد آن خود را محق در اعتراض میداند.

ماده 52

رونوشت گواهی شده اسنادی كه ادعای معترض مبنی بر آنست باید در صورت امكان ضمیمه اعتراض نامه شود.

ماده 53

هرگاه اعتراض معترض مبنی بر حق مالكیتی باشد كه نسبت بعلامت یا اختراع مورد تقاضای ثبت ادعا مینماید بدون اینكه آن علامت یا اختراع در ایران باسم او ثبت شده باشد اعتراض او وقتی پذیرفته میشود كه ثبت علامت یا اختراع را نیز مطابق قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات و مقررات این آئین نامه تقاضا نماید همین ترتیب در هر موردی نیز باید رعایت شود كه اعتراض معترض برای حفظ حقوق خود نسبت بعلامت یا اختراعی بعمل می آید كه آن علامت یا اختراع هنوز در ایران بثبت نرسیده است مگر آن كه علامت یا اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد.

ماده 54

تا ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه شعبه ثبت علائم تجارتی و اختراعات باید آن را به اقامتگاه درخواست كننده ثبت یا اشخاصیكه بموجب ماده 46 معین میشوند ابلاغ كند.
در ضمن ابلاغ نامه باید صراحتاً اخطار شود كه هرگاه به اعتراض معترض تسلیم میگردد درخواست ثبت علامت را مسترد كند.
طریقه ابلاغ اعتراضنامه همان است كه مطابق آئین دادرسی مدنی برای ابلاغ دادخواست مقرر است.

ماده 55

هرگاه درخواست كننده ثبت كتباً به اعتراض معترض تمكین نمود درخواست او مسترد شده و مراتب كتباً بمعترض اخطار میگردد و هرگاه علامت یا اختراع معترض قبلاً به ثبت نرسیده باشد بر طبق اظهارنامه كه مطابق ماده 53 در حین اعتراض تقدیم نموده است اقدام بثبت آن میشود.

ماده 56

معترض باید تا شصت روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه بدرخواست كننده ثبت بدادگاه شهرستان تهران رجوع كند مگر اینكه قبل از انقضای این مدت تقاضا كننده ثبت مطابق ماده قبل به اعتراض او تمكین كرده باشد.

ماده 57

هرگاه معترض در مدت مذكور فوق بدادگاه شهرستان تهران رجوع ننمود شعبه ثبت علائم تجارتی و اختراعات بدرخواست كسی كه تقاضای ثبت علامت را كرده بعد از ملاحظه گواهی دفتر دادگاه شهرستان تهران كه حاكی از عدم تقدیم دادخواست باشد علامت یا اختراع را باسم معترض علیه ثبت خواهد كرد و در اینصورت حقوق و مخارجیكه معترض بر طبق ماده 16 قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات تأدیه كرده باشد بنفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده 58 

اگر معترض نتواند تمام اسناد و مدارك خود را بدادخواست ضمیمه نماید بتقاضای او رئیس دادگاه پس از رسیدگی و در صورت لزوم مهلتی كه بیش از ششماه نباشد خواهد داد.

ماده 59

مهلت مذكور در فوق بدرخواست كننده ثبت نیز برای تقدیم مدارك دفاع داده خواهد شد.

ماده 60

سایر ترتیبات رسیدگی خواه در دادگاه شهرستان و خواه در دادگاه استان همانست كه برای رسیدگی بدعاوی تجارتی مقرر است.

مبحث سوم ـ در اعتراض بعلائم یا اختراعات ثبت شده

ماده 61

هر كس بخواهد ابطال علامت تجارتی یا ورقه اختراع را كه در ایران به ثبت رسیده است تقاضا كند باید بدادگاه شهرستان تهران دادخواست بدهد.
دادخواست مزبور باید دارای ضمایم ذیل باشد:
1
ـ مستخرجه گواهی شده از شعبه ثبت علائم تجارتی و اختراعات مشعر بر ثبت علامت یا ورقه اختراعی كه ابطال آن تقاضا میشود.
2
ـ اصل یا رونوشت گواهی شده كلیه اسناد مثبته ادعای معترض
3
ـ وكالتنامه در صورتیكه دادخواست وكالتاً داده شده باشد.

ماده 62

ابلاغ دادخواست و مقدمات كتبی دعوی و سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی بعمل خواهد آمد لیكن مفاد ماده 59 درباره خوانده باید رعایت شود.

