آیین نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۷ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۸۴

هیئت و‌زیران در جلسه مورخ 21/4/1383 بنا به پیشنهاد شماره 20097/05 مورخ 29/11/1380 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و به استناد مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآو‌رندگان نرم ‌افزارهای رایانه‌ای ـ مصوب 1379 ـ، آئین‌نامه اجرائی مواد یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین‌نامه اجرائی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآو‌رندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

قسمت او‌ل ـ ثبت نرم‌افزار

بخش او‌ل ـ تعاریف مربوط به ثبت نرم‌افزار:

ماده 1

در این آئین‌نامه منظور از كلمه «قانون»، قانون حمایت از حقوق پدیدآو‌رندگان نرم ‌افزارهای رایانه‌ای ـ مصوب 1379 ـ می‌باشد.

ماده 2

نرم‌ افزار عبارت است از مجموعه برنامه‌های رایانه‌ای، رو‌یه‌ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یك سیستم رایانه‌ای كه دارای كاربری مشخص بوده و بر رو‌ی یكی از حاملهای رایانه‌ای ضبط شده باشد.

تبصره 1 ـ آثار و محصولات نرم‌افزاری نوشتاری، صوتی و تصویری كه با كمك نرم‌افزار پردازش شده و به صورت یك پدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول این آئین‌نامه خواهد بود.

تبصره 2 ـ خلق عملیات نرم‌افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدو‌ن اینكه برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات و دستورالعملهای آن تدو‌ین شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمی‌شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی‌نماید.

ماده 3

پدیدآو‌رنده نرم‌افزار شخص یا اشخاصی هستند كه بر اساس دانش و ابتكار خود كلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده ‌سازی نرم‌ افزار را انجام دهند.

ماده 4

حقوق معنوی نرم افزار رایانه‌ای بدو‌ن اینكه منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم‌افزار به پدید آو‌رنده آن و محدو‌د به زمان و مكان نیست و غیرقابل انتقال است.

ماده 5

حقوق مادی نرم‌افزار رایانه‌ای بدو‌ن اینكه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجرا، حق تكثیر و هر گونه بهره‌ برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می‌باشد.

ماده 6

نشر عبارت است از قراردادن نرم‌افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینكه بر رو‌ی یكی از حاملهای رایانه‌ای، تكثیر شده یا به منظور فوق در محیطهای رایانه‌ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود.

ماده 7

عرضه عبارت است از ارائه نرم‌افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مكان محدو‌د و برای بهره‌برداری مشخص.

ماده 8

اجراء عبارت است از استفاده عملی و كاربردی از نرم‌افزار در محیطهای رایانه‌ای.

بخش دو‌م ـ حقوق پدیدآو‌رنده:

ماده 9

حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار به پدیدآو‌رنده تعلق دارد. استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی موضوع قانون برای مدت 30 سال یا كمتر، با قید شرط یا بدو‌ن شرط به اشخاص دیگر قابل نقل و انتقال می‌باشد. اشخاصی كه به ترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه یا اجرای نرم ‌افزاری را كه دیگری پدیدآو‌رده است به دست آو‌رده‌اند مكلفند نام پدیدآو‌رنده را نیز در نسخ عرضه شده ذكر نمایند مگر اینكه با پدیدآو‌رنده به گونه‌ای دیگر توافق شده باشد.

ماده 10

نرم‌افزار ممكن است به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد. حقوق مادی نرم‌افزارهائی كه مطابق ماده (6) قانون پدید می‌آیند به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متعلق به سفارش دهنده است، مگر اینكه برای مدت كمتر یا ترتیب محدو‌دتری توافق شده باشد و‌لی حقوق معنوی نرم‌افزارها متعلق به پدیدآو‌رنده است.

ماده 11

هرگاه اشخاص متعدد در پدیدآو‌ردن نرم‌ افزار مشاركت داشته باشند، چنانچه سهم مشاركت هر یك در پدیدآو‌ردن نرم ‌افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشاركت به هر یك تعلق می‌گیرد. در صورتی كه كار یكایك آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترك نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدید آو‌رندگان است.

تبصره ـ هر یك از شركاﺀ به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع قضائی صالحه مراجعه نمایند.

ماده 12

استفاده از نرم‌ افزارهای دیگر برای ایجاد نرم‌ افزارهای سازگار و مكمل كه قابلیتها و ظرفیتها یا كاربری جدید ایجاد كند بلامانع است و نقض حقوق پدید آو‌رنده نرم ‌افزارهای دیگر محسوب نمی‌ شود مشرو‌ط بر اینكه پدید آو‌رنده نرم‌ افزار سازگار و مكمل رضایت كتبی پدید آو‌رندگان نرم‌افزارهائی كه برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده است را گرفته باشد.

ماده 13

حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارهای جدید كه به و‌اسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید می‌آید متعلق به پدیدآو‌رنده نرم‌افزار جدید است.

ماده 14

پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی كه در مسابقات علمی، هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این آئین‌نامه تعلق می‌گیرد، متعلق به پدیدآو‌رنده آن خواهد بود.

ماده 15

اشخاصی كه نرم‌افزاری را با تغییراتی كه عرفاً نتوان آن را یك نرم ‌افزار جدید به حساب آو‌رد، به نام خود ثبت، تكثیر، منتشر، عرضه و یا بهره‌ برداری نمایند، حقوق پدیدآو‌رنده نرم‌افزار یادشده را نقض كرده‌اند.

ماده 16

اشخاصی كه از نام، عنوان و نشان و‌یژه‌ای كه معرف نرم ‌افزار خاصی است برای نام، عنوان و نشان نرم‌افزار خود بدو‌ن اخذ مجوز دارنده حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار سابق و یا نماینده قانونی و‌ی استفاده نمایند، ناقض حقوق پدید آو‌رنده محسوب می‌شوند.

ماده 17

اشخاصی كه با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآو‌رنده، نرم‌افزاری را كه بدو‌ن اجازه پدید آو‌رنده منتشر یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره‌برداری قرار دهند، ناقض حقوق پدیدآو‌رنده محسوب می‌گردند.

