آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۷

 

آيين نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري

بخش اول : كليات

ماده 1

اصطلاحات به كار برده شده در اين آئين‌نامه داراي معاني زير مي‌باشند:

1 ـ قانون: منظور قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري است كه در تاريخ 7/8/1386 طبق اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده و اجراء آزمايشي آن به مدت 5 سال در تاريخ 3/11/1387 مورد موافقت مجلس قرار گرفته است.

2 ـ آئين‌نامه: منظور آئين‌نامه اجرايي حاضر موضوع ماده 64 قانون مي‌باشد.

3 ـ سازمان: منظور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است.

4 ـ مرجع ثبت: منظور اداره كل مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد املاك كشور است.

5 ـ دفتر بين‌المللي: منظور دفتر بين‌المللي سازمان جهاني مالكيت معنوي است.

6 ـ طبقه‌بندي بين‌المللي: منظور طبقه‌بندي‌هاي مرسوم بين‌المللي، برحسب مورد، به منظور ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي، و علائم تجاري، براساس جديدترين ويرايش آن‌ها است.

7 ـ كنوانسيون پاريس: منظور كنوانسيون پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي مورخ 1261 هجري شمسي (1883 ميلادي با اصلاحات بعدي) است كه در تاريخ 14/12/1337 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده و در تاريخ 17/8/1377 نيز مجلس شوراي اسلامي اصطلاحات بعدي آن را پذيرفته است.

8 ـ معاهده همكاري در ثبت اختراعات: منظور معاهده همكاري در ثبت اختراعات مورخ 1349هجري شمسي (1970 ميلادي با اصلاحات بعدي) است كه در تاريخ 24/7/1386 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

9ـ آيين‌نامه معاهده همكاري در ثبت اختراعات: منظور آيين‌نامه معاهده همكاري در ثبت اختراعات قابل اجرا از سال 1381 هجري شمسي (2002ميلادي) مي‌باشد.

10 ـ موافقت‌نامه مادريد: منظور موافقت‌نامه مادريد راجع به ثبت بين‌المللي علائم مورخ 1270 هجري شمسي (1891 ميلادي با اصلاحات بعدي) است كه در تاريخ 28/5/1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

11 ـ پروتكل مادريد: منظور پروتكل مربوط به موافقت‌‌نامه مادريد راجع به ثبت بين‌المللي علائم مورخ 1368 هجري‌شمسي (1989 ميلادي) است كه در تاريخ 28/5/1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

12 ـ آئين‌نامه مشترك: منظور آئين‌نامه مشترك موافقت‌نامه مادريد راجع به ثبت بين‌المللي علائم و پروتكل مربوط به موافقت‌نامه مذكور قابل اجرا از سال 1379هجري شمسي (2000 ميلادي) مي‌باشد كه در تاريخ 28/5/1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

13 ـ ثبت بين‌المللي: منظور ثبت اختراع، طرح صنعتي و علامت تجاري از طريق دفتر بين‌المللي سازمان جهاني مالكيت معنوي است.

بخش دوم : ثبت اختراعات

فصل اول : تسليم اظهارنامه

ماده 2

ثبت اختراع مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت است.

ماده 3

اظهارنامه ثبت اختراع بايد در سه نسخه و در فرم مخصوص (الف ـ 1) و به زبان فارسي تنظيم شده و پس از ذكر تاريخ، توسط متقاضي يا نماينده قانوني وي امضاء شود.

تبصره ـ در صورتي كه اسناد ضميمه اظهارنامه و ساير اسناد مربوط، ‌به زبان ديگري غير از فارسي باشد، ارائه اصل مدارك مورد نياز همراه با ترجمه عادي كامل آن‌ها الزامي است. مع‌ذلك اگر ترجمه كامل اين مدارك براي متقاضي ميسر نباشد، مي‌تواند خلاصه آن‌ها را به فارسي ضميمه نمايد. مرجع ثبت در صورت لزوم مي‌تواند در جريان بررسي اظهارنامه، ترجمه رسمي مدارك مذكور را مطالبه كند. چنانچه اصطلاحات فناوري و علمي به كار رفته در اسناد مذكور، معادل فارسي نداشته باشند، ذكر همان اصطلاحات كفايت مي‌كند.

ماده 4

متقاضي بايد اظهارنامه ثبت اختراع را به صورت حضوري يا با پست سفارشي و يا در چارچوب ماده 167 اين آيين‌نامه به مرجع ثبت تسليم نمايد. تاريخ وصول اظهارنامه يا تاريخ داده پيام، تاريخ اظهارنامه تلقي مي‌گردد.

ماده 5

اظهارنامه ثبت اختراع بايد حاوي نكات زير باشد:

1ـ اسم، شماره ملي، نشاني، كدپستي، تابعيت و سمت متقاضي و در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي است ذكر نام، نوع فعاليت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعيت، مركز اصلي و عنداللزوم هرگونه شناسه ديگر آن الزامي است؛

2ـ اسم، شماره ملي، نشاني و كدپستي نماينده قانوني متقاضي، در صورت وجود؛

3ـ اسم، اقامتگاه و كدپستي شخص يا اشخاصي كه صلاحيت دريافت ابلاغ‌ها در ايران را دارند، در صورتي كه متقاضي مقيم ايران نباشد؛

4ـ اسم، نشاني و شغل مخترع، در صورتي كه متقاضي شخص مخترع نباشد؛

5 ـ عنوان اختراع به نحوي كه اختراع ادعايي را مشخص سازد و مشتمل بر كلماتي مثل «بهتر» و غيره نبوده و ترجيحاً بين سه تا 10 كلمه باشد؛

6 ـ تاريخ، محل و شماره اظهارنامه يا گواهي‌نامه اختراع در خارج، در صورت درخواست حق تقدم؛

7ـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلي در صورت تكميلي بودن اختراع؛

8 ـ تعداد صفحات توصيف، ادعاها، خلاصه توصيف اختراع و نقشه‌ها؛

9ـ تعيين طبقه اختراع براساس طبقه‌بندي بين‌المللي اختراعات؛

10ـ تعيين ضمائم.

تبصره 1 ـ در صورت تسليم اظهارنامه و ساير اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقي، امضاء آن‌ها از طرف اشخاص مجاز، ضروري است.

تبصره 2 ـ اسم و نشاني متقاضي مقيم خارج از كشور، علاوه بر فارسي بايد به حروف لاتين باشد و با همان حروف نيز ثبت و آگهي شود.

ماده 6

مدارك زير بايد ضميمه اظهارنامه شود:
1ـ توصيف اختراع؛
2ـ ادعا يا ادعاهاي اختراع؛
3ـ خلاصه‌اي از توصيف اختراع؛
4ـ نقشه يا نقشه‌ها، در صورت لزوم؛
5 ـ مدارك مثبت هويت متقاضي و مخترع؛
6 ـ درخواست كتبي مبني بر عدم ذكر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وي ذكر شود؛
7ـ مدارك مربوط به حق تقدم كه بايد همزمان با تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف 15 روز از آن تاريخ تسليم شود؛
8 ـ رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌هاي قانوني؛
9ـ مدارك نمايندگي، در صورتي كه تقاضا توسط نماينده قانوني به عمل آيد.

تبصره 1 ـ چنانچه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرايط مقرر در ماده 11 قانون باشد، مرجع ثبت از متقاضي دعوت خواهد كرد تا از تاريخ ابلاغ ظرف 30 روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاريخ تقاضا همان تاريخ دريافت اصلاحات مذكور خواهد بود. اگر در مهلت تعيين شده اصلاح صورت نگيرد، اظهارنامه كان‌لم‌يكن تلقي خواهد شد. اين مهلت براي اشخاص مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد.

تبصره 2 ـ اگر در اظهارنامه به نقشه‌هايي اشاره شود كه در آن درج يا ضميمه نشده است مرجع ثبت از متقاضي دعوت مي‌كند تا نقشه‌ها را ظرف 30 روز ارائه دهد. در صورت ارائه، تاريخ دريافت نقشه‌ها، تاريخ تقاضا تلقي خواهد شد. در غير اين صورت، مرجع ثبت تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه قيد نموده و اشاره به نقشه‌ها را كان لم يكن تلقي خواهد كرد. اين مهلت براي اشخاص مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد.

ماده 7

هر صفحه از توصيف، ادعا، خلاصه توصيف و نقشه اختراع بايد توسط متقاضي يا نماينده قانوني او امضاء گردد.

ماده 8

اظهارنامه بايد فقط به يك اختراع يا به دسته‌اي از اختراعات مرتبط كه يك اختراع كلي را تشكيل مي‌دهند مربوط باشد. در غير اين صورت، متقاضي مي‌تواند اظهارنامه مربوط به اختراع خود را به دو يا چند اظهارنامه مجزا و مستقل تقسيم نمايد.

ماده 9

اظهارنامه تقسيمي بايد داراي الزامات اظهارنامه اصلي بوده و در تسليم آن نكات زير رعايت گردد:
1ـ شماره و تاريخ اظهارنامه اوليه؛
2ـ در صورت درخواست حق تقدم از سوي متقاضي، ذكر شماره و تاريخ اظهارنامه نخستين، همراه با محل حق تقدم؛
3ـ اصلاح توصيف، ادعا، نقشه و خلاصه توصيف مذكور در اظهارنامه اصلي؛
4ـ مدارك مربوط به پرداخت هزينه اظهارنامه‌هاي تقسيمي.

تبصره ـ در صورت ادعاي حق تقدم‌هاي متعدد براي اظهارنامه اصلي، متقاضي اظهارنامه تقسيمي مي‌تواند از حق تقدم يا حق تقدم‌هايي كه از نظر موضوعي مرتبط با آن اظهارنامه تقسيمي باشد، استفاده كند.

ماده 10

توصيف اختراع بايد صريح و همراه با جزئيات كامل و مشتمل بر نكات زير باشد:

1ـ عنوان اختراع به گونه‌اي كه در اظهارنامه ذكر گرديده است؛

2ـ زمينه فني اختراع مربوط؛

3ـ مشكل فني و بيان اهداف اختراع؛

4ـ شـرح وضعـيت دانـش پيشـين و سابـقه پيـشرفت‌هايي كه در رابطه بـا اختراع ادعـايي وجـود دارد، به نحوي كه براي درك و بـررسي جـديد بودن اختراع كفايت كند؛

5 ـ ارائه راه‌حل براي مشكل فني موجود، همراه با شرح دقيق و كافي و يكپارچه اختراع؛

6 ـ توضيح اشكال، نقشه‌ها، نمودارها در صورت وجود، به‌‌نحوي‌ كه يك متخصص در آن زمينه بتواند اختراع را درك و ارتباط اجزاي آن را دريابد. ارجاع به شماره‌هايي كه براي بيان ويژگي‌هاي اختراع در نقشه‌ آمده است الزامي است؛

7ـ بيان واضح و دقيق مزاياي اختراع ادعايي نسبت به اختراعات پيشين، به نحوي كه ويژگي جديد بودن اختراع و تاثير فني آن را روشن سازد؛

8 ـ توضيح حداقل يك روش اجرايي براي به‌كارگيري اختراع؛

9ـ ذكر صريح كاربرد صنعتي اختراع در صورتي كه ماهيت اختراع گوياي اين امر نباشد.

ماده 11

ادعاي اختراع بايد عناصر اختراعي را كه حمايت از آن درخواست شده است، درچارچوب مشخصه‌هاي فني تعيين كند. هر اختراع مي‌تواند مشتمل بر يك يا چند ادعا باشد. ادعا يا ادعاها بايد صريح و منجّز بوده و داراي شرايط زير باشند:

1ـ معقول بودن تعداد آن‌ها با توجه به ماهيت اختراع و شماره‌‌گذاري ترتيبي آن‌ها در صورت تعدّد؛

2ـ از اطلاعات افشاء شده در توصيف اختراع فراتر نرود و به طور كامل در توصيف اثبات و مدلل شده باشد؛

3ـ ويژگي‌هاي فني قابل حمايت را با استفاده از جملات مثبت، بيان نمايد؛

4ـ جز در موارد غيرقابل اجتناب، از ارجاع به نقشه‌ها يا توصيف امتناع گردد و تا حد ممكن از به كار بردن عباراتي مانند «همان‌طور كه در توصيف آمد» يا «همان‌طور كه در نقشه‌ها نشان داده شده» خودداري شود؛

5 ـ در صورتي كه براي فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از بيان ادعا، شماره صفحه نقشه و علامت مشخص كننده آن در داخل پرانتز ذكر گردد؛

6 ـ مشتمل بر شيوه اجرا و مزاياي اختراع نباشد.

ماده 12

ادعا يا ادعاها ممكن است ناظر بر فرآورده‌، فرايند، فرايند دستيابي به يك فرآورده و يا تركيبي از فرايند و فرآورده باشد، مشروط بر اينكه راجع به يك مفهوم اختراعي باشد.

ماده 13

خلاصه توصيف اختراع بايد مستقيماً زمينه فني‌اي كه اختراع به آن تعلق دارد را تعيين كند تا در جستجوي سوابق اختراع ادعايي مورد استفاده قرار گيرد. در خلاصه اختراع نكات زير بايد در نظر گرفته شود:

1ـ با عنوان اختراع شروع شود و مشتمل بر 70 تا 200 كلمه باشد؛

2ـ مشكل فني، اساس راه حل ارائه شده براي آن و كاربرد يا كاربردهاي اصلي اختراع را اجمالاً روشن نمايد؛

3ـ در صورت لزوم، مشتمل بر فرمول‌هاي شيميايي يا معادلات رياضي باشد تا براساس آن‌ها ويژگي‌هاي اختراع به بهترين شكل بيان شود؛

4ـ در صورتي كه براي توضيح اختراع ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از توضيح خلاصه هر قسمت بايد نشانه‌هاي ارجاع دهنده به هريك از نقشه‌ها در داخل پرانتز ذكر گردد؛

5 ـ عدم بيان ارزش و مزاياي اختراع.

ماده 14

خلاصه توصيف فقط براي بيان اطلاعات اختراع به كار مي‌رود و نمي‌تواند مبناي تفسير براي تعيين حدود ادعا باشد.

ماده 15

چنانچه نقشه‌ها، نمودارها، و جداول، بخشي از ضميمه اظهارنامه اختراع باشند در ترسيم آن‌ها بايد نكات زير رعايت شوند:

1ـ در يك روي صفحه كاغذ بادوام و در قطع 4 A، با خطوط پررنگ و يكدست مشكي و غيررنگي كشيده شده و ترجيحاً در رسم آن‌ها از ابزارهاي فني نقشه‌كشي استفاده شود و حداكثر حاشيه اوراق به ترتيب از بالا 5/2 سانتي‌متر از چپ 5/1 سانتي‌متر، از راست 5/2 سانتي‌متر و از پايين 1 سانتي‌متر باشد؛

2ـ وضوح و شفافيت نقشه‌ها به‌نحوي باشد كه امكان تكثير يا تصوير‌برداري آن ميسر شود؛

3ـ تمام عناصر نقشه‌ يا نمودار داراي مقياس يكسان باشد مگر آنكه براي فهم اختراع، برجسته نمودن بخش خاصي از نقشه‌ و يا نمودار ضروري باشد؛

4ـ تا حد امكان به صورت عمودي در صفحه قرار گيرد؛

5 ـ اعداد، حروف و نشانه‌ها به طور روشن ذكر شده و خوانا باشند؛

6 ـ شامل نشانه‌‌هايي باشد كه در توصيف بتوان به آن‌ها ارجاع داد؛

7 ـ صفحات بايد به ترتيب شماره‌گذاري‌شده و ترجيحاً نشان‌دهنده شماره آن صفحه از كل صفحات باشد؛

8 ـ هيچ توضيحي نبايد روي نقشه‌ها وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها؛

9ـ در صورتي كه هريك از نقشه‌ها، نمودارها و جداول در بيش از يك صفحه باشد، كل صفحات بايد بدون حذف بخشي از آن‌ها‌، شامل نشانه‌هايي مستقل از شماره صفحات باشد به‌نحوي كه ارتباط و تماميت قسمت‌ها را با يكديگر روشن سازد.

ماده 16

در صورتي كه در اظهارنامه، توصيف، خلاصه توصيف، ادعا يا ادعاها و نقشه‌ها، به واحدهاي اندازه‌گيري وزن و حرارت، انرژي، نور، صدا، مغناطيس، و از اين قبيل امور اشاره شده باشد، از قواعد متعارف بايد استفاده ‌شود.

ماده 17

ساير ضمائم اظهارنامه، به جز نقشه، نمودار و جدول، بايد روي كاغذ داراي قطع 4 A درج و نكات ذيل در مورد آن‌ها مراعات گردد:

1ـ متن آن‌ها به صورت تايپ شده ارائه گردد و فاصله بين سطور بيش از 5/1 سانتي‌متر نباشد؛

2ـ فرمول‌هاي شيميايي و رياضي ممكن است به صورت دستي نوشته شوند؛

3ـ صفحات بايد داراي حاشيه 3 سانتي متري در بالا و سمت راست و 2 سانتي‌متري از پايين و سمت چپ باشند؛

4ـ شماره‌گذاري صفحات، بايد به عدد فارسي و به نحوي باشد كه شروع قسمت توصيف اختراع با شماره يك آغاز و به ترتيب تا پايان ادعاها و خلاصه اختراع شماره ‌گذاري شود چنانچه اظهارنامه همراه با نقشه، نمودار و جدول باشد ابتداي آن‌ها بايد با شماره‌هاي جديد از يك شماره‌گذاري شوند؛

5 ـ اوراق نبايد تا خورده و پاره شده باشند و فقط يك روي كاغذ نوشته مي‌شود.

ماده 18

در صورتي كه متقاضي طبق ماده 9 قانون، درخواست حق تقدم كرده باشد، هنگام تقاضاي ثبت اختراع بايد درخواست خود را وفق فرم مخصوص و به همراه مداركي كه حاكي از اين حق باشد به مرجع ثبت‌ تسليم نمايد. اين درخواست بايد مشتمل بر نكات زير باشد:
1ـ تاريخ و شماره اظهارنامه اصلي؛
2ـ طبقه‌بندي بين‌المللي مرتبط با اظهارنامه اصلي؛
3ـ كشور يا كشورهايي كه اظهارنامه اصلي در آنجا تسليم‌شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه‌اي يا بين‌المللي مبناي حق تقدم باشد، ذكر مأخذ آن.

ماده 19

در صورتي كه متقاضي مدعي دو يا چند اظهارنامه پيشين باشد، مدت حق تقدم از زمان مقدم‌ترين آن‌ها محاسبه مي‌گردد.

ماده 20 ـ

مدت زمان حق تقدم در ثبت اختراع، 12 ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه اصلي خواهد بود. در اين مورد روز تسليم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرين روز مصادف با روز تعطيل باشد، اين مدت تا آخرين ساعت اولين روز اداري بعد از روز تعطيل، محاسبه خواهد شد.

فصل دوم : انتقال، اصلاح، استرداد و ثبت اظهارنامه

ماده 21

انتقال حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه يا اعطاء هرگونه اجازه بهره‌برداري از آن بايد حسب مورد به درخواست كتبي منتقل‌اليه يا مالك اختراع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج ‌گردد. اعمال اين تغيير منوط به پرداخت هزينه مربوط خواهد بود.

ماده 22

چنانچه متقاضي بخواهد اصلاحاتي را در مورد توصيف، خلاصه توصيف اختراع يا نقشه‌ها انجام دهد بايد صفحاتي از ضمائم كه اين اصلاحات مربوط به آن‌ها است را دوباره تايپ كند، به نحوي كه كل آن‌ها يك سند يكپارچه را تشكيل دهد.
اضافه كردن بين خطوط، چسباندن، حاشيه نويسي، يا اصلاح به صورت زيرنويس و اقداماتي از اين قبيل ممنوع است.

ماده 23

متقاضي مي‌تواند تا قبل از ثبت اختراع، اظهارنامه خود را اصلاح كند، مشروط بر اينكه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننمايد. درخواست اصلاح با پرداخت هزينه‌ مقرر در جدول هزينه‌ها انجام مي‌پذيرد.

ماده 24

اظهارنامه اختراع ممكن است با درخواست كتبي متقاضي مسترد گردد. در صورت تعدد متقاضيان، اين درخواست بايد به امضاي همه آن‌ها رسيده و متضمن عنوان اختراع، شماره و تاريخ اظهارنامه باشد. در صورت استرداد اظهارنامه، هزينه‌هاي پرداختي مسترد نخواهد شد.

تبصره ـ در صورتي كه اظهارنامه مسترد شده مبناي اظهارنامه‌هاي تقسيم شده ديگري قرار گرفته باشد، اظهارنامه‌هاي بعدي هم مسترد شده تلقي مي‌گردد.

ماده 25

توسعه يا بهبود يك اختراع مي‌تواند موضوع اظهارنامه تكميلي نيز قرار گيرد، مشروط بر اينكه مكمل و مبين همان اختراعي باشد كه در اظهارنامه اصلي ادعا شده است. در اين صورت:
1ـ شماره و تاريخ اظهارنامه اصلي در اظهارنامه تكميلي ذكر مي‌گردد؛
2ـ تكميلي بودن اختراع در قسمت توصيف بعد از عنوان درج مي‌شود؛
3ـ اعطاي گواهي‌نامه اختراع به اظهارنامه تكميلي مشروط به اعطاي گواهي‌نامه اختراع به اظهارنامه اصلي است؛
4ـ در صورت ثبت اختراع اصلي، آگهي ثبت اختراع تكميلي متضمن شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه اصلي است.

تبصره 1 ـ در صورت رد اظهارنامه تكميلي در مهلتي كه براي اعتراض به رد وجود دارد، متقاضي مي‌تواند اظهارنامه خود را به طور مستقل ارائه دهد، مشروط بر آنكه مفهوم اختراعي آن با اظهارنامه اصلي يكسان نباشد در اين صورت، شماره‌اي جديد به اظهارنامه مستقل داده مي‌شود و از همان تاريخ اظهارنامه تكميلي حق تقدم خواهد داشت.

تبصره 2 ـ صدور گواهي‌نامه اختراع تكميلي تابع همان مقرراتي خواهد بود كه براي گواهي‌نامه اصلي تعيين شده است ولي مدت اعتبار گواهي‌نامه تكميلي نمي‌تواند از مدت اعتبار گواهي‌نامه اصلي تجاوز نمايد.

ماده 26

استفاده از مهلت ارفاقي مقرر در بند هـ ماده 4 قانون از جمله ناظر بر موارد زير است:
1ـ افشاء به دليل يا در نتيجه سوء استفاده اشخاص ثالث يا ذي‌حق قبلي متقاضي انجام شده باشد؛
2ـ افشاء در نتيجه شركت در يك نمايشگاه رسمي باشد كه در اين فرض متقاضي بايد گواهي شركت در اين نمايشگاه را كه به تأييد مسئولان ذي‌ربط رسيده همراه با درج اين مطلب كه اختراع فقط در نمايشگاه مذكور به نمايش گذاشته شده است، ظرف 30 روز از تاريخ تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت تسليم نمايد.

تبصره ـ منظور از نمايشگاه رسمي نمايشگاهي ‌است كه توسط دولت يا ادارات ذي‌صلاح داخلي تشكيل مي‌شود و يا توسط دولت يا اشخاص ذي‌صلاح در يك كشور عضو كنوانسيون پاريس و در سطح بين‌المللي برگزار مي‌گردد. در فرض اخير گواهي مسؤولان ذي‌ربط نمايشگاه رسمي بايد به تأييد نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد.

ماده 27

مرجـع ثبـت پس از دريافت اظـهارنامه و ضمايـم مربـوط و احراز شرايط مقرر در ماده 11 قانون، آن را در دفتر ثبت وارد و بر روي هريك از نسخ اظهارنامه، تاريخ دريافت اظهارنامه و شماره آن را قيد نموده و نسخه دوم آن را همراه با ضمائم، كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است، بعد از امضاء و مهر و قيد تاريخ (ساعت، روز، ماه، سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسيد به متقاضي مسترد خواهد كرد.

