آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب ۱۳۸۴

آئين نامه موضوع ماده16 قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي (7/11/1383)

فصل اول ـ كليات

ماده 1

در اين آئين‌نامه اصطلاحات به كار برده شده داراي معاني زير مي‌باشند:

الف ـ قانون: منظور از قانون، قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيائي مصوب 7/11/1383 مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.

ب ـ مرجع ثبت: مرجع ثبت در اين آئين‌ نامه اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌باشد.

ج ـ استفاده كننده مجاز: هر توليد كننده‌اي كه طبق ماده 10 قانون شرايط استفاده از نشانه‌ جغرافيايي را داشته باشد.

د ـ متقاضي: هر شخص حقيقي و حقوقي است كه مطابق با ماده 7 قانون، اظهارنامه ثبت نشانه‌ جغرافيايي را به مرجع ثبت تسليم مي‌نمايد.

هـ ـ ذينفع: ذينفع اعم از توليد كنندگان، مصرف كنندگان، تجار و مقام صلاحيتدار مربوط مي‌باشد.

و ـ كشور مبدأ: كشوري است كه نام آن يا محل واقع در آن تشكيل دهنده نشانه جغرافيايي است كه شهرت محصول به آن منتسب است.

فصل دوم ـ تسليم اظهارنامه:

ماده 2

ثبت نشانه جغرافيايي مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت مي‌باشد.

ماده 3

اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايي بايد در 2 نسخه در فرم مخصوص و به ‌زبان فارسي تنظيم و پس از تايپ توسط متقاضي يا نماينده قانوني وي امضاء شود.

تبصره ـ ا‌ظهارنامه وقتي پذيرفته مي‌شود كه هزينه اظهارنامه پرداخت شود و رسيد آن به همراه اظهارنامه تسليم شود.

ماده 4

اظهارنامه نشانه جغرافيايي مشتمل بر مندرجات ذيل مي‌باشد:
الف ـ نام، نشاني، تابعيت و سمت متقاضي يا نماينده قانوني وي.
ب ـ نشانه جغرافيايي كه ثبت آن درخواست شده است.
ج ـ اسم و اقامتگاه قانوني شخص يا اشخاص دريافت كننده ابلاغ‌ها و اخطارها در تهران.
د ـ كشور مبدأ كه نشانه جغرافيايي به آن مربوط است و محل توليد محصول.
هـ ـ كالايي كه نشانه جغرافيايي به آن مربوط است.
و ـ در صورتي كه نشانه جغرافيايي مشتمل بر كلمه يا كلماتي غير از فارسي باشد آوا نويسي آن نيز به فارسي در محل مخصوص بايد درج شود.
ز ـ تعيين نشاني در تهران براي متقاضيان خارجي.
ح ـ شماره تلفن و نشاني پست الكترونيكي در صورت وجود.

تبصره ـ نام و نشاني متقاضيان مقيم خارج از كشور علاوه بر فارسي بايد به حروف لاتين نيز نوشته و با همان حروف نيز ثبت و آگهي گردد.

ماده 5

اظهارنامه ثبت نشانه‌هاي جغرافيايي بايد داراي ضمائم زير باشد:

الف ـ مدارك مثبت هويت متقاضي يا نماينده قانوني وي.

ب ـ نسخه‌ اصلي يا رونوشت مصدق وكالت‌ نامه در صورتي كه تقاضا توسط وكيل بعمل آيد.

ج ـ 10 عدد نمونه نشانه جغرافيايي به طريقي كه استعمال مي‌شود حداكثر در ابعاد 10×10 سانتي متر.

د ـ مشخصات محصول كه شامل اطلاعات زير مي‌باشد:

1ـ نام محصول و نشانه جغرافيايي كه ثبت آن درخواست مي‌شود.

2ـ توصيف محصول شامل مواد خام، اگر لازم باشد و خصوصيات اصلي فيزيكي، شيميايي، ميكروبيولوژيك و يا طعم، بو و ظاهر (ارگانولپتيك) آن.