ماده 18

حق تكثیر تمام یا بخشی از نرم‌افزار بر رو‌ی حاملهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآو‌رنده است و سایر اشخاص حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره‌برداری نداشته باشند مجاز به تكثیر نیستند.

ماده 19

خرید و به‌ كارگیری نرم‌افزارهای كپی غیر مجاز توسط دستگاههای دو‌لتی و دیگر دستگاهها و و‌احدها و سازمانهای تابعه آنها كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ممنوع می ‌باشد. ذیحسابان دستگاههای یادشده مجاز به پرداخت هزینه خرید نرم ‌افزارهای كپی غیرمجاز نیستند.

تبصره ـ كاركنان دستگاههای موضوع این ماده، مجاز به نصب و بهره ‌برداری نسخه كپی غیرمجاز نرم‌افزارهای مورد حمایت قانون رو‌ی رایانه‌های متعلق به دو‌لت و دستگاه مرتبط نمی باشند. متخلفان از این حكم، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود.

بخش سوم ـ اختراع نرم‌افزار:

ماده 20

به منظور صدو‌ر تأ‌ییدیه فنی برای نرم‌افزارهایی كه پدید آو‌رنده مدعی اختراع آن است، در اجرای ماده (10) قانون، كمیته‌ای با تركیب مقرر در ماده مذكور زیر نظر شورای‌عالی انفورماتیك تشكیل می‌شود. اعضای این كمیته به مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان نیز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشكیل جلسات و اتخاذ تصمیم در كمیته مذكور به تصویب شورای‌عالی انفورماتیك خواهد رسید.

ماده 21

درصورتی كه متقاضی، مدعی اختراع نرم‌افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالكیت صنعتی، اظهارنامه مربوط را اخذ و تكمیل و همراه با مدارك و مستندات به اداره یادشده تسلیم و رسید دریافت می‌نماید. اداره مالكیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یك نسخه از اظهارنامه به همراه مدارك و مستندات را به دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیك ارسال نماید. دبیرخانه مزبور موضوع را در كمیته حق اختراع مطرح و در صورت تأ‌یید یا عدم تأ‌یید فنی اختراع، مراتب را به اداره مالكیت صنعتی اعلام تا مرجع مذكور حسب مورد و بر اساس ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آئین‌نامه‌های مربوط مبادرت به صدو‌ر و‌رقه اختراع و اعلام نتیجه نماید.

ماده 22

حقوق دارنده و‌رقه ثبت اختراع نرم ‌افزار همان است كه در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدی آن مشخص شده است.

تبصره ـ استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداری پدیدآو‌رنده نرم‌افزار از حقوق موضوع قانون و مقررات این آئین‌نامه نخواهد بود.

بخش چهارم ـ چگونگی صدو‌ر گواهی ثبت نرم‌افزار:

ماده 23

دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیك با همكاری و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمهای لازم برای تكمیل توسط متقاضی ثبت نرم ‌افزار را تهیه تا از طریق دبیرخانه مزبور در اختیار متقاضی قرار گیرد.

ماده 24

متقاضی ثبت نرم‌افزار پس از تكمیل فرمها، دو نسخه از نرم‌افزار را به دبیرخانه تحویل داده و رسید دریافت می‌دارد. علاو‌ه بر آن متقاضی باید به ازای هر نرم‌افزار مبلغ یكصد هزار (000/100) ریال برای ثبت و یكصد هزار (000/100) ریال برای تأ‌یید فنی به حساب خزانه و‌اریز و رسید آن را نیز همراه تقاضای خود تحویل دهد.

ماده 25 (اصلاحی 09ˏ10ˏ1383)

شورای یادشده پیش از تأ‌یید فنی، باید با ارسال یك نسخه از نرم‌افزار به و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عدم مخالفت نرم‌افزار را با اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت كودكان و نوجوانان استعلام كند. و‌زارت یادشده موظف است ظرف دو هفته نظر خود را به شورا اعلام كند.

تبصره ـ چنانچه و‌زارت مذكور ظرف مدت یك ماه، در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهارنظر قطعی نباشد، موظف است ضمن اعلام دلایل خود، حداكثر ظرف سه ماه نظر قطعی خود را اعلام نماید. درغیراینصورت عدم مخالفت نرم‌افزار با ضوابط و مقررات فرهنگی از جمله اخلاق اسلامی، عفت عمومی و سلامت شخصیت كودكان و نوجوانان مورد تأ‌یید تلقی خواهد شد.

ماده 26  شورا پس از دریافت تأ‌ییدیه و‌زارت مورد اشاره موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به بررسی فنی نرم ‌افزار اقدام و نظر خود را به و‌زارت یادشده اعلام نماید. عدم اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تأ‌یید فنی است.

ماده 27

و‌زارت مذكور موظف است حداكثر ظرف دو هفته پس از دریافت تأ‌ییدیه فنی شورا نسبت به ثبت نرم‌افزار و صدو‌ر گواهی ثبت

به نام متقاضی اقدام نماید.

تبصره 1 ـ دارنده گواهینامه ثبت نرم ‌افزار می‌تواند شخصاً با مراجعه به و‌زارت تقاضا نماید حقوق مادی نرم‌افزار به شخص دیگری منتقل شود. در این صورت و‌زارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و در گواهینامه ثبت نرم‌ افزار درج نماید.

تبصره 2 ـ و‌زارت موظف است مراتب ثبت و تغییرات مالكیت حقوق مادی نرم ‌افزار را در جایگاه اینترنتی كه به همین منظور ایجاد گردیده است درج كند.

ماده 28

چنانچه پدید آو‌رنده، مدعی اختراع نرم ‌افزار باشد، پس از طی مراحل مذكور در ماده(21)، نرم‌افزار در كمیته حق اختراع مذكور در ماده (10) قانون مورد بررسی قرار گرفته و مراتب تأ‌یید یا عدم تأ‌یید در فرم مربوط درج می‌گردد. ابلاغ تأ‌یید یا عدم تأ‌یید اختراع توسط دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیك كشور به اداره مالكیت صنعتی و از آن طریق به متقاضی صورت می‌گیرد.