تبصره ـ در خصوص اظهارنامه‌هايي كه با پست سفارشي ارسال مي‌شوند، در صورت ثبت اظهارنامه‌ها، نسخه دوم آن‌ها همراه با ضمائم توسط و به هزينه مرجع ثبـت با پست سفارشي به عنوان رسيد به متقاضيان مسترد خواهـد شد. در صـورت عـدم ثبت نـيز مراتب به همين ترتيب به ‌اطـلاع متقاضيـان خواهـد رسيد. پاسـخ اظهارنامه‌هاي واصله در چارچوب ماده167 اين آيين‌نامه به صورت الكترونيكي خواهد بود.

فصل سوم : ‌بررسي اظهارنامه و ثبت اختراع

ماده 28(اصلاحي 11ˏ08ˏ1392)

مرجع ثبت پس از دريافت اظهارنامه و ضمائم مربوطه آن ظرف 4 ماه ضمن انطباق با شرايط شكلي مندرج در قانون و اين آيين‌نامه بررسي مقدماتي مي‌نمايد. پس از بررسي مقدماتي و احراز شرايط شكلي اختراع، مرجع مذكور موظف است يك نسخه از اظهارنامه را به همراه مدارك و مستندات مربوط به مرجع ذيصلاح جهت احراز ماهوي اختراع ادعايي ارسال نمايد. مرجع يادشده ضمن حفظ محرمانگي اختراع، حداكثر ظرف 5 ماه اظهارنامه را از نظر انطباق با شرايط ماهوي اختراع مقرر در قانون و اين آئين‌نامه بررسي و نتيجه را به صورت مستند به مرجع ثبت اعلام مي‌نمايد. مرجع ثبت بمحض وصول پاسخ حسب مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.

تبصره 1(اصلاحي 11ˏ08ˏ1392) چنانچه مرجع بررسي ماهوي ظرف مهلت مقرره پاسخ ندهد، مرجع ثبت، اظهارنامه متقاضي را ظرف مدت سه ماه بنحو مقتضي بررسي و تصميم لازم اتخاذ مي‌نمايد. در صورت ضرورت مرجع بررسي ماهوي مي‌تواند توضيحات تكميلي متقاضي را اخذ نمايد.

تبصره 2(اصلاحي 11ˏ08ˏ1392)ـ سازمان ثبت مكلف است با بهره‌گيري از توانمندي‌هاي داخلي و بين‌المللي نسبت به ظرفيت‌سازي درون سازماني و برون سازماني و آموزش تخصصي كارشناسان مربوط و ايجاد رويه واحد، اقدام لازم را معمول دارد.

تبصره 3(اصلاحي 11ˏ08ˏ1392)ـ سازمان ثبت مكلف است با استفاده از ظرفيت‌ها و امكانات داخلي و بين‌المللي نسبت به ايجاد و راه‌اندازي پايگاه اطلاعات اختراعات اقدام و آن را جهت تسهيل بررسي ماهوي در اختيار مرجع ذيصلاح مرتبط قرار دهد.

تبصره 4(الحاقي 11ˏ08ˏ1392)ـ متقاضي مكلف است هزينه بررسي ماهوي اختراعات را ظرف مدت 30 روز به شرح مقرر در جدول هزينه‌ها به مرجع بررسي ماهوي پرداخت و رسيد آن را به مرجع ثبت تسليم نمايد. در صورت عدم پرداخت هزينه در موعد مقرر، اظهارنامه كان لم يكن تلقي مي‌گردد.

تبصره 5 (الحاقي 11ˏ08ˏ1392)ـ كسب نظر از مراجع ذيصلاح براساس قرارداد با آن‌ها صورت مي‌گيرد.

ماده 29

چنانچه پس از بررسي اظهارنامه و ضمائم آن، انجام اصلاحات يا تكميل اظهارنامه و ضمائم آن ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعيين مواردي كه نياز به اصلاح يا تكميل دارند كتباً از متقاضي مي‌خواهد تا ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به انجام اصلاحات يا تكميل مدارك اقدام نمايد. در غير اين صورت اظهارنامه كان لم يكن تلقي خواهد شد. مهلت تعيين‌شده در اين ماده براي اشخاص مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد.

ماده 30

تصميم مرجع ثبت مبني بر اعطاي گواهي‌نامه اختراع كتباً به متقاضي اعلام شده و متقاضي بايد ظرف مدت 30 روز پس از اعلام جهت پرداخت هزينه‌هاي مربوط به ثبت اختراع و انتشار آگهي موضوع ماده 32 اين آيين‌نامه اقدام نمايد. در صورت عدم پرداخت هزينه‌ها درمهلت مقرر فوق، اظهارنامه كان لم يكن تلقي مي‌گردد. اين مهلت براي متقاضيان مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد.

ماده 31

اختراع با قيد مراتب زير طبق فرم (الف ـ2) در دفتر ثبت اختراع ثبت مي‌شود:

1 ـ شماره و تاريخ اظهارنامه با قيد ساعت و روز و ماه و سال؛

2 ـ شماره و تاريخ ثبت اختراع؛

3ـ اسم و نشاني و تابعيت مالك اختراع؛

4ـ اسم و نشاني و تابعيت مخترع در صورتي كه متقاضي شخص مخترع نيست مگر اينكه مخترع كتباً تقاضا نموده باشد كه نامش در گواهي‌نامه اختراع ذكر نشود؛

5 ـ اسم و نشاني نماينده قانوني مخترع، اگر ثبت اختراع توسط وي تقاضا شده باشد؛

6 ـ عنوان اختراع؛

7ـ طبقه‌بندي بين‌المللي اختراع با ذكر زمينه علمي‌اي كه اختراع در آن طبقه قرار مي‌گيرد؛

8 ـ در صورت ادعاي حق تقدم و پذيرش آن، تاريخ، شماره و محل تسليم اظهارنامه مقدم؛

9ـ مدت حمايت.

تبصره 1 ـ در دفتر ثبت اختراع، براي هر اختراع دو صفحه اختصاص مي‌يابد و هر تغيير و اصلاح و همچنين نقل و انتقالاتي كه جزئاً يا كلاً نسبت به موضوع اختراع صورت مي‌گيرد، در صفحات مزبور قيد مي‌گردد.

تبصره 2 ـ درج مراتب فوق پس از تكميل بايد به امضاء مالك اختراع يا نماينده قانوني وي و همچنين رئيس اداره ثبت اختراعات برسد.

ماده 32

پس از ثبت اختراع، آگهي مربوط به ثبت، ظرف 30 روز با قيد مراتب مذكور در ماده 31 اين آيين‌نامه در روزنامه رسمي منتشر مي‌گردد. آگهي مزبور به امضاء رئيس اداره ثبت اختراعات رسيده و براي انتشار تسليم روزنامه رسمي مي‌شود.

ماده 33

پس از انتشار آگهي ثبت اختراع و تحويل نسخه منتشر شده يا منعكس درسايت روزنامه‌ رسمي به مرجع ثبت، گواهي‌نامه اختراع صادر و به متقاضي يا نماينده قانوني وي تسليم خواهد شد. گواهي‌نامه اختراع بايستي با استفاده از فناوري روز تهيه و مشتمل بر نسخه‌اي از توصيف ـ ادعا ـ خلاصه توصيف و نقشه بوده و منگنه و مهر شده و به امضاء رئيس اداره ثبت اختراعات برسد. گواهي‌نامه اختراع طبق فرم (الف ـ3) بايد حاوي نكات زير باشد:

1ـ شماره و تاريخ اظهارنامه؛

2ـ شماره و تاريخ ثبت اختراع؛

3ـ اسم، نشاني و تابعيت دارنده اختراع؛

4ـ اسم، نشاني و تابعيت مخترع، مگر اينكه مخترع كتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذكر نام خود را نمايد؛

5 ـ عنوان اختراع؛

6 ـ طبقه‌بندي بين‌المللي اختراع؛

7ـ ذكر تاريخ، شماره و محل تسليم اظهارنامه مقدم، درصورت ادعاي حق تقدم و پذيرش آن؛

8 ـ مدت حمايت.

ماده 34

در صورت تعدد متقاضي ثبت اختراع، به درخواست آن‌ها، ميزان سهم هريك در گواهي‌نامه اختراع به تفكيك قيد خواهد شد. در غير اين صورت، حقوق ناشي از اختراع بالسويه خواهد بود.

ماده 35

در صورت تقاضاي مالك اختراع ثبت شده براي صدور پروانه بهره‌برداري، مرجع ثبت حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ تقاضا مراتب را به انضمام سوابق اختراع به دستگاه يا دستگاه‌هايي كه مرتبط با موضوع اختراع تشخيص مي‌دهد، منعكس و پس از اخذ نظرات آن‌ها نسبت به صدور پروانه مذكور اقدام خواهد كرد. چنانچه مراجع يادشده ظرف مهلت مقرر در ماده 19 قانون پاسخ ندهند يا پاسخ منفي دهند، مرجع ثبت تكليفي براي صدور مجوز بهره‌برداري ندارد.

تبصره ـ درصورتي كه اخذ نظرات مراجع ذي‌ربط قانوناً مستلزم پرداخت هزينه باشد، تأديه اين هزينه به عهده متقاضي پروانه بهره‌برداري است.

فصل چهارم : صدور پروانه اجباري بهره‌برداري

ماده 36

درخواست صدور پروانه اجباري بهره‌برداري اختراع بايد از جانب وزير يا بالاترين مقام دستگاه دولتي يا اشخاص مجاز از سوي آن‌ها، تسليم دبيرخانه كميسيون گردد. اين درخواست بايد همراه دليل و مدركي باشد كه به موجب آن ثابت شود، دستگاه دولتي يا شخص مجاز از طرف او، از مالك درخواست بهره‌برداري كرده ولي نتوانسته اجازه بهر‌ه‌برداري را با شرايط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصيل نمايد. رعايت مراتب فوق، در صورت فوريت ناشي از مصالح ملي در كشور به تشخيص كميسيون موضوع ماده 17 قانون لازم نخواهد بود و تصميم كميسيون در اين خصوص بلافاصله به اجرا درمي‌آيد، مشروط بر آنكه در اين قبيل موارد مالك اختراع در اولين فرصت ممكن از تصميم كميسيون مطلع شود.

ماده 37

دبيرخانه پس از دريافت درخواست پروانه اجباري بهره‌برداري، ظرف 10 روز موضوع را به مالك اختراع ابلاغ مي‌كند. مالك اختراع موظف است مراتب را به اشخاصي كه مجوز بهره‌برداري از اختراع مورد نظر را دارند اطلاع دهد. مخترع و اشخاصي كه مجوز بهره‌برداري از اختراع مورد نظر را دارند بايد ظرف 30 روز نظرات خود را به صورت مدلل و مستند كتباً به دبيرخانه ارائه نمايند كه در دفتر مخصوص به ثبت رسيده و جهت تصميم‌گيري تسليم كميسيون خواهد شد.

ماده 38

دبيرخانه حداقل 10 روز قبل از تشكيل جلسه كميسيون، بايد زمان آن را به متقاضي پروانه اجباري و مالك اختراع و اشخاص ذي‌نفع اطلاع دهد. اشخاص مذكور مي‌توانند در جلسه حضور پيدا كنند. كميسيون پس از استماع اظهارات آن‌ها تصميم مقتضي اتخاذ و مراتب را اعلام خواهد نمود.

ماده 39

درصورت اعطاي پروانه اجباري، كميسيون بايد شرايط بهره‌برداري، نام سازمان دولتي بهره‌بردار يا شخص مجاز از طرف او، مدت بهره‌برداري، مبلغ مذكور در بند ب ماده 17 قانون به تشخيص كارشناس رسمي، اقدامات اجرايي، مدت زمان لازم براي انجام اقدامات اجرايي توسط بهره‌بردار، محدوده جغرافيايي و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقيقاً مشخص نمايد.

تبصره ـ پرداخت هزينه‌هاي كارشناسي براي تعيين مبلغ مذكور در اين ماده به عهده بهره‌بردار خواهد بود.

ماده 40

تصميم كميسيون مبني بر اعطاء پروانه اجباري بهره‌برداري بايد در دفتر ثبت اختراع قيد و به هزينه متقاضي در روزنامه رسمي كشور منتشر و به مالك اختراع و ساير اشخاص ذي‌نفع ابلاغ گردد.

ماده 41

چنانچه پس از بررسي مدارك و استماع اظهارات طرفين، كميسيون تشخيص دهد كه درخواست ارائه ‌شده منطبق با شرايط مندرج در ماده 17 قانون نمي‌باشد، درخواست را رد و نتيجه را از طريق دبيرخانه به متقاضي و اشخاص ذي‌نفع ابلاغ مي‌نمايد.

ماده 42

مالك اختراع يا سازمان دولتي و همين‌طور شخص ثالثي كه پروانه اجباري بهره‌برداري براي او صادر شده است ظرف 20 روز پس از دريافت ابلاغ موضوع ماده40 اين آيين‌نامه مي‌تواند نسبت به تصميم كميسيون درخواست بررسي مجدد نمايد. چنانچه كميسيون درخواست تجديدنظر را قانع كننده تشخيص دهد، جلسه‌اي را حداكثر ظرف 30 روز پس از وصول درخواست، براي رسيدگي به اظهارات متقاضي تجديدنظر و در صورت لزوم طرف او تشكيل خواهد داد و در مورد شرايط و مدت پروانه اجباري بهره‌برداري اتخاذ تصميم مي‌نمايد. در غير اين صورت درخواست مذكور رد مي‌گردد. نحوه تشكيل كميسيون، مهلت‌ها و ابلاغ تصميمات كميسيون مطابق با اين آيين‌نامه خواهد بود.

ماده 43

مالك اختراع مي‌تواند درخواست لغو پروانه اجباري بهره‌برداري صادره از سوي كميسيون را بنابه دلائلي كه در بند (ج) ماده 17 قانون آمده است، همراه با مدارك و مستندات مربوط به دبيرخانه كميسيون تسليم نمايد. دبيرخانه موظف است ظرف 30 روز از تاريخ تسليم درخواست، مراتب را همراه با دلائل به بهره‌بردار اعلام تا چنانچه پاسخي داشته باشد ظرف 30 روز به دبيرخانه اعلام نمايد. مرجع مذكور اظهارات طرفين به انضمام مدارك و مستندات ارائه‌ شده را جهت اتخاذ تصميم به كميسيون ارسال مي‌دارد. كميسيون پس از بررسي اظهارات مالك اختراع، وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط و بهره‌بردار، تصميم مقتضي را اتخاذ مي‌نمايد. چنانچه تصميم كميسيون مبني بر لغو پروانه بهره‌برداري باشد، حسب مورد اجازه بهره‌برداري براي مالك يا بهره‌بردار ديگر صادر مي‌گردد. در صورتي كه حفظ حقوق قانوني اشخاصي كه اجازه را كسب كرده‌اند، ابقاء تصميم را ايجاب نمايد، كميسيون نسبت به ابقاء آن اقدام مي‌نمايد.
تصميم كميسيون مبني بر لغو يا ابقاء پروانه اجباري بهره‌برداري همراه با مدت و شرايط مربوط از سوي دبيرخانه به طرفين ابلاغ خواهد شد.

ماده 44

هرگونه تصميم كميسيون مبني بر اعطاي پروانه اجباري بهره‌برداري يا رد آن از سوي متقاضي يا مالك اختراع قابل اعتراض در دادگاه‌ صالح مقرر در ماده 59 قانون مي‌باشد. اين اعتراض بايد ظرف 60 روز از تاريخ ابلاغ تصميم كميسيون به ذينفع و يا اطلاع او از آن صورت گيرد.

ماده 45

به منظور انجام كليه وظايف اداري كميسيون موضوع بند (الف) ماده 17 قانون، دبيرخانه‌اي به رياست مديركل اداره كل مالكيت صنعتي در مرجع ثبت تشكيل مي‌شود.

ماده 46

مرجع ثبت پس از دريافت درخواست صدور پروانه اجباري بهره‌برداري، موضوع بند (ح) ماده 17 قانون، بايد آن را در دفتر مخصوص ثبت و ظرف 10 روز از زمان دريافت همراه با دلايل، مدارك و مستندات به دارنده حق اختراع مقدم يا مؤخر ابلاغ نمايد. دارنده حق اختراع مقدم يا مؤخر بايد نظرات و دلايل و مدارك خود را ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ به مرجع ثبت تسليم نمايد. مرجع ثبت، مدارك و مستندات طرفين را جهت اتخاذ تصميم تسليم كميسيون مذكور در ماده170 اين آيين‌نامه خواهدكرد. كميسيون پس از استماع اظهارات طرفين، در مورد اعطاي پروانه اجباري بهره‌برداري و شرايط و حدود و مبلغ قابل پرداخت به تشخيص كارشناس رسمي، يا رد درخواست، تصميم‌گيري خواهد كرد. در صورت اعتراض به تصميم كميسيون، تا قبل از نهايي شدن تصميم دادگاه در اين مورد، پروانه اجباري بهره‌برداري صادره از سوي كميته معلق خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه دارنده حق اختراع مقدم يا مؤخر مقيم ايران نباشد، مهلت‌هاي مذكور در اين ماده به دو برابر افزايش مي‌يابد.

فصل پنجم : تغييرات، انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبت شده

ماده 47

مالك اختراع مكلف است هرنوع تغيير راجع به اسم، نشاني، تابعيت، اقامتگاه يا اعطاء اجازه بهره‌برداري از اختراع يا انتقال و يا اعراض از مالكيت اختراع ثبت شده را كتباً و همراه با مدارك مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نمايد. اعمال اين تغييرات با رعايت مقررات قانون و اين آيين‌نامه خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه در طبقه‌بندي بين‌المللي اختراع ثبت شده تغييراتي به وجود آيد، مالك اختراع مي‌تواند از مرجع ثبت درخواست كند كه تغييرات مذكور در گواهي‌نامه اختراع اعمال شود.

ماده 48

درخواست مالك اختراع مبني بر تغييرات در مضمون و نقشه‌هاي اختراع، بايد به صورت كتبي و با ذكر شماره و تاريخ اختراع به مرجع ثبت تسليم گردد. انجام اين تغييرات، مشروط به آن است كه در نتيجه اين تغييرات، اطلاعات مندرج در گواهي‌نامه اختراع، از حدود اطلاعات مذكور در اظهارنامه اوليه، تجاوز نكند.

ماده 49

هرنوع انتقال گواهي‌نامه اختراع بايد در مرجع ثبت به ثبت برسد. درخواست كتبي براي ثبت انتقال بايد همراه با مدارك ذيل تسليم مرجع ثبت گردد:
1ـ اصل گواهي‌نامه اختراع؛
2ـ مدرك قانوني كه دلالت بر انتقال نمايد؛
3ـ مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود؛
4ـ رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌ها.

ماده 50

در آگهي تغيير مالكيت ذكر موارد زير ضروري است:
1ـ عنوان اختراع، با ذكر طبقه‌بندي مربوط؛
2ـ تاريخ ثبت انتقال؛
3ـ شماره ثبت اختراع در ايران؛
4ـ اسم، اقامتگاه و تابعيت مالكان قديم و جديد؛
5 ـ اسم ونشاني نماينده قانوني مالك جديد در ايران، در صورت وجود.

ماده 51

مالك اختراع مي‌تواند بهره‌برداري از اختراع خود را ضمن رعايت ماده 17 قانون به طور جزيي يا كلي براي تمام يا بخشي از مناطق جغرافيايي مورد حمايت، به هر شكل قانوني به ديگران واگذار نمايد. اجازه بهره‌‌برداري مي‌تواند انحصاري يا غيرانحصاري باشد. مجوز بهره‌برداري بايد در مرجع ثبت به ثبت برسد. هر مجوز بهره‌برداري كه به ثبت مي‌رسد غيرانحصاري تلقي ‌مي‌گردد، مگر اينكه دلايل انحصاري بودن ارائه ‌شده ‌باشد. درخواست ثبت مجوز بهره‌برداري بايد مشتمل بر مدارك زير باشد:
1ـ نسخه‌اي از مجوز بهره‌برداري كه حاوي امضاء گواهي شده طرفين باشد؛
2 ـ اصل گواهي‌نامه اختراع؛
3ـ مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود؛
4ـ رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌ها.

تبصره ـ مراتب فسخ يا خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري در صورتي كه در چارچوب متن قرارداد مطابق قوانين و مقررات مربوط باشد، نيز به موجب مقررات اين ماده، با انجام تغييرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.

ماده 52

در موارد زير مرجع ثبت از ثبت مجوز بهره‌برداري خودداري كرده و مراتب را به اطلاع متقاضي مي‌رساند:
1ـ درخواست مربوط به اختراعي باشد كه قبلاً در مورد آن مجوز بهره‌برداري انحصاري به ثبت رسيده است؛
2ـ اختراع مورد اعتراض واقع شده و اعتبار آن در حال بررسي در مراجع قضايي باشد؛
3ـ هزينه‌ سالانه گواهي‌نامه اختراع پرداخت نشده باشد.

ماده 53

چنانچه مانعي براي ثبت مجوز بهره‌برداري از اختراع وجود نداشته باشد، مرجع ثبت مجوز مربوط را به صورت محرمانه حفظ و مراتب را در روزنامه رسمي منتشر مي‌كند. اين آگهي مشتمل بر موارد زير خواهد بود:
1ـ اسامي مالك و بهره‌بردار؛
2ـ عنوان اختراع؛
3ـ تاريخ و شماره ثبت اختراع؛
4ـ مدت بهره‌برداري؛
5 ـ انحصاري يا غير انحصاري بودن آن.

ماده 54

در صورت فوت مالك گواهي‌نامه اختراع و باقي بودن مدت اعتبار اختراع، مرجع ثبت به درخواست وراث يا احد از وراث نام ورثه يا وراث را به عنوان مالك در ظهر گواهي‌نامه اختراع قيد و مراتب را با ذكر ميزان سهم هر يك در دفتر ثبت اختراعات ثبت خواهد كرد. درخواست ثبت بايد كتبي و همراه با مدارك ذيل تسليم مرجع ثبت گردد:
1ـ اصل دادنامه انحصار وراثت يا رونوشت مصدق آن؛
2ـ اصل گواهي‌نامه اختراع؛
3ـ مدارك دال بر پرداخت هزينه‌ها؛
4ـ مدارك نمايندگي قانوني.

ماده 55

مالك اختراع مي‌تواند با تسليم درخواست كتبي به مرجع ثبت از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده معتبر اعراض حاصل نمايد. مدارك ذيل بايد به درخواست اعراض منضم گردد:
1ـ اقرارنامه رسمي مبني بر اعراض كه به امضاء مالك اختراع رسيده است؛
2ـ اصل گواهي‌نامه اختراع ثبت شده؛
3ـ مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود؛
4ـ رسيد مربوط به پرداخت حق ثبت تغييرات.

تبصره 1 ـ اعراض مالك اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده مشروط به اين است كه بهره‌برداري از اختراع، در زماني كه ثبت آن معتبر بوده است، به ديگري واگذار نشده باشد.

تبصره 2 ـ در صورت اعراض، حق ثبت و ساير هزينه‌هاي پرداختي به مرجع ثبت، مسترد نخواهد شد.

ماده 56

در صورتي كه انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداي، فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري يا اعراض از مالكيت ثبت شده در خارج انجام شده باشد، اصل يا رونوشت مصدق سند مربوط كه در آن شماره و تاريخ ثبت اختراع در ايران قيد و به تأييد نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد، دليل انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداري، فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري يا اعراض از مالكيت اختراع، براي ثبت آن در ايران خواهد بود.

