آئين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب اول تيرماه 1310

آئين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات

باب اول ـ مقررات مربوط به علائم تجارتي

فصل اول ـ در تسليم اظهارنامه

ماده 1 

اظهارنامه ثبت علامت صنعتي يا تجارتي بايد بزبان فارسي تنظيم شده و داراي تاريخ و امضاء حاوي نكات ذيل باشد:
1
ـ اسم و اقامتگاه و تابعيت صاحب علامت و مركز اصلي موسسه او.
2
ـ اسم و اقامتگاه وكيل او در تهران در صورتيكه اظهار نامه توسط وكيل داده شده باشد.
3
ـ رشته تجارت يا نوع صنعت صاحب علامت.
4
ـ تاريخ ثبت و محل و شماره ثبت علامت در كشور مبداء در صورتيكه آن علامت در خارج ايران به ثبت رسيده باشد.
5
ـ اقامتگاهي كه صاحب علامت در تهران انتخاب مينمايد.
6
ـ اسم و اقامتگاه شخص يا اشخاصي كه در تهران صلاحيت دريافت ابلاغها و اخطارها را دارند.
7
ـ شرح نوع كالا يا محصولاتي كه علامت براي تشخيص آن بكار ميرود با تعيين طبقات درخواست شده طبق طبقه بندي بندي ضميمه اين آئين نامه.
8
ـ شرح و توصيف علامت درخواست شده و طرز مخصوص استعمال آن اگر مورد داشته باشد.
9
ـ تعيين ضمائم.

تبصره ـ تنظيم نام و نشاني درخواست كنندگان مقيم خارجه بايد علاوه بر فارسي بحروف لاتين باشد و با همان حروف نيز ثبت و آگهي خواهد شد.

ماده 2 

اظهار نامه بايد داراي ضمائم زير باشد:
1
ـ نسخه اصلي يا رونوشت گواهي شده وكالت نامه در صورتيكه تقاضا به توسط وكيل بعمل آيد.
2
ـ ده عدد نمونه علامت بطريقي كه استعمال ميشود بعلاوه نمونه هاي اضافي بتعداد يك نمونه براي هر طبقه اضافي كه درخواست ميشود.
درخواست كننده بايد بر روي هر اظهار نامه يك نمونه از علامت را‌الصاق و آن را امضاء نمايد ـ نمونه سوم در موقع ثبت بر روي صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روي تصديق ثبت ‌الصاق ميشود.
علاماتي كه برجسته يا گود در روي شيئي نشان داده ميشود بر روي كاغذ نقش خواهد شد.
ابعاد نمونه نبايد از ده سانتيمتر از هر طرف تجاوز كند.
بر روي هر نمونه‌الصاق شده بطريق بالا مهر شعبه ثبت شركتها و علائم تجاري و اختراعات زده ميشود بطريقي كه يك قسمت از مهر بر روي نمونه و قسمت ديگر بر روي صفحه قرار گيرد.
3
ـ يك كليشه براي چاپ علامت بطور وضوح (ابعاد كليشه مزبور نبايد از ده سانتيمتر از هر طرف تجاوزكند) در صورتيكه علامت عبارت از يك يا چند كلمه بوده و داراي هيچگونه تصوير و حروف مخصوص نباشد تقاضا كننده مجبور بضميمه كردن كليشه نخواهد بود.
4
ـ در صورتيكه علامت در خارجه به ثبت رسيده باشد تسليم رونوشت گواهي شده از طرف اداره صادر كننده آن بزبان اصلي بانضمام ترجمه غير رسمي آن به فارسي به مسئوليت تقاضا كننده‌ الزامي است.
5
ـ در صورتيكه علامت براي تشخيص امتياز محصول جماعتي يا يك شهر يا يك ناحيه از كشور اختيار شود گواهينامه از طرف مقام صلاحيتدار داير بر تصديق استفاده از علامت مزبور بوسيله سازندگان كالاهاي مربوط به آن (در ايران مقام صلاحيت دار كه اداره ثبت مكلف به قبول گواهي آن در مورد مراتب مذكور در اين بند ميباشد بترتيب عبارتند از: 1 ـ اتحاديه صنفي. 2 ـ اطاق بازرگاني يا صنايع. 3 ـ شهرداري. 4 ـ فرمانداري.)

ماده 3 

دريافت كننده اظهار نامه مقدمه صحت تنظيم آنرا مورد رسيدگي قرار داده و پس از وارد نمودن اظهار نامه در دفتر درخواستهاي وارده نسخه دوم آنرا كه داراي همان مشخصات اصلي نسخه است بعد از امضاء و مهر شعبه ثبت شركتها و علائم تجارتي بعنوان رسيد بدرخواست كننده مسترد خواهد كرد.
نسخه سوم درخواست كه داراي همان مشخصات اظهار نامه است فوراً در شعبه ثبت شركتها و علائم تجارتي و اختراعات تا تاريخ رد يا قبول قطعي درخواست آگهي خواهد شد تا هر ذينفعي بتواند از مفاد آن اطلاع حاصل كرده و اعتراض خود را طبق مواد بعدي تسليم نمايد.

ماده 4 

شخصي كه تقاضاي ثبت چندين علامت مينمايد بايد براي هر يك از آنها مطابق مقررات اين آئين نامه اظهارنامه جداگانه بدهد ـ در اينصورت اگر تقاضا توسط وكيل و بموجب يك وكالتنامه بعمل آمده باشد وكالتنامه اصلي بيكي از اظهارنامه‌ها و يك رونوشت مصدق آن بهر يك از اظهار نامه هاي ديگر بايد ضميمه شود.

ماده 5 

هر اظهار نامه ظرف 15 روز از تاريخ وصول از جهات ذيل مورد بررسي قرار ميگيرد:
1
ـ از لحاظ شكل براي ملاحظه اينكه درخواست و ضمائم آن مطابق اصول پيش بيني شده در قانون و اين آئين نامه ميباشد اگر نقائصي در اظهارنامه مشاهده شود مراتب بدرخواست كننده كتباً اخطار ميشود تا در موعد مناسب (نسبت بساكنين در ايران تا دو ماه و نسبت بساكنين در خارجه تا شش ماه) اقدام برفع آنان بنمايد.
چنانچه مدت مزبور كافي نباشد درخواست كننده ميتواند فقط براي يكمرتبه استمهال نمايد.
2
ـ از جهت تطبيق طبقه ايكه درخواست كننده ثبت علامت جهت كالاي خود ذكر نموده با طبقات مربوط بنوع كالا در صورت عدم مطابقت كالا با طبقه مندرج در اظهارنامه از درخواست كننده ثبت دعوت خواهد شد تا در اصلاح طبقه بندي كالاي مشروحه اقدام نمايد.
3
ـ از لحاظ مطابقت علائم با شرائط مقرره در قانون و اين آئين نامه.