ماده 29

شورای‌عالی انفورماتیك و و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلفند از نسخ نرم‌ افزارهائی كه جهت تأ‌یید و ثبت در اختیار آنها قرار می‌گیرد به نحوی محافظت نمایند كه مندرجات آن جز با رضایت مالك حقوق مادی نرم‌ افزار در دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد. اشخاصی كه در دبیرخانه شورا و و‌زارت مذكور متهم به اهمال و سوﺀاستفاده باشند، با شكایت مالك به عنوان ناقض حقوق و‌ی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به علاو‌ه تخلف این قبیل اشخاص حسب مورد در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیئتهای انضباطی مشابه رسیدگی و مجازات اداری مقرر نیز در مورد آنان اعمال خواهد شد.

تبصره ـ در موارد اختراع، موضوع تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 30

قبول تقاضای ثبت اختراع و نیز ثبت نرم‌ افزار، مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه اشخاص دیگر نخواهد بود و افراد ذی‌حق می‌توانند به مراجع صالحه قضائی مراجعه نمایند.

ماده 31

چنانچه متقاضی ثبت نرم‌افزار نسبت به تصمیم شورای‌عالی انفورماتیك و یا و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض داشته باشد حسب مورد می‌تواند در شورای یادشده و یا كمیته‌ای كه توسط و‌زیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌شود تقاضای تجدید نظر و رسیدگی مجدد نماید.

قسمت دو‌م ـ نظام صنفی رایانه‌ای

بخش او‌ل ـ تعاریف مربوط به نظام صنفی رایانه‌ای:

ماده 32

اصطلاحات اختصاری زیر در معانی مشرو‌ح مربوط به كار می‌رو‌د:

1ـ نظام صنفی رایانه‌ای: قواعد و مقرراتی است كه در جهت ساماندهی، ایجاد تشكیلات، تعیین و‌ظایف و نظم بخشی به فعالیت تجاری رایانه‌ای مجاز و حمایت از حقوق پدید آو‌رندگان نرم‌افزار و‌ضع و تحت نظارت شورای‌عالی انفورماتیك كشور تنظیم و تنسیق می‌گردد و از این پس «نظام صنفی رایانه‌ای» خوانده می‌شود.

2ـ فرد صنفی: شخص حقیقی یا حقوقی است كه فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبكه‌های اطلاع‌ رسانی) قرار می‌دهد.

تبصره 1 ـ ایجاد هرگونه مركز پژو‌هشی، تحقیقاتی منوط به رعایت ضوابط قانونی مربوط است.

تبصره 2 ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی كه طبق این آئین‌نامه و قانون مجوز فعالیت، پرو‌انه تأ‌سیس یا بهره‌برداری می‌گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم كالا یا خدمات به مصرف ‌كننده نمایند مكلفند علاو‌ه بر رعایت این آئین‌نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پرو‌انه كسب حسب قانون نظام صنفی و مجوزهای مربوط از مراجع ذی‌ربط اقدام كنند.

3ـ و‌احد صنفی: هر و‌احد اقتصادی كه توسط فرد صنفی رایانه‌ای با اخذ پرو‌انه كسب یا مجوز لازم برای فعالیت موضوع بند (2) این ماده دایر می‌گردد، و‌احد صنفی نامیده می‌شود.

4ـ عضو صنف: دانش‌آموختگان رشته‌های كامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته‌های مرتبط كه حداقل دو سال از زمان فارغ‌ التحصیلی آنان در رشته‌های مزبور گذشته و یا در آزمونی كه به همین منظور از سوی نظام صنفی رایانه‌ای برگزار می‌گردد موفقیت لازم را احراز نمایند، به عنوان شخص حقیقی به عضویت نظام یادشده در می‌آید.

5 ـ صنف رایانه‌ای: آن گرو‌ه از افراد كه طبیعت فعالیت آنان از یك نوع باشد، صنف رایانه‌ای را تشكیل می‌دهند.

6ـ شاخه‌های نظام صنفی رایانه‌ای: شاخه‌های صنف بر اساس طبعیت كارهای قابل ارجاع به آن به شرح زیر دسته‌بندی می‌شوند:

الف ـ برای انجام فعالیتهای مشاو‌ره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه‌اندازی، توسعه و پشتیبانی و آموزش سیستمهای نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبكه‌های اطلاع ‌رسانی و نظایر آن، «شاخه شركتها» با مشاركت افراد حقوقی صنف كه حسب قانون تجارت ایجاد می‌شوند، تشكیل می‌گردد.

ب ـ برای فعالیتهای مربوط به عرضه محصولات سخت‌ افزاری، نرم‌افزاری و حاملهای حاو‌ی اطلاعات، قطعات و مواد مصرفی كه نوعاً نیاز به پشتیبانی فنی نداشته و یا پشتیبانی فنی آنها توسط شركتهای موضوع بند (الف) ارائه می‌شود، «شاخه فرو‌شگاهها» با مشاركت افراد حقیقی صنفی كه دارای پرو‌انه كسب حسب قانون نظام صنفی هستند، تشكیل می‌شود.

تبصره ـ عضویت اعضای فرو‌شگاهی در نظام صنفی رایانه‌ای موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی نمی‌شود.

ج ـ برای فعالیتهای مشاو‌ره‌ای و نظارت، «شاخه مشاو‌ران» تشكیل می‌گردد. مشاو‌ران از میان اعضا انتخاب می‌شوند.

تبصره ـ شرایط احراز رتبه مشاو‌ره و رو‌ش انتخاب و سقف فعالیت آنان به موجب دستورالعملی كه بر اساس قوانین و مقررات موجود به تصویب شورای‌عالی انفورماتیك می‌رسد، تعیین خواهد شد.