ماده 57

كليه تغييرات و انتقالات يا فسخ و خاتمه و يا اعراض از اختراع ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت اختراع، ثبت و در ظهر گواهي‌نامه اختراع درج مي‌گردد و جز در مورد تغيير نشاني، به هزينه ذي‌نفع ظرف 30 روز از تاريخ ثبت در روزنامه رسمي آگهي مي‌شود.
موارد مذكور تا زماني كه به ثبت نرسيده‌اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمي‌باشند. ثبت آن‌ها منوط به پرداخت هزينه‌هاي مقرر در جدول هزينه‌ها و در صورت لزوم هزينه انتشار آگهي مربوط خواهد بود.

فصل ششم : اعتراض به رد و بـه تقاضاي ثبـت و اقامه دعـواي ابـطال گواهي‌نامه اختراع

ماده 58

تصميم مرجع ثبت مبني بر رد اظهارنامه از سوي متقاضي قابل اعتراض است. اعتراض بايد در دو نسخه به صورت كتبي و همراه با دلايل و مستندات مربوط و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي به رد ثبت، ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ تصميم، از طريق مرجع ثبت به كميسيون موضوع ماده 170 اين آيين‌نامه، تسليم شود. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد. مهلت مذكور براي متقاضي مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد.

تبصره ـ در صورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.

ماده 59

هر شخصي كه نسبت به تقاضاي ثبت اختراع اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسليم نمايد. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد. اعتراض‌نامه بايد همراه با دلايل و مدارك استنادي و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسي اعتراض‌نامه و مدارك استنادي، تكميل مدارك منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعيين موارد، كتباً از متقاضي مي‌خواهد كه ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نمايد. در غير اين صورت، اعتراض‌نامه كان‌لم يكن تلقي خواهد شد.

تبصره ـ مهلت‌ مذكور در اين ماده براي اشخاص مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد.

ماده 60

هرگاه اعتراض معترض مبني بر ادعاي حق مالكيت نسبت به اختراعي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده است، در صورتي كه اختراع قبلاً به نام او ثبت نشده است، بايد همزمان با اعتراض، براي اختراع خود مطابق قانون و اين آيين‌نامه تقاضاي ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را تأديه نمايد. مرجع ثبت با رعايت ماده 59 اين آيين‌نامه موظف است ظرف 10 روز از وصول اعتراض، نسخه‌اي از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد. متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراض‌نامه پاسخ مكتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد. عدم پاسخ متقاضي به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكين وي خواهد بود. هرگاه متقاضي كتباً به اعتراض تمكين نمايد درخواست او براي ثبت اختراع مسترد شده تلقي مي‌گردد و مراتب كتباً به معترض ابلاغ مي‌شود تا در صورتي كه اختراع وي به ثبت نرسيده است، برطبق اظهارنامه‌اي كه همزمان با اعتراض تسليم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورت عدم تمكين متقاضي، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ كرده و وي از اين تاريخ 20 روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طريق مرجع ثبت تسليم كميسيون موضوع ماده 170 اين آيين‌نامه نمايد. همين ترتيب در موردي نيز بايد رعايت شود كه اعتراض معترض مبني بر داشتن برخي حقوق، غير از حق مالكيت، نسبت به اختراعي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده ولي هنوز در ايران به ثبت نرسيده است؛ مگر اينكه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد. در اين فرض نيازي به تسليم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهد بود. تصميم كميسيون طبق ماده 172 اين آيين‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.

تبصره 1 ـ در صورتي كه اظهارنامه تسليمي به هر دليلي منتهي به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختي از اين بابت، قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره 2 ـ درصورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره 3 ـ در صورتي كه معترض مقيم ايران نباشد، مهلت‌هاي مذكور در اين ماده به دو برابر افزايش مي‌يابد.

ماده 61

در صورت درخواست ابطال گواهي‌نامه اختراع، ذي‌نفع مي‌تواند با اثبات يكي از موارد مذكور در ماده 18 قانون دادخواست خود را تسليم دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون نمايد. دادخواست ابطال بايد همراه مدارك ذيل باشد:
1ـ اصل يا رونوشت مصدق كليه اسناد و مدارك مثبت ادعاي ابطال؛
2ـ رسيد مربوط به پرداخت وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذكور در جدول هزينه‌ها؛
3ـ وكالت‌نامه، در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تسليم شود.

ماده 62

هرگاه ثبت اختراع باطل شود، از تاريخ ثبت باطل تلقي مي‌شود. رأي نهايي دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ مي‌گردد و مرجع مذكور آن را ثبت و به هزينه محكوم‌له، آگهي مربوط به آن را در اولين فرصت ممكن در روزنامه رسمي منتشر مي‌كند. محكوم‌له مي‌تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محكوم عليه مطالبه كند. آگهي مذكور شامل عنوان اختراع و ذكر خلاصه‌اي از مفاد رأي نهايي دادگاه در اين خصوص خواهد بود.

فصل هفتم : اظهارنامه بين‌المللي طبق معاهده همكاري در ثبت اختراعات

ماده 63

اظهارنامه بين‌المللي كه طبق معاهده همكاري در ثبت اختراعات از سوي اتباع ايراني يا مقيمين در ايران تسليم مرجع ثبت مي‌گردد، مرجع ثبت به عنوان اداره مبدا عمل خواهد نمود.

ماده 64

در صورتي كه در اظهارنامه‌هاي بين‌المللي، ايران به عنوان « كشور تعيين شده» و «كشور منتخب» جهت ثبت بين‌المللي معرفي شده باشد، مرجع ثبت ضمن رعايت تشريفات مقرر در معاهده و آيين‌نامه مربوط تقاضاي ثبت اختراع را طبق قانون و اين آيين‌نامه مورد بررسي قرار خواهد داد.

ماده 65

علاوه بر هزينه‌هايي كه براي ثبت بين‌المللي طبق معاهده و آيين‌نامه مربوط پرداخت مي‌گردد، جهت بررسي اظهارنامه بين‌المللي و مدارك آن، هزينه‌اي طبق جدول هزينه‌ها دريافت خواهد شد. در صورت تأييد اظهارنامه، چگونگي ارسال آن به دفتر بين‌المللي و هزينه‌هاي مربوط به عهده متقاضي خواهد بود.

فصل هشتم : هزينه‌ها

ماده 66

با توجه به ماده 16 قانون، اعتبار گواهي‌نامه اختراع بيست سال از تاريخ تسليم اظهارنامه است. براي حفظ اعتبار گواهي‌نامه بايد، هزينه‌اي‌ سالانه ظرف دوماه قبل از انقضاي يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه و هر سال بعد از آن به همين ترتيب تا تاريخ اعتبار گواهي‌نامه، طبق جدول هزينه‌ها تاديه گردد والا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
اگر مالك اختراع يا نماينده قانوني وي تا شش ماه پس از انقضاي موعد، علاوه بر هزينه سالانه جريمه‌اي معادل نصف هزينه سالانه اختراع را پرداخت نمايد ثبت اختراع به اعتبار خود باقي خواهد ماند.

بخش سوم : ثبت طرح هاي صنعتي

فصل اول : تسليم، اصلاح، استرداد، انتقال و ثبت اظهارنامه

ماده 67

ثبت طرح صنعتي مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت است.

ماده 68

اظهارنامه ثبت طرح صنعتي بايد در 2 نسخه و در فرم مخصوص (ط ـ 1) و به زبان فارسي تنظيم شده و پس از ذكر تاريخ، توسط متقاضي يا نماينده قانوني وي امضاء شود.

تبصره ـ در صورتي كه اسناد ضميمه اظهارنامه و ساير اسناد مربوط، به زبان ديگري غير از فارسي باشد، ارائه اصل مدارك مورد نياز همراه با ترجمه عادي كامل آن‌ها الزامي است، مع‌ذلك اگر ترجمه كامل اين مدارك براي متقاضي ميسر نباشد مي‌تواند خلاصه آن‌ها را به فارسي ضميمه نمايد. مرجع ثبت در صورت لزوم مي‌تواند در جريان بررسي اظهارنامه، ترجمه رسمي مدارك مذكور را مطالبه كند. چنانچه اصطلاحات فناوري و علمي به كار رفته در اسناد مذكور، معادل فارسي نداشته باشند، ذكر همان اصطلاحات كفايت مي‌كند.

ماده 69

متقاضي بايد اظهارنامه ثبت طرح صنعتي را به صورت حضوري يا با پست سفارشي و يا درچارچوب ماده 167 اين آيين‌نامه به مرجع ثبت تسليم نمايد. تاريخ وصول اظهارنامه يا تاريخ داده پيام، تاريخ اظهارنامه تلقي مي‌گردد.

ماده 70

اظهارنامه طرح صنعتي بايد حاوي نكات زير باشد:

1ـ اسم، نشاني، كدپستي، شماره ملي، تابعيت و سمت متقاضي يا نماينده قانوني وي و در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي است، ذكر نام، نوع فعاليت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعيت، مركز اصلي و عنداللزوم هر شناسه ديگر الزامي است؛

2ـ اسم، اقامتگاه و كد پستي شخص يا اشخاصي كه صلاحيت دريافت ابلاغ‌ها در ايران را دارند، در صورتي كه متقاضي مقيم ايران نباشد؛

3ـ اسم و اقامتگاه طراح در صورتي كه متقاضي همان طراح نباشد؛

4ـ ذكر كالا و طبقه‌اي كه متقاضي درخواست ثبت طرح براي آن را دارد؛

5 ـ تاريخ، محل و شماره اظهارنامه يا گواهي‌نامه طرح صنعتي در خارج، در صورت درخواست حق‌تقدم؛

6 ـ تعيين ضمائم.

تبصره 1 ـ در صورت تسليم اظهارنامه و ساير اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقي، امضاء آن‌ها از طرف اشخاص مجاز، ضروري است.

تبصره 2 ـ اسم و نشاني متقاضي مقيم خارج از كشور علاوه‌بر فارسي بايد به حروف لاتين باشد و با همان حروف نيز ثبت و آگهي شود.

ماده 71

دو يا چند طرح صنعتي مربوط به يك طبقه از طبقه‌بندي بين‌المللي و يا به يك مجموعه يا تركيبي از اجزاء، ولو مربوط به طبقات مختلف چنانچه با هم استعمال گردند، را مي‌توان در يك اظهارنامه قيد و به مرجع ثبت تسليم نمود.

ماده 72

در صورتي كه متقاضي، دو اظهارنامه داراي طرح‌هاي صنعتي مشابه را در يك تاريخ تسليم نمايد، بنابه درخواست متقاضي، مرجع ثبت مي‌تواند يكي از اظهارنامه‌ها را به عنوان طرح صنعتي اصلي و ديگري را به صورت طرح صنعتي متمم بپذيرد.

ماده 73

مدارك زير بايد ضميمه اظهارنامه شوند:

1ـ مدارك مثبت هويت متقاضي و طراح؛

2ـ مدارك نمايندگي، در صورتي كه تقاضا توسط نماينده قانوني به عمل آيد؛

3ـ اگر طرح صنعتي دو بعدي باشد، پنج نمونه از شكل يا تصوير گرافيكي يا پنج نمونه از طرح ترسيم شده به عنوان نمونه؛

4ـ اگر طرح صنعتي سه بعدي باشد، پنج نمونه از شكل يا تصوير گرافيكي يا پنج نمونه از طرح ترسيم شده از تمامي جوانب طرح؛

5 ـ در طرح صنعتي سه بعدي، مرجع ثبت مي‌تواند ماكتي از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نمايد. اندازه ماكتي كه متقاضي از مدل طرح خود ارائه مي‌دهد، بايد حداكثر 20×20×20 سانتي متر و وزن آن حداكثر 2 كيلوگرم و از ماده‌اي بادوام و غيرفاسد شدني باشد. شكل‌هاي گرافيكي و ترسيم شده بايد حداكثر در ابعاد 20×10 سانتي متر بوده و قابل نصب بر چهار صفحه مقوا در قطع A4 و با جوهر مشكي باشد؛

6 ـ درخواست كتبي به تأخير انداختن انتشار آگهي ثبت طرح صنعتي و تعيين مدت آن، در صورت تمايل؛

7‌ـ درخواست كتبي مبني بر عدم ذكر اسم طراح، چنانچه طراح نخواهد اسم وي ذكر شود؛

8 ـ رسيد مربوط به پرداخت هزينه اظهارنامه و در صورتي كه اظهارنامه شامل دو يا چند طرح صنعتي است، رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌هاي اضافي؛

9ـ مدارك مربوط به حق تقدم كه بايد همزمان با تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف 15 روز از آن تاريخ تسليم شود.

تبصره 1 ـ طرح چاپ شده اشكال و تصاوير گرافيكي يا ترسيم شده، موضوع بندهاي 3 و 4 فوق، بايد حداكثر در ابعاد 20×20 سانتي متر باشد و در آن رنگي بودن يا نبودن اشكال و تصاوير تصريح گردد.

تبصره 2 ـ در صورت ارائه ماكتي از مدل طرح، مرجع ثبت مي‌تواند ماكت مزبور را ممهور به مهر و تاريخ نموده به متقاضي اعاده نمايد.

تبصره 3 ـ در فرضي كه اظهارنامه حاوي طرح‌هاي صنعتي متعدد باشد، تصاوير يا اشكال يا مدل‌ها به صورت جداگانه ارائه شده و به وسيله شماره از يكديگر متمايز مي‌گردند.

ماده 74

در صورتي كه متقاضي طبق ماده 9 قانون، درخواست حق تقدم كرده باشد، هنگام تقاضاي ثبت طرح صنعتي بايد درخواست خود را كه حاكي از اين حق باشد، به مرجع ثبت تسليم نمايد. اين درخواست بايد مشتمل بر نكات زير باشد:
1ـ تاريخ و شماره اظهارنامه اصلي؛
2ـ طبقه‌بندي بين‌المللي مرتبط با اظهارنامه اصلي؛
3ـ كشور يا كشورهايي كه اظهارنامه اصلي در آنجا تسليم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه‌اي يا بين‌المللي مبناي حق تقدم باشد، ذكر مأخذ آن.

ماده 75

در صورتي كه متقاضي مدعي دو يا چند اظهارنامه پيشين باشد، مدت حق تقدم از زمان مقدم‌ترين آن‌ها محاسبه مي‌شود.

ماده 76

مدت زمان حق تقدم در ثبت طرح صنعتي، 6 ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه اصلي خواهد بود. در اين مورد روز تسليم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرين روز مصادف با روز تعطيل باشد، اين مدت تا آخرين ساعت اولين روز اداري بعد از روز تعطيل محاسبه خواهد شد.

ماده 77

استفاده از مهلت ارفاقي مقرر در بند هـ ماده 4 قانون براي ثبت طرح صنعتي، با انجام تغييرات لازم، مشمول مقررات ماده 26 اين آيين‌نامه خواهد بود.

ماده 78

متقاضي مي‌تواند تا قبل از ثبت طرح صنعتي، اظهارنامه خود را اصلاح كند، مشروط بر اينكه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننمايد. درخواست اصلاح با پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها انجام مي‌پذيرد.

ماده 79

متقاضي يا نماينده قانوني او در هر زمان قبل از ثبت طرح صنعتي مي‌تواند ضمن تسليم درخواست كتبي به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد.
درصورت استرداد اظهارنامه، هزينه‌هاي پرداختي مسترد نخواهد شد.

ماده 80

انتقال حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه يا اعطاي هرگونه اجازه بهره‌برداري از آن بايد به درخواست كتبي هر ذي‌نفع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال اين تغيير منوط به پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها خواهد بود.

ماده 81

مرجع ثبت، مقدمتاً صحت تنظيم اظهارنامه را از لحاظ شناسايي هويت متقاضي و نمايش گرافيكي طرح صنعتي مورد رسيدگي قرار داده و پس از وارد نمودن اظهارنامه در دفتر ثبت، نسخه دوم آن را همراه با ضمائم كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است بعد از امضا و مهر و قيد تاريخ (ساعت، روز، ماه و سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسيد به متقاضي مسترد خواهد كرد.

تبصره ـ در خصوص اظهارنامه‌هايي كه با پست سفارشي ارسال مي‌شوند، درصورت ثبت اظهارنامه‌ها، نسخه دوم آن‌ها همراه با ضمائم توسط و به هزينه مرجع ثبت با پست سفارشي، به‌عنوان رسيد به متقاضيان مسترد خواهد شد. در صورت عدم ثبت نيز مراتب به همين ترتيب به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد. پاسخ اظهارنامه‌هاي واصله در چارچوب ماده 167 اين آيين‌نامه به صورت الكترونيكي خواهد بود.

فصل دوم : بررسي اظهارنامه و ثبت طرح صنعتي

ماده 82

مرجع ثبت ظرف 60 روز از تاريخ وصول، اظهارنامه و ضمائم آن را از لحاظ رعايت جنبه‌هاي شكلي و ساير شرايط مقرر در قانون و اين آيين نامه و همچنين تطبيق طبقه يا طبقات اعلامي با طبقه‌بندي بين‌المللي، مورد بررسي قرار مي‌دهد.

ماده 83

مرجع ثبت چنانچه پس از بررسي، ايرادات و نواقصي را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نمايد، مراتب را به صورت مكتوب و با قيد جزييات به متقاضي ابلاغ تا ظرف مهلت مقرر در اين آيين نامه اقدام به رفع نقص نمايد.
چنانچه متقاضي در مهلت مقرر قانوني به هر علتي نتواند نقايص اعلامي را رفع نمايد، مرجع ثبت اظهارنامه را رد و مراتب را كتباً با ذكر علت يا علل رد به متقاضي ثبت ابلاغ خواهد كرد.

تبصره ـ مهلت رفع نقص براي متقاضيان ايراني تا 30 روز و براي متقاضيان مقيم خارج از كشور تا 60 روز از تاريخ ابلاغ محاسبه مي‌شود.

ماده 84

طرح‌هاي صنعتي زير قابل حمايت نيستند:
1ـ طرح‌هايي كه جديد يا اصيل نباشند؛
2ـ طرح‌هايي كه تنها در نتيجه عملكرد فني محصول ايجاد مي‌شوند؛
3ـ طرح‌هاي حاوي نمادها يا نشان‌هاي رسمي؛
4ـ طرح‌هاي مخالف نظم عمومي يا اخلاق حسنه.
طرح صنعتي جديد با رعايت مفاد ماده 21 قانون، طرحي است كه قبل از تسليم اظهارنامه و يا قبل از تاريخ ادعاي حق تقدم، همانند آن به عموم عرضه نشده باشد.
طرح صنعتي در صورتي اصيل محسوب مي‌شود كه به‌طور مستقل توسط طراح پديد آمده و كپي و تقليد طرح‌هاي موجود نباشد، به نحوي كه از ديد يك كاربر آگاه، متفاوت از طرح‌هايي باشد كه قبلاً در اختيار عموم قرار گرفته است.

ماده 85

هرگاه تقاضاي ثبت طرح صنعتي مورد پذيرش مرجع ثبت قرار گيرد، مراتب كتباً به متقاضي اعلام شده و وي بايد ظرف 30 روز پس از تاريخ اعلام، جهت پرداخت هزينه‌هاي مربوط به ثبت طرح صنعتي و انتشار آگهي موضوع ماده 86 اين آيين‌نامه اقدام نمايد. در صورت عدم پرداخت هزينه‌ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه كان لم يكن تلقي مي‌گردد. اين مهلت براي متقاضيان مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد.

ماده 86

مرجع ثبت پس از ثبت طرح صنعتي، مراتب را ظرف 30 روز جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمي آگهي مي‌نمايد. آگهي مزبور شامل موارد زير مي‌باشد:

1‌ـ شماره و تاريخ اظهارنامه؛

2ـ شماره و تاريخ ثبت طرح صنعتي؛

3ـ اسم و نشاني طراح مگر آن كه طراح كتباً درخواست كند كه نامش ذكر نشود؛

4ـ اسم و اقامتگاه متقاضي يا نماينده وي؛

5 ـ ذكر كالا و طبقه‌اي كه طرح مورد تقاضا مربوط به آن مي‌باشد؛

6 ـ تعيين تاريخ، محل و شماره حق تقدم، در صورت وجود؛

7ـ تصوير يا تصاويري كه طرح را معرفي كند و تصريح به رنگي يا غيررنگي بودن تصوير؛

8 ـ اشاره به ماكت طرح، در صورت ارائه؛

9ـ مدت اعتبار ثبت.

تبصره ـ هرگاه درخواستي طبق ماده 25 قانون ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتي، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمي‌شود. در اين صورت مرجع ثبت، يك آگهي حاوي تأخير انتشار طرح صنعتي مذكور و اطلاعات مربوط به هويت‌ مالك طرح ثبت شده و تاريخ تنظيم اظهارنامه و مدت تأخير مورد درخواست و ساير امور ضروري را منتشر مي‌كند. پس از انقضاء مدت تأخير درخواست شده، مرجع ثبت آگهي طرح صنعتي ثبت شده را صادر و براي انتشار تسليم روزنامه رسمي خواهد كرد. هزينه انتشار آگهي‌هاي مذكور در اين تبصره به عهده متقاضي ثبت طرح صنعتي خواهد بود.

ماده 87

ثبت طرح صنعتي با قيد مراتب زير و طبق فرم (ط ـ 2) در دفتر ثبت طرح صنعتي انجام مي‌پذيرد:

1ـ تاريخ كامل (ساعت،‌روز، ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه؛

2ـ تاريخ و شماره ثبت طرح صنعتي؛

3ـ اسامي كالاها و طبقاتي كه طرح صنعتي براي آن‌ها اختيار شده است؛

4ـ ذكر مشخصات طرح يا طرح‌هاي صنعتي به طور اجمال با تعيين اجزايي كه متقاضي مي‌خواهد حق استعمال انحصاري آن را به خود اختصاص دهد؛

5 ـ در صورت ادعاي حق تقدم و پذيرش آن، تاريخ، شماره و محل تسليم اظهارنامه مقدم؛

6 ‌ـ اسم، محل اقامت و تابعيت مالك طرح و نماينده او در صورتي كه اظهارنامه توسط نماينده قانوني تسليم شده باشد؛

7ـ اسم و نشاني و تابعيت طراح، در صورتي كه متقاضي شخص طراح نيست، مگر اينكه طراح كتباً تقاضا نموده باشد كه اسمش در گواهي‌نامه طرح صنعتي ذكر نشود؛

8 ـ مدت اعتبار ثبت طرح صنعتي.

تبصره 1 ـ در دفتر ثبت طرح صنعتي براي هر طرح دو صفحه اختصاص مي‌يابد و هر تغيير و اصلاح و همچنين نقل و انتقالاتي كه نسبت به طرح صنعتي صورت مي‌گيرد، در صفحات مزبور قيد مي‌گردد.

تبصره 2 ـ درج مراتب فوق پس از تكميل بايد به امضاء مالك طرح صنعتي يا نماينده قانوني وي و همچنين رئيس اداره ثبت طرح‌هاي صنعتي برسد.

ماده 88

پس از ثبت طرح صنعتي و انتشار آگهي مربوط به آن و تحويل نسخه منتشرشده يا منعكس در سايت روزنامه رسمي به مرجع ثبت، گواهي‌نامه‌اي طبق فرم (ط ـ 3) كه حاوي نكات زير باشد با الصاق تصوير يك نمونه كامل از طرح و منگنه و ممهور كردن آن، به مالك طرح يا نماينده قانوني وي تسليم مي‌شود:

1ـ تاريخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه؛

2ـ تاريخ و شماره ثبت طرح يا طرح‌ها؛

3ـ اسم و اقامتگاه و تابعيت مالك طرح؛

4ـ اسم، نشاني و تابعيت طراح، مگر اينكه طراح كتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذكر اسم خود را نمايد؛

5 ـ ذكر كالا يا كالاهايي كه طرح ثبت‌شده مربوط به آن‌ها مي‌باشد و طبقه و يا طبقاتي كه مورد تاييد قرار گرفته است؛

6 ـ مدت اعتبار طرح و تاريخ انقضاي آن؛

7ـ ذكر تاريخ، شماره و محل تسليم اظهارنامه مقدم، در صورت ادعاي حق تقدم و پذيرش آن؛

8 ـ تصوير يا تصاويري كه طرح را معرفي كند و تصريح به رنگي يا غير رنگي بودن آن.
اين گواهي‌نامه با استفاده از فناوري روز تهيه و به امضاء رئيس اداره ثبت طرح‌هاي صنعتي مي‌رسد.