فصل سوم ـ در طرق تأمین

ماده 63

مالك هر علامت تجارتی و همچنین صاحب هر ورقه اختراع و یا قائم مقام قانونی آنان میتوانند بموجب امر نزدیكترین دادگاه بخش محلی كه محصولات مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحی از محصولاتیكه بادعای آنها با حق حاصل از علامت تجارتی و یا اختراع آنها مخالف است بردارند اجرای امر فوق در صورتی كه محصولات هنوز در گمرك باشد بوسیله مأمورین گمرك و‌الا بوسیله مأمور اجرا بعمل خواهد آمد.
توقیف محصولات مزبوره وقتی ممكن است كه امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد.
امر دادگاه در هر یك از دو صورت فوق بنابر دادخواست مالك علامت یا صاحب ورقه اختراع و یا قائم مقام قانونی آنان صادر می گردد بدادخواست مزبور باید رونوشت گواهی شده سند ثبت علامت و یا گواهی نامه ثبت اختراع ضمیمه گردد.
اگر مالك علامت و یا ورقه اختراع تقاضای توقیف محصولات مذكور فوق را نماید باید تضمین كافی بدهد كه عندالاقتضاء از محل مزبور كلیه خسارات وارده بر طرف و منافعی كه ممكن است طرف از تحصیل آن محروم شود جبران گردد.

ماده 64

در دعاوی كه راجع بحقوق حاصله از ثبت علامت تجارتی و یا حق اختراع اقامه می شود معترض در دعاوی حقوقی و شاكی خصوصی در دعاوی جزائی میتوانند در هر موقع از مراجع قضائی كه موضوع در آنجا مطرح است صدور قرار تأمین دلیل یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی تقلبی یا تقلیدی یا ورود اجناس یا فروش عدم ساخت نسبت به موقت دستور صدور قرار یا تقاضای را بنماید و مراجع قضائی مزبور موظفند نسبت به تقاضای نامبرده موافقت نمایند. در مورد توقیف محصولات یا صدور قرار دستور موقت نسبت بعدم ساخت یا فروش اجناس تقلبی یا تقلیدی مرجع قضائی مزبور میتواند قبل از صدور قرار از تقاضا كننده تضمین كافی بخواهد تا عندالاقتضا از محل مزبور كلیه خسارات وارده بر طرف و منافعی كه ممكن است از آن محروم گردد جبران شود.

ماده 65

اگر مدعی تا ده روز از تاریخ صدور امر مذكور در ماده 63 این آئین نامه و رعایت مقررات ماده 615 آئین دادرسی مدنی از مجرای حقوقی یا از طریق جزائی طرح دعوی ننماید صورت مشروحی كه برداشته شده و یا توقیفی كه بعمل آمده است باطل و كان لم یكن بوده و مشارالیه مطابق ماده 63 مذكور مسئول خسارات طرف خواهد بود.

باب چهارم ـ هزینه مربوط بعلائم تجارتی و اختراعات

ماده 66

هزینه مربوط بعلائم تجارتی و اختراعات بقرار ذیل خواهد بود:
بند 1ـ حق‌الترجمه و رونوشت گواهی شده بموجب آئین نامه های مربوط بمترجمین رسمی و تهیه رونوشت اسناد
بند 2ـ تعرفه اعلانات طبق تعرفه روزنامه رسمی كشور شاهنشاهی
بند 3ـ برای معاملات و انتقالات مربوط باختراع باستثنای مورد مذكور در بند 4 این ماده برابر تعرفه موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت مشروط بر این كه مبلغ دریافتی از 40 ریال طلا تجاوز نكند
بند 4ـ برای ثبت انتقال اختراع بوسیله ارث 300 ریال

ماده 67

از تاریخ اجرای این آئین نامه اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و صنعتی مصوب 29/4/1310 ملغی است. این آئین نامه ده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی كشور قابل اجرا است.