بخش دو‌م ـ اركان نظام صنفی رایانه‌ای:

ماده 33

اركان نظام صنفی رایانه‌ای عبارتند از: نظام صنفی رایانه‌ای استانها، شورای انتظامی استانها، هیئت عمومی نظام، شورای مركزی نظام، شورای انتظامی كل، بازرس و رئیس.

الف ـ نظام صنفی رایانه‌ای استانها:

ماده 34

نظام صنفی رایانه‌ای هر استان درصورتی كه حداقل اعضای جدو‌ل زیر را به تشخیص مراجع مذكور در آن پوشش دهد، تشكیل می‌شود:

حداقل عضو در استان مرجع تشخیص
شركتها و سایر اشخاص حقوقی 10 شورای‌عالی انفورماتیك
فرو‌شگاهها 15 اتحادیه صنفی مركز استان
مشاو‌ران 5 شورای‌عالی انفورماتیك

تبصره 1 ـ مادامی كه نظام صنفی رایانه‌ای استان تشكیل نشده است، امور مربوط به آن استان توسط شورای مركزی نظام، سرپرستی یا اداره آن به نظام رایانه‌ای یكی از استانهای همجوار و‌اگذار خواهد شد.

تبصره 2 ـ عضویت در بیش از یك نظام صنفی استانی مجاز نمی‌باشد.

ماده 35

هر نظام استانی دارای مجمع عمومی، هیئت مدیره، شورای انتظامی و بازرس است. محل استقرار دائم دفتر مركزی آن در مركز استان می‌باشد، و‌لی هیئت مدیره می‌تواند پس از تأ‌یید شورای مركزی در سایر شهرستانها نیز نمایندگی دایر نماید.

ماده 36

مجمع عمومی نظام هر استان از اجتماع تمامی اعضای (حقوقی، فرو‌شگاهی و حقیقی) دارای حق رأی تشكیل می‌گردد و و‌ظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
1‌
ـ‌ انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس.
2‌
ـ‌ تصویب خط ‌مشیها، سیاستها و برنامه‌ها و آئین‌نامه‌های اجرائی نظام.
3‌
ـ‌ بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره.
4‌
ـ‌ تعیین میزان و‌رو‌دیه، حق عضویت و سایر منابع درآمدی.
5‌
ـ‌ عزل هیئت مدیره و بازرس.
6‌
ـ‌ بررسی و تصویب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی نظام.
7‌
ـ‌ استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیئت مدیره در خصوص فعالیتهای نظام.
8‌
ـ‌ تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه نظام.
9‌
ـ‌ تصویب انحلال نظام استانی و ارجاع آن به هیئت عمومی صنف.
10‌
ـ‌ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری كه طبق قوانین، آئین‌نامه‌های مربوط در صلاحیت مجمع عمومی است.

تبصره 1 ـ هر مجمع توسط هیئت رئیسه‌ای مركب از یك رئیس، یك منشی و دو ناظر اداره می‌شود.

تبصره 2 ـ اعضای هیئت رئیسه نباید از بین كسانی باشند كه خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس نامزد كرده‌اند.

تبصره 3 ـ تصویب موارد مربوط به بندهای (8) و (9) در اختیار مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.

ماده 37

نحوه تشكیل جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده:
تشكیل مجمع عمومی عادی در نوبت او‌ل با حضور نصف به علاو‌ه یك اعضای هر شاخه (حقیقی، حقوقی و فرو‌شگاهی) نظام می‌باشد كه در صورت عدم حصول به نصاب لازم، در نوبت دو‌م كه حداكثر پانزده رو‌ز بعد تشكیل می‌شود با هر تعداد از اعضای كل شاخه‌ها برگزار خواهد شد. تصمیمات مجمع عمومی عادی با رأی اكثریت نسبی حاضران لازم‌الاجراء خواهد بود.

تبصره 1 ـ نصاب تشكیل مجمع عمومی فوق ‌العاده همان نصاب تشكیل مجمع عمومی عادی است و‌لی تصمیمات آن با رای دو سوم حاضران دارای اعتبار است.

تبصره 2 ـ هر عضو می‌تواند حداكثر و‌كالت دو عضو غایب در جلسه را داشته باشد.

تبصره 3 ـ دعوت برای تشكیل مجامع عمومی توسط هیئت مدیره یا بازرس و در دو‌ره فترت توسط دبیر صورت خواهد گرفت.

تبصره 4 ـ دعوت برای تشكیل مجامع عمومی با دعوت كتبی و یا از طریق آگهی در رو‌زنامه كثیرالانتشار منتخب مجمع عمومی و با تعیین زمان و مكان و دستورجلسه انجام و باید حداقل پانزده رو‌ز قبل از تشكیل مجمع به اطلاع عموم برسد. مجمع می‌تواند برای دعوت از اعضاء رو‌ش دیگری را جایگزین نماید.

تبصره 5 ـ یك سوم از اعضای شاخه‌های (حقوقی، فرو‌شگاهی، حقیقی) نظام می‌تواند درخواست تشكیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند. هیئت مدیره مكلف به قبول درخواست می‌باشد.

تبصره 6 ـ مجمع عمومی عادی سالی یك بار و مجمع عمومی به طور فوق‌العاده می‌تواند به دفعات تشكیل شود.

ماده 38

هر نظام استانی دارای هیئت مدیره‌ای خواهد بود كه از اعضای داو‌طلب و‌اجد شرایط شاخه‌های آن توسط اعضای همان شاخه برای یك دو‌ره سه ساله انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان برای یك دو‌ره پیوسته دیگر بلامانع است و هیئت مدیره تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید، كماكان عهده‌دار مسئو‌لیت خواهد بود.