فصل سوم : تمديد ثبت طرح صنعتي

ماده 89

با توجه به بند د ماده 28 قانون، مالك طرح صنعتي مي‌تواند با پرداخت هزينه مقرر، درخواست تمديد اعتبار ثبت طرح صنعتي را براي دو دوره پنجساله متوالي ديگر بنمايد. درخواست تمديد ثبت، ظرف شش‌ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت طرح صنعتي در هر دوره، به عمل خواهد آمد.

تبصره ـ در صورت عدم درخواست تمديد ثبت ظرف مهلت يادشده، امكان درخواست آن ظرف مهلت 6 ماه پس از پايان اعتبار ثبت طرح صنعتي، با پرداخت جريمه تأخير طبق جدول هزينه‌ها وجود دارد، والا ثبت طرح صنعتي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

ماده 90

درخواست تمديد ثبت طرح صنعتي در دو نسخه توسط مالك طرح ثبت شده يا نماينده قانوني او تهيه و پس از امضاء و الصاق تصوير نمونه طرح و رسيد پرداخت هزينه مربوط، به مرجع ثبت تسليم مي‌گردد.
مرجع ثبت پس از دريافت درخواست تمديد ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوط وارد كرده و بر روي هر يك از نسخ درخواست، تاريخ دريافت و شماره آن را قيد و نسخه دوم آن را كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است، بعد از امضاء و مهر به‌عنوان رسيد به درخواست‌كننده مسترد خواهد كرد.

ماده 91

درخواست تمديد ثبت طرح صنعتي بايد حاوي نكات ذيل باشد:
1ـ شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه و طرح صنعتي‌اي كه تمديد آن مورد درخواست است؛
2ـ طبقه يا طبقات كالاهاي موضوع طرح صنعتي؛
3ـ اسم و آخرين نشاني كامل مالك طرح صنعتي ثبت شده يا نماينده قانوني وي، در صورتي كه درخواست توسط نماينده به عمل آيد.
مدارك مثبت هويت متقاضي، رسيد مربوط به پرداخت هزينه تمديد، حداقل شش نمونه از طرح و مدارك نمايندگي قانوني، درصورتي كه درخواست توسط نماينده به عمل آيد، بايد به همراه درخواست تمديد ارائه شود.

ماده 92

تمديد ثبت، دنباله ثبت اصلي، در دفتر ثبت طرح به عمل خواهد آمد و پس از انتشار آگهي مربوط، گواهي‌نامه تمديد ثبت طبق فرم (ط ـ 4) صادر و تسليم مالك طرح يا نماينده قانوني وي خواهد شد. گواهي‌نامه تمديد شامل مندرجات گواهي‌نامه اصلي، با انجام تغييرات لازم، و نيز مدت اعتبار طرح صنعتي و تاريخ انقضاي آن خواهد بود.

تبصره 1 ـ در موقع تمديد ثبت، مرجع ثبت مكلف است طبقه محصولات را مطابق با جديدترين ويرايش طبقه‌بندي بين‌المللي در دفتر، ثبت و گواهي‌نامه تمديد ثبت طرح صنعتي را براساس آن تصحيح نمايد. هزينه تغيير طبقات ناشي از اعمال ويرايش جديد طبقه‌بندي بين‌المللي و هزينه انتشار آگهي مربوط در روزنامه رسمي به عهده مالك علامت خواهد بود.

تبصره 2 ـ تمديد ثبت طرح صنعتي نمي‌تواند هيچ تغييري در آخرين شكل ثبت آن به ‌وجود آورد. در غير اين صورت، مقررات تغيير طرح صنعتي موضوع ماده 93 اين آيين‌نامه قابل اعمال خواهد بود.

فصل چهارم : تغييرات،انتقالات و اعراض در مورد طرح صنعتي ثبت شده

ماده 93

مالك طرح صنعتي مكلف است هر نوع تغيير راجع به اسم، نشاني، تابعيت و اقامتگاه يا اعطاء اجازه بهره‌برداري از طرح يا انتقال و يا اعراض از مالكيت طرح صنعتي ثبت شده را كتباً و همراه با مدارك مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نمايد. اعمال اين تغييرات با رعايت مقررات قانون و اين آيين‌‌نامه خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه در طبقه‌بندي بين‌المللي طرح صنعتي ثبت شده تغييراتي به وجود آيد، مالك طرح صنعتي مي‌تواند از مرجع ثبت درخواست كند كه تغييرات مذكور در گواهي‌نامه طرح صنعتي اعمال شود.

ماده 94

در مواردي كه مالك طرح اجازه بهره‌برداري از طرح را به ديگري واگذار كند، مدارك و اسناد رسمي مثبت اين اجازه بايد جهت ثبت در دفتر مربوط، به مرجع ثبت ارائه شود. در اين فرض مرجع ثبت، مفاد مجوز را به صورت محرمانه حفظ، لكن اجازه بهره‌برداري را ثبت و آگهي مي‌كند.

تبصره ـ مراتب فسخ يا خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري در صورتي كه در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانين و مقررات مربوط باشد، نيز به موجب مقررات اين ماده، با انجام تغييرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.

ماده 95

هرنوع انتقال گواهي‌نامه طرح صنعتي بايد در مرجع ثبت به ثبت برسد. درخواست كتبي براي ثبت انتقال بايد همراه با مدارك ذيل تسليم مرجع ثبت گردد:
1ـ آخرين گواهي‌نامه معتبر طرح صنعتي؛
2ـ سند رسمي حاكي از انتقال؛
3ـ مدارك نمايندگي قانوني؛
4ـ رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌ها.

ماده 96

در آگهي تغيير مالكيت ذكر موارد زير ضروري است:
1ـ عنوان طرح
2ـ تاريخ ثبت انتقال؛
3ـ شماره ثبت طرح در ايران، با ذكر كالا يا كالاهايي كه طرح ثبت شده مربوط به آن مي‌باشد؛
4ـ اسم، اقامتگاه و تابعيت مالكان قديم و جديد؛
5 ـ اسم و نشاني نماينده قانوني مالك جديد در ايران، در صورت وجود.

ماده 97

مالك طرح صنعتي مي‌تواند با تسليم درخواست كتبي به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به طرح صنعتي ثبت شده معتبر، اعراض حاصل نمايد. مدارك ذيل بايد به درخواست اعراض منضم گردد:
1ـ اقرارنامه رسمي مبني بر اعراض كه به امضاء مالك طرح صنعتي رسيده است؛
2ـ اصل گواهي‌نامه طرح صنعتي ثبت شده؛
3ـ مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود؛
4ـ رسيد مربوط به پرداخت حق ثبت تغييرات.

تبصره 1 ـ اعراض مالك طرح صنعتي از حقوق خود نسبت به طرح صنعتي ثبت شده مشروط به اين است كه بهره‌برداري از طرح‌ صنعتي، در زماني كه ثبت آن معتبر بوده است، به ديگري واگذار نشده باشد.

تبصره 2 ـ در صورت اعراض، حق ثبت و ساير هزينه‌هاي پرداختي به مرجع ثبت، مسترد نخواهد شد.

ماده 98

در صورتي كه انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداري، فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري يا اعراض از مالكيت طرح صنعتي ثبت شده در خارج از كشور انجام شده باشد، اصل يا رونوشت مصدق سند مربوط كه در آن شماره و تاريخ ثبت طرح صنعتي در ايران قيد و به تأييد نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد، دليل انتقال، اعطاء ‌اجازه بهره‌برداري، فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري، يا اعراض از مالكيت طرح صنعتي، براي ثبت آن در ايران خواهد بود.

ماده 99

كليه تغييرات و انتقالات يا فسخ و خاتمه و يا اعراض از طرح صنعتي ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت طرح صنعتي، ثبت و در ظهر گواهي‌نامه طرح صنعتي درج مي‌گردد و جز در مورد تغيير نشاني، به هزينه ذي‌نفع ظرف 30 روز از تاريخ ثبت در روزنامه رسمي آگهي مي‌شود. موارد مذكور تا زماني كه به ثبت نرسيده‌اند، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمي‌باشند. ثبت آن‌ها منوط به پرداخت هزينه‌هاي مقرر در جدول هزينه‌ها و در صورت لزوم هزينه انتشار آگهي مربوط خواهد بود.

فصل پنجم : اعتراض به رد و به تقاضاي ثبت و اقامه دعواي ابطال گواهي‌نامه طرح صنعتي

ماده 100

تصميم مرجع ثبت مبني بر رد اظهارنامه، از سوي متقاضي قابل اعتراض است. اعتراض بايد در دو نسخه به صورت كتبي و همراه با دلايل و مستندات مربوط و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي به رد ثبت ظرف مدت 30 روز از تاريخ ابلاغ تصميم، از طريق مرجع ثبت به كميسيون موضوع ماده 170 اين آئين‌نامه تسليم شود. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد. مهلت مذكور براي متقاضي مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد.

تبصره ـ در صورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.

ماده 101

هرشخصي كه نسبت به تقاضاي ثبت طرح صنعتي اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسليم نمايد. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد. اعتراض نامه بايد همراه با دلايل و مدارك استنادي و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسي اعتراض نامه و مدارك استنادي، تكميل مدارك منضم به اعتراض‌نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعيين موارد، كتباً از متقاضي مي‌خواهد كه ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمايد. در غير اين صورت، اعتراض‌نامه كان لم يكن تلقي خواهد شد.

تبصره ـ مهلت‌ مذكور در اين ماده براي اشخاص مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد.

ماده 102

هرگاه اعتراض معترض مبني بر ادعاي حق مالكيت، نسبت به طرح صنعتي‌اي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده است در صورتي كه طرح صنعتي قبلاً به نام او ثبت نشده است، بايد همزمان با اعتراض، براي طرح صنعتي خود مطابق قانون و اين آيين‌نامه تقاضاي ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت طرح صنـعتي و تمام مخارج مربوط به آن را تأديه نمايد. مرجع ثبت موظف است با رعايت ماده 101 اين ‌آيين‌نامه، ظرف 10 روز از تاريخ وصول اعتراض نسخه‌اي از اعتراض‌نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد. متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراض‌نامه پاسخ مكتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد. عدم پاسخ متقاضي به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكين وي خواهد بود.
هرگاه متقاضي كتباً به اعتراض تمكين نمايد، درخواست او براي ثبت طرح صنعتي مسترد شده تلقي مي‌گردد و مراتب كتباً به معترض ابلاغ مي‌شود تا در صورتي كه طرح صنعتي وي به ثبت نرسيده باشد، برطبق اظهارنامه‌اي كه همزمان با اعتراض تسليم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورت عدم تمكين متقاضي، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ كرده و وي از اين تاريخ 20روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طريق مرجع ثبت تسليم كميسيون موضوع ماده 170 اين آيين‌‌نامه نمايد. همين ترتيب در موردي نيز بايد رعايت شود كه اعتراض معترض مبني بر ادعاي داشتن برخي حقوق، غير از حق مالكيت، نسبت به طرح صنعتي‌اي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده ولي هنوز در ايران به ثبت نرسيده است، مگر اينكه طرح صنعتي قانوناً قابل ثبت نباشد. در اين فرض نيازي به تسليم اظهارنامه ثبت طرح صنعتي به مرجع ثبت نخواهد بود. تصميم كميسيون طبق ماده 172 اين آيين‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.

تبصره 1 ـ درصورتي كه اظهارنامه تسليمي به هر دليلي منتهي به ثبت طرح صنعتي نشود مبالغ پرداختي از اين بابت، قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره 2 ـ درصورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره 3 ـ چنانچه معترض مقيم ايران نباشد، مهلت‌‌هاي مذكور در اين ماده به دو برابر افزايش مي‌يابد.

ماده 103

هر ذينفع مي‌تواند از دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون، ابطال ثبت طرح صنعتي را درخواست نمايد. در اين صورت بايد طي دادخواستي ثابت كند كه يكي از شرايط مندرج در مواد (20) و (21) قانون رعايت نشده است و يا كسي كه طرح صنعتي به نام وي ثبت شده، پديدآورنده واقعي آن طرح يا قائم‌مقام قانوني او نيست. دادخواست مقرر در اين ماده بايد داراي ضمائم زير باشد:
1ـ اصل يا رونوشت مصدق كليه اسناد و مدارك مثبت ادعاي ابطال؛
2ـ رسيد مربوط به پرداخت وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذكور در جدول هزينه‌ها؛
3ـ وكالت نامه، در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تسليم شود.

ماده 104

هرگاه ثبت طرح صنعتي باطل شود، از تاريخ ثبت، باطل تلقي مي‌شود. رأي نهايي دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ مي‌گردد و مرجع مذكور آن را ثبت و به هزينه محكوم‌له، آگهي مربوط به آن را در اولين فرصت ممكن در روزنامه رسمي منتشر مي‌كند. محكوم‌له مي‌تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محكوم عليه مطالبه كند. آگهي مذكور شامل مشخصات طرح صنعتي و ذكر خلاصه‌اي از مفاد رأي نهايي دادگاه در اين‌ خصوص خواهد بود.

بخش چهارم : ثبت علائم

فصل اول : تسليم، استرداد، ثبت و رد اظهارنامه

ماده 105

ثبت علامت مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت است.

ماده 106

اظهارنامه ثبت علامت بايد در دو نسخه و در فرم مخصوص (ع ـ 1) و به زبان فارسي تنظيم شده و پس از ذكر تاريخ، توسط متقاضي يا نماينده قانوني وي امضاء شود.

تبصره ـ در صورتي كه اسناد ضميمه اظهارنامه و ساير اسناد مربوط به زبان ديگري غير از فارسي باشد، ارائه اصل مدارك مورد نياز همراه با ترجمه عادي كامل آن الزامي است. مرجع ثبت در صورت لزوم مي‌تواند در جريان بررسي اظهارنامه، ترجمه رسمي مدارك مذكور را مطالبه كند.

ماده 107

متقاضي بايد اظهارنامه ثبت علامت را به صورت حضوري يا با پست سفارشي و يا در چارچوب ماده 167 اين آيين‌نامه به مرجع ثبت تسليم نمايد.

ماده 108

اظهارنامه ثبت علامت بايد حاوي نكات زير باشد:

1ـ اسم، شماره ملي، نشاني، كدپستي و تابعيت متقاضي و در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي است، ذكر نام، نوع فعاليت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعيت، مركز اصلي و عنداللزوم هر شناسه ديگر آن الزامي است.

2ـ اسم، شماره ملي، نشاني و كدپستي نماينده قانوني متقاضي، در صورت وجود؛

3ـ اسم، نشاني و كد پستي شخص يا اشخاصي كه صلاحيت دريافت ابلاغ‌ها در ايران را دارند، در صورتي كه متقاضي مقيم ايران نباشد؛

4ـ الصاق نمونه‌اي از علامت در كادر مربوط؛

5 ـ توصيف و تعيين اجزاء علامت و تعيين حروف مشخص در صورتي كه علامت مورد درخواست ثبت مشتمل بر حروف خاص باشد؛

6 ـ ذكر كالاها و خدماتي كه علامت براي تشخيص آن‌ها به كار مي‌رود، با تعيين طبقه يا طبقات درخواست شده طبق طبقه‌بندي بين‌المللي؛

7ـ ذكر حق تقدم، در صورت درخواست؛

8 ـ رشته فعاليت مالك علامت؛

9ـ ذكر علامت جمعي در صورتي كه ثبت آن مورد درخواست باشد؛

10ـ در صورتي كه علامت مشتمل بر كلمه يا كلماتي غير از فارسي باشد، درج آوانويسي و ترجمه آن؛

11ـ ذكر رنگ، در صورتي كه رنگ به عنوان صفت مشخصه و يا ويژگي‌خاص علامت باشد؛

12ـ ذكر سه بعدي بودن علامت در صورت درخواست ثبت آن؛

13ـ تعيين ضمائم.

تبصره 1 ـ در صورت تسليم اظهارنامه و ساير اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقي، امضاء آن‌ها از طرف اشخاص مجاز، ضروري است.

تبصره 2 ـ در صورت تعدد متقاضي ثبت، شخصي كه به نمايندگي از سايرين حق مراجعه و مكاتبه با مرجع ثبت و انجام ساير تشريفات اداري لازم، جز دريافت گواهي‌نامه علامت، را دارد، بايد با ذكر اقامتگاه، تعيين شود.

تبصره 3 ـ اسم و نشاني متقاضي مقيم خارج از كشور علاوه بر فارسي بايد به حروف لاتين نيز نوشته و با همان حروف نيز ثبت و آگهي شود.

تبصره 4 ـ در كليه امور راجع به ثبت و انتشار علائم، مرجع ثبت طبقه‌بندي كالا و خدمات را براساس طبقه‌بندي بين‌المللي مورد بررسي قرار مي‌دهد. در صورت وجود عناصر تصويري در علامت، رعايت طبقه‌بندي مربوط الزامي و به عهده مرجع ثبت است.

ماده 109

براي ثبت هر علامت بايد از اظهارنامه‌ جداگانه استفاده شود. استفاده از يك اظهارنامه براي ثبت يك علامت جهت كالا‌ها و خدمات مندرج در يك يا چند طبقه بلامانع است.

ماده 110

شخصي كه تقاضاي ثبت چندين علامت را به طور همزمان مي‌نمايد بايد براي هريك از آن‌ها مطابق مقررات اين آيين‌نامه، اظهارنامه جداگانه‌اي تسليم كند. در اين صورت، اگر تقاضا‌ها توسط نماينده قانوني به عمل آمده باشد، مدرك اصلي نمايندگي به يكي از اظهارنامه‌ها و يك رونوشت مصدق آن به هريك از اظهارنامه‌هاي ديگر بايد ضميمه شود.

ماده 111

مدارك زير بايد ضميمه اظهارنامه شود:

1ـ با لحاظ ماده 110 اين آيين‌نامه، نسخه اصلي نمايندگي، در صورتي كه تقاضا توسط نماينده قانوني به عمل آيد؛

2ـ ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافيكي كه با علامت الصاق شده روي اظهارنامه يكسان بوده و ابعاد آن‌ حداكثر 10×10 ‌سانتي‌متر باشد. اگر ارائه علامت به صورت گرافيكي نباشد ده نمونه از كپي يا تصوير علامت حداكثر در همين ابعاد و به نحوي كه مرجع ثبت مناسب تشخيص دهد، ارائه خواهد شد.
چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخيص ندهد، تسليم نمونه مناسب را درخواست مي‌نمايد. در هر حال، علامت بايد به همان نحو كه درخواست و ثبت مي‌شود استعمال گردد؛

3ـ در صورت سه بعدي بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه‌هاي گرافيكي يا تصوير دوبعدي روي برگه به نحوي كه از شش زاويه متفاوت تهيه و در مجموع يك نمونه واحد كه همان علامت سه بعدي را تشكيل دهند، الزامي است؛

4 ـ مدارك مربوط به حق تقدم كه بايد همزمان با تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف 15 روز از آن تاريخ تسليم شود؛

5 ـ ارائه مدارك دال بر فعاليت در حوزه ذي‌ربط بنابه تشخيص مرجع ثبت؛

6 ـ نسخه‌اي از ضوابط و شرايط استفاده از علامت‌ جمعي و ارائه گواهي مقام صلاحيتدار، اتحاديه يا دستگاه مرتبط، در صورتي كه ثبت علامت جمعي مورد درخواست باشد؛

7 ـ مدارك مثبت هويت متقاضي؛

8 ـ رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌هاي قانوني؛

9ـ مدارك نمايندگي قانوني، در صورتي كه تقاضا توسط نماينده قانوني به عمل آيد.

ماده 112

در صورتي كه متقاضي طبق ماده 9 قانون درخواست حق تقدم كرده باشد، هنگام تقاضاي ثبت علامت بايد درخواست خود را به همراه مداركي كه حاكي از اين حق باشد، به مرجع ثبت تسليم نمايد. اين درخواست بايد مشتمل بر موارد زير باشد:
1ـ تاريخ و شماره اظهارنامه اصلي؛
2ـ كشوري كه اظهارنامه اصلي در آنجا تسليم شده و يا در صورت منطقه‌اي يا بين‌المللي بودن اظهارنامه، اداره‌اي كه اظهارنامه در آنجا تسليم شده است؛

تبصره 1 ـ درخواست حق تقدم بايد همزمان با تاريخ تسليم اظهارنامه تسليم شود.

تبصره 2 ـ هرگاه حق تقدم دو يا چند اظهارنامه اصلي ادعا شود، مي‌توان با رعايت تبصره (1) فوق، اطلاعات آن‌ها را در يك درخواست قيد و تسليم نمود. در اين صورت مبناي احتساب حق تقدم تاريخ تسليم نخستين اظهارنامه خواهد بود.

تبصره 3 ـ در صورتي كه حق تقدم ادعايي شامل كليه كالاها و خدمات مندرج در اظهارنامه قبلي نباشد، اشاره به كالاها يا خدماتي كه مورد ادعا است، ضروري است.

ماده 113

مدت زمان حق تقدم در ثبت علامت، 6 ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه اصلي خواهد بود. در اين مورد روز تسليم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرين روز مصادف با روز تعطيل باشد، اين مدت تا آخرين ساعت اولين روز اداري بعد از تعطيل محاسبه خواهد شد.

ماده 114

تاريخ اظهارنامه‌ همان تاريخ وصول اظهارنامه يا تاريخ داده پيام است،
مشروط بر اينكه در زمان تسليم حاوي اطلاعات زير باشد:
1ـ اسم متقاضي؛
2ـ نشاني‌اي كه ابلاغ‌ها بايد در آنجا صورت گيرد؛
3ـ نمونه‌اي از علامت؛
4ـ كالاها و خدماتي كه علامت براي تشخيص آن‌ها ثبت مي‌شود؛
5 ـ پرداخت حق ثبت اظهارنامه.

ماده 115

متقاضي مي‌تواند تا قبل از انتشار آگهي موضوع ماده 120 اين آيين‌نامه ضمن درخواست كتبي از مرجع ثبت نسبت به اصلاح نشاني، تغيير نماينده قانوني و كاهش كالاها و خدمات موضوع علامت اقدام نمايد. اعمال اين اصلاح منوط به پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها خواهد بود.

ماده 116

متقاضي يا نماينده قانوني وي در هر زمان قبل از ثبت علامت مي‌‌تواند ضمن درخواست كتبي از مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد. در صورت استرداد اظهارنامه، هزينه‌هاي پرداختي مسترد نخواهد شد.

ماده 117

مرجع ثبت پس از دريافت اظهارنامه و ضمائم مربوط، و احراز شرايط مقرر در ماده 114 اين آيين‌نامه، آن را در دفتر ثبت وارد و برروي هريك از نسخ اظهارنامه، تاريخ دريافت اظهارنامه و شماره آن را قيد نموده و نسخه دوم آن را كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است، بعد از امضا و مهر و قيد تاريخ (ساعت، روز، ماه، سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسيد به متقاضي مسترد خواهد كرد.

تبصره ـ درخصوص اظهارنامه‌هايي كه با پست سفارشي ارسال مي‌شوند، در صورت ثبت اظهارنامه‌ها، نسخه دوم آن‌ها همراه با ضمائم توسط و به هزينه مرجع ثبت با پست سفارشي به عنوان رسيد به متقاضيان مسترد خواهد شد. در صورت عدم ثبت نيز مراتب به همين ترتيب به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد. پاسخ اظهارنامه‌هاي واصله در چارچوب ماده 167 اين آيين‌نامه به صورت الكترونيكي خواهد بود.