وزیر دادگستری ـ دكتر محمدعلی هدایتی

جدول طبقه بندی علائم صنعتی و تجارتی

فصل اول
صنایع و محصولات شیمیائی
1
ـ محصولات شیمیائی كه در صنایع و علوم و عكاسی (فوتوگرافی) كشاورزی و پرورش نباتات و جنگلبانی استعمال می شود. كود (طبیعی و مصنوعی) تركیبات آتش نشانی، مواد آب دادن فلزات و تركیبات شیمیائی جهت جوشكاری، محصولات شیمیائی جهت حفظ مواد غذائی، مواد دباغی مواد چسب دار برای صنایع.
2
ـ رنگ، روغن جلا، لاك، مواد ضد زنگ زدگی و جلوگیری از فاسد شدن چوب، مواد رنگی، مواد اكاله، صمغ، فلزات به شكل ورق و گرد جهت نقاشی و آرایش و تزئین.
3
ـ تركیبات جهت سفید كردن و سایر موادی كه برای شستشو بكار میرود، تركیباتی كه جهت پاك و تمیز و براق كردن و لكه گیری و گرفتن چربی و سائیدن و صیقل دادن استعمال می شود صابون عطریات، روغن اسانس، مواد آرایشی، محلولهای موی سر، گرد و خمیردندان.
4
ـ انواع روغن و چربیهای صنعتی (باستثنای روغن‌ها و چربیهای خوراكی و روغنهای اسانس) روغن ماشین، تركیبات گردگیر و جاذب، انواع سوخت (از جمله بنزین) و مواد روشنائی، شمع، شمع مومی و گچی، شمع كوچك (شب سوز) فتیله.
5
ـ مواد داروئی و بیطاری و بهداشتی، مواد خوراكی و آشامیدنی مخصوص بیماران و كودكان، مشمع و لوازم جراحت بندی لوازم پر كردن دندان، موم، دندانسازی، مواد ضدعفونی كردن، تركیبات جهت دفع نباتات هرزه و حشرات و حیوانات موذی.

فصل دوم
فلزات معدنی و مصنوعات فلزی
6
ـ فلزات عادی اعم از تهیه نشده و نیمه تهیه شده و تركیبات آن، لنگر، سندان، زنگ و ناقوس، لوازم ساختمانی به شكل ورق و ریخته شده، ریل و سایر لوازم فلزی جهت راه آهن، زنجیر (باستثنای زنجیرهای وسایل نقلیه) كابل و سیم و مفتول (غیربرقی)، قفل و بست و بند، لوله های فلزی، صندوق و صندوقچه آهنی، گلوله فولادی، نعل اسب، میخ و پیچ و سایر مصنوعاتی كه از فلزات گرانبها ساخته نشده و در هیچ طبقه دیگری ذكر نگردیده است.
مواد معدنی
7
ـ انواع ماشین و ماشینهای افزار، موتورها (به استثناء موتورهای مخصوص وسایل نقلیه) قفل های اتصال و تسمه انتقال قوه (به استثنای قفل و تسمه های مخصوص وسایل نقلیه) دستگاههای بزرگ كشاورزی، ماشین های جوجه كشی.
8
ـ‌ الات و افزارهای یدی،‌الات برنده و چنگال و قاشق، اسلحه سرد.

فصل سوم
دستگاه و لوازم و‌الات فنی و علمی و صنعتی
9
ـ دستگاه و‌الات علمی و دریانوردی و مهندسی و برقی (از جمله بی سیم) و عكاسی و سینماتوگراف و‌الات بصری و اوران و مقیاسها و اسباب علامت دادن و كنترل (نظارت) دستگاه و لوازم نجات و آموزش، دستگاه خودكار باژتور پاپول فلزی، ماشیتنهای گویا، صندوق ثبات خودكار جهت پول، ماشینهای حساب، ماشینهای آتش خاموش كن.
10
ـ‌الات و ادوات جراحی و طبی و دندانسازی و بیطاری (از جمله پا و دست و چشم و دندانهای مصنوعی)
11
ـ تأسیسات و لوازم روشنائی و گرم كردن و مولد بخار و طبخ و تبرید و خشك كردن و تهویه و لوله كشی آب و بهداشتی.
12
ـ وسائط نقلیه، دستگاههای حمل و نقل زمینی، دریائی و هوائی.
13
ـ اسلحه گرم، مهمات و خمپاره، مواد قابل احتراق، لوازم آتشبازی.
14
ـ فلزات گرانبها و تركیبات آنها و مصنوعات ساخته شده از فلزات گرانبها و یا روكش شدن با آن (به استثنای‌الات برنده و چنگال و قاشق) جواهرات و سنگهای گرانبها، ساعت و‌الات كرونومتر.
15
ـ‌الات موسیقی (به استثنای ماشینهای ناطق و دستگاههای بی سیم).