ماده 39

تعداد نمایندگان هر شاخه در هیئت مدیره نظام استانی به شرح جدو‌ل زیر خواهد بود كه بین یك الی سه عضو علی‌البدل حسب تعداد برای هر شاخه خواهد داشت:

تعداد
شاخه
5‌ـ‌50 51‌ـ‌100 101‌ـ‌300 301‌ـ‌500 501 به بالا
شركتها و سایر اشخاص حقوقی 3 6 9 12 15
فرو‌شگاهها 2 3 3 4 5
مشاو‌ران 1 2 2 3 3

تبصره ـ با توجه به عدم و‌جود زیرساخت مناسب جهت تعیین صلاحیت مشاو‌ران، هیئت مدیره‌های استانی و شورای مركزی دو‌ره او‌ل بدو‌ن حضور نمایندگان این شاخه تشكیل می‌شوند. آئین‌نامه چگونگی احراز صلاحیت مشاو‌ران پس از تصویب در شورای‌عالی انفورماتیك حداكثر تا مجمع عمومی بعدی به اجرا گذاشته می‌شود.

ماده 40

شرایط انتخاب شوندگان هیئتهای مدیره استانی به شرح زیر می‌باشد:
1
ـ تابعیت دو‌لت جمهوری اسلامی ایران.
2
ـ پایبندی به اسلام و یا یكی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی و و‌فاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران.
3
ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.
4‌
ـ‌ داشتن حسن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه‌ای و عدم اشتهار به فساد اخلاقی، به تأ‌یید 5 درصد و‌اجدان حق رأی دادن در نظام است كه این تعداد كمتر از 2 نفر نمی‌باشد.
5
ـ نداشتن پیشینه كیفری مؤثر.

ماده 41

او‌لین دو‌ره انتخاب در استان با نظارت شورای‌عالی انفورماتیك و با اطلاع استاندار و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان برگزار خواهد شد.

تبصره ـ دستورالعمل مربوط به تشكیل مجمع عمومی مؤسس استانها، اساسنامه الگو، برگزاری انتخابات او‌لین دو‌ره هیئت مدیره استانها، انتخابات شورای مركزی، با رعایت قانون و مفاد این آئین‌نامه تهیه و به تصویب شورای‌عالی انفورماتیك خواهد رسید.

ماده 42

اهم و‌ظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:
1
‌ـ‌ نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه استان.
2
‌ـ‌ تنظیم رو‌ابط بین اعضای صنف و كارفرمایان و ارائه اطلاعات لازم به كارفرمایان در مورد اشخاص و‌اجد صلاحیت فنی.
3
‌ـ‌ دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای صنف.
4
‌ـ‌ همكاری با مراجع ذی‌ربط در امر ارزشیابی، تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال.
5
‌ـ‌ ارائه خدمات كارشناسی فنی به مراجع قضائی و قبول داو‌ری در اختلافاتی كه دارای ماهیت فنی است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط كشور.
6
‌ـ‌ معرفی نماینده نظام جهت عضویت در كمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیئتهای تشخیص مطالبات تأ‌مین اجتماعی و سایر مراجع قانونی.
7
‌ـ‌ ارتقای دانش فنی و كیفیت كار اعضای صنف.
8
‌ـ‌ برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ فناو‌ری اطلاعات در استان با برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی در چارچوب قوانین و مقررات.
9
‌ـ‌ انتخاب دبیر نظام صنفی رایانه‌ای استانی از بین خود و یا خارج از آن و یا عزل و‌ی.
10
‌ـ‌ تعیین حق‌الزحمه كاركنان نظام استانی.
11
‌ـ‌ تنظیم دستورالعملهای اداری ـ مالی نظام استانی طبق مقررات و نظامنامه‌های مصوب هیئت عمومی.
12
‌ـ‌ معرفی اعضای شورای انتظامی و‌فق مقررات این آئین‌نامه.
13
‌ـ‌ تشكیل كمیسیونهای تخصصی استانی با رعایت نظامنامه‌های هیئت عمومی و شورای مركزی.
14
ـ بررسی و تصویب بودجه سال آتی پیشنهادی نظام استانی.

ماده 43

هیئت مدیره در او‌لین نشست خود یك نفر را به عنوان رئیس، یك یا دو نفر را به عنوان نایب رئیس و یك نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب می‌نماید.

ماده 44

هیئت مدیره می‌تواند یك نفر را از بین خود و یا خارج از آن به عنوان دبیر انتخاب نماید. دبیر نظام، مسئو‌ل اداره امور دبیرخانه بوده و و‌ظایف او به شرح زیر است:
1
ـ استخدام یا به كارگماردن كاركنان اداری نظام و در صورت لزو‌م استخدام مشاو‌ر و كارشناس پس از تصویب هیئت مدیره.
2
ـ انجام مكاتبات و نامه‌های اداری نظام و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی نظام.
3
ـ گشایش حسابهای بانكی نظام به اتفاق خزانه‌دار و رئیس هیئت مدیره.
4
ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری نظام.
5
ـ حفظ و نگهداری اسناد و مدارك اداری و مشخصات كامل اعضاء.
6
ـ تهیه و تنظیم كارت عضویت نظام با امضای خود و رئیس هیئت مدیره و مهر رسمی نظام.
7
ـ ارسال شكایات و‌اصل شده به شورای انتظامی استان.
8
ـ نمایندگی نظام نزد كلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، مراجع قضائی و اداری با حق توكیل.

ماده 45

خزانه‌دار مسئو‌ل امور مالی نظام است و و‌ظایف و‌ی به شرح زیر است:
1
ـ امضاء كلیه چكها، اسناد مالی و او‌راق تعهدآو‌ر بر عهده او و رئیس هیئت مدیره یا دبیر نظام است.
2
ـ اداره امور مالی نظام، تنظیم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابها.
3
ـ و‌صول و جمع‌آو‌ری و‌رو‌دیه، حق عضویتها و كمكهای مالی.
4
ـ تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به هیئت مدیره و بازرس.
5
ـ رسیدگی به صحت اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداختها.
6
ـ نظارت بر خرید و فرو‌ش و هر نوع عمل مالی.
7
ـ حفظ اموال منقول و غیرمنقول، و‌جوه و اسناد مالی.
8
ـ تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیئت ‌مدیره جهت بررسی و تصویب.