فصل دوم : بررسي و انتشار آگهي اظهارنامه

ماده 118

مرجع ثبت ظرف 30 روز از تاريخ وصول اظهارنامه و ضمائم، آن را از لحاظ رعايت جنبه‌هاي شكلي و شرايط مقرر در قانون و اين آيين‌نامه و همچنين تطبيق طبقه يا طبقات اعلامي با طبقه‌بندي بين‌المللي مورد بررسي قرار مي‌دهد.

ماده 119

مرجع ثبت چنانچه پس از بررسي، ايرادات و نواقصي را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نمايد، مراتب را به صورت مكتوب و با قيد جزييات به متقاضي ابلاغ مي‌كند تا ظرف مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نمايد.
چنانچه متقاضي در مهلت مقرر قانوني به هر علتي نتواند نقايص اعلامي را رفع نمايد، مرجع ثبت، اظهارنامه را رد و مراتب را كتباً با ذكر علت يا علل رد به متقاضي ثبت ابلاغ خواهد كرد.

تبصره ـ مهلت رفع نقص براي اشخاص مقيم در ايران 30 روز و براي اشخاص مقيم در خارج از كشور 60 روز از زمان ابلاغ محاسبه مي‌شود.

ماده 120

مرجع ثبت پس از پذيرش اظهارنامه ثبت علامت، مراتب را به متقاضي ابلاغ و آگهي مربوط را جهت اطلاع عموم منتشر مي‌نمايد. آگهي مزبور بايد شامل موارد ذيل باشد:

1ـ تاريخ و شماره اظهارنامه؛

2ـ در صورت ادعاي حق تقدم، تاريخ و شماره اظهارنامه و كشوري كه درخواست ثبت اوليه در آنجا صورت گرفته است؛

3ـ نمونه علامت؛

4ـ اجراء علامت با ذكر رنگ، در صورتي كه رنگ به عنوان صفت مشخصه و يا ويژگي علامت باشد؛

5 ـ فهرست كالاها و خدماتي كه علامت براي تشخيص آن‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛
با اشاره به طبقه يا طبقات مربوط طبق طبقه‌بندي بين‌المللي؛

6 ـ نام و نشاني متقاضي؛

7 ـ نام و نشاني نماينده قانوني در صورتي كه اظهارنامه توسط نماينده تسليم شده باشد.

تبصره ـ در صورتي كه متقاضي ظرف 30 روز پس از دريافت ابلاغ، هزينه انتشار آگهي فوق را پرداخت نكند، اظهارنامه كان لم يكن تلقي خواهد شد.

ماده 121

در صورت رد اظهارنامه ثبت علامت به استناد بندهاي (الف) و (ب) ماده 30 و ماده 32 قانون، مرجع ثبت ملزم است دلايل رد را كتباً به متقاضي ابلاغ نمايد.
از لحاظ مواد اشاره شده، در مواردي علامت عين يا شبيه علامت ديگر تشخيص داده شده و رد مي‌گردد كه علامت مذكور قبلاً به اسم ديگري ثبت يا تقاضاي ثبت شده باشد يا شباهت آن از لحاظ شكل ظاهر يا تلفظ يا كتابت و يا ساير ويژگي‌ها با علامت ديگري كه قبلا ثبت يا تقاضاي ثبت شده به اندازه‌اي باشد كه مصرف‌كنندگان عادي را به اشتباه بيندازد.
متقاضي مي‌تواند ظرف مهلت مقرر نسبت به رد اظهارنامه اعتراض خود را در دو نسخه و با پرداخت هزينه رسيدگي به رد ثبت، از طريق مرجع ثبت به كميسيون موضوع ماده 170 اين آيين‌نامه تسليم نمايد. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد.
مهلت اعتراض براي اشخاص مقيم ايران 30 روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور60 روز از تاريخ ابلاغ خواهد بود.

تبصره ـ در صورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.

فصل سوم : انتقال، اصلاح و اعتراض به اظهارنامه

ماده 122

انتقال حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه يا اعطاي اجازه بهره‌برداري از آن بايد به درخواست كتبي هر ذي‌نفع، به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال اين تغيير منوط به پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها خواهد بود.

تبصره ـ انتقال جزئي حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه مستلزم تسليم اظهارنامه جداگانه توسط منتقل‌اليه است.

ماده 123

بعد از انتشار آگهي موضوع ماده 120 اين آيين‌نامه، هر گونه اصلاحي كه به وسيله متقاضي در خود علامت و يا دركالاها يا خدمات مربوط به آن صورت گيرد مستلزم تسليم اظهارنامه جديد است. چنين اظهارنامه‌اي به ترتيب مقرر در قانون و اين آيين‌نامه بررسي مي‌گردد. هرگاه اصلاحات تقاضا شده مورد پذيرش مرجع ثبت قرار گيرد موضوع آگهي مي شود.

ماده 124

هر شخصي كه نسبت به تقاضاي ثبت علامت اعتراض داشته باشد بايد ظرف مهلت 30 روز از تاريخ انتشار آگهي موضوع ماده 120 اين آيين‌نامه اعتراض خود را در دو نسخه مبني بر عدم رعايت مفاد بندهاي (الف) و (ب) ماده30 و ماده32 قانون به مرجع ثبت تسليم نمايد.
پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد. اعتراض نامه بايد همراه با دلايل و مدارك استنادي و رسيد پرداخت هزينه رسيدگي به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسي اعتراض‌نامه و مدارك استنادي، تكميل مدارك منضم به اعتراض‌نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعيين موارد، كتباً از متقاضي مي‌خواهد كه ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نمايد. در غير اين صورت، اعتراض‌نامه كان لم يكن تلقي خواهد شد.

تبصره ـ مهلت‌ رفع نقص براي اشخاص مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد.

ماده 125

هرگاه اعتراض معترض مبني بر ادعاي حق مالكيت نسبت به علامتي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت و آگهي شده است، در صورتي كه علامت قبلاً به نام او ثبت نشده است، بايد همزمان با اعتراض، براي علامت خود، مطابق قانون و اين آيين‌نامه تقاضاي ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و علامت برحسب طبقات و تمام مخارج مربوط به آن را تأديه نمايد. مرجع ثبت موظف است با رعايت ماده 124 اين آيين‌نامه، ظرف 10 روز از تاريخ وصول اعتراض نسخه‌اي از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد. متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراض‌نامه، پاسخ مكتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد. عدم پاسخ متقاضي به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكين وي خواهد بود.
هرگاه متقاضي كتباً به اعتراض معترض تمكين نمايد درخواست او براي ثبت علامت مسترد شده تلقي مي‌گردد و مراتب كتباً به معترض ابلاغ مي‌شود تا در صورتي كه علامت وي به ثبت نرسيده باشد، بر طبق اظهارنامه‌اي كه همزمان با اعتراض تسليم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورت عدم تمكين متقاضي، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ كرده و وي از اين تاريخ 20 روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طريق مرجع ثبت تسليم كميسيون موضوع ماده 170 اين آيين‌نامه نمايد. همين ترتيب در موردي نيز بايد رعايت شود كه اعتراض معترض مبني بر ادعاي داشتن برخي حقوق، غيراز حق مالكيت، نسبت به علامتي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده ولي هنوز در ايران به ثبت نرسيده است، مگر اينكه علامت قانوناً قابل ثبت نباشد. در اين فرض نيازي به تسليم اظهارنامه ثبت علامت به مرجع ثبت نخواهد بود. تصميم كميسيون طبق ماده 172 اين آيين‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.

تبصره 1 ـ در صورتي كه اظهارنامه تسليمي به هر دليلي منتهي به ثبت علامت نشود مبالغ پرداختي از اين بابت، قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره 2 ـ درصورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به اعتراض، قابل‌استرداد نخواهد بود.

تبصره 3 ـ چنانچه معترض مقيم ايران نباشد،‌ مهلت‌هاي مذكور در اين ماده به دو برابر افزايش مي‌يابد.

فصل چهارم : ثبت علامت و تمديد ثبت

ماده 126

پس از انتشار آگهي ثبت علامت، موضوع ماده 120 اين آيين‌نامه و تحويل نسخه منتشر شده يا منعكس در سايت روزنامه رسمي توسط متقاضي به مرجع ثبت، ظرف 30 روز از تاريخ انتشار، در صورتي كه مرجع ثبت تشخيص دهد شرايط مندرج در قانون و اين آيين‌نامه رعايت شده و نسبت به تقاضاي ثبت علامت نيز اعتراض نشده و يا اعتراض رد شده است، علامت را پس از پرداخت هزينه‌هاي مربوط در دفتر ثبت علامت، ثبت مي‌كند.

تبصره ـ در صورت عدم تحويل نسخه منتشرشده يا منعكس در سايت روزنامه‌رسمي به مرجع ثبت ظرف مهلت مقرر در اين ماده، اظهارنامه كان لم يكن تلقي خواهدشد.

ماده 127

متقاضي بايد ظرف مدت 30 روز پس از اعلام كتبي مرجع ثبت مبني بر تأييد نهايي علامت، نسبت به پرداخت هزينه‌هاي ثبت علامت و انتشار آگهي موضوع ماده 129 اين آيين‌نامه اقدام نمايد. در صورت عدم پرداخت هزينه‌ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه كان لم يكن تلقي مي‌گردد. اين مهلت براي متقاضيان مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد.

ماده 128

ثبت علامت در دفترثبت طبق فرم (ع ـ 2) با قيد مراتب ذيل به عمل خواهد آمد:

1ـ اسم و نشاني و تابعيت مالك علامت؛

2ـ اسم و نشاني نماينده قانوني او، در صورت وجود؛

3ـ الصاق يك نمونه از علامت در محلي كه به اين امر اختصاص داده شده است؛

4ـ تعيين اجزا علامت با ذكر رنگ، در صورتي كه رنگ به عنوان صفت مشخصه و يا ويژگي‌ علامت باشد؛

5 ـ تاريخ كامل (ساعت، روز، ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه و تاريخ و شماره ثبت علامت؛

6 ـ فهرست كالاها و خدماتي كه علامت براي تشخيص آن‌ها استفاده مي‌شود، با اشاره به طبقه يا طبقات آن‌ها طبق طبقه‌بندي بين‌المللي؛

7 ـ در صورت ادعاي حق تقدم و پذيرش آن، تاريخ، شماره و محل تسليم اظهارنامه مقدم؛

8 ـ مدت اعتبار ثبت علامت.

تبصره 1 ـ در دفتر ثبت براي هرعلامت دو صفحه اختصاص مي‌يابد و هر تغيير و اصلاح و همچنين نقل و انتقالاتي كه جزئاً يا كلاً نسبت به علامت صورت مي‌گيرد، در صفحات مزبور قيد مي‌گردد. در صورت نياز به صفحات اضافي مرجع ثبت مي‌تواند از دفتر متممي به اين منظور استفاده نمايد.

تبصره 2 ـ درج مراتب فوق پس از تكميل بايد به امضاء مالك علامت يا نماينده قانوني وي و همچنين رئيس اداره ثبت علائم تجاري برسد.

ماده 129

مرجع ثبت مكلف است ظرف 30 روز پس از ثبت علامت، آگهي حاوي كليه مراتب مندرج در ماده 128 اين آيين‌نامه را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد.

ماده 130

پس از ثبت علامت و انتشار آگهي آن و تحويل نسخه منتشر شده يا منعكس در سايت روزنامه رسمي، گواهي‌نامه‌اي طبق فرم (ع ـ 3) كه حاوي موارد مذكور در بندهاي (1) (3) (4) (5) (6) (7) ماده 128 اين آيين‌نامه و همچنين مدت اعتبار علامت ثبت شده و تاريخ انقضاي آن باشد، پس از امضاء و مهر رئيس اداره ثبت علائم تجاري، به مالك علامت يا نماينده قانوني او تسليم مي‌شود.

تبصره ـ گواهي‌نامه علامت با استفاده از فناوري روز تهيه مي‌شود.

ماده 131

با توجه به بند د ماده 40 قانون، مالك علامت مي‌تواند با پرداخت هزينه مقرر، درخواست تمديد اعتبار ثبت علامت را براي دوره‌هاي متوالي ده ساله بنمايد.
درخواست تمديد ثبت ظرف يك سال قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت علامت در هر دوره، به عمل خواهد آمد.

تبصره ـ در صورت عدم درخواست تمديد ثبت ظرف مهلت يادشده، امكان درخواست آن ظرف مهلت 6 ماه پس از پايان اعتبار ثبت علامت، با پرداخت جريمه تأخير به ميزان نصف هزينه ثبت علامت وجود دارد، والا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

ماده 132

درخواست تمديد ثبت علامت در دو نسخه توسط مالك علامت ثبت شده يا نماينده قانوني او تهيه و پس از امضاء به مرجع ثبت تسليم مي‌شود.
مرجع يادشده پس از دريافت درخواست تمديد ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوطه وارد و بر روي هريك از نسخ درخواست، تاريخ دريافت و شماره آن را قيد و نسخه دوم آن را كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسيد به درخواست كننده مسترد خواهد كرد.

ماده 133

درخواست تمديد ثبت بايد حاوي موارد ذيل باشد:
1ـ شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه و علامتي كه تمديد آن مورد درخواست است؛
2ـ طبقه يا طبقات كالاها و خدماتي كه علامت براي تشخيص آن‌ها ثبت شده است؛
3ـ اسم و نشاني كامل مالك علامت ثبت شده يا نماينده قانوني وي، در صورتي كه درخواست توسط نماينده به عمل آيد.

تبصره 1 ـ درخواست تمديد ثبت وقتي پذيرفته مي‌شود كه هزينه تمديد پرداخت شده باشد.

تبصره 2 ـ در موقع تمديد ثبت، مرجع ثبت مكلف است طبقه كالاها و خدمات را مطابق با جديدترين ويرايش طبقه‌بندي بين‌المللي علامت، در دفتر ثبت و گواهي‌نامه تمديد ثبت علامت را براساس آن تصحيح نمايد. هزينه تغيير طبقات ناشي از اعمال ويرايش جديد طبقه‌بندي بين‌المللي به عهده مالك علامت خواهد بود.

تبصره 3 ـ مالك علامت مي‌تواند ضمن درخواست تمديد، درخواست جداگانه‌اي را براي تقليل طبقه يا كالاها و خدماتي كه علامت براي آن به ثبت رسيده است، بدون پرداخت هزينه ثبت تغيير، تسليم مرجع ثبت نمايد.

تبصره 4 ـ در صورت تغيير طبقات يا كالاها، مندرجات اين ماده با انجام تغييرات لازم، به هزينه مالك علامت، در روزنامه‌ رسمي آگهي مي‌شود.

ماده 134 ـ مدارك زير بايد به درخواست تمديد ضميمه گردد:
1ـ مدارك مثبت هويت متقاضي؛
2ـ حداقل شش نمونه از علامت با رعايت ماده 108 اين آيين‌نامه؛
3ـ رسيد مربوط پرداخت هزينه‌ها ؛
4ـ مدارك نمايندگي قانوني، در صورتي كه درخواست توسط نماينده به عمل آيد.

ماده 135

با رعايت تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 133 اين آيين‌نامه، تمديد ثبت علامت نمي‌تواند هيچ تغييري در آخرين شكل ثبت آن به وجود آورد. در غير اين صورت مقررات تغيير علامت قابل اعمال خواهد بود.

ماده 136

تمـديد ثبـت علامت دنباله ثبـت اصلـي در دفـتر ثبت مي‌شود و گواهي‌نامه تمديد ثبت طبق فرم (ع ـ 4) صادر و تسليم مالك علامت يا نماينده قانوني وي مي‌گردد.
گواهي‌نامه تمديد ثبت شامل مندرجات گواهي‌نامه اصلي با انجام تغييرات لازم، و نيز مدت اعتبار و تاريخ انقضاي آن خواهد بود

فصل پنجم ـ علامت جمعي

ماده 137

مقررات مواد 105 تا 136 اين آيين‌نامه، با انجام تغييرات لازم، و به شرط رعايت موارد زير در مورد علائم جمعي نيز قابل اعمال است:

1ـ اظهارنامه ثبت علامت جمعي در صورتي پذيرفته خواهد شد كه مطابق ماده 42 قانون، در اظهارنامه به جمعي بودن علامت اشاره شده و نسخه‌اي از ضوابط و شرايط استفاده از آن نيز ضميمه گردد؛

2ـ در ضوابط و شرايط استفاده از علامت جمعي، بايد خصوصيات مشترك يا كيفيت كالاها و خدمات توليدي در يك منطقه جغرافيايي معين يا مورد تاييد كه تحت آن‌ها اشخاص مي‌توانند از علامت مذكور استفاده ‌كنند و همچنين ضمانت اجراهاي مربوط به عدم رعايت شرايط و ضوابط يادشده تعيين گردد؛

3ـ آگهي ثبت علامت جمعي كه مطابق ماده 120 اين آيين ‌نامه انجام خواهد شد، بايد همچنين شامل خلاصه‌اي از ضوابط و شرايط استفاده از آن علامت باشد؛

4ـ هرگونه تغيير در ضوابط و شرايط حاكم بر استفاده از علامت جمعي بايد به صورت مكتوب توسط مالك آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود. اعلاميه ياد شده بايد در دفتر ثبت قيد شود. تغييرات مذكور قبل از ثبت هيچگونه اثري ندارد.
خلاصه‌اي از تغييرات به عمل آمده بايد توسط مرجع ثبت آگهي شود.

5 ـ علاوه بر مالك علامت جمعي ثبت شده، ساير اشخاص مجاز نيز مي‌توانند با رعايت شرايط و ضوابط مربوط، از علامت يادشده استفاده نمايند.

تبصره ـ متقاضي ثبت علامت جمعي در ارتباط با بندهاي (1) و (2) فوق مكلف است گواهي مقام صلاحيتدار، اتحاديه‌ يا دستگاه مرتبط را اخذ و به مرجع ثبت تسليم نمايد.

فصل ششم ـ تغييرات، انتقالات و اعراض در مورد علامت ثبت شده

ماده 138

مالك علامت مكلف است هر نوع تغيير راجع به اسم، نشاني، تابعيت و اقامتگاه يا اعطاء اجاره بهره‌برداري از علامت يا انتقال و يا اعراض از علامت ثبت شده را كتباً و همراه با مدارك مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نمايد. اعمال اين تغييرات با رعايت مقررات قانون و اين آيين‌نامه خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه در طبقه‌بندي بين‌المللي علامت ثبت شده تغييراتي به وجود آيد، مالك علامت مي‌تواند از مرجع ثبت درخواست كند كه تغييرات مذكور در گواهي‌نامه علامت اعمال شود.

ماده 139

هرگونه انتقال مالكيت علامت ثبت شده بايد در مرجع ثبت به ثبت برسد. در درخواست كتبي براي ثبت انتقال بايد نكات زير صريحاً قيد شود:
1ـ شماره و تاريخ ثبت علامت در ايران؛
2ـ اسم و نشاني و تابعيت منتقل‌اليه (مالك جديد) يا نماينده قانوني وي، در صورت وجود؛
3ـ در صورت انتقال جزئي، بيان كالاها و خدماتي كه علامت نسبت به آن‌ها منتقل شده است.
اصل آخرين گواهي‌نامه معتبرعلامت، سند انتقال علامت كه به امضاء مالك پيشين علامت و منتقل‌اليه رسيده است، مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود، و رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌ها بايد ضميمه درخواست شود.

تبصره 1 ـ تا زماني كه انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد، مرجع ثبت فقط شخصي را كه علامت به نام او ثبت شده مالك خواهد شناخت.

تبصره 2 ـ انتقال قهري علامت با رعايت مقررات اين ماده توسط ورثه و با ارايه رونوشت مصدق گواهي انحصار وراثت با تعيين سهم الارث به ثبت مي‌رسد.

ماده 140

اگر انتقال راجع به قسمتي از كالاها يا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد، خروج آن از مالكيت مالك اوليه علامت، به صورت مشخص درپي علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاري، ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه، يا طبقاتي كلاً از حيطه علامت ثبت شده خارج گردد، در اين صورت به آن طبقه يا طبقات شماره يا شماره‌هاي فرعي از شماره (1) به تعداد طبقات مزبور تعلق مي‌گيرد و هرگاه انتقال صرفاً مربوط به كالا‌ها يا خدمات، بدون انتقال كلي طبقه مربوط واقع شده باشد، بدواً به طريق فوق شماره‌‌گذاري شده و پس از آن شماره فرعي از شماره فرعي طبقه مرتبط محسوب و به همين طريق به دنبال علامت ثبت شده درج مي‌‌گردد.

تبصره 1 ـ هرگاه انتقالات موضوع اين ماده در دفتر متمم منعكس گردد، مي‌بايست به شماره ثبت اصلي علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره شود.

تبصره 2 ـ در صورت انتقال جزيي كالاها و خدمات موضوع علامت، مدت اعتبار بخش منتقل شده نمي‌تواند بيشتر از مدت اعتبار باقي مانده علامت ثبت شده در گواهي‌نامه ثبت آن باشد.

تبصره 3 ـ در صورت انتقال جزئي كالاها و خدمات موضوع علامت، منتقل‌اليه مي‌تواند درخواست صدور گواهي‌نامه علامت براي مدت باقي مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را نمايد.

تبصره 4 ـ چنانچه علامت ثبت شده در موعد مقرر تمديد نگردد، مانع از تمديد علامت براي آن دسته از كالاها و خدماتي كه قبل از موعد تمديد جزئاً منتقل شده‌اند، نخواهد بود.

تبصره 5 ـ نقل و انتقالات جزئي كالاها و خدمات موضوع علامت بايد در ظهر آخرين گواهي‌نامه معتبر علامت نيز منعكس گردد.

ماده 141

مالك علامت مي‌تواند اجازه بهره برداري از علامت ثبت شده خود را به هر شكل قانوني به ديگري اعطا نمايد.
در مجوز بهره‌برداري همچنين بايد صريحاً به اين نكته اشاره شود كه آيا اجازه به صورت انحصاري صادر مي‌شود يا خير و نيز اين كه آيا اجازه گيرنده فعلي حق اعطاي اجازه‌هاي بعدي را دارد يا خير. اگر انحصاري يا غير انحصاري بودن بهره‌برداري از علامت در مجوز ذكر نشود هر مجوز بهره‌برداري كه به ثبت مي‌رسد، غير انحصاري تلقي مي‌گردد.

ماده 142

مرجع ثبت مكلف است وجود شرايطي را در زمينه كنترل اجازه دهنده بر كيفيت و مرغوبيت كالاها يا خدمات موضوع علامت توسط اجازه گيرنده را در مجوز بهره‌برداري احراز كند، در غير اين صورت، مجوز بهره برداري قابل ثبت نخواهد بود.

ماده 143

درخواست ثبت مجوز بهره برداري بايد توسط مالك علامت با تصريح به موارد ذيل تسليم مرجع ثبت شود:
1ـ اسم و نشاني و تابعيت اجازه گيرنده و نماينده قانوني وي در صورت وجود؛
2ـ بيان كالاها يا خدماتي كه اجازه بهره‌برداري نسبت به آن‌ها اعطاء شده است، در صورتي كه اجازه فقط نسبت به بخشي از كالاها يا خدمات باشد.
مدارك ذيل بايد به درخواست ثبت مجوز بهره‌برداري منضم گردد:
1ـ مدرك قانوني مبني بر اعطاء اجازه بهره‌برداري كه به امضاء ‌اجازه دهنده و اجازه گيرنده رسيده است؛
2ـ اصل آخرين گواهي‌نامه معتبر علامت؛
3ـ مدارك نمايندگي قانوني، درصورت وجود؛
4ـ رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌ها.

تبصره 1 ـ مرجع ثبت پس از ثبت مجوز بهره‌برداري و انتشار آگهي موضوع ماده 146 اين آيين‌نامه، در صورت درخواست، گواهي ثبت مجوز بهره‌برداري را براي اجازه گيرنده صادر خواهد كرد.

تبصره 2 ـ مراتب فسخ يا خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري در صورتي كه در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانين و مقررات مربوط باشد، نيز به موجب مقررات اين ماده، با انجام تغييرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.