تبصره 1 ـ از لحاظ امتياز و تشخيص مذكور در ماده يك قانون نامهاي عام محصولات يا اسامي جغرافيائي كه خريدار را نسبت بمبداء و كيفيت محصولات گمراه كند علامت مشخصه تجارتي محسوب نميشود.

تبصره 2 ـ در مورد علامت تجارتي شباهت مذكور در ماده 9 قانون ممكن است از لحاظ شكل ظاهر يا تلفظ يا كتابت يا بهر كيفيت ديگري باشد كه مصرف كنندگان عادي را باشتباه اندازد.

ماده 6 

در موارد زير در صورتيكه در ظرف 15 روز بعد از وصول اظهارنامه معلوم گردد كه تقاضاي ثبت قابل قبول نيست يا درخواست كننده در مدت مقرر در تكميل آن اقدام ننمايد شعبه ثبت شركتها و علائم تجارتي و اختراعات كتباً رد تقاضا را با ذكر علل بدرخواست كننده ثبت ابلاغ خواهد نمود.

ماده 7 

براي هرعلامتي كه تقاضاي ثبت آن بر طبق ماده 5 مورد قبول قرار گيرد شعبه ثبت شركتها و علائم تجارتي يك آگهي در روزنامه رسمي منتشر خواهد نمود آگهي مزبور شامل نام و نشاني صاحب علامت و خصوصيات آن و كالاهائي كه علامت در مورد آنها بكار ميرود خواهد بود.

ماده 8 

هر گونه اصلاحي كه بوسيله درخواست كننده ثبت بعد از انتشار آگهي بعمل آيد بايد بوسيله تقديم اظهارنامه جديدي صورت گيرد اين اظهارنامه بترتيب مقرر در ماده 5 اين آئين نامه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و هرگاه اصلاحات و تغييرات مورد تقاضا مورد قبول اداره ثبت علائم واقع شود بوسيله آگهي جديد به اطلاع عامه خواهد رسيد.

ماده 9 

سي روز بعد از انتشار آگهي شعبه ثبت شركتها و علائم تجارتي مكلف است در صورت عدم اعتراض علامت را به ثبت برساند.

فصل دوم ـ ثبت علامت

ماده 10 

ثبت علامت در دفتر مخصوصي با قيد مراتب زير بعمل خواهد آمد:
الف ـ تاريخ و شماره ترتيب اظهارنامه.
ب ـ تاريخ و شماره ثبت علامت و مشخصات مذكور در ماده يك آئين نامه.
ج ـ ‌الصاق يك نمونه از علامت در محلي كه باين امر اختصاص داده شده است.
د ـ حق‌الثبت و حقوق دريافتي براي هر طبقه.
ه ـ امضاي درخواست كننده يا قائم مقام او بطريقي كه قسمتي از امضاي او در روي صفحه و قسمتي در روي علامت باشد.
و ـ امضاي رئيس شعبه ثبت علائم و يا قائم مقام او.

تبصره ـ در دفتر ثبت علامات براي هر علامت دو صفحه تخصيص داده خواهد شد.

ماده 11 

پس از ثبت علامت تصديقي كه حاوي نكات زير باشد باالصاق يك نمونه كامل از علامت بر روي آن بصاحب علامت يا نماينده او تسليم ميشود.
1
ـ تاريخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه.
2
ـ تاريخ ثبت علامت و شماره ثبت آن.
3
ـ اسم و شغل و اقامتگاه و تابعيت صاحب علامت.
4
ـ نوع مال‌التجاره و يا محصول و طبقات محصولي كه علامت براي تشخيص آن بكار ميرود.
5
ـ تعيين اجزائيكه صاحب علامت حق استفاده انحصاري آنرا بخود تخصيص داده است.
6
ـ تاريخ و شماره و محل و ثبت در خارجه در صورتيكه علامت قبلاً در خارجه به ثبت رسيده باشد.
7
ـ تاريخ صدور تصديق.
8
ـ مدت اعتبار ثبت علامت.
9
ـ امضاي رئيس شعبه ثبت علائم تجارتي و مدير كل ثبت اسناد و املاك.

ماده 12 

در ظرف سي روز پس از ثبت هر علامت اداره ثبت بايد آگهي حاوي كليه مراتب مندرج در ماده 11 منتشر نمايد.

ماده 13 

در صورتيكه علامت ثبت شده براي محصولات مقرر در ماده يك قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تيرماه 1310 ظرف مدت 3 سال از تاريخ ثبت آن از طرف صاحب علامت يا قائم مقام يا نماينده قانوني او بدون عذر موجه مورد استفاده تجارتي در ايران در خارجه قرار نگيرد هر ذينفعي ميتواند ابطال آنرا از دادگاه شهرستان تقاضا نمايد.

فصل سوم ـ تغييرات

ماده 14 

تغييرات مربوط بعلامت يا طبقه كالا يا صاحب علامت و همچنين تغييرات مربوطه بنشاني و تابعيت و نماينده قانوني او در ايران رسميت نخواهد داشت مگر اينكه در ايران به ثبت رسيده باشد ثبت اين تغييرات در روي صفحه مخصوص علامت مربوطه بعمل خواهد آمد. ثبت تغييرات بموجب اظهارنامه رسمي بامضاي صاحب علامت يا نماينده قانوني او بعمل خواهد آمد.
اظهارنامه بايد در سه نسخه تنظيم و تغييرات مشروحاً در آن قيد و مدارك مربوطه و قبض پرداخت حق‌الثبت ضميمه آن گردد رسيدگي باظهارنامه و ثبت تغييرات بر طبق اصولي كه براي ثبت علامت ذكر شده است بعمل خواهد آمد. تغييرات مربوطه بنشاني و نام مركز اصلي صاحب علامت و يا نماينده قانوني او در ايران احتياج به آگهي ندارد.

ماده 15 

در صورتيكه تغييرات مربوط بخود علامت باشد ده نمونه از علامت جديد بايد ضميمه اظهارنامه شود.

ماده 16 

ثبت تغييرات بايد در روي صفحه مخصوص بآن علامت بعمل آيد و مراتب در ظهر برگ تصديق از طرف اداره ثبت منعكس گردد.