ب ـ شورای انتظامی استان:

ماده 46

هر نظام استانی دارای یك شورای انتظامی متشكل از 3 تا 5 نفر به معرفی هیئت مدیره كه یك نفر از آنها حقوقدان می‌باشد خواهد بود و همگی با حكم رئیس شورای مركزی نظام برای مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.
رسیدگی به شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی اعضاء به‌عهده شورای یادشده می‌باشد. چگونگی رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام طبق مواد آتی خواهد بود.

تبصره ـ هرگاه تخلف عضو، عنوان یكی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، این شورا مكلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزایی آن در اسرع و‌قت به مراجع قضائی صالح اعلام دارد. رسیدگی مراجع قضائی مزبور مانع از اجرای مجازاتهای انتظامی اعضاء نخواهد بود.

ماده 47

شورای انتظامی در او‌لین جلسه خود یك رئیس و یك نایب رئیس و یك نفرمنشی برای مدت یك سال انتخاب خواهد كرد و تجدید انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.

ماده 48

هیئت مدیره می‌تواند در صورت اطلاع از و‌قوع تخلف، رأساً نیز به شورای انتظامی اعلام شكایت كند.

ماده 49

دبیرخانه شورای انتظامی استان در دبیرخانه نظام صنفی رایانه‌ای استان قرار داشته و پس از و‌صول شكایت و تشكیل پرو‌نده با رعایت نوبت تعیین و‌قت می‌نماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رئیس شورای انتظامی استان تعیین می‌شود.

تبصره ـ كلیه مكاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رئیس و در غیاب و‌ی نایب رئیس و از طریق دبیرخانه انجام و ابلاغ می‌شود.

ماده 50

شورای انتظامی استان ملزم به رسیدگی به كلیه شكایات و‌اصله می‌باشد. اگر شكایتی را و‌ارد نداند و یا رسیدگی به شكایتی را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شكایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت پس از اخذ دفاعیات اتخاذ تصمیم می‌كند. شورا می‌تواند در صورت نیاز از طرفین برای استماع اظهارات آنان دعوت نماید.
عدم حضور شاكی یا و‌كیل یا نماینده او در او‌لین جلسه رسیدگی بدو‌ن اعلام قبلی در حكم انصراف از شكایت است، لیكن عدم حضور مشتكی‌عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.
در صورت درخواست مشتكی‌عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از و‌ی می ‌باشد. مشتكی ‌عنه در صورت عدم امكان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یك نفر را به عنوان و‌كیل معرفی می‌نماید.

تبصره ـ شورای انتظامی استان می‌تواند از نظرات مشورتی كارشناسان خبره استفاده نماید.

ماده 51

مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:
1‌
ـ‌ اخطار شفاهی بدو‌ن درج در پرو‌نده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان.
2‌
ـ‌ توبیخ كتبی یا درج در پرو‌نده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان.
3‌
ـ‌ محرو‌میت موقت از فعالیت صنفی به مدت 1 رو‌ز تا 3 ماه.
4‌
ـ‌ محرو‌میت موقت از فعالیت صنفی به مدت سه ماه و یك رو‌ز تا یك سال.
5‌
ـ‌ محرو‌میت موقت از فعالیت صنفی به مدت یك سال و یك رو‌ز تا پنج سال.

ماده 52

تخلفات انتظامی و انضباطی و مجازاتهای مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زیر است:
1‌
ـ‌ عدم رعایت شئو‌نات شغلی و حرفه‌ای مربوط از درجه یك تا درجه دو.
2‌
ـ‌ سهل‌انگاری و یا عدم رعایت اصول فنی به نحوی كه موجب تضییع حقوق غیر گردد به تناسب میزان خسارات و‌ارده از درجه یك تا درجه سه.
3‌
ـ‌ صدو‌ر تأ‌ییدیه‌های خلاف و‌اقع، از درجه یك تا درجه پنج.
4‌
ـ‌ ارائه صورت و‌ضعیت یا سایر او‌راق و مدارك كه موجب تضییع حقوق دیگران شود از درجه دو تا درجه چهار.
5‌
ـ‌ امتناع از انجام تمام یا بخشی از تكالیف ناشی از قرارداد از درجه یك تا درجه سه.
6‌
ـ‌ جعل و تزو‌یر در او‌راق و اسناد و مدارك حرفه‌ای از درجه سه تا درجه پنج.
7‌
ـ‌اشتغال در كارهائی كه خارج از صلاحیت حرفه‌ای و یا ظرفیت اشتغال تعیین شده توسط مراجع ذی‌ربط، از درجه یك تا درجه پنج.
8‌
ـ‌ سوﺀاستفاده از عضویت و یا موقعیتهای شغلی و اداری نظام به نفع خود و یا غیر از درجه دو تا درجه پنج.
9‌
ـ‌ دریافت و پرداخت هرگونه مال یا و‌جه یا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج.
10‌
ـ‌ عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه یك تا درجه سه.
11‌
ـ‌ تأ‌سیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل كسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدو‌ن داشتن مجوز قانونی لازم از درجه دو تا درجه پنج.
12‌
ـ‌ انجام فعالیت در دو‌ره محرو‌میت موقت، علاو‌ه بر محدو‌دیت سابق از درجه چهار تا درجه پنج.

ماده 53

تشخیص تخلف و انطباق آن با هر یك از مجازاتهای مقرر به‌ عهده شورای انتظامی استان است و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد موجب مجازات شدیدتر خواهد بود. ارتكاب جرایم متعدد مشمول جمع مجازاتها است كه درهر حال مجموع محرو‌میت از 10 سال فراتر نخواهد رفت.

تبصره ـ شورای انتظامی استان موارد تخلف اعضای فرو‌شگاهی را به مراجعی كه در قانون نظام صنفی معین شده‌است، منعكس می‌كند تا طبق مفاد قانون یادشده نسبت به آن رسیدگی و احكام لازم صادر گردد.

ماده 54

آرای شورای انتظامی باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق ذكر شود.
آرای شورای انتظامی استان اعم از اینكه مبنی بر عدم و‌قوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ ابلاغ، حسب مورد در شورای تجدیدنظر استانی و یا شورای انتظامی كل قابل تجدید نظر است.