ماده 144

مالك علامت مي‌تواند با تسليم درخواست كتبي به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به علامت ثبت شده معتبر اعراض حاصل نمايد. مدارك ذيل بايد به درخواست اعراض منضم گردد:
1ـ اقرارنامه رسمي مبني بر اعراض كه به امضاء‌ مالك علامت رسيده است؛
2ـ اصل آخرين گواهي نامه معتبر علامت،
3ـ مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود؛
4ـ رسيد مربوط به پرداخت حق ثبت تغييرات.

تبصره 1 ـ اعراض مالك علامت از حقوق خود نسبت به علامت ثبت شده مشروط به اين است كه بهره‌برداري از علامت، در زماني كه ثبت آن معتبر بوده است، جزئاً يا كلاً به ديگري واگذار نشده باشد.

تبصره 2 ـ در صورت اعراض، حق ثبت و ساير هزينه‌هاي پرداختي به مرجع ثبت مسترد نخواهد شد.

ماده 145

در صورتي كه انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداي، فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري يا اعراض از مالكيت علامت ثبت شده در خارج از كشور انجام شده باشد، اصل يا رونوشت مصدق سند مربوط كه در آن شماره و تاريخ علامت ثبت شده در ايران قيد و به تأييد نمايندگي‌ جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد، دليل انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداري، فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري يا اعراض از مالكيت علامت، براي ثبت آن در ايران خواهد بود.

ماده 146

كليه تغييرات و انتقالات يا فسخ و خاتمه و يا اعراض از علامت ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت علامت، ثبت و در ظهر گواهي‌نامه علامت درج مي‌گردد و جز در مورد تغيير نشاني، به هزينه ذي‌نفع ظرف 30 روز از تاريخ ثبت در روزنامه رسمي آگهي مي‌شود. موارد مذكور تا زماني كه به ثبت نرسيده‌اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمي‌باشند. ثبت آن‌ها منوط به پرداخت هزينه‌هاي مقرر در جدول هزينه‌ها و در صورت لزوم هزينه انتشار آگهي‌ مربوط خواهد بود.

فصل هفتم ـ ابطال ثبت علامت

ماده 147

ابطال ثبت علامت مطابق مواد 41 و 43 قانون در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون و با تقديم دادخواست به عمل مي‌آيد.
دادخواست ابطال بايد داراي ضمائم زير باشد:
1ـ اصل يا رونوشت مصدق كليه اسناد و مدارك مثبت ادعاي ابطال؛
2ـ رسيد مربوط به پرداخت وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذكور در جدول هزينه‌ها؛
3ـ وكالت‌نامه، در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تسليم شود.

تبصره ـ ابطال بخشي از علامت يا ابطال ثبت علامت نسبت به بعضي از كالاها و يا خدمات ثبت شده نيز مطابق مقررات همين فصل به عمل مي‌آيد.

ماده 148

هرگاه دادگاه در مورد ابطال علامت ثبت شده رأي نهايي صادر نمايد مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ مي‌كند و مرجع مذكور موظف است مطابق حكم دادگاه، بخشي از علامت يا ثبت علامت را به‌طور كامل يا فقط نسبت به بعضي از كالاها و يا خدمات مورد حكم در دفتر مربوط ابطال و مراتب را در روزنامه رسمي آگهي نمايد.

ماده 149

آگهي مربوط به ابطال براساس مفاد رأي دادگاه با درج موارد زير منتشر خواهد شد:
1ـ ذكر علامت و شماره و تاريخ ثبت آن؛
2ـ اشاره به ابطال بخشي از علامت يا اينكه علامت به‌طور كامل يا در ارتباط با بعضي از كالاها و يا خدمات ابطال شده است؛
3ـ اعلام عدم اعتبار گواهي‌نامه‌‌اي كه به موجب رأي نهايي دادگاه باطل شده است.

تبصره ـ هزينه آگهي مزبور به عهده محكوم‌له مي‌باشد. وي مي‌تواند هزينه مذكور را در جزء خسارت از محكوم‌عليه مطالبه نمايد.

فصل هشتم ـ ثبت بين‌المللي علامت براساس موافقت‌نامه و پروتكل مادريد

ماده 150

ثبت بين المللي علامت مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت است.

ماده 151

اتباع ايراني يا اشخاصي كه در ايران اقامت داشته و يا داراي يك مقر واقعي و موثر صنعتي و تجاري باشند، مي‌توانند حسب مورد به استناد اظهارنامه يا علامت ثبت شده در مرجع ثبت، تقاضاي ثبت بين‌المللي نماييد.

ماده 152

اظهارنامه ثبت بين‌المللي علامت در فرم رسمي و حسب مورد به زبان‌هاي تعيين شده، در سه نسخه تهيه و تسليم مرجع ثبت خواهد شد.

تبصره ـ اظهارنامه ثبت بين المللي توسط مرجع ثبت و متقاضي امضاء مي‌شود.

ماده 153

اظهارنامه ثبت بين‌المللي وقتي پذيرفته مي‌شود كه مدارك زير به آن ضميمه شده باشد:
1ـ مدارك مثبت هويت متقاضي؛
2ـ اظهارنامه يا گواهي نامه ثبت علامت در ايران؛
3ـ وكالت نامه، چنانچه تقاضا توسط وكيل به عمل آمده باشد،
4ـ رسيد مربوط به پرداخت هزينه بررسي اوليه.

ماده 154

مرجع ثبت مكلف است مشخصات اظهارنامه ثبت بين‌المللي را با مشخصات علامت يا اظهارنامه ثبت شده در ايران مطابقت نمايد.
در صورت احراز مطابقت مشخصات و پس از پرداخت هزينه‌هاي مقرر طبق موافقت‌نامه و پروتكل مادريد توسط متقاضي، مرجع ثبت اظهارنامه ثبت بين‌المللي را در دفتر ثبت اظهارنامه وارد و بر روي هر يك از نسخ اظهارنامه تاريخ دريافت و شماره آن را قيد نموده و با امضاء آن، نسخه اول اظهارنامه را كه حاوي اعلاميه مذكور در آيين‌نامه مشترك مي‌باشد به متقاضي جهت ارسال به دفتر بين‌المللي تسليم مي‌نمايد. اظهارنامه مذكور بايد حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه به دفتر بين‌المللي فرستاده شود. نسخه دوم اظهارنامه كه داراي همان مشخصات نسخه اول است، به عنوان سابقه در مرجع ثبت بايگاني مي‌شود. نسخه سوم به عنوان رسيد به متقاضي مسترد مي‌گردد.
در صورت عدم مطابقت مشخصات، متقاضي بايد آن را اصلاح نمايد. در غير اين صورت اظهارنامه بين‌المللي پذيرفته نخواهد شد.

ماده 155

هرگاه اظهارنامه اصلي، ثبت ناشي از آن يا ثبت اصلي حسب مورد ظرف 5 سال از تاريخ ثبت بين‌المللي اعتبار خود را در ايران از دست دهد، مرجع ثبت مراتب را طي اطلاعيه‌اي به دفتر بين‌المللي اعلام كرده و در آن كالاها و خدماتي كه مشمول تصميم لغو قرار گرفته‌اند ذكر و از دفتر بين‌المللي درخواست خواهد كرد كه ثبت بين‌المللي را در حدود لازم باطل نمايد.
هرگاه اقدام قانوني مربوط به لغو اعتبار مذكور در فوق پس از انقضاي 5 سال همچنان در جريان باشد و منتهي به يك تصميم قطعي نگردد، مرجع ثبت بايد مراتب را به دفتر بين‌المللي اطلاع دهد. در صورت اتخاذ تصميم قطعي، مرجع ثبت بايد مراتب را ضمن ذكر كالاها يا خدماتي كه مشمول تصميم مربوط قرار گرفته‌اند، به دفتر بين‌المللي اطلاع داده و از آن درخواست كند كه ثبت بين‌المللي را در حدود لازم باطل نمايد.

ماده 156

چنانچه براساس اطلاعيه واصله از دفتر بين المللي، ايران به عنوان يكي از كشورهاي تعيين شده در اظهارنامه ثبت بين‌المللي باشد، مرجع ثبت ضمن رعايت تشريفات مقرر در موافقت‌نامه و پروتكل مادريد، اظهارنامه مذكور را طبق قانون و اين آيين‌نامه از لحاظ ماهوي مورد بررسي قرار مي‌دهد. بررسي تغييرات بعدي علامت پذيرفته شده نيز مشمول همين ترتيبات است.

ماده 157

مرجع ثبت پس از انتشار آگهي اظهارنامه ثبت بين‌المللي در روزنامه رسمي و انقضاي مهلت 30 روز، در صورت نبودن معترض مكلف به پذيرش علامت است و در اين صورت شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه در دفتر بين‌المللي، در حكم شماره و تاريخ ثبت علامت در ايران خواهد بود.

ماده 158

متقاضي ثبت بين‌المللي علامت، در صورت رد پذيرش اظهارنامه يا اعتراض به تقاضاي ثبت، مي‌تواند اعتراض خود را در چارچوب مواد 121، 124 و 125 اين آيين‌نامه تسليم كميسيون موضوع ماده 170 اين آئين‌نامه نمايد.

ماده 159

هرگاه متقاضي ثبت بين‌المللي علامت، در ايران اقامت نداشته باشد، جهت تسليم اعتراض يا هرگونه پاسخ يا اطلاعيه‌اي بايد وكيلي كه در ايران اقامت دارد را به مرجع ثبت معرفي نمايد.

ماده 160

هرگاه مالك علامت ثبت شده در ايران متعاقباً ثبت بين‌المللي همان علامت كه در ايران نيز مشمول حمايت است را كسب كند، ثبت بين‌المللي آن علامت بنابه درخواست و اعراض متقاضي از مالكيت علامت ثبت شده در ايران، جايگزين ثبت در ايران مي‌گردد، مشروط بر اينكه تمامي كالاها و خدمات موضوع علامت ثبت شده در ايران در فهرست كالاها و خدمات مشمول ثبت بين المللي نيز باشد.
جايگزيني ثبت بين‌المللي، به حقوق مكتسبه‌ي علامت ثبت شده‌ي قبلي هيچ لطمه‌اي وارد نخواهد كرد.
در صورت درخواست مالك، مراتب جايگزيني يادشده، توسط مرجع ثبت در دفتر ثبت وارد و در روزنامه رسمي آگهي مي شود.

بخش پنجم : مقررات عمومي

فصل اول : هزينه‌ها

ماده 161

هزينه‌هاي مقرر در قانون و آيين‌نامه حاضر مطابق جدول هزينه‌ها، كه ضميمه اين آيين‌نامه است در حسابي خاص كه به نام اداره كل مالكيت صنعتي مفتوح مي‌گردد، پرداخت خواهد شد.

ماده 162

هزينه‌هاي مقرر در جدول هزينه‌ها جهت انجام اقدامات لازم بايد طبق مقررات قانون و اين آيين‌نامه پرداخت گردد. در غير اين صورت مرجع ثبت از انجام اقدامات مربوط خودداري خواهد نمود.

تبصره ـ پرداخت هزينه‌هاي پيش‌بيني شده مستقيماً يا در چارچوب ماده 167 اين آيين‌نامه، از طريق الكترونيكي صورت خواهد گرفت.

ماده 163

حق ترجمه و هزينه رونوشت مصدق اسناد و مدارك تسليمي به مرجع ثبت مطابق آيين‌نامه‌هاي مربوط به ‌مترجمين و اين آيين‌نامه توسط ذي‌نفع پرداخت خواهد شد.

ماده 164

كليه هزينه‌هاي بررسي و ثبت بين‌المللي اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم طبق معاهدات بين‌المللي كه جمهوري اسلامي ايران به آن‌ها ملحق شده است و همچنين هزينه انتشار آگهي‌هاي مربوط در روزنامه‌ رسمي طي فرايند ثبت، در بودجه سالانه سازمان پيش‌بيني شده و براي اين منظور در اختيار مرجع ثبت قرار خواهد گرفت.

ماده 165

هزينه سالانه اختراعاتي كه تا پيش از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون و اين آيين‌نامه به ثبت رسيده‌اند براي مدت باقي‌مانده حمايت، بر مبناي اين آيين‌نامه پرداخت خواهد شد. درخصوص علائم تجاري ثبت شده‌اي كه پس از تاريخ فوق تمديد مي‌شوند، هزينه تمديد طبق جدول هزينه‌ها محاسبه خواهد شد.
ساير امور مرتبط با اختراعات و علائم ثبت شده براساس مقررات قانون و اين آيين‌نامه انجام خواهد گرفت.

ماده 166

سازمان در اجراي ماده 63 قانون هر ساله بايد حداكثر تا 50 درصد معادل ريالي عوايد حاصل از اجراء مفاد كنوانسيون‌هاي مربوط به ثبت بين‌المللي مالكيت صنعتي را در بودجه كل كشور در رديف‌هاي هزينه‌اي جداگانه پيش‌بيني و به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري پيشنهاد نمايد.
وجوه مذكور به تشخيص مديركل اداره كل مالكيت صنعتي صرف ارتقاء و تجهيز اداره كل مالكيت صنعتي و ارتقاء كيفي آن از جمله برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي، استفاده از مشاوره‌هاي تخصصي، اطلاع‌رساني و ارتقاء آگاهي‌هاي عمومي در زمينه حقوق مالكيت صنعتي و انتشار كتب و نشريات و ساير اقدامات لازم به منظور ارتقاء و تجهيز اداره كل مالكيت صنعتي در اين خصوص خواهد شد.

فصل دوم : ثبت الكترونيكي و نحوه دسترسي به اطلاعات

ماده 167

مرجع ثبت مكلف است با تجهيز امكانات فني نسبت به الكترونيكي كردن كليه مراحل اعم از ثبت داخلي يا بين‌المللي اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم، از قبيل تسليم، بررسي، اصلاح و ثبت اظهارنامه، انتشار‌آگهي و ثبت اين مالكيت‌ها و تمديد اعتبار آن يا اعمال هرگونه تغييرات و انتقالات و همچنين پرداخت‌هاي مقرر، اقدامات مقتضي را معمول دارد.

تبصره ـ تبادل اطلاعات مربوط به ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم با سازمان‌ها و مؤسسات ذي‌ربط مي‌تواند به صورت الكترونيكي انجام شود.

ماده 168

اطلاعات اوليه مربوط به اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم ثبت شده، به تشخيص مرجع ثبت قابل دسترسي عموم به طور مستقيم يا از طريق الكترونيكي خواهد بود.
به منظور تسهيل در جستجوي سوابق و كسب اطلاعات مورد نياز، مرجع ثبت مي‌تواند سوابق مربوط به اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم ثبت شده را از طريق مؤسسات طرف قرارداد نيز به طور الكترونيكي ارائه نمايد. كه در اين صورت متقاضيان مي‌بايست هزينه‌هاي مقرر در اين قراردادها را براي دريافت خدمات مورد نياز پرداخت نمايند.

ماده 169

سه سال پس از انقضاي مدت حمايت يا در صورت ابطال، پرونده‌هاي مربوط به ثبت اختراعات طرح‌هاي صنعتي و علامت، حسب مورد، امحاء و فقط نسخه الكترونيكي آن‌ها نگهداري مي‌شود

فصل سوم : كميسيون

ماده 170

در اجراي بند ح ماده 17 و ماده 58 قانون، كميسيوني مركب از اعضاء زير تشكيل مي‌شود:
1ـ رئيس اداره ثبت اختراعات، اداره ثبت طرح‌هاي صنعتي يا اداره ثبت علائم تجاري، حسب مورد؛
2ـ نماينده‌اي از جانب مديركل اداره كل مالكيت صنعتي؛
3ـ يك كارشناس يا متخصص كه در صورت لزوم مي‌تواند خارج از سازمان باشد.

تبصره 1 ـ رياست كميسيون به عهده نماينده مديركل اداره كل مالكيت صنعتي قرار دارد.

تبصره 2 ـ تصميم‌گيري در كميسيون با اكثريت آراء است. اين تصميمات براي مرجع ثبت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره 3 ـ كارشناس رسيدگي ‌كننده نمي‌تواند نسبت به همان موضوع در كميسيون شركت نمايد.

تبصره 4 ـ كميسيون داراي يك عضو علي‌البدل خواهد بود كه از بين كارشناسان و توسط مديركل اداره كل مالكيت صنعتي تعيين خواهد شد.

تبصره 5 ـ چنانچه حضور اعضاء كميسيون مستلزم پرداخت حق‌الزحمه باشد، پس از تأييد مديركل اداره كل مالكيت صنعتي، از محل اعتبارات سازمان تأمين و پرداخت خواهد شد.

تبصره 6 (الحاقي 11ˏ08ˏ1392)ـ چنانچه كميسيون، اخذ توضيح از كارشناس يا كارشناسان بررسي ماهوي اختراع را جهت اتخاذ تصميم ضروري بداند مي‌تواند از آنان براي حضور در جلسه دعوت نمايد.

ماده 171

رئيس كميسيون موضوع ماده فوق حداقل 10 روز قبل از تشكيل جلسه كميسيون، تاريخ تشكيل جلسه، ساعت و محل آن را حسب مورد به متقاضي ثبت يا به طرفين اختلاف و يا به نماينده قانوني آنان ابلاغ خواهد كرد. اين اشخاص مي‌توانند در جلسه حضور پيدا كنند.

ماده 172

كميسيون پس از رسيدگي، تصميم خود را به صورت مستند و مستدل اعلام مي‌نمايد. تصميم كميسيون از سوي مرجع ثبت به متقاضي يا به طرفين اختلاف ابلاغ شده و ظرف 60 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است. در اين صورت معترض به تصميم كميسيون بايد مبلغي را به شرح مذكور در جدول هزينه‌ها، به عنوان وديعه در صندوق دادگستري گذاشته و رسيد آن را ضميمه دادخواست خود نمايد. از مبلغ مزبور در صورتي كه معترض محكوم به بي‌حقي‌ شود، خسارت طرف پرداخت شده و چنانچه طرف بيش از مبلغ مذكور خسارت ديده باشد، براي مازاد به دادگاه مذكور رجوع خواهد كرد.

فصل چهارم : اطلاع‌رساني و صدور گواهي ‌اصلي و المثني

ماده 173

مرجع ثبت موظف است در اجراي ماده 12 كنوانسيون پاريس و ساير كنوانسيون‌هاي مالكيت صنعتي مرتبط با آن، ازجمله موافقت‌نامه مادريد و پروتكل آن و همچنين معاهده همكاري در ثبت اختراعات، نشريه‌اي را به منظور انتشار خلاصه اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم ثبت شده با ذكر مشخصات مالكان آن‌ها و هرگونه اطلاع‌رساني در زمينه مالكيت‌هاي صنعتي و مباحث راجع به آن در اداره كل مالكيت صنعتي منتشر نمايد. درآمد حاصل از انتشار نشريه فوق، در چارچوب ماده166 اين آيين‌نامه هزينه مي‌گردد.

ماده 174

مرجع ثبت مكلف است گواهي‌نامه‌هاي اختراع، طرح صنعتي و علامت را با استفاده از جديدترين شيوه‌هاي فناوري موجود به منظور جلوگيري از جعل، صادر نمايد.

ماده 175

در صورت مفقود شدن يا از بين رفتن گواهي‌نامه اختراع، طرح صنعتي و علامت، مالك مي‌تواند با پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها، تقاضاي صدورالمثني نمايد. بدين‌ منظور وي بايستي طريق از بين رفتن يا گم شدن گواهي‌نامه را كتباً به مرجع ‌ثبت اعلام و استشهاديه‌اي مبني بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل 3 نفر كه هويت و امضاء آن‌ها به گواهي يك نفر از شهود مذكور رسيده و هويت و امضاء نامبرده به گواهي يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد، ضميمه نمايد. مراتب فقدان گواهي‌نامه هاي اختراع، طرح صنعتي و علامت به هزينه درخواست‌ كننده يك نوبت در روزنامه رسمي كشور آگهي مي شود. در صورتي كه تا 10 روز از تاريخ انتشار آگهي در روزنامه رسمي كشور، اعتراض نرسيده يا در صورت اعتراض، اصل گواهي نامه توسط معترض ارائه نشده باشد، اداره مالكيت صنعتي اقدام به صدور المثني گواهي‌نامه مفقودي مي‌نمايد. رسيدگي به اعتراضات واصله با دادگاه صالح مي‌باشد.

تبصره ـ صدور المثني براي گواهي نامه‌هاي مفقود شده و يا از بين رفته كه به اشخاص مقيم خارج از كشور تعلق داشته باشد، مستلزم تسليم اعلاميه‌اي است كه از سوي دفتر اسناد رسمي كشور محل اقامت صادر شده و به تأييد نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران رسيده و تشريفات مقرر در فوق نيز رعايت شده باشد .

فصل پنجم : تصحيح اشتباهات، تمديد مهلت و ترتيبات انتقال

ماده 176

تصحيح اشتباهات اداري اعم از اشتباهات تايپي، املايي و از قلم افتادن حروف و اعداد يا نظاير آن به درخواست متقاضي يا به تشخيص مرجع ثبت، توسط اين مرجع انجام مي‌پذيرد. درخواست تصحيح اشتباهات اداري توسط اشخاص بايد همراه با ارائه نسخه‌اي از سند كه اشتباه در آن مشخص شده صورت گيرد. اشتباهات اداري تصحيح شده به تشخيص مرجع ثبت در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود.

ماده 177

هرگونه درخواست تمديد مهلت در ارتباط با مراحل ثبت اختراع، طرح صنعتي و علامت علاوه بر موعد تعيين شده در قانون و اين آيين‌نامه بايد كتباً توسط متقاضي تسليم مرجع ثبت گردد. مرجع مذكور مي‌تواند پس از بررسي شرايط فقط براي يك بار مهلت‌هاي تعيين شده در اين آيين‌نامه را تمديد نمايد. تمديد مهلت از طرف اين مرجع به اطلاع اشخاص ذي‌نفع رسانده مي‌شود.

ماده 178

انتقال حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه يا اختراع،‌ طرح صنعتي و علامت ثبت شده يا اعطاء اجازه بهره‌برداري از آن‌ها يا اعراض از حق نسبت به اختراع، طرح صنعتي و علامت ثبت شده، به موجب سند رسمي به عمل مي‌آيد. دفترخانه اسناد رسمي قبل از تنظيم سند مربوط، نسبت به آخرين وضعيت اظهارنامه مورد نظر يا اختراع، طرح‌ صنعتي و علامت ثبت شده از لحاظ تمديد، تغيير،‌ انتقال، صدور اجازه بهره‌برداري و ساير موارد لازم از مرجع ثبت استعلام مي‌نمايد. پاسخ استعلام مذكور مستلزم پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها است.

فصل ششم : دادخواهي و مقررات مختلف

ماده 179

با توجه به ماده 59 قانون، رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري مرتبط با قانون و اين آيين‌نامه در صلاحيت شعبه يا شعب خاصي از دادگاه‌هاي عمومي تهران است كه توسط رئيس قوه قضاييه تعيين و در صورت امكان در اداره كل مالكيت صنعتي مستقر مي‌شوند. در مورد دعاوي كيفري، چنانچه جرم از خارج از تهران واقع يا كشف و يا متهم در خارج از تهران دستگير شده باشد، در اين صورت تحقيقات مقدماتي در محل وقوع يا كشف جرم يا دستگيري متهم به عمل آمده و پرونده براي رسيدگي به دادگاه‌هاي مذكور در فوق ارجاع مي‌شود.

ماده 180

چنانچه در ضمن رسيدگي كيفري، متهم براي دفاع از خود موضوع مالكيت اختراع، طرح صنعتي، علامت و نام تجاري را مطرح كند، دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون، خود بايد به اين موضوع رسيدگي نمايد.