فصل چهارم
مصنوعات و اشیاء ساخته شده از مواد مختلف
16
ـ كاغذ و كالاهای ساخته شده از كاغذ، مقوا و كالاهای ساخته شده از مقوا، مطبوعات، روزنامه، مجلات، كتاب و لوازم صحافی، عكس، لوازم‌التحریر، لوازم چسب دار، (برای لوازم‌التحریر) لوازم هنری، قلم موی نقاشی، ماشین تحریر و لوازم دفتر (به استثنای مبل)، لوازم آموزش و تربیت، (باستثنای دستگاههای آموزشی) ورق بازی، حروف و كلیشه مطبعه.
17
ـ كائوچو، گم‌الاستیك، (بالاتا) و مواد مشابه آن، كالاهای ساخته شده از مواد مزبور كه در سایر طبقات ذكر نشده است، لوازم باربندی و انسداد و لوازم عایقكاری، پنبه نسوز، میكا، محصولات ساخته شده از آنها، لوله قابل ارتجاع و غیرفلزی.
18
ـ چرم و چرم مصنوعی، لوازم ساخته شده از آنها كه در سایر طبقات ذكر نشده است. پوست، چمدان و كیفهای دستی مسافرتی، چتر، عصا، شلاق وزین و برگ و اشیاء سراجی.
19
ـ لوازم و مصالح ساختمانی، سنگ طبیعی و مصنوعی، سمنت، آهك، ملات، گچ، شن، لوله های سفالی یا سمنتی، مصالح راهسازی، آسفالت، قطران و غیره. ساختمانهای متحرك، بناهای سنگی، سرلوله بخاری دیواری.
20
ـ مبل، آئینه، قاب و مصنوعاتیكه در سایر طبقات ذكر نشده و از مواد زیر ساخته شده است.
چوب، چوب پنبه، نی، حصیر و سبد و تركه، شاخ، استخوان، عاج، صدف، مرجان، كهربا، فلس و دمار ماهی، گوش ماهی، كف دریا، سلولوئید و محصولات مشابه كلیه مواد مزبور.
21
ـ لوازم و ظروف كوچك خانه داری (كه از فلز قیمتی ساخته نشده و یا روكش نشده است)
شانه وابر، ماهوت پاك كن، (باستثنای قلم موی نقاشی) لوازم مخصوص تهیه قلم و ماهوت پاك كن‌الات و لوازم جهت پاك و تمیز كردن، براده فولاد، شیشه‌الات، اشیاء ساخته شده از چینی و بدل چینی و سفال كه در سایر طبقات ذكر نشده است.

فصل پنجم
مصنوعات نساجی
22
ـ طناب، ریسمان، تور، چادر، سایه افكن، كیسه و روپوش كالا، بادبان و شراع، كیسه و گونی، پوشال و لوازم پر كردن، (مو، كاپوك، علف دریائی و غیره) منسوجات تهیه شده از مواد‌الیافی خام.
23
ـ انواع نخ
24
ـ انواع پارچه، رختخواب و سفره میز، اشیاء بافته شده كه در سایر طبقات ذكر نشده است.
25
ـ ملبوس از جمله كفش و پوطین و كفش راحتی.
26
ـ توری و اشیاء قلابدوزی، روبان و حاشیه و قیطان، دكمه، دكمه فشاری، قزنقفلی، سنجاق و سوزن، گلهای مصنوعی.
27
ـ قالی و قالیچه، حصیر و پادری و بوریا، فرشهای مشمعی و سایر پوششهای كف اطاق، روپوشهای غیرپارچه ای

فصل ششم
اسباب بازی و لوازم ورزش
28
ـ اسبابهای بازی و تفریح، لوازم ورزش و ژیمناستیك (به استثنای ملبوس) تزئینات و لوازم آرایش، درخت نوئل

فصل هفتم
مواد غذائی و محصولات كشاورزی
29
ـ گوشت ماهی، طیور، شكار، عصاره های گوشت، سبزیجات، و میوه جات خشك و پخته شده و به صورت كنسرو، ژله و مربا، تخم مرغ، شیر و سایر محصولات لبنی، روغن و دهنیات خوراكی، كنسرو و ترشی
30
ـ قهوه، چای، كاكائو، قند و شكر، برنج، (تاپیوكا)، آرد هندی (لاكو)، بدل، قهوه، آرد، تركیبات تهیه شده از غلات، نان، بیسكویت، نانهای شیرینی و شیرینی جات، بستنی، عسل، شیره، ملاس و خمیر مایه گرد نانوائی، نمك، خردل، فلفل، سركه، ادویه جات، یخ، چاشنی.
31
ـ محصولات كشاورزی و پرورش گیاه و جنگلبانی و دانه هائی كه در سایر طبقات ذكر نشده است.
حیوانات زنده، میوه جات و سبزیجات و نباتات تازه، بذر، گیاه و گلهای طبیعی، مواد غذائی جهت حیوانات، مالت
32
ـ آبجو اعم از آبجو زرد و سیاه و آبهای معدنی و گازدار و سایر نوشابه های غیر‌الكلی، شربت و سایر تركیبات جهت تهیه نوشابه.
33
ـ انواع شراب و نوشابه های‌الكلی و لیكورها
34
ـ توتون اعم از خام و تهیه شده، لوازم تدخین، كبریت
35
ـ علائم مخصوص خدمات
36
ـ كالاهائی كه در هیچ یك از طبقات یك ‌الی 35 ذكر نشده است.