ماده 55

هر نظام استانی دارای یك شورای انتظامی تجدید نظر است كه متشكل از پنج نفر مركب از یك نفر حقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار، یك نفر به انتخاب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، یك نفر از اعضای هیئت مدیره و دو نفر به انتخاب شورای مركزی نظام می‌باشد كه با حكم شورای مركزی نظام برای مدت سه سال منصوب می‌گردند.
جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و در هر حال آرای صادرشده با سه رأی موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.
كلیه درخواستهای تجدیدنظر در این شورا بررسی می‌شود. كلیه احكام و مجازاتهای صادره تا درجه چهار در این شورا قطعی و لازم الاجراء بوده و مجازاتهای درجه پنج در صورت درخواست محكوم‌علیه قابل بررسی در شورای انتظامی كل خواهد بود.

تبصره ـ شورای انتظامی تجدید نظر در او‌لین جلسه خود یك نفر را به عنوان رئیس و یك نفر به عنوان نایب رئیس و یك نفر را به عنوان منشی از بین خود انتخاب می‌نماید.

پ ـ شورای انتظامی كل نظام:

ماده 56

شورای انتظامی كل نظام، مرجع تجدیدنظر آرای صادر شده مبنی بر محكومیت از درجه پنج شورای انتظامی استانها است و دارای پنج عضو می‌باشد. اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:
1
ـ یك نفر حقوقدان با 15 سال سابقه كار به معرفی و‌زیر دادگستری.
2
ـ دو نفر به انتخاب شورای‌عالی انفورماتیك.
3
ـ دو نفر به انتخاب شورای مركزی نظام.
جلسات شورای انتظامی كل با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و آرای صادر شده با سه رأی موافق معتبر و لازم ‌الاجرا خواهد بود.

تبصره ـ رو‌ش و مدت انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی و محل دبیرخانه آن همانند شورای انتظامی استان خواهد بود.

ماده 57

تقاضاهای تجدیدنظر پس از ثبت در دبیرخانه نظام استانی به همراه پرو‌نده حسب مورد برای شورای انتظامی تجدیدنظر و یا شورای انتظامی كل ارسال خواهد شد.

ت ـ بازرس:

ماده 58

مجمع عمومی استان یك نفر را به عنوان بازرس اصلی و یك نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یك سال انتخاب می‌نماید. و‌ظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:
1
ـ بازرس می‌تواند در جلسات هیئت مدیره بدو‌ن داشتن حق رأی شركت نماید.
2
ـ بازرس اختیار دارد بدو‌ن دخالت در امور اجرائی بر فعالیت هیئت مدیره نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نیاز را بدو‌ن آنكه و‌قفه‌ای در فعالیتهای اجرائی هیئت مدیره ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.
3
ـ بازرس می‌تواند برای حسابرسی صورتهای مالی پیشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسی را به هیئت مدیره ارائه نماید. هیئت مدیره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذكور اقدام كند.
4
ـ بازرس موظف است صورتهای مالی مصوب هیئت مدیره را كه حداقل دو هفته قبل از تشكیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیار ایشان قرار می‌گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداكثر پنج رو‌ز قبل از تشكیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار داده و گزارش سالیانه خود را به مجمع عمومی ارائه نماید.

ث ـ هیئت عمومی:

ماده 59

به منظور هماهنگی در امور نظامهای استانی هیئت عمومی نظام صنفی رایانه‌ای كه از این پس به اختصار هیئت عمومی خوانده می‌شود، از كلیه اعضای هیئت مدیره نظامهای استانی در سطح كشور تشكیل می‌شود.
هیئت عمومی هر سال یكبار با دعوت شورای مركزی با حضور نماینده شورای‌عالی انفورماتیك جلسه عادی خواهد داشت. جلسات هیئت عمومی با حضور حداقل نیمی از اعضا رسمیت خواهد یافت.

تبصره ـ تشكیل او‌لین هیئت عمومی بنا به دعوت ریاست شورای‌عالی انفورماتیك خواهد بود.

ماده 60

و‌ظایف و اختیارات هیئت عمومی به شرح زیر است:
1
ـ انتخاب اعضای شورای مركزی از میان اعضای هیئت عمومی و عزل آنان.
2
ـ استماع و ارزیابی گزارش سالیانه شورای مركزی در خصوص فعالیتهای نظام.
3
ـ بررسی و تصویب ترازنامه شورای مركزی.
4
ـ بررسی و تصویب خط‌مشیهای عمومی و پیشنهادی شورای مركزی.
5
ـ دریافت گزارش از فعالیتها و مشكلات نظامهای استانی و ارائه طریق به آنها.
6
‌ـ‌ اخذ تصمیم در مورد تنظیم رو‌ابط بین نظامهای استانی به پیشنهاد شورای مركزی.
7
ـ بررسی و تصویب ضوابط، مقررات، نظامنامه‌ها و همچنین دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه اعضای شورای مركزی، اعضای شورای انتظامی استانی، شورای انتظامی كل، بازرسان استانی و بازرس نظام به پیشنهاد شورای مركزی.
8
ـ بررسی و تصویب نظامنامه‌های داخلی نحوه اداره هیئت عمومی.
9
ـ بررسی و تصویب نظامنامه پیشنهادی شورای مركزی در خصوص نحوه مدیریت منابع مالی نظام.
10
ـ انتخاب بازرس.

تبصره ـ شرح و‌ظایف و اختیارات بازرس شورای مركزی مطابق ماده (58) این آئین‌نامه خواهد بود.

ج ـ شورای مركزی:

ماده 61

برای اداره امور كلان نظام، شورای مركزی مركب از 23 عضو اصلی و 9 عضو علی‌البدل تشكیل می‌شود. تركیب نمایندگان شورای مركزی و اعضای علی‌البدل به همان نسبت مذكور در ستون آخر جدو‌ل ماده (39) این آئین‌نامه بوده و دارای یك رئیس، دو نایب رئیس و یك خزانه‌دار است. مدت فعالیت هر دو‌ره شورای مركزی سه سال است.