3ـ منطقه مشخص جغرافيايي توليد محصول.

4ـ مدارك دال بر اينكه مبدأ محصول در منطقه جغرافيايي معيني است يا محصول در آن منطقه توليد شده‌ است.

5 ـ توصيف روش بدست آوردن محصول و همچنين اطلاعات مربوط به بسته‌ بندي چنانچه به بسته ‌بندي براي تأمين كيفيت يا تعيين منشأ توليد يا تضمين كنترل در منطقه جغرافيايي تعيين شده نياز باشد.

6 ـ جزئيات ارتباط با محيط جغرافيايي يا مبدأ جغرافيايي.

7ـ جزئيات مراحل كنترل يا ساختار بازرسي كه به منظور احراز يا پايش رعايت مستمر خصوصيات محصول ضرورت دارد.

8 ـ طرز مخصوص الصاق برچسب محصول مربوط به كاربرد اصطلاح «نشانه جغرافيايي» ، «نشانه جغرافيايي حمايت شده» ، «نشانه جغرافيايي ثبت شده» و يا مشخصات ملي و سنتي مترادف آن بر روي محصولات.

هـ ـ تأئيديه مقام صلاحيتدار اتحاديه‌هاي مربوط و يا سازمانهاي مرتبط داير بر تصديق مبدأ توليد و انتساب كيفيت، شهرت و ساير خصوصيات مورد ادعا به آن مبدأ جغرافيايي به وسيله متقاضي.

و ـ اگر كشور مبدأ نشانه جغرافيايي ايران نباشد تسليم يك نسخه از سندي دال بر ثبت و يا شناسايي قانوني آن در كشور مبدأ به زبان اصلي كه به گواهي مقام صادر كننده آن رسيده و توسط كنسولگري ايران گواهي شده باشد به همراه ترجمه رسمي آن الزامي است.

ماده 6

مرجع ثبت پس از دريافت اظهارنامه و ضمائم، آن را در دفتر مخصوص وارد و بر روي هر يك از نسخ اظهارنامه تاريخ دريافت اظهارنامه و شماره اظهارنامه را قيد نموده و نسخه دوم آن را كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسيد به متقاضي مسترد خواهد كرد.

ماده 7

متقاضي يا نماينده قانوني او در هر زمان قبل از ثبت نشانه جغرافيايي مي‌تواند ضمن درخواست كتبي به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد.

تبصره ـ در صورت استرداد اظهارنامه هزينه‌هاي پرداختي مسترد نخواهد شد.

ماده 8

مرجع ثبت ظرف 15 روز از تاريخ وصول از لحاظ رعايت جنبه‌هاي شكلي و شرايط مقرر در قانون و اين آئين ‌نامه اظهارنامه و ضمائم آن را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

ماده 9

اگر در نتيجه بررسي، مرجع ثبت ايرادات و نواقصي در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نمايد بايد به صورت مكتوب و با قيد جزئيات مراتب را به متقاضي ابلاغ نمايد تا ظرف مهلت مقرر در اين آئين‌ نامه اقدام به رفع نقص نمايد. در صورت عدم رفع نقص اظهارنامه رد مي‌شود.

تبصره ـ مهلت رفع نقص براي متقاضيان ايراني 3 ماه و براي متقاضيان خارج از كشور 6 ماه از زمان ابلاغ محاسبه مي‌شود. چنانچه مدت مزبور كفايت ننمايد متقاضي فقط براي يك بار مي‌تواند استمهال نمايد.