ماده 181

در مورد خساراتي كه خواه از مجراي حقوقي و خواه از مجراي كيفري در دعاوي مربوط به اختراعات، طرح‌هاي صنعتي، علائم و نام‌هاي تجاري مطالبه مي‌شود، خسارت شامل ضررهاي وارده‌ خواهد بود.

ماده 182

مالك هر اختراع، طرح صنعتي، علامت و نام تجاري يا قائم مقام قانوني وي برحسب مورد مي‌تواند به موجب امر نزديك‌ترين دادگاه عمومي محلي كه كالاهاي مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحي از كالاهايي كه به ادعاي او با حق حاصل از اختراع يا طرح صنعتي و يا علامت تجاري او مخالف است بردارد. اجراي امر فوق در صورتي كه كالاها هنوز در گمرك باشند، به وسيله مأمورين گمرك والا به وسيله مأمور اجرا به عمل خواهد آمد.
توقيف كالاهاي مزبور وقتي ممكن است كه امر دادگاه تصريح به آن داشته باشد. امر دادگاه در هر يك از دو صورت فوق بنا به دادخواست مالك اختراع، طرح صنعتي، علامت و نام تجاري يا قائم مقام قانوني وي صادر مي‌گردد. به دادخواست مزبور بايد رونوشت مصدق گواهي ‌نامه اختراع، طرح صنعتي و علامت، حسب مورد، ضميمه گردد. اگر مالك اختراع، طرح صنعتي، علامت و نام تجاري تقاضاي توقيف كالاهاي مذكور فوق را نمايد بايد تضمين كافي بدهد كه عندالاقتضاء از محل مزبور كليه خسارات وارده به طرف جبران گردد.

ماده 183

در دعاوي حقوقي و كيفري راجع به حقوق حاصله از ثبت اختراع، طرح صنعتي، علامت و نام تجاري، معترض مي‌تواند در هر مرحله از مراحل رسيدگي، از مراجع قضايي، اعم از دادگاه يا دادسرا كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست صدور قرار تامين دليل و دستور توقيف محصولات ناقض حقوق ادعايي و تقاضاي صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش يا ورود اين محصولات را بنمايد. مراجع قضايي موظفند نسبت به قبول تقاضاي مذكور موافقت نمايند و مي‌توانند قبل از صدور قرارهاي مزبور از متقاضي تضمين كافي بخواهند. اجراي دستور فوق در صورتي كه محصولات در گمرك باشند توسط مامورين گمرك والا توسط ضابطين خواهد بود.

تبصره 1 ـ دادسرا مي‌تواند رأساً دستور توقيف كالاهاي داراي علامت تقلبي، اعم از اينكه وارد چرخه تجاري شده يا نشده باشند، را صادر نمايد.

تبصره 2 ـ صدور دستور موقت و قرار تامين وفق مقررات آيين دادرسي خواهد بود.

ماده 184

اگر مدعي تا 30 روز از تاريخ امر مذكور در ماده 182 اين آيين‌نامه از مجراي حقوقي يا از طريق كيفري در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون طرح دعوي ننمايد، توقيفي كه به عمل آمده است باطل و كان لم يكن بوده و وي طبق ماده مذكور مسئول خسارات وارده به طرف خواهد بود.

ماده 185

مرجع ثبت مكلف است احكام نهايي صادره از دادگاه را در آن قسمت كه مربوط به ادارات تابعه است اجرا نمايد. چنانچه در جريان اجراي حكم، ابهامي وجود داشته باشد، دادگاهي كه حكم را صادركرده است، رفع ابهام مي‌نمايد.

تبصره ـ حكم نهايي عبارت از حكمي است كه به واسطه طي مراحل قانوني و يا به واسطه انقضاء مدت اعتراض، تجديد نظر و فرجام، دعوايي كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود.

ماده 186

طريقه ابلاغ‌هاي موضوع قانون و اين آيين‌نامه همان است كه در مقررات آيين‌دادرسي مدني مقرر است.

ماده 187

نحوه اعتراض به اظهارنامه ثبت بين‌المللي اختراع، طرح صنعتي و علامت تجاري و رسيدگي به آن براساس قانون و اين آيين‌نامه خواهد بود.

ماده 188

رسيدگي به اعتراضات وارده به تقاضاي ثبت اختراع، طرح صنعتي و علامت تجاري متعلق به اشخاص مقيم خارج از كشور مستلزم معرفي نماينده قانوني در ايران است.

ماده 189

تجديد نظر از آراء محاكم و نحوه رسيدگي، تابع مقررات آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني يا كيفري است.

ماده 190

در اجراي ماده 52 قانون كه نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي و اتحاديه‌هاي مربوط به كنوانسيون‌هاي ذي‌ربط، و در داخل كشور، تصدي امور مربوط به مالكيت صنعتي، به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نهاده شده است، رئيس سازمان مي‌تواند دستورالعمل‌هاي لازم در اجراي مقررات مربوط و اين آئين نامه را صادر نمايد.

ماده 191

ضمائم اين آئين‌نامه جزء لاينفك آن محسوب مي‌شود.

ماده 192

اين آئين‌نامه در 192 ماده و 104 تبصره و سه ضميمه مشتمل بر جدول هزينه‌ها، طبقه‌بندي‌هاي بين‌المللي و فرم‌هاي اظهارنامه، گواهي‌نامه، گواهي‌نامه تمديد و مندرجات دفاتر ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تنظيم شده كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مأمور اجراي آن است و در تاريخ1/11/1387 تصويب مي‌گردد و از تاريخ اجراي اين آيين‌نامه، آيين‌نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجاري و اختراعات، مصوب 1337، ملغي مي‌شود.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي

يك
جدول هزينه‌ها (به ريال)

1. اختراع

اقلام هزينه شخص حقيقي شخص حقوقي
1(اصلاحي 11ˏ08ˏ1392)- حق ثبت اظهارنامه و اظهارنامه تقسيمي 10،000 10،000
2- هزينه ثبت سالانه سال اول تا پنجم، هر سال معادل 100000 ريال
سال ششم تا سال دهم، هر سال معادل 200000 ريال
سال يازدهم تا پانزدهم، هر سال معادل 300000 ريال
سال شانزدهم تا بيستم، هر سال معادل 400000 ريال
10 برابر مبلغ تعيين شده براي اشخاص حقيقي
3- جريمه تأخير در پرداخت هزينه سالانه معادل نصف قسط سالانه در دوره‌هاي پنج ساله مربوط
4- هزينه استعلام براي انتقال، اجازه بهره‌برداري يا اعراض 50،000 500،000
5- حق‌ثبت انتقال قراردادي و قهري 300،000 3000،000
6- حق ثبت مجوز بهره‌برداري يا فسخ و خاتمه آن نصف هزينه انتقال قراردادي و قهري
7- هزينه هر بار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن معادل حق ثبت اظهارنامه
8- حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهره‌برداري از آن 50،000 500،000
9- حق ثبت تغييرات (غير از انتقال مالكيت و اجازه بهره‌برداري) 50،000 500،000
10- هزينه صدور گواهي المثني 100،000 1000،000
11- هزينه رونوشت مصدق 5000 50،000
12- هزينه اخذ تأييديه تسليم اظهارنامه يا صدور گواهي نامه اختراع 15،000 150،000
13- هزينه رسيدگي به اعتراض به رد ثبت 500،000 750،000
14- هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي ثبت 1،500،000 3،000،000
15- وديعه تسيلم دادخواست ابطال به دادگاه 3،000،000 4،500،000
16- هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين‌المللي به عنوان اداره مبدأ 50،000 500،000
17 – هزينه بررسي ماهوي اختراع 1.500.000 3.000.000

 

توضيح : در مورد متقاضيان خارجي كه در اجراي مقررات كنوانسيون پاريس، تقاضاهاي خود را مستقيماً تسليم مرجع ثبت (اداره ثبت اختراعات اداره كل مالكيت صنعتي) مي‌نمايند، مي بايست معادل ارزي مبلغ ريالي تعيين شده در جدول هزينه ها را مطابق نرخ رسمي بپردازند .

2ـ طرح صنعتي

اقلام هزينه شخص حقيقي شخص حقوقي
1- حق ثبت اظهارنامه به ازاي يك طبقه
هزينه هر طبقه اضافي در اظهارنامه
50،000
20،000
150،000
60،000
2- حق ثبت به ازاء يك طبقه براي پنج سال اول
حق ثبت هر طبقه اضافي براي پنج سال اول
450،000
100،000
1،350،000
300،000
3- حق ثبت تمديد به ازاء يك طبقه براي پنج سال دوم
حق ثبت تمديد هر طبقه اضافي براي پنج سال دوم
900،000
200،000
2،700،000
600،000
4- حق ثبت تمديد به ازاء يك طبقه براي پنج سال سوم
حق ثبت تمديد هر طبقه اضافي براي پنج سال سوم
450،000
100،000
1،350،000
300،000
5- جريمه تأخير در تمديد ثبت دوره پنج ساله دوم 200،000 600،000
6- جريمه تأخير در تمديد ثبت دوره پنج ساله سوم 100،000 300،000
7- هزينه استعلام براي انتقال، اجازه بهره‌برداري يا اعراض 50،000 150،000
8- حق ثبت انتقال قراردادي و قهري 300،000 900،000
9- حق ثبت مجوز بهره‌برداري يا فسخ و خاتمه آن نصف هزينه انتقال قراردادي و قهري
10- هزينه هر بار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن 25،000 75،000
11- حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهره‌برداري از آن 50،000 150،000
12- حق ثبت تغييرات (غير از انتقال‌ مالكيت ‌و اجازه بهره‌برداري) 50،000 150،000
13- هزينه صدور گواهي المثني 100،000 300،000
14- هزينه رونوشت مصدق 5،000 15،000
15- هزينه اخذ تأييديه تسليم اظهارنامه يا صدور گواهي نامه طرح صنعتي 15،000 45،000
16 هزينه رسيدگي به اعتراض به رد ثبت 500،000 750،000
17- هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي ثبت 1،500،000 3،000،000
18- وديعه سليم دادخواست ابطال به دادگاه 3،000،000 4،500،000
19- هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين‌المللي به عنوان اداره مبدأ 50،000 150،000

توضيح : در مورد متقاضيان خارجي كه در اجراي مقررات كنوانسيون پـاريس، تقاضاهاي خود را مستقيماً تسليم مرجع ثبت (اداره ثبت طرح‌هاي صنعتي اداره كل مالكيت صنعتي) مي‌نمايند، مي‌بايست معادل ارزي مبلغ ريالي تعيين‌شده درجدول هزينه‌ها را مطابق نرخ رسمي بپردازند .

3ـ علامت تجاري

اقلام هزينه شخص حقيقي شخص حقوقي
1- حق ثبت اظهارنامه به ازاء يك طبقه
هر طبقه اضافي
200،000
20،000
400،000
40،000
2- حق ثبت علامت به ازاء يك طبقه
حق ثبت هر طبقه اضافي
1،200،000
100،000
2،400،000
200،000
3- حق ثبت تمديددوره‌هاي ده ساله معادل حق ثبت علامت
4- جريمه تأخير در تمديد ثبت معادل نصف حق ثبت علامت
5- هزينه استعلام براي انتقال، اجازه بهره‌برداري يا اعراض 50،000 100،000
6- حق ثبت انتقال قراردادي و قهري به ازاء هر طبقه (با هر تعداد كالا و خدمات) حق ثبت انتقال براي هر طبقه اضافي 100،00050،000 200،000100،000
7- حق ثبت مجوز بهره‌برداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاء يك طبقه (با هر تعداد كالا و خدمات)
حق ثبت اجازه بهره‌برداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاي هر طبقه اضافي
100،00050،000 200،000100،000
8- هزينه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن 50،000 100،000
9- حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهر‌ه‌برداري از آن 50،000 100،000
10- حق ثبت تغييرات (غير از انتقال مالكيت و اجازه بهره‌برداري) 50،000 100،000
11- هزينه صدور گواهي المثني 100،000 200،000
12- هزينه رونوشت مصدق 5000 10،000
13- هزينه اخذ تأييديه تسليم اظهارنامه يا صدورگواهي‌نامه 15،000 30،000
14- هزينه رسيدگي به اعتراض به رد ثبت 500،000 750،000
15- هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي ثبت 1،500،000 3،000،000
16- وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه 3،000،000 4،500،000
17- هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين‌المللي به عنوان اداره مبدأ 200،000 400،000

توضيح : در مورد متقاضيان خارجي كه در اجراي مقررات كنوانسيون پاريس، تقاضاهاي خود را مستقيماً تسليم مرجع ثبت (اداره ثبت علائم اداره كل مالكيت صنعتي) مي‌نمايند، مي‌بايست معادل ارزي مبلغ ريالي تعيين شده درجدول هزينه ها را مطابق نرخ رسمي بپردازند.

دو
طبقه‌بندي‌هاي بين‌المللي براي ثبت مالكيت‌هاي صنعتي

1ـ طبقه‌بندي بين‌المللي اختراعات
-بخش الف: نيازهاي انساني
زيربخش: كشاورزي
زيربخش: مواد غذايي ـ تنباكو
زيربخش: اقلام شخصي يا خانگي
زيربخش: سلامتي و بهداشت، سرگرمي و تفريحات
-بخش ب: انجام عمليات مختلف؛ حمل و نقل و ترابري
زيربخش: جداسازي، مخلوط كردن
زيربخش: عمليات مختلف شكل دادن
زيربخش: چاپ و نشر
زيربخش: حمل و نقل، ترابري
زيربخش: فناوري ساختارهاي ذره‌بيني، نانو فناوري
-بخش ج: شيمي ـ متالورژي
زيربخش: شيمي
زيربخش: متالورژي
-بخش د: منسوجات، كاغذ
زيربخش: منسوجات يا ساير مواد قابل انعطاف كه به صورت ديگري ارائه نمي‌شوند
زيربخش: كاغذ
-بخش هـ : ساختمان‌ها و بناهاي ثابت
زيربخش: ساختمان
زيربخش: حفاري زمين و صخره، استخراج معدن
-بخش و: مهندسي مكانيك، روشنايي، گرمايش و اسلحه‌ها و انفجار
زيربخش: انواع موتور يا پمپ
زيربخش: مهندسي به مفهوم عام آن
زيربخش: روشنايي، گرمايش
زيربخش: انواع اسلحه، انفجار
-بخش ز: فيزيك
زيربخش: وسايل
زيربخش: صنعت هسته‌اي
-بخش ح: برق

2ـ طبقه‌بندي بين‌المللي طرح صنعتي

طبقه1 مواد غذايي
طبقه2 پوشاك و اقلام و لوازم خرازي
طبقه 3 كالاهاي مسافرتي، چمدان، چتر آفتابي و لوازم شخصي كه در جاي ديگر ذكر نشده‌اند
طبقه 4 انواع برس و قلم‌مو
طبقه 5 اقلام ساخته شده از منسوجات، مواد ورقي طبيعي يا مصنوعي
طبقه 6 اسباب و اثاثيه منزل
طبقه 7 اقلام خانگي، كه در جاي ديگري قيد نشده‌اند
طبقه 8 ابزارآلات و يراق آلات
طبقه 9 بسته‌بندي‌ها و ظروف مخصوص حمل و نقل يا جابه‌جايي كالا
طبقه 10 ساعت مچي و ديواري و ساير لوازم اندازه‌گيري، كنترل و علامت دادن
طبقه 11 اقلام تزئيني و زيورآلات
طبقه 12 وسايل حمل و نقل يا بالا بردن
طبقه 13 تجهيزات توليد، توزيع يا تبديل برق
طبقه 14 تجهيزات ضبط، ارتباطات يا بازيابي اطلاعات
طبقه 15 ماشين‌آلاتي كه در جاي ديگر قيد نشده‌اند
طبقه 16 دستگاه‌هاي عكاسي، سينماتوگرافي و بصري
طبقه 17 آلات موسيقي
طبقه 18 ماشين‌آلات چاپ و ماشين‌هاي اداري
طبقه 19 نوشت‌افزار و لوازم اداري، مواد تدريس و آموزش و مواد مورد استفاده نقاشان
طبقه 20 تجهيزات فروش و تبليغات، تابلوها
طبقه 21 انواع بازي، اسباب‌بازي، چادر و اقلام ورزشي
طبقه 22 تسليحات، اقلام آتش بازي و نورافشاني، لوازم براي شكار، ماهيگيري و دفع آفات
طبقه 23 تجهيزات توزيع مايعات، لوازم بهداشتي، تجهيزات گرمايشي، تهويه و تهويه مطبوع، سوخت جامد
طبقه 24 لوازم و تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي
طبقه 25 واحدهاي ساختماني و عناصر ساختماني
طبقه 26 دستگاه‌هاي روشنايي
طبقه 27 ملزومات استفاده از توتون و ملزومات مورد استفاده سيگاري‌ها
طبقه 28 محصولات دارويي و آرايشي، اقلام و دستگاه‌هاي پيرايشي
طبقه 29 تجهيزات و ادوات ضدخطر آتش‌سوزي، براي پيش‌گيري از سوانح و براي نجات
طبقه 30 اقلام لازم براي مراقبت از حيوانات و جابه‌جايي آن‌ها
طبقه 31 ماشين‌ها و لوازم براي تهيه مواد خوراكي و آشاميدني كه در جاي ديگر ذكر نشده‌اند
طبقه 99 موارد مختلف و گوناگون

 

3ـ طبقه‌بندي بين‌المللي علائم صنعتي و تجاري

طبقه1ـ مواد شيميايي مورد استفاده در صنايع، علوم، عكاسي و همچنين كشاورزي، باغباني و جنگلباني؛ رزين‌هاي مصنوعي پردازش نشده؛ پلاستيك‌هاي پردازش نشده؛ كودهاي گياه؛ تركيبات اطفاء حريق؛ مواد آبكاري و جوشكاري فلزات؛ مواد شيميايي براي نگهداري مواد غذايي؛ مواد دباغي؛ چسب‌هاي صنعتي.

طبقه2ـ رنگ، روغن؛ جلا؛ لاك؛ مواد ضدرنگ‌زدگي و جلوگيري‌كننده از فاسد شدن چوب؛ مواد رنگي؛ مواد تثبيت رنگ، رزين يا صمغ‌هاي خام طبيعي؛ فلزات به صورت پودر يا ورق براي نقاشان ساختمان، چاپگرها و هنرمندان.

طبقه3ـ تركيبات سفيدكننده و ساير مواد مخصوص شستشوي لباس؛ مواد مخصوص تميز كردن، براق كردن، لكه‌گيري و سائيدن؛ صابون؛ عطريات، روغن‌هاي اسانس، مواد آرايشي؛ لوسيون‌هاي مو؛ گرد و خمير دندان.

طبقه4 ـ روغن‌ها و گريس‌هاي صنعتي؛ روان‌كننده‌ها، تركيبات گردگيري، مرطوب كردن و جذب رطوبت؛ انواع سوخت (شامل سوخت موتور) و مواد روشنايي؛ انواع شمع و فتيله چراغ.

طبقه5 ـ مواد داروئي و بيطاري؛ مواد بهداشتي براي مصارف پزشكي؛ مواد رژيمي براي مصارف پزشكي، غذاي كودكان؛ انواع گچ شكسته‌بندي، لوازم زخم‌بندي؛ مواد پركردن دندان، موم دندانسازي؛ ضدعفوني‌كننده‌ها؛ مواد نابودكننده حشرات موذي؛ قارچ كش، مواد دفع نباتات هرزه.

طبقه 6 ـ فلزات عادي و آلياژهاي آن‌ها؛ مواد ساختماني فلزي؛ ساختمان‌هاي فلزي قابل حمل؛ مواد فلزي خطوط راه‌آهن؛ كابل و سيم‌هاي غيربرقي از جنس فلزات عادي؛ آهن‌آلات، اقلام كوچك فلزي؛ لوله و مجراهاي فلزي؛ گاوصندوق؛ اجناس ساخته شده از فلزات عادي كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ سنگ‌هاي معدني فلزات.

طبقه7 ـ انواع ماشين و ماشين‌هاي افزار؛ انواع موتور (به استثناء موتور وسائط نقليه زميني)؛ قفل و بست حلقه‌هاي اتصال قطعات ماشين‌ها و قطعات انتقال قوه (به غير از اتصالات و اجراء انتقال قوه وسائط نقليه زميني)؛ لوازم و ابزار كشاورزي (به استثناي ابزارهاي دستي)؛ ماشين جوجه كشي.

طبقه8 ـ انواع ابزار و لوازم دستي (كه با دست كار مي‌كنند)؛ سرويس كارد و قاشق و چنگال، سلاح كمري، تيغ.

طبقه9ـ اسباب و آلات علمي، دريانوردي، مساحي، عكاسي، سينمايي، بصري، وزن كردن، اندازه‌گيري، علامت دادن، كنترل و مراقبت (نظارت)، نجات و آموزش؛ اسباب و لوازم هدايت، قطع و وصل، تبديل، ذخيره‌سازي، تنظيم يا كنترل جريان برق؛ آلات و اسباب ضبط، انتقال يا تكثير صوت يا تصوير؛ اسباب ذخيره اطلاعات مغناطيسي، ديسك‌هاي قابل ضبط؛ ماشين‌هاي فروش خودكار و مكانيسم دستگاه‌هايي كه به سكه كار مي‌كنند؛ صندوق‌هاي ثبت مبلغ دريافتي، ماشين‌هاي حساب، تجهيزات داده‌پردازي و رايانه‌اي؛ دستگاه آتش نشاني.

طبقه 10 ـ آلات و ابزار جراحي، پزشكي، دندانسازي و بيطاري، اندام‌هاي مصنوعي، دندان و چشم‌مصنوعي؛ اقلام ارتوپدي؛ مواد بخيه زني.

طبقه 11 ـ دستگاه‌هاي روشنايي، حرارتي، مواد بخار، طبخ، خنك كردن، تهويه، تأمين آب بهداشتي.

طبقه 12 ـ وسائط نقليه، دستگاه‌هاي حمل و نقل زميني، دريايي يا هوايي.

طبقه 13 ـ اسلحه گرم؛ مهمات و انواع پرتابه (از قبيل موشك، خمپاره و غيره)؛ مواد منفجره؛ مواد وسايل آتشبازي.

طبقه 14 ـ فلزات گرانبها و آلياژهاي آن‌ها و كالاهايي كه با فلزات گرانبها ساخته شده يا با آن‌ها روكش شده‌اند و در ساير طبقات ذكر نشده‌اند؛ جواهرات، سنگ‌هاي گرانبها؛ اسباب و لوازم ساعت‌سازي و زمان سنجي.

طبقه 15 ـ آلات موسيقي.

طبقه 16 ـ كاغذ، مقوا و كالاهاي ساخته شده از آن‌ها كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ مطالب چاپ شده، مواد صحافي؛ عكس؛ نوشت‌افزار؛ چسب براي مصارف تحريري يا خانگي؛ لوازم نقاشي؛ قلم مو نقاشي؛ ماشين تحرير و لوازم ملزومات دفتري (به استثناي مبلمان) مواد آموزشي و تدريس ( به استثناي دستگاه‌ها)؛ مواد پلاستيكي براي بسته‌بندي (كه در ساير طبقات ذكر نشده‌اند)؛ حروف و كليشه چاپ.

طبقه17 ـ لاستيك، كائوچو، صمغ، آزبست (پنبه نسوز)، ميكا (سنگ طلق) و كالاهاي ساخته شده از اين مواد كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ پلاستيك داراي شكل و قالب خاص براي استفاده در توليد ساير كالاها؛ مواد بسته‌بندي، درپوش‌گذاري، انسداد و عايق‌بندي؛ لوله‌هاي قابل ارتجاع غيرفلزي.

طبقه 18 ـ چرم و چرم مصنوعي و كالاهاي ساخته شده از آن‌ها كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ پوست حيوانات؛ چمدان، كيسه و كيف‌هاي مسافرتي؛ چتر، چتر آفتابگير و عصا؛ شلاق، يراق و زين و برگ.