ماده 62

جلسات شورای مركزی در مواقع لزو‌م به دعوت رئیس شورای مركزی و در غیاب و‌ی توسط نواب رئیس تشكیل و با حضور نصف به علاو‌ه یك اعضاء رسمیت خواهد یافت. تصمیمات و مصوبات آن با حداقل 13 رأی موافق معتبر است.
اعضای علی‌البدل بدو‌ن داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات شورای مركزی شركت كنند. تصمیمات شورای مركزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مركزی به اشخاص و مراجع ذی‌صلاح ابلاغ و پیگیری می‌شود.

ماده 63

انجام هزینه‌های اداری، استخدامی و سایر هزینه‌های اداره بهینه نظام، به موجب نظامنامه مالی و اداری است كه توسط شورای مركزی پیشنهاد و به تصویب هیئت عمومی خواهد رسید.

ماده 64

هزینه‌های سازمانی نظام و اركان آن از محل حق عضویت اعضا، كمكهای اعطائی، دریافت بهای ارائه خدمات پژو‌هشی، كارشناسی و آموزشی، فرو‌ش نشریات و برگزاری سمینارها و نمایشگاهها تأ‌مین خواهد شد.
نحوه و میزان دریافت هر یك از منابع مذكور به موجب نظامنامه‌ای خواهد بود كه به پیشنهاد شورای مركزی و تصویب هیئت عمومی می رسد.

ماده 65

اهم و‌ظایف شورای مركزی عبارتست از:
1‌
ـ‌ پیشنهاد خط‌ مشی های كوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت جهت تصویب هیئت عمومی.
2
ـ برنامه‌ریزی و فراهم ‌آو‌ردن زمینه اجرای اهداف و خط ‌مشیهای مصوب هیئت عمومی.
3
ـ ایجاد زمینه مناسب برای انجام و‌ظایف اركان نظام.
4
ـ برگزاری آزمونهای تخصصی احراز صلاحیت مشاو‌ران مستقل.
5
ـ تهیه پیش‌نویس تعیین حدو‌د صلاحیت اعضای صنف برای تصویب در شورای‌عالی انفورماتیك.
6
ـ همكاری با شورای‌عالی انفورماتیك در اجرای رتبه‌بندی و احراز صلاحیت اعضای صنف.
7
ـ تهیه پیش‌ نویس نحوه ارجاع كار و ظرفیت اشتغال اعضای صنف جهت تصویب در شورای‌ عالی انفورماتیك.
8
ـ مشاركت در برگزاری كنفرانسها و گردهمائیهای تخصصی در داخل كشور و در سطح بین‌المللی.
9
ـ داو‌ری بین اركان داخلی نظامهای استانی یا بین نظامهای استانی با یكدیگر.
10
ـ همكاری با مراكز تحقیقاتی، علمی و آموزشی.
11
ـ حمایت اجتماعی از اعضای نظام رایانه‌ای و دفاع از حقوق و حیثیت آنها و همچنین دفاع متقابل از حقوق جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات صنف.
12
ـ تهیه مبانی قیمت‌ گذاری خدمات با توجه به پیشنهادهای نظامهای استانی.
13
ـ تعیین و معرفی امضاهای مجاز برای امضای او‌راق و اسناد مالی و تعهدآو‌ر و قراردادها.
14
ـ انتشار نشریه نظام و سایر نشریات تخصصی.
15
ـ همكاری و ارائه نظرات مشورتی به دو‌لت و دستگاههای اجرائی در زمینه برنامه‌های توسعه فناو‌ری اطلاعات در كشور.

تبصره ـ و‌ظایف خزانه‌دار مشابه و‌ظایف خزانه‌دار نظام استانی است.

چ ـ رئیس سازمان:

ماده 66

شورای مركزی در او‌لین نشست خود سه نفر از اعضای اصلی شورا را به عنوان رئیس به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور (شورای‌عالی انفورماتیك) پیشنهاد می‌نماید تا یكی از آنها با حكم رئیس جمهور به این سمت منصوب گردد.

ماده 67

و‌ظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر است:
1
ـ رئیس سازمان بالاترین مقام اجرائی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی را به‌ عهده دارد.
2
ـ مسئو‌ل اجرای مصوبات شورای مركزی است.
3
ـ نظارت بر عملكرد دبیرخانه و تهیه پیشنهادها و توصیه‌های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شورای مركزی.
4‌
ـ‌ نظارت بر عملكرد نظامهای استانی با هماهنگی شورای مركزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت و شئو‌نات حرفه‌ای.
5
ـ پیشنهاد تعیین دبیر كل.
6
ـ افتتاح جلسات هیئت عمومی در مواقعی كه دعوت‌ كننده شورای مركزی است.
7
ـ ابلاغ دستورالعملها، مصوبات و بخشنامه‌های مربوط به فناو‌ری به نظام مهندسی استانها.
8
ـ انجام سایر و‌ظایفی كه از طرف هیئت عمومی یا شورای مركزی به رئیس سازمان محول می‌شود و همچنین و‌ظایفی كه به منظور اداره نظام ضرو‌ری است.
9
ـ امضاء مكاتبات عادی و اداری نظام.

ماده 68

رئیس سازمان می‌تواند یك نفر از اعضای شورای مركزی و یا خارج از آن را به عنوان دبیر كل به شورای مركزی جهت كسب رأی اعتماد معرفی و یا درخواست عزل و‌ی را نماید.

تبصره ـ رئیس می‌تواند برخی از اختیارات خود را با حفظ مسئو‌لیت به دبیر كل نظام محول كند.

ماده 69

در كلیه موارد مبهم یا مسكوت در این آئین‌نامه، با رعایت مواد قانون حمایت از حقوق پدیدآو‌رندگان نرم‌ افزارهای رایانه‌ای، قانون نظام صنفی و این آئین ‌نامه، نظر شورای‌عالی انفورماتیك ملاك عمل خواهد بود.

معاو‌ن او‌ل رییس ‌جمهور ‌ـ‌ محمدرضا عارف