ماده 10

هرگاه تقاضاي ثبت اظهارنامه نشانه جغرافيايي مورد پذيرش قرار گيرد جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمي آگهي خواهد شد.
آگهي مزبور شامل موارد ذيل است:
الف ـ نام، نشاني متقاضي و نماينده قانوني وي در تهران و اگر متقاضي ساكن تهران نباشد نام و نشاني و سمت نماينده قانوني وي در تهران.
ب ـ تاريخ و شماره اظهارنامه.
ج ـ نشانه جغرافيايي كه ثبت آن مورد تقاضاست.
د ـ تعيين قلمرو جغرافيايي كه نشانه در آن محدوده استفاده مي‌شود.
هـ ـ محصولي كه ثبت نشان جغرافيايي براي آن مورد تقاضاست.
و ـ كشور مبدأ و منطقه مشخص جغرافيايي توليد.

ماده 11

در صورت رد اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايي مرجع ثبت ملزم است دلايل رد را به نحو مكتوب به متقاضي ابلاغ نمايد. متقاضي مي‌تواند ضمن پرداخت هزينه‌هاي مربوط ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را به دادگاه تقديم نمايد.

تبصره ـ مهلت اعتراض براي اشخاص مقيم ايران 3 ماه و براي اشخاص مقيم خارج از كشور 6 ماه از زمان ابلاغ خواهد بود.

ماده 12

هر شخصي كه نسبت به پذيرش ثبت اظهارنامه نشانه جغرافيايي اعتراض داشته باشد بايد ظرف مهلت 60 روز از تاريخ انتشار آگهي اعتراض خود را ضمن پرداخت هزينه‌هاي مقرر همراه با دلايل و مدارك استنادي به مرجع ثبت تسليم نمايد.

تبصره ـ اگر معترض شخصي است كه نشانه جغرافيايي قبلاً بنام او ثبت نشده ‌است بايد در حين اعتراض ضمن پرداخت حق‌الثبت و تمام مخارج مربوطه اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايي خود را مطابق مقررات مندرج در قانون و اين آئين‌ نامه تسليم نمايد.

ماده 13

مرجع ثبت موظف است ظرف 30 روز نسخه‌اي از اعتراضيه را به انضمام مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد.

ماده 14

متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراضيه، پاسخ خود را ظرف 30 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد. در صورتي كه متقاضي ساكن ايران نباشد مهلت مذكور براي تسليم پاسخ 60 روز خواهد بود.

ماده 15

هرگاه متقاضي به اعتراض معترض تمكين نمايد درخواست او مسترد شده تلقي مي‌شود و مراتب كتباً به معترض اعلام مي‌گردد تا در صورتيكه نشانه جغرافيايي وي به ثبت نرسيده باشد بر طبق اظهارنامه‌اي كه حين اعتراض تسليم شده است نسبت به‌ ثبت آن اقدام نمايد.

ماده 16

در صورت عدم تمكين متقاضي با درخواست معترض موضوع در كميته‌اي مركب از رئيس اداره و يك نفر به انتخاب رئيس سازمان و يك كارشناس به ‌انتخاب مديركل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و تصميم كميته از سوي طرفين ظرف دو ماه براي اشخاص مقيم در ايران و 3 ماه براي اشخاص مقيم در خارج از ايران قابل شكايت در محاكم عمومي تهران مي‌باشد.

تبصره 1ـ تصميم ‌گيري در اين كميته با اكثريت آراء مي‌باشد.

تبصره 2ـ كارشناس رسيدگي كننده نمي‌تواند نسبت به همان موضوع در كميته عضويت پيدا كند.

فصل سوم ـ ثبت نشانه جغرافيايي:

ماده 17

ثبت نشانه جغرافيايي در دفتر مخصوص با قيد مراتب زير بعمل خواهد آمد:
الف ـ نام، نشاني و تابعيت متقاضي يا نماينده وي.
ب ـ نشانه جغرافيايي.
ج ـ تعيين كشور مبدأ و منطقه جغرافيايي و محل توليد محصولي كه نشانه براي آن استفاده مي‌شود.
د ـ كالايي كه نشانه جغرافيايي براي آن استفاده مي‌شود.
ه ـ مشخصات تأييد شده محصول.
و ـ تاريخ و شماره اظهارنامه، تاريخ و شماره ثبت.
ز ـ تاريخ