ماده 17 

در صورتي كه علامت بهر طريق قانوني مورد انتقال قرار گرفته باشد در اظهارنامه مربوط به تغيير نام صاحب علامت نكات زير بايد صريحاً قيد شود:
الف ـ شماره ثبت در ايران.
ب ـ نام و اقامتگاه و تابعيت مالك جديد.
ج ـ نام و نشاني نماينده قانوني او در ايران.

ماده 18 

مدارك قانوني انتقال و وكالتنامه و تصديق ثبت علامت در ايران بايد ضميمه اظهارنامه شود (تصديق ثبت بعد از ثبت تغييرات و درج آن در ظهر تصديق به صاحب جديد علامت مسترد خواهد شد).

تبصره ـ در صورتيكه انتقال در خارجه به ثبت رسيده باشد رونوشت مصدق مستخرجه ثبت اداره علائم خارجي كافي است.

ماده 19

 در موارديكه صاحب علامت يا قائم مقام قانوني او استفاده آن را به ديگري اجازه دهد اين اجازه در صورتي معتبر خواهد بود كه اجازه نامه مربوط به آن در ايران به ثبت رسيده باشد.
در مواردي كه اجازه استفاده از علامت تجارتي به امضاي صاحب علامت و استفاده كننده رسيده باشد. ثبت اجازه نامه مزبور با تقاضاي كتبي صاحب علامت يا نماينده مجاز او و يا استفاده كننده صورت خواهد گرفت .

فصل چهارم ـ تجديد ثبت

ماده 20 

هر صاحب علامت يا قائم مقام يا نماينده قانوني او ميتواند ثبت علامت را تا ششماه بعد از انقضاء مدت اعتبار آن هر دهسال يكبار تجديد نمايد. تقاضاي تجديد ثبت علامت بايد در دو نسخه بامضاء صاحب علامت و يا قائم مقام يا نماينده قانوني او رسيده و نمونه علامت در روي آن‌الصاق شود تجديد ثبت با تاديه همان حقوق و مخارجي بعمل ميآيد كه براي ثبت علامت مقرر است.
تجديد ثبت دنباله ثبت اصلي در دفتر ثبت علائم بعمل خواهد آمد. هر گاه در موقع تجديد ثبت تغييري در علامت داده شود مقررات مربوط به تغييرات از هر حيث بايد كلاً رعايت شود. تجديد ثبت در صورتيكه تغييري در علامت داده نشده باشد محتاج بآگهي نيست.
در صورتي كه مدت اعتبار علامت منقضي شده باشد ثبت آن علامت از طرف صاحب اوليه يا ديگران تابع كليه مقررات و تشريفات مربوط به ثبت علائم خواهد بود اشخاص ذينفع ميتوانند در ظرف سي روز از تاريخ نشر آگهي اعتراض خود را تسليم نمايند.

فصل پنجم ـ طبقه بندي كالا

ماده 21 

طبقات محصولات علامت كه براي ثبت هر طبقه حقوق مخصوصي طبق ماده 15 قانون دريافت ميشود در فهرست ضميمه اين آئين نامه معين است.

در موقع تجديد ثبت يا برچسب تقاضاي صاحب علامت ثبت شده شعبه ثبت علائم مكلف است طبقه محصولات را مطابق فهرست ضميمه اين آئين نامه در دفتر ثبت و تصديق ثبت علامت تصحيح نمايد.

باب دوم در ثبت اختراع

فصل اول ـ در اظهارنامه اختراع

ماده 22 

اظهارنامه كه براي ثبت اختراع داده ميشود بايد بفارسي تنظيم شده داراي تاريخ و امضاء بوده و حاوي نكات ذيل باشد:
1
ـ اسم و شغل و اقامتگاه و تابعيت درخواست كننده.
2
ـ اسم و اقامتگاه وكيل او در تهران در صورتي كه اظهارنامه توسط وكيل داده شده باشد.
3
ـ موضوع اختراع بطور خلاصه و روشن.
4
ـ مدتي كه درخواست كننده ميخواهد در حدود ماده 33 قانون ثبت علائم و اختراعات براي اعتبار ورقه اختراع تخصيص دهد بدون هيچ شرط و قيد.
5
ـ تاريخ و محل صدور و شماره ورقه اختراع در خارجه در صورتي كه براي آن اختراع در خارج ايران ورقه صادر شده باشد.
6
ـ اقامتگاهي كه در خواست كننده در تهران انتخاب مينمايد.
7
ـ اسم و اقامتگاه شخص يا اشخاصي كه مقيم در ايران بوده و براي دريافت كليه ابلاغات مربوط باختراعي كه درخواست ثبت آن ميشود صلاحيت داشته باشد.

تبصره ـ در اظهارنامه ممكن است نام و نشاني درخواست كننده ـ موضوع اختراع ـ نام كشوري كه قبلاً اختراع در آنجا به ثبت رسيده است و شماره و تاريخ ثبت در خارجه به زبان فرانسه يا انگليسي نوشته شود.

ماده 23 

اظهارنامه بايد داراي ضمائم ذيل باشد:
1
ـ توصيف مشروح اختراع و يا وسيله جديدي كه براي آن تقاضاي ورقه اختراع ميشود در سه نسخه.
2
ـ نقشه هائيكه براي فهم توصيف مزبور لازم ميباشد در سه نسخه.
3
ـ قبض صندوق اداره ثبت اسناد حاكي از پرداخت وجوه مذكور در ماده 32 قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات.
4
ـ وكالتنامه در صورتيكه اظهارنامه توسط وكيل تسليم شده باشد.

ماده 24 

اظهارنامه بايد بموضوع اصلي يك اختراع و موضوعات تفصيلي كه مربوط بهمان موضوع اصلي است محدود باشد.

تبصره ـ چنانچه اختراع قبلاً در خارجه به ثبت رسيده باشد درخواست كننده ميتواند براساس اختراع اصلي و اختراع تكميلي آن درخواست ورقه اختراع واحدي بنمايد.

ماده 25

توصيف مشروح اختراع كه مطابق ماده بيست و چهار ضميمه اظهارنامه ميشود بايد بفارسي تهيه و در آخر آن خلاصه اي از اختراع و نحوه اعمال آن اضافه شود معذالك اگر تنظيم آن بفارسي براي درخواست كننده ميسر نباشد ميتواند توصيف كامل را بفرانسه يا بانگليسي و خلاصه آنرا بفارسي ضميمه نمايد.

ماده 26

توصيف مزبور بهر زباني كه باشد بايد خوانا و بطوري كه اشخاص با اطلاع بتوانند از مطالعه آن موضوع و تازگي آنرا درك كنند نوشته شود تراشيدن و پاك كردن و بين‌السطور نوشتن ممنوع است.
روي كلمات زيادي بايد خط كشيده شده و تعداد آنها در آخر معين و امضاء شود. صفحات و رونوشت‌ها نيز بايد بامضاء درخواست كننده يا وكيل او برسد.
نقشه‌ها با مركب و از روي مقياس متري تهيه شده و بايد داراي امضاء يا مهر درخواست كننده و يا وكيل او باشد.

ماده 27

توصيف اختراع و نقشه هاي آن روي كاغذي كه (سي و چهار) سانتي متر طول و بيست و دو سانتي متر عرض داشته باشد نوشته شده و فقط در روي يك طرف كاغذ تهيه شود بنحوي كه پشت صفحه سفيد بماند.
صفحات توصيف بايد شماره مسلسل داشته و بيكديگر با قيطان يا منگنه ملصق شود. نقشه‌ها بايد روي كاغذ مخصوص نقشه تهيه و داراي شماره ترتيبي باشد.

ماده 28

شعبه ثبت علائم و اختراعات پس از دريافت اظهارنامه صحت تشريفات مقدماتي آنرا مورد رسيدگي قرار داده و پس از وارد نمودن اظهارنامه در دفتر درخواستهاي وارده نسخه دوم آنرا كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است پس از امضاء و مهر اداره ثبت با قيد تاريخ ساعت و روز و ماه و سال وصول آن با تمام حروف بدرخواست كننده مسترد خواهد كرد.

ماده 29

از تاريخ وصول اظهارنامه بدفتر متصدي شعبه اختراعات در ظرف 15 روز اظهارنامه و ضمائم آنرا از لحاظ تطبيق با مقررات قانون و مواد آئين نامه حاضر مورد مطالعه قرار ميدهد و در صورتيكه نواقصي در اظهارنامه يا ضمائم مشاهده شود مراتب را كتباً بدرخواست كننده اطلاع داده و ضمناً مهلتي در حدود دو ماه اگر درخواست كننده ساكن ايران باشد و ششماه اگر ساكن خارجه باشد جهت رفع نواقص مزبور تعيين خواهد كرد ـ در صورت عذر موجه شعبه ثبت علائم و اختراعات مهلت مذكور را فقط براي يكبار تمديد مينمايد.
چنانچه درخواست كننده در ظرف مهلت مقرر نواقص مزبور را رفع ننمايد يا اظهارنامه با مقررات قانون منطبق نباشد شعبه علائم و اختراعات اظهارنامه ناقص را با ذكر دليل رد نموده مراتب را كتباً بدرخواست كننده ابلاغ خواهد نمود. درخواست كننده ميتواند نسبت برد اظهارنامه با رعايت مهلت مقرره در قانون بدادگاه شهرستان اعتراض نمايد.

فصل دوم ـ ثبت اختراع

ماده 30

در صورتيكه اظهارنامه صحيح و قانوني تشخيص داده شود اختراع در دفتر مخصوصي با قيد مراتب زير بثبت خواهد رسيد:
1
ـ شماره ثبت
2
ـ شماره دفتر اظهارنامه
3
ـ تاريخ وصول اظهارنامه با تعيين ساعت ـ روز و ماه و سال
4
ـ نام و نشاني كامل تسليم كننده اظهارنامه
5
ـ نام و نشاني وكيل درخواست كننده اختراع اگر اختراع توسط وكيل درخواست ثبت شده باشد.
6
ـ موضوع اختراع
7
ـ مدت اعتبار ورقه اختراع
8
ـ شماره ثبت و مدت اعتبار ورقه اختراع در خارجه
9
ـ تاريخ ثبت اختراع
10
ـ امضاي رئيس شعبه ثبت علائم تجارتي و اختراعات
11
ـ امضاي درخواست كننده ثبت اختراع يا نماينده او

تبصره ـ در دفتر ثبت اختراعات براي هر اختراع دو صفحه تخصيص داده خواهد شد ـ هر تغيير و تكميلي نسبت به موضوع اختراع و همچنين كليه نقل و انتقالاتي كه جزئاً و يا كلاً نسبت به اختراع واقع ميشود بايد در صفحات مزبور ثبت گردد.

ماده 31

پس از ثبت اختراع ورقه اختراعي كه بصاحب اختراع يا نماينده او داده ميشود بايد شامل نكات زير باشد:
1
ـ شماره ثبت اختراع
2
ـ تاريخ ثبت اختراع
3
ـ شماره دفتر اظهارنامه
4
ـ موضوع اختراع
5
ـ تاريخ تسليم اظهارنامه
6
ـ نام و نشاني كامل صاحب اختراع و وكيل او
7
ـ نشاني صاحب اختراع در ايران
8
ـ مدت اعتبار ورقه اختراع
9
ـ شماره ثبت و مدت اعتبار اختراع در خارجه
10
ـ امضاي رئيس شعبه ثبت علائم تجارتي و اختراعات
11
ـ امضاء مديركل ثبت
12
ـ شماره و تاريخ صدور ورقه اختراع
يك نسخه از توصيف اختراع و خلاصه آن و نقشه‌ها بوسيله قيطان يا منگنه بورقه اختراع ملصق و مهر ميشود.

ماده 32

در ظرف سي روز پس از ثبت هر اختراع اداره مربوطه ثبت آگهي كه شامل مراتب زير است منتشر خواهد نمود:
شماره ثبت اختراع
مدت اعتبار ورقه اختراع
نام صاحب اختراع و نشاني كامل او
موضوع اختراع
آگهي مزبور بامضاي رئيس شعبه ثبت علائم تجارتي و اختراعات در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي منتشر خواهد شد.

ماده 33

مدت اعتبار ورقه اختراع از تاريخ تسليم اظهارنامه محسوب ميگردد.

فصل سوم ـ تغييرات

ماده 34

هر تغيير يا اضافه يا تكميلي كه در مدت اعتبار ورقه اختراع راجع به آن اختراع حاصل ميشود تابع مقررات مندرجه در مواد 23 و 24 خواهد بود.

ماده 35

براي تغيير و يا تكميل و يا اضافات مزبور ورقه اختراعي در تكميل ورقه اصلي صادر ميگردد.
ورقه اختراع تكميلي تابع همان مقرراتي خواهد بود كه براي ورقه اصلي معين شده است ولي مدت اعتبار ورقه تكميلي نميتواند از مدت اعتبار ورقه اصلي تجاوز نمايد.

ماده 36

هر صاحب ورقه اختراع كه بخواهد براي تغيير يا تكميل يا اضافات بعوض ورقه تكميلي ورقه اصلي عليحده صادر نمايد بايد مقررات قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات و همچنين مقررات اين نظامنامه را كه مربوط بورقه اختراع است رعايت نموده و حق‌الثبت و ساير مخارج مربوطه را تاديه كند.

ماده 37

در صورتيكه تقاضا كننده اختراع تكميلي شخص ديگري غير از صاحب اختراع اصلي باشد ورقه ثبت اختراع تكميلي اجازه استفاده از اختراع اصلي را باو نميدهد و صاحب اختراع اصلي نيز نميتواند از اختراع تكميلي استفاده كند مگر آنكه بين آنها تراضي بعمل آيد.

ماده 38

تغييرات مربوط بنام و نشاني و تابعيت و نماينده صاحب اختراع در ايران رسميت نخواهد داشت مگر آنكه در ايران به ثبت برسد ثبت تغييرات مزبور بموجب اظهارنامه رسمي به امضاي صاحب اختراع يا نماينده قانوني او به عمل خواهد آمد.
اظهارنامه بايد در سه نسخه تنظيم و تغييرات مشروحاً در آن قيد و مدارك مربوطه و قبض پرداخت حق‌الثبت ضميمه آن گردد ـ رسيدگي باظهارنامه و ثبت تغييرات بر طبق اصولي كه براي ثبت اختراع ذكر شده است بعمل خواهد آمد تغييرات مربوط بنشاني و نام صاحب اختراع يا نماينده قانوني او در ايران احتياج به آگهي ندارد.

ماده 39

ثبت كليه تغييرات بايد در روي صفحه مخصوص بآن اختراع بعمل آيد و مراتب در ظهر ورقه ثبت اختراع از طرف شعبه ثبت علائم و اختراعات قيد گردد.

ماده 40

در صورتي كه اختراعي قانوناً مورد انتقال قرار گيرد مراتب زير بايد در اظهارنامه تصريح گردد:
الف ـ شماره ثبت در ايران
ب ـ نام و اقامتگاه و تابعيت منتقل‌اليه
ج ـ نام و نشاني نماينده قانوني او در ايران

ماده 41

مدارك قانوني انتقال و وكالتنامه و ورقه ثبت اختراع در ايران بايد ضميمه اظهارنامه شود (ورقه اختراع بعد از ثبت انتقال به صاحب آن مسترد خواهد شد)

ماده 42

در صورتيكه انتقال در خارجه واقع شده باشد و شعبه ثبت اختراعات محل انتقال مزبور را به ثبت رسانيده باشد مستخرجه ثبت فوق‌الذكر دليل انتقال خواهد بود.

ماده 43

صاحب اختراع ميتواند اجازه استفاده از اختراع خود را كه در ايران بثبت رسيده يا هر گونه شرايطي بديگري بدهد اجازه مزبور بايد در دفتر ثبت اختراعات در صفحه مربوط بآن اختراع ثبت و در روزنامه رسمي منتشر شود.

ماده 44

اداره ثبت پس از رسيدگي و مطابقت درخواست با مقررات قانوني و آئيننامه مبادرت بثبت آن نموده و آگهي حاوي نام صاحب اختراع و استفاده كننده از اختراع و شماره اختراع و خلاصه اي از مفاد اجازه نامه منتشر خواهد نمود و بشخص ذينفع مستخرجه اي از ثبت مزبور را تسليم خواهد داشت.

باب سوم ـ مقررات مشتركه

فصل اول

ماده 45

شعبه ثبت علائم و اختراعات پس از درج و انتشار آگهيهاي مربوطه بصدور ورقه اختراع يا گواهي ثبت علامت مبادرت خواهد نمود.

ماده 46

هرگاه كسيكه تقاضاي ثبت علامت يا اختراعي را مينمايد مقيم در ايران نباشد بايد در طهران اقامت گاه معلوم مشخصي انتخاب كند و يا شخص ديگري را كه مقيم در طهران باشد معين و معرفي نمايد كه براي قبول كليه ابلاغات مربوطه بعلائم تجارتي و اختراعات صلاحيت داشته باشد.
همين تكليف بعهده كسي نيز وارد است كه نسبت بعلامت تجارتي يا ورقه اختراع اعتراض مينمايد و مقيم در ايران نمي باشد.
كليه ابلاغات مربوطه بعلائم تجارتي يا اختراعات يا اقامتگاه شخصي ذينفع و يا اقامت گاه شخص يا اشخاصيكه بموجب اين ماده معين ميشود بعمل خواهد آمد.

تبصره– «چنانچه تقاضاي ثبت اظهارنامه هاي بين المللي طبق موافقتنامه و پروتكل مادريد از سوي شعبه ثبت علائم و اختراعات رد شود در صورتكيه تقاضا كننده در ايران اقامتگاه نداشته باشد از تاريخ ابلاغ تا 60 روز مي تواند نسبت به تصميم مذكور به محكمه عمومي تهران شكايت نمايد

فصل دوم ـ در آئين دادرسي مربوط بعلائم تجارتي و اختراعات

ماده 47

هر كسي نسبت بعلامت تجارتي يا ورقه اختراع اعتراض مينمايد اعم از اينكه آن اعتراض قبل از ثبت علامت يا اختراع باشد يا بعد از آن بايد معادل 10000 ريال در صندوق دادگستري وديعه گذاشته و قبض آنرا ضميمه دادخواست اعتراض نمايد از وجه مزبور در صورتيكه معترض محكوم به بيحقي شود خسارت طرف پرداخته شده و در صورتيكه طرف بيش از يكصد ريال خسارت ديده باشد براي مازاد بمحكمه رجوع خواهد كرد.

مبحث اول ـ در شكايت از رد تقاضاي ثبت)

ماده 48

بدادخواستي كه درخواست كننده ثبت علامت يا اختراع بايد در صورت رد تقاضاي او مطابق ماده 7 قانون علائم تجارتي و اختراعات بدهد اسناد ذيل ضميمه خواهد شد:
1
ـ اصل يا رونوشت گواهي شده تصميمي كه بموجب آن تقاضاي ثبت رد شده است.
2
ـ اعتراضاتيكه درخواست كننده ثبت به تصميم مزبور دارد.
3
ـ قبض سپرده بر طبق ماده 48
4
ـ وكالت نامه در صورتيكه دادخواست وكالتاً داده شده باشد.

ماده 49

مدير دفتر دادگاه روز جلسه را معين كرده بمعترض و بمتصدي شعبه مذكور در ماده 6 قانون ثبت علائم و تجارتي و اختراعات اخطار مينمايد كه در روز مزبور حاضر شوند.
معترض ميتواند مهلتي كه بيش از ششماه نباشد تقاضا كند.
در روز جلسه محكمه توضيحات شفاهي هر يك از طرفين را استماع نموده و حكم مقتضي خواهد داد.
عدم حضور هيچيك از طرفين مانع از صدور حكم نخواهد بود. در اينصورت حكم نسبت بطرف غائب نيز حضوري محسوب است.

ماده 50

ترتيب رسيدگي پژوهشي نيز همان است كه بموجب ماده قبل مقرر گرديده.

مبحث دوم ـ در اعتراض بثبت قبل از اينكه علامت يا اختراع ثبت شده باشد

ماده 51

اعتراضات مربوط بعلائم با اختراعاتيكه هنوز بثبت نرسيده است بايد كتباٌ بشعبه ثبت علائم تجارتي و اختراعات تسليم گردد.
در مقابل اعتراض نامه رسيدي با قيد تاريخ وصل داده خواهد شد.
معترض بايد در اعتراض نامه نكات ذيل را قيد كند:
1
ـ اسم و شغل و اقامتگاه خود در طهران
2
ـ ذكر كليه دلايل و مداركي كه معترض باستناد آن خود را محق در اعتراض ميداند.

ماده 52

رونوشت گواهي شده اسنادي كه ادعاي معترض مبني بر آنست بايد در صورت امكان ضميمه اعتراض نامه شود.

ماده 53

هرگاه اعتراض معترض مبني بر حق مالكيتي باشد كه نسبت بعلامت يا اختراع مورد تقاضاي ثبت ادعا مينمايد بدون اينكه آن علامت يا اختراع در ايران باسم او ثبت شده باشد اعتراض او وقتي پذيرفته ميشود كه ثبت علامت يا اختراع را نيز مطابق قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات و مقررات اين آئين نامه تقاضا نمايد همين ترتيب در هر موردي نيز بايد رعايت شود كه اعتراض معترض براي حفظ حقوق خود نسبت بعلامت يا اختراعي بعمل مي آيد كه آن علامت يا اختراع هنوز در ايران بثبت نرسيده است مگر آن كه علامت يا اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد.

ماده 54

تا ده روز از تاريخ وصول اعتراض نامه شعبه ثبت علائم تجارتي و اختراعات بايد آن را به اقامتگاه درخواست كننده ثبت يا اشخاصيكه بموجب ماده 46 معين ميشوند ابلاغ كند.
در ضمن ابلاغ نامه بايد صراحتاً اخطار شود كه هرگاه به اعتراض معترض تسليم ميگردد درخواست ثبت علامت را مسترد كند.
طريقه ابلاغ اعتراضنامه همان است كه مطابق آئين دادرسي مدني براي ابلاغ دادخواست مقرر است.

ماده 55

هرگاه درخواست كننده ثبت كتباً به اعتراض معترض تمكين نمود درخواست او مسترد شده و مراتب كتباً بمعترض اخطار ميگردد و هرگاه علامت يا اختراع معترض قبلاً به ثبت نرسيده باشد بر طبق اظهارنامه كه مطابق ماده 53 در حين اعتراض تقديم نموده است اقدام بثبت آن ميشود.

ماده 56

معترض بايد تا شصت روز از تاريخ ابلاغ اعتراض نامه بدرخواست كننده ثبت بدادگاه شهرستان تهران رجوع كند مگر اينكه قبل از انقضاي اين مدت تقاضا كننده ثبت مطابق ماده قبل به اعتراض او تمكين كرده باشد.

ماده 57

هرگاه معترض در مدت مذكور فوق بدادگاه شهرستان تهران رجوع ننمود شعبه ثبت علائم تجارتي و اختراعات بدرخواست كسي كه تقاضاي ثبت علامت را كرده بعد از ملاحظه گواهي دفتر دادگاه شهرستان تهران كه حاكي از عدم تقديم دادخواست باشد علامت يا اختراع را باسم معترض عليه ثبت خواهد كرد و در اينصورت حقوق و مخارجيكه معترض بر طبق ماده 16 قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات تأديه كرده باشد بنفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده 58 

اگر معترض نتواند تمام اسناد و مدارك خود را بدادخواست ضميمه نمايد بتقاضاي او رئيس دادگاه پس از رسيدگي و در صورت لزوم مهلتي كه بيش از ششماه نباشد خواهد داد.

ماده 59

مهلت مذكور در فوق بدرخواست كننده ثبت نيز براي تقديم مدارك دفاع داده خواهد شد.

ماده 60

ساير ترتيبات رسيدگي خواه در دادگاه شهرستان و خواه در دادگاه استان همانست كه براي رسيدگي بدعاوي تجارتي مقرر است.

مبحث سوم ـ در اعتراض بعلائم يا اختراعات ثبت شده

ماده 61

هر كس بخواهد ابطال علامت تجارتي يا ورقه اختراع را كه در ايران به ثبت رسيده است تقاضا كند بايد بدادگاه شهرستان تهران دادخواست بدهد.
دادخواست مزبور بايد داراي ضمايم ذيل باشد:
1
ـ مستخرجه گواهي شده از شعبه ثبت علائم تجارتي و اختراعات مشعر بر ثبت علامت يا ورقه اختراعي كه ابطال آن تقاضا ميشود.
2
ـ اصل يا رونوشت گواهي شده كليه اسناد مثبته ادعاي معترض
3
ـ وكالتنامه در صورتيكه دادخواست وكالتاً داده شده باشد.

ماده 62

ابلاغ دادخواست و مقدمات كتبي دعوي و ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات آئين دادرسي مدني بعمل خواهد آمد ليكن مفاد ماده 59 درباره خوانده بايد رعايت شود.

فصل سوم ـ در طرق تأمين

ماده 63

مالك هر علامت تجارتي و همچنين صاحب هر ورقه اختراع و يا قائم مقام قانوني آنان ميتوانند بموجب امر نزديكترين دادگاه بخش محلي كه محصولات مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحي از محصولاتيكه بادعاي آنها با حق حاصل از علامت تجارتي و يا اختراع آنها مخالف است بردارند اجراي امر فوق در صورتي كه محصولات هنوز در گمرك باشد بوسيله مأمورين گمرك و‌الا بوسيله مأمور اجرا بعمل خواهد آمد.
توقيف محصولات مزبوره وقتي ممكن است كه امر دادگاه تصريح به آن داشته باشد.
امر دادگاه در هر يك از دو صورت فوق بنابر دادخواست مالك علامت يا صاحب ورقه اختراع و يا قائم مقام قانوني آنان صادر مي گردد بدادخواست مزبور بايد رونوشت گواهي شده سند ثبت علامت و يا گواهي نامه ثبت اختراع ضميمه گردد.
اگر مالك علامت و يا ورقه اختراع تقاضاي توقيف محصولات مذكور فوق را نمايد بايد تضمين كافي بدهد كه عندالاقتضاء از محل مزبور كليه خسارات وارده بر طرف و منافعي كه ممكن است طرف از تحصيل آن محروم شود جبران گردد.

ماده 64

در دعاوي كه راجع بحقوق حاصله از ثبت علامت تجارتي و يا حق اختراع اقامه مي شود معترض در دعاوي حقوقي و شاكي خصوصي در دعاوي جزائي ميتوانند در هر موقع از مراجع قضائي كه موضوع در آنجا مطرح است صدور قرار تأمين دليل يا توقيف محصولات تقلبي و تقليدي تقلبي يا تقليدي يا ورود اجناس يا فروش عدم ساخت نسبت به موقت دستور صدور قرار يا تقاضاي را بنمايد و مراجع قضائي مزبور موظفند نسبت به تقاضاي نامبرده موافقت نمايند. در مورد توقيف محصولات يا صدور قرار دستور موقت نسبت بعدم ساخت يا فروش اجناس تقلبي يا تقليدي مرجع قضائي مزبور ميتواند قبل از صدور قرار از تقاضا كننده تضمين كافي بخواهد تا عندالاقتضا از محل مزبور كليه خسارات وارده بر طرف و منافعي كه ممكن است از آن محروم گردد جبران شود.

ماده 65

اگر مدعي تا ده روز از تاريخ صدور امر مذكور در ماده 63 اين آئين نامه و رعايت مقررات ماده 615 آئين دادرسي مدني از مجراي حقوقي يا از طريق جزائي طرح دعوي ننمايد صورت مشروحي كه برداشته شده و يا توقيفي كه بعمل آمده است باطل و كان لم يكن بوده و مشاراليه مطابق ماده 63 مذكور مسئول خسارات طرف خواهد بود.

باب چهارم ـ هزينه مربوط بعلائم تجارتي و اختراعات

ماده 66

هزينه مربوط بعلائم تجارتي و اختراعات بقرار ذيل خواهد بود:
بند 1ـ حق‌الترجمه و رونوشت گواهي شده بموجب آئين نامه هاي مربوط بمترجمين رسمي و تهيه رونوشت اسناد
بند 2ـ تعرفه اعلانات طبق تعرفه روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي
بند 3ـ براي معاملات و انتقالات مربوط باختراع باستثناي مورد مذكور در بند 4 اين ماده برابر تعرفه موضوع ماده 123 اصلاحي قانون ثبت مشروط بر اين كه مبلغ دريافتي از 40 ريال طلا تجاوز نكند
بند 4ـ براي ثبت انتقال اختراع بوسيله ارث 300 ريال

ماده 67

از تاريخ اجراي اين آئين نامه اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و صنعتي مصوب 29/4/1310 ملغي است. اين آئين نامه ده روز پس از انتشار در روزنامه رسمي كشور قابل اجرا است.

وزير دادگستري ـ دكتر محمدعلي هدايتي

جدول طبقه بندي علائم صنعتي و تجارتي

فصل اول
صنايع و محصولات شيميائي
1
ـ محصولات شيميائي كه در صنايع و علوم و عكاسي (فوتوگرافي) كشاورزي و پرورش نباتات و جنگلباني استعمال مي شود. كود (طبيعي و مصنوعي) تركيبات آتش نشاني، مواد آب دادن فلزات و تركيبات شيميائي جهت جوشكاري، محصولات شيميائي جهت حفظ مواد غذائي، مواد دباغي مواد چسب دار براي صنايع.
2
ـ رنگ، روغن جلا، لاك، مواد ضد زنگ زدگي و جلوگيري از فاسد شدن چوب، مواد رنگي، مواد اكاله، صمغ، فلزات به شكل ورق و گرد جهت نقاشي و آرايش و تزئين.
3
ـ تركيبات جهت سفيد كردن و ساير موادي كه براي شستشو بكار ميرود، تركيباتي كه جهت پاك و تميز و براق كردن و لكه گيري و گرفتن چربي و سائيدن و صيقل دادن استعمال مي شود صابون عطريات، روغن اسانس، مواد آرايشي، محلولهاي موي سر، گرد و خميردندان.
4
ـ انواع روغن و چربيهاي صنعتي (باستثناي روغن‌ها و چربيهاي خوراكي و روغنهاي اسانس) روغن ماشين، تركيبات گردگير و جاذب، انواع سوخت (از جمله بنزين) و مواد روشنائي، شمع، شمع مومي و گچي، شمع كوچك (شب سوز) فتيله.
5
ـ مواد داروئي و بيطاري و بهداشتي، مواد خوراكي و آشاميدني مخصوص بيماران و كودكان، مشمع و لوازم جراحت بندي لوازم پر كردن دندان، موم، دندانسازي، مواد ضدعفوني كردن، تركيبات جهت دفع نباتات هرزه و حشرات و حيوانات موذي.

فصل دوم
فلزات معدني و مصنوعات فلزي
6
ـ فلزات عادي اعم از تهيه نشده و نيمه تهيه شده و تركيبات آن، لنگر، سندان، زنگ و ناقوس، لوازم ساختماني به شكل ورق و ريخته شده، ريل و ساير لوازم فلزي جهت راه آهن، زنجير (باستثناي زنجيرهاي وسايل نقليه) كابل و سيم و مفتول (غيربرقي)، قفل و بست و بند، لوله هاي فلزي، صندوق و صندوقچه آهني، گلوله فولادي، نعل اسب، ميخ و پيچ و ساير مصنوعاتي كه از فلزات گرانبها ساخته نشده و در هيچ طبقه ديگري ذكر نگرديده است.
مواد معدني
7
ـ انواع ماشين و ماشينهاي افزار، موتورها (به استثناء موتورهاي مخصوص وسايل نقليه) قفل هاي اتصال و تسمه انتقال قوه (به استثناي قفل و تسمه هاي مخصوص وسايل نقليه) دستگاههاي بزرگ كشاورزي، ماشين هاي جوجه كشي.
8
ـ‌ الات و افزارهاي يدي،‌الات برنده و چنگال و قاشق، اسلحه سرد.

فصل سوم
دستگاه و لوازم و‌الات فني و علمي و صنعتي
9
ـ دستگاه و‌الات علمي و دريانوردي و مهندسي و برقي (از جمله بي سيم) و عكاسي و سينماتوگراف و‌الات بصري و اوران و مقياسها و اسباب علامت دادن و كنترل (نظارت) دستگاه و لوازم نجات و آموزش، دستگاه خودكار باژتور پاپول فلزي، ماشيتنهاي گويا، صندوق ثبات خودكار جهت پول، ماشينهاي حساب، ماشينهاي آتش خاموش كن.
10
ـ‌الات و ادوات جراحي و طبي و دندانسازي و بيطاري (از جمله پا و دست و چشم و دندانهاي مصنوعي)
11
ـ تأسيسات و لوازم روشنائي و گرم كردن و مولد بخار و طبخ و تبريد و خشك كردن و تهويه و لوله كشي آب و بهداشتي.
12
ـ وسائط نقليه، دستگاههاي حمل و نقل زميني، دريائي و هوائي.
13
ـ اسلحه گرم، مهمات و خمپاره، مواد قابل احتراق، لوازم آتشبازي.
14
ـ فلزات گرانبها و تركيبات آنها و مصنوعات ساخته شده از فلزات گرانبها و يا روكش شدن با آن (به استثناي‌الات برنده و چنگال و قاشق) جواهرات و سنگهاي گرانبها، ساعت و‌الات كرونومتر.
15
ـ‌الات موسيقي (به استثناي ماشينهاي ناطق و دستگاههاي بي سيم).

فصل چهارم
مصنوعات و اشياء ساخته شده از مواد مختلف
16
ـ كاغذ و كالاهاي ساخته شده از كاغذ، مقوا و كالاهاي ساخته شده از مقوا، مطبوعات، روزنامه، مجلات، كتاب و لوازم صحافي، عكس، لوازم‌التحرير، لوازم چسب دار، (براي لوازم‌التحرير) لوازم هنري، قلم موي نقاشي، ماشين تحرير و لوازم دفتر (به استثناي مبل)، لوازم آموزش و تربيت، (باستثناي دستگاههاي آموزشي) ورق بازي، حروف و كليشه مطبعه.
17
ـ كائوچو، گم‌الاستيك، (بالاتا) و مواد مشابه آن، كالاهاي ساخته شده از مواد مزبور كه در ساير طبقات ذكر نشده است، لوازم باربندي و انسداد و لوازم عايقكاري، پنبه نسوز، ميكا، محصولات ساخته شده از آنها، لوله قابل ارتجاع و غيرفلزي.
18
ـ چرم و چرم مصنوعي، لوازم ساخته شده از آنها كه در ساير طبقات ذكر نشده است. پوست، چمدان و كيفهاي دستي مسافرتي، چتر، عصا، شلاق وزين و برگ و اشياء سراجي.
19
ـ لوازم و مصالح ساختماني، سنگ طبيعي و مصنوعي، سمنت، آهك، ملات، گچ، شن، لوله هاي سفالي يا سمنتي، مصالح راهسازي، آسفالت، قطران و غيره. ساختمانهاي متحرك، بناهاي سنگي، سرلوله بخاري ديواري.
20
ـ مبل، آئينه، قاب و مصنوعاتيكه در ساير طبقات ذكر نشده و از مواد زير ساخته شده است.
چوب، چوب پنبه، ني، حصير و سبد و تركه، شاخ، استخوان، عاج، صدف، مرجان، كهربا، فلس و دمار ماهي، گوش ماهي، كف دريا، سلولوئيد و محصولات مشابه كليه مواد مزبور.
21
ـ لوازم و ظروف كوچك خانه داري (كه از فلز قيمتي ساخته نشده و يا روكش نشده است)
شانه وابر، ماهوت پاك كن، (باستثناي قلم موي نقاشي) لوازم مخصوص تهيه قلم و ماهوت پاك كن‌الات و لوازم جهت پاك و تميز كردن، براده فولاد، شيشه‌الات، اشياء ساخته شده از چيني و بدل چيني و سفال كه در ساير طبقات ذكر نشده است.

فصل پنجم
مصنوعات نساجي
22
ـ طناب، ريسمان، تور، چادر، سايه افكن، كيسه و روپوش كالا، بادبان و شراع، كيسه و گوني، پوشال و لوازم پر كردن، (مو، كاپوك، علف دريائي و غيره) منسوجات تهيه شده از مواد‌اليافي خام.
23
ـ انواع نخ
24
ـ انواع پارچه، رختخواب و سفره ميز، اشياء بافته شده كه در ساير طبقات ذكر نشده است.
25
ـ ملبوس از جمله كفش و پوطين و كفش راحتي.
26
ـ توري و اشياء قلابدوزي، روبان و حاشيه و قيطان، دكمه، دكمه فشاري، قزنقفلي، سنجاق و سوزن، گلهاي مصنوعي.
27
ـ قالي و قاليچه، حصير و پادري و بوريا، فرشهاي مشمعي و ساير پوششهاي كف اطاق، روپوشهاي غيرپارچه اي

فصل ششم
اسباب بازي و لوازم ورزش
28
ـ اسبابهاي بازي و تفريح، لوازم ورزش و ژيمناستيك (به استثناي ملبوس) تزئينات و لوازم آرايش، درخت نوئل

فصل هفتم
مواد غذائي و محصولات كشاورزي
29
ـ گوشت ماهي، طيور، شكار، عصاره هاي گوشت، سبزيجات، و ميوه جات خشك و پخته شده و به صورت كنسرو، ژله و مربا، تخم مرغ، شير و ساير محصولات لبني، روغن و دهنيات خوراكي، كنسرو و ترشي
30
ـ قهوه، چاي، كاكائو، قند و شكر، برنج، (تاپيوكا)، آرد هندي (لاكو)، بدل، قهوه، آرد، تركيبات تهيه شده از غلات، نان، بيسكويت، نانهاي شيريني و شيريني جات، بستني، عسل، شيره، ملاس و خمير مايه گرد نانوائي، نمك، خردل، فلفل، سركه، ادويه جات، يخ، چاشني.
31
ـ محصولات كشاورزي و پرورش گياه و جنگلباني و دانه هائي كه در ساير طبقات ذكر نشده است.
حيوانات زنده، ميوه جات و سبزيجات و نباتات تازه، بذر، گياه و گلهاي طبيعي، مواد غذائي جهت حيوانات، مالت
32
ـ آبجو اعم از آبجو زرد و سياه و آبهاي معدني و گازدار و ساير نوشابه هاي غير‌الكلي، شربت و ساير تركيبات جهت تهيه نوشابه.
33
ـ انواع شراب و نوشابه هاي‌الكلي و ليكورها
34
ـ توتون اعم از خام و تهيه شده، لوازم تدخين، كبريت
35
ـ علائم مخصوص خدمات
36
ـ كالاهائي كه در هيچ يك از طبقات يك ‌الي 35 ذكر نشده است.