طبقه 19 ـ مواد و مصالح ساختماني (غيرفلزي)؛ لوله‌هاي غيرفلزي سخت و غيرقابل انعطاف براي استفاده در ساختمان؛ آسفالت، قير و قطران؛ ساختمان‌هاي متحرك غيرفلزي؛ بناهاي يادبود غيرفلزي.

طبقه20 ـ مبلمان و اثاثيه، آيينه، قاب‌عكس؛ كالاهاي ساخته‌شده از چوب، چوب‌پنبه، ني، حصير، شاخ، استخوان، عاج، استخوان آرواره نهنگ، صدف، كهربا، صدف مرواريد، كف دريا و بدل كليه اين مواد يا ساخته شده از پلاستيك (كه در ساير طبقات ذكر نشده‌اند).

طبقه 21 ـ ظروف خانگي يا لوازم آشپزخانه (كه از فلزات قيمتي ساخته يا روكش نشده‌اند)؛ شانه و ابر و اسفنج؛ انواع برس قلم مو(به استثناي قلم موهاي نقاشي)؛ مواد ساخت برس؛ لوازم نظافت و تميزكاري؛ سيم ظرفشويي؛ شيشه كار شده يا نيمه كار شده (به استثناي شيشه مورد استفاده درساختمان‌ها) شيشه آلات، اشياء ساخته شده از چيني و سفال كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند.

طبقه22ـ طناب، ريسمان، تور، چادر، سايبان، برزنت (تارپولين)، بادبان و شراع، كيسه و گوني كه در طبقات ديگر ذكر نشده است؛ مواد لايي و لايه‌گذاري و پوشال (به استثناي لاستيك و پلاستيك)؛ مواد خام ليفي براي نساجي.

طبقه 23 ـ انواع نخ و رشته براي مصارف پارچه بافي و نساجي.

طبقه 24 ـ محصولات نساجي و پارچه‌اي كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ انواع روتختي و روميزي.

طبقه 25 ـ انواع لباس و پوشاك، پاپوش و پوشش سر.

طبقه 26 ـ انواع توري و قلابدوزي، روبان، بند (نوار) حاشيه و قيطان؛ دكمه، قزن‌قفلي، سنجاق و سوزن ته‌گرد؛ گل‌هاي مصنوعي.

طبقه 27 ـ انواع فرش، قاليچه، حصير و زيرانداز، لينوليوم و ساير كف پوش‌ها، آويزهاي ديواري (غيرپارچه‌اي).

طبقه 28 ـ انواع بازي و اسباب بازي؛ لوازم ورزشي و ژيمناستيك كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ تزئينات درخت كريسمس.

طبقه 29 ـ گوشت، گوشت ماهي، گوشت طيور و شكار؛ عصاره گوشت؛ سبزيجات و ميوه‌جات به صورت كنسرو، خشك شده و پخته شده؛ انواع ژله، مربا و كمپوت؛ تخم مرغ، شير و محصولات لبني؛ روغن‌ها و چربي‌هاي خوراكي.

طبقه 30ـ قهوه، چاي، كاكائو، شكر، برنج، نشاسته كاسار يا مانيوك (تاپيوكا)، نشاسته نخل خرما (ساگو)، بدل قهوه؛ آرد و فرآورده‌هاي تهيه شده از غلات، نان، نان شيريني، شيريني‌جات، شيريني يخي؛ عسل، ملاس يا شيره قند؛ مايه خمير، گرد مخصوص شيريني‌پزي يا پخت نان؛ نمك، خردل؛ سركه، انواع سس (چاشني) ادويه جات، يخ.

طبقه 31 ـ محصولات كشاورزي، باغداري و جنگلباني و دانه‌هايي كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ حيوانات زنده؛ ميوه و سبزيجات تازه؛ بذر؛ گياهان و گل‌هاي طبيعي؛ غذاي حيوانات؛ مالت (جو سبز خشك شده).

طبقه 32 ـ ماء الشعير؛ آب‌هاي معدني و گازدار و ساير نوشيدي‌هاي غيرالكلي؛ آبميوه و شربت‌هاي ميوه‌اي؛ شربت و تركيبات مخصوص ساخت نوشابه.

طبقه 33 ـ …..

طبقه 34ـ تنباكو، لوازم تدخين؛ كبريت.

خدمات

طبقه 35 ـ تبليغات؛ مديريت تجاري؛ امور اداري تجارت؛ كارهاي دفتري و اداري.

طبقه 36 ـ بيمه؛ امور مالي؛ امور پولي؛ امور مربوط به معاملات املاك و مستغلات.

طبقه 37 ـ ساختمان‌سازي؛ تعمير و بازسازي؛ خدمات نصب.

طبقه 38 ـ مخابرات از راه دور.

طبقه 39 ـ حمل و نقل؛ بسته‌بندي و نگهداري كالاها؛ تهيه مقدمات و ترتيب دادن مسافرت‌ها.

طبقه 40 ـ بهسازي و عمل‌آوري مواد.

طبقه 41 ـ آموزش و پرورش؛ دوره‌هاي كارآموزي و تعليمي؛ تفريح و سرگرمي؛ فعاليت‌هاي ورزشي و فرهنگي.

طبقه 42 ـ خدمات علمي و فناوري و تحقيق و پژوهش و طراحي در اين زمينه؛ خدمات تجزيه و تحليل و تحقيقات صنعتي؛ طراحي و توسعه نرم‌افزار و سخت افزارهاي رايانه‌اي.

طبقه 43 ـ خدمات عرضه اغذيه و نوشابه؛ تأمين مسكن و محل اقامت موقت.

طبقه 44 ـ خدمات پزشكي؛ خدمات بيطاري؛ مراقبت‌هاي بهداشتي؛ و زيبايي براي انسان‌ها يا حيوانات؛ خدمات كشاورزي، باغداري و جنگلداري.

طبقه 45 ـ خدمات شخصي يا اجتماعي كه توسط ديگران براي رفع نيازهاي افراد ارائه مي‌شوند؛ خدمات امنيتي براي محافظت از افراد، اموال و دارايي‌ها؛ خدمات حقوقي.

سه
فرم‌ها

1ـ فرم‌هاي مربوط به ثبت اختراع

فرم الف – 1 قوه‌قضاييه
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
اداره كل مالكيت صنعتي
اظهارنامه ثبت اختراع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(توسط اداره تكميل مي‌شود)
شماره اظهارنامه تاريخ وصول اظهارنامه (ساعت، روز، ماه و سال)

مهر و امضاء اداره ثبت اختراعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ عنوان اختراع 2ـ طبقه بندي بين‌المللي اختراع
3ـ تعداد كل صفحات توصيف، ادعاها، خلاصه توصيف و نقشه‌ها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ مشخصات متقاضي / متقاضيان
شخص حقيقي
اسم، ذكر شماره ملي
نشاني، ذكر كدپستي
تابعيت
كشور محل اقامت
شماره تلفن شماره دورنگار نشاني الكترونيكي (ايميل)
شخص حقوقي
نام ……………. نوع شخص حقوقي ……………. رشته فعاليت ……………. محل و شماره ثبت ……… تابعيت……………….. اقامتگاه ………………….. مركز اصلي………….. نشاني……………………. ساير اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………….
شماره تلفن شماره دورنگار نشاني ‌الكترونيكي (ايميل)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 ـ مشخصات نماينده قانوني
اسم، ذكر شماره ملي
نشاني، ذكر كدپستي
شماره تلفن شماره دورنگار نشاني الكترونيكي (ايميل)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 ـ مشخصات دريافت‌كننده ابلاغ‌ها در ايران (در صورتي كه متقاضي مقيم ايران نباشد)
اسم، ذكر شماره ملي
نشاني، ذكر كدپستي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ مشخصات مخترع
اطلاعات تكميلي در مورد مخترع چنانچه خود متقاضي باشد
شغل و رشته فعاليت
مشخصات مخترع چنانچه خود متقاضي نباشد
اسم، ذكر شماره ملي
نشاني، ذكر كدپستي
شغل و رشته فعاليت
سمت متقاضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8 ـ اظهارنامه تقسيمي يا تكميلي
شماره اظهارنامه اصلي
تاريخ ثبت اظهارنامه اصلي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9ـ استثنائات قابل قبول در افشاء اختراع
افشاء اختراع در نمايشگاه رسمي داخلي يا بين‌المللي €
سوء استفاده شخص ثالث از حق متقاضي يا مالك قبلي €
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10ـ ادعاي حق تقدم (در صورت وجود)
نام كشور تاريخ ثبت اظهارنامه اصلي
شماره اظهارنامه اصلي طبقه‌بندي بين‌المللي اختراع
در صورتي كه اظهارنامه مقدم يك اظهارنامه بين‌المللي يا منطقه‌اي باشد، تعيين اداره‌اي كه در آن و
كشورهايي كه براي آن‌ها، اظهارنامه تسليم شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11ـ اين اظهارنامه مشتمل بر ضمائم زير مي‌باشد:
مدارك مربوط به خود اختراع با امضاء متقاضي
1ـ توصيف …. صفحه
2ـ ادعا (ادعاها) ….. صفحه
3ـ خلاصه ….. صفحه
4ـ نقشه يا نقشه‌ها (در صورت وجود)…….. صفحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمع صفحات ضمائم
مدارك مربوط به مندرجات اظهارنامه€
مدارك مثبت هويت متقاضي €
مدارك نمايندگي قانوني €
مدرك مشخص كننده سمت متقاضي €
مدرك مربوط به افشاء اختراع €
اسناد حق تقدم كه به تأييد اداره مبدأ رسيده است €
درخواست عدم ذكر اسم مخترع €
رسيد پرداخت هزينه ثبت اظهارنامه €
ساير اسناد و مدارك €
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-امضاء متقاضي يا نماينده قانوني وي تاريخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرم الف ـ 2
مندرجات دفتر مخصوص ثبت اختراعات
1ـ شماره و تاريخ ثبت اختراع
2ـ شماره و تاريخ كامل (ساعت، روز، ماه و سال) ثبت اظهارنامه
3ـ مشخصات و سهم مالك / مالكان اختراع
اسم
نشاني
تابعيت
4ـ مشخصات مخترع (در صورتي كه متقاضي نباشد)
اسم
نشاني
تابعيت
5 ـ مشخصات نماينده قانوني
اسم
نشاني
6 ـ عنوان اختراع
7ـ طبقه‌بندي بين‌المللي اختراع (با ذكر زمينه علمي مربوط)
8 ـ‌ شماره، تاريخ و محل ثبت اظهارنامه يا گواهي‌نامه مبناي حق تقدم (در صورت وجود)
9ـ مدت حمايت
-امضاء -امضاء
مالك اختراع يا نماينده قانوني وي رئيس اداره ثبت اختراعات

فرم الف ـ 3
قوه‌قضائيه
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
اداره كل مالكيت صنعتي
گواهي‌نامه ثبت اختراع
شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه
شماره و تاريخ ثبت اختراع
مشخصات و سهم مالك / مالكان اختراع
1- اسم
2- نشاني
3- تابعيت
مشخصات مخترع / مخترعان
1- اسم
2- نشاني
3- تابعيت
-عنوان اختراع
طبقه‌بندي بين‌المللي اختراع
استفاده از حق تقدم
شماره و تاريخ اظهارنامه اصلي
كشور محل ثبت اظهارنامه اصلي
مدت حمايت
توصيف، ادعا، خلاصه توصيف و نقشه اختراع ضميمه مي‌باشد.
-امضاء (با ذكرتاريخ)
رئيس اداره ثبت اختراعات

2ـ فرم‌هاي مربوط به ثبت طرح‌هاي صنعتي

فرم ط ـ 1
قوه قضائيه
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
اداره كل مالكيت صنعتي
اظهارنامه ثبت طرح صنعتي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(توسط اداره تكميل مي‌شود)
شماره اظهارنامه تاريخ وصول اظهارنامه (ساعت، روز، ماه و سال)
مهر و امضاء اداره ثبت اختراعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ مشخصات متقاضي / متقاضيان
شخص حقيقي
اسم، ذكر شماره ملي
نشاني، ذكر كدپستي
تابعيت
كشور محل اقامت
شماره تلفن شماره دورنگار نشاني الكترونيكي (ايميل)
شخص حقوقي
نام ……………..نوع شخص حقوقي ……………. رشته فعاليت …………… محل و شماره ثبت …………… تابعيت………….. اقامتگاه ……………….. مركز اصلي…………………نشاني…………………….. ساير اطلاعات
……………………………………………………………………………………………………..
شماره تلفن شماره دورنگار نشاني الكترونيكي (ايميل)
2ـ مشخصات نماينده قانوني
اسم، ذكر شماره ملي
نشاني، ذكر كدپستي
شماره تلفن شماره دورنگار نشاني الكترونيكي (ايميل)
3ـ مشخصات دريافت‌كننده ابلاغ‌ها در ايران (در صورتي كه متقاضي مقيم ايران نباشد)
اسم، ذكر شماره ملي
نشاني، ذكر كدپستي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ مشخصات طراح
اطلاعات تكميلي در مورد طراح چنانچه خود متقاضي باشد
شغل و رشته فعاليت
مشخصات طراح چنانچه خود متقاضي نباشد
اسم، ذكر شماره ملي
نشاني، ذكر كدپستي
شغل و رشته فعاليت
سمت متقاضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 ـ مشخصات طرح صنعتي
تعريف اجمالي طرح صنعتي
طبقه‌بندي بين‌المللي طرح صنعتي
ذكر كالا / كالاهاي مربوط به طرح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 ‌ـ استثنائات قابل قبول در افشاء طرح صنعتي
افشاء طرح در نمايشگاه رسمي داخلي يا بين‌المللي €
سوء استفاده شخص ثالث از حق متقاضي يا مالك قبلي €
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7 ـ ادعاي حق تقدم (در صورت وجود)
نام كشور تاريخ ثبت اظهارنامه اصلي
شماره اظهارنامه اصلي طبقه‌بندي بين‌المللي طرح صنعتي
در صورتي كه اظهارنامه مقدم، يك اظهارنامه بين‌المللي يا منطقه‌اي باشد، تعيين اداره‌اي كه در آن و كشورهايي كه براي آن‌ها، اظهارنامه تسليم شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8 ‌ـ تقاضاي تأخير در انتشار آگهي ثبت
آيا متقاضي خواهان تأخير در انتشار آگهي است بلي € خير €
در صورت پاسخ مثبت تعيين مدت تأخير به ماه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9ـ اين اظهارنامه مشتمل بر ضمائم زير مي‌باشد:
1ـ مشخصات طرح صنعتي:
پنج نمونه از تصوير گرافيكي يا
پنج نمونه از طرح ترسيم شده €
پنج نمونه از تصوير گرافيكي يا پنج نمونه
از طرح ترسيم شده از تمام جوانب (طرح سه‌بعدي) €
ارائه ماكت (در صورت درخواست) €
2ـ مدارك مربوط به مندرجات اظهارنامه:
مدارك مثبت هويت متقاضي €
مدارك نمايندگي قانوني €
مدارك مشخص كننده سمت متقاضي €
مدارك مربوط به افشاء طرح €
اسناد حق تقدم، كه به تأييد اداره مبدأ رسيده است €
درخواست عدم ذكر اسم طراح €
رسيد پرداخت هزينه ثبت اظهارنامه €
ساير اسناد و مدارك €
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-امضاء متقاضي تاريخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرم ط ـ 2
مندرجات دفتر مخصوص ثبت طرح صنعتي
1- شماره و تاريخ ثبت طرح صنعتي
2- شماره و تاريخ كامل (ساعت، روز، ماه و سال) ثبت اظهارنامه
3- مشخصات و سهم مالك / مالكان طرح صنعتي
اسم
نشاني
تابعيت
4- مشخصات طراح (در صورتي كه متقاضي نباشد)
اسم
نشاني
تابعيت
5- مشخصات نماينده قانوني
اسم
نشاني
6- مشخصات طرح صنعتي
تعريف اجمالي طرح صنعتي، با تعيين اجزاء موضوع استعمال انحصاري

شماره طبقه‌بندي بين‌المللي
اسامي و اوصاف كالاها و طبقات موضوع طرح

7- شماره، تاريخ و محل ثبت اظهارنامه يا گواهي‌نامه مبناي حق تقدم (در صورت وجود)
8- مدت اعتبار ثبت

-امضاء -امضاء
مالك طرح صنعتي يا نماينده قانوني وي رئيس اداره ثبت طرح‌هاي صنعتي

فرم ط ـ 3
قوه‌قضائيه
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
اداره كل مالكيت صنعتي
گواهي‌نامه ثبت طرح صنعتي

شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه
شماره و تاريخ ثبت طرح صنعتي
مشخصات و سهم مالك / مالكان طرح صنعتي
1- اسم
2- نشاني
3- تابعيت
مشخصات طراح / طراحان
1- اسم
2- نشاني
3- تابعيت
مشخصات طرح صنعتي
1- عنوان طرح
2- طبقه‌بندي بين‌المللي طرح
3- كالا / كالاهاي مرتبط با طرح
استفاده از حق تقدم
1ـ شماره و تاريخ اظهارنامه اصلي
2ـ كشور محل ثبت اظهارنامه اصلي
مدت اعتبار ثبت طرح صنعتي 5 سال از تاريخ …… لغايت ……… مي‌باشد.
تصوير كامل طرح ضميمه مي‌باشد.
-امضاء (با ذكر تاريخ)
رئيس اداره ثبت طرح‌هاي صنعتي

فرم ط ـ 4
قوه‌قضائيه
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
اداره كل مالكيت صنعتي
گواهي‌نامه تمديد ثبت طرح صنعتي

شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه
شماره و تاريخ ثبت طرح صنعتي
مشخصات و سهم مالك / مالكان طرح صنعتي
1- اسم
2- نشاني
3- تابعيت
مشخصات طراح / طراحان
1- اسم
2- نشاني
3- تابعيت
مشخصات طرح صنعتي
1- عنوان طرح
2- طبقه‌بندي بين‌المللي طرح
3- كالا / كالاهاي مرتبط با طرح
مدت اعتبار ثبت طرح صنعتي 5 سال از تاريخ …… لغايت …………..مي‌باشد.
تصوير كامل طرح ضميمه مي‌باشد.
-امضاء (با ذكر تاريخ)
رئيس اداره ثبت طرح‌هاي صنعتي

3ـ فرم‌هاي مربوط به ثبت علائم

فرم ع ـ 1 قوه قضائيه
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
اداره كل مالكيت صنعتي
اظهارنامه ثبت علامت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(توسط اداره تكميل مي‌شود)
شماره اظهارنامه تاريخ وصول اظهارنامه (ساعت، روز، ماه و سال)
مهر و امضاء اداره ثبت علائم تجاري

1ـ مشخصات متقاضي / متقاضيان
شخص حقيقي
اسم، ذكر شماره ملي
نشاني، ذكر كدپستي
تابعيت
كشور محل اقامت
شماره تلفن شماره دورنگار نشاني الكترونيكي (ايميل)

شخص حقوقي
نام ……………… .نوع شخص حقوقي …………. رشته فعاليت ………….. محل و شماره ثبت ………….. تابعيت………….. اقامتگاه ……………. مركز اصلي…………………..نشاني………………………… ساير اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………..
شماره تلفن شماره دورنگار نشاني الكترونيكي (ايميل)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ مشخصات نماينده قانوني
اسم، ذكر شماره ملي
نشاني، ذكر كدپستي
شماره تلفن شماره دورنگار نشاني الكترونيكي (ايميل)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ رشته فعاليت متقاضي / متقاضيان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ مشخصات دريافت‌كننده ابلاغ‌ها در ايران (در صورتي كه متقاضي مقيم ايران نباشد)
اسم، ذكر شماره ملي
نشاني، ذكر كدپستي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ علامت جمعي
-توضيح اجمالي موضوع علامت جمعي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ نمونه علامت
ت

محل الصاق
نمونه علامت وصيف و تعيين اجزاء علامت و تعيين
حروف مشخص كه ويژگي علامت محسوب
مي‌شوند.

در صورتي كه علامت مشتمل بر كلماتي
غيرفارسي باشد
درج آوانويسي و ترجمه آن

ذكر سه بعدي بودن علامت
ذكر رنگ به عنوان صفت مشخصه
يا ويژگي‌ خاص علامت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ كالاها و خدمات، با ذكر طبقه يا طبقات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8 ـ ادعاي حق تقدم
نام كشور تاريخ ثبت اظهارنامه اصلي
شماره اظهارنامه اصلي طبقه‌بندي بين‌المللي كالا و خدمات موضوع علامت
در صورتي كه اظهارنامه مقدم، يك اظهارنامه بين‌المللي يامنطقه‌اي باشد، تعيين اداره‌اي كه در آن و كشورهايي كه براي آن‌ها اظهارنامه تسليم شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9- اين اظهارنامه مشتمل بر ضمائم زير مي‌باشد
مدارك مثبت هويت €
ده نمونه گرافيكي يا تصوير از علامت در ابعاد 10×10 سانتي متر €
در صورت سه بعدي بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافيكي
يا تصوير دو بعدي به نحوي كه از شش زاويه تهيه شود €
نسخه‌اي از ضوابط و شرايط استفاده از علامت جمعي و تأييديه مقام صلاحيت‌دار €
مدارك نمايندگي قانوني €
ارائه مدارك دال بر فعاليت در رشته مربوط €
اسناد حق تقدم كه به تأييد اداره مبدأ رسيده است €
رسيد پرداخت هزينه ثبت اظهارنامه €
ساير اسناد و مدارك €
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-امضاء متقاضي يا نماينده قانوني وي تاريخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرم ع ـ 2
مندرجات دفتر مخصوص ثبت علامت

1- شماره و تاريخ ثبت علامت
2- شماره و تاريخ كامل (ساعت، روز، ماه و سال) ثبت اظهارنامه
3- مشخصات مالك / مالكان علامت
اسم
نشاني
تابعيت
4- مشخصات نماينده قانوني
اسم
نشاني
5- مشخصات علامت
اجزاء علامت
فهرست كالاها و خدمات و طبقه‌بندي بين‌المللي آن‌ها
نمونه علامت

محل الصاق
نمونه علامت

6- شماره، تاريخ و محل ثبت اظهارنامه يا گواهي‌نامه مبناي حق تقدم (در صورت وجود)
7- مدت اعتبار ثبت علامت

-امضاء -امضاء
مالك علامت يا نماينده قانوني وي رئيس اداره ثبت علائم تجاري

فرم ع ـ 3
قوه‌قضائيه
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
اداره كل مالكيت صنعتي
گواهي‌نامه ثبت علامت

شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه
شماره و تاريخ ثبت علامت
مشخصات مالك علامت
1- اسم
2- نشاني
3- تابعيت
مشخصات علامت
1- تعيين اجزاء علامت
2- فهرست كالاها و خدمات موضوع علامت و طبقه يا طبقات بين‌المللي آن‌ها
3- نمونه علامت

محل الصاق
نمونه علامت

استفاده از حق تقدم
شماره و تاريخ اظهارنامه اصلي
كشور محل ثبت اظهارنامه اصلي

مدت اعتبار ثبت علامت 10 سال از تاريخ ………….. لغايت ……………… مي‌باشد.
-امضاء (با ذكر تاريخ )
رئيس اداره ثبت علائم تجاري

فرم ع ـ 4
قوه‌قضائيه
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
اداره كل مالكيت صنعتي
گواهي‌نامه تمديد ثبت علامت

شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه
شماره و تاريخ ثبت علامت
مشخصات مالك علامت
1- اسم
2- نشاني
3- تابعيت
مشخصات علامت تجاري
1- اجزاء علامت
2- فهرست كالاها و خدمات موضوع علامت و طبقه يا طبقات بين‌المللي آن‌ها
3- نمونه علامت

محل الصاق
نمونه علامت

مدت اعتبار تمديد ثبت علامت 10 سال از تاريخ ………….. لغايت …………… مي‌باشد.
-امضاء (با ذكر تاريخ)
ريس اداره ثبت علائم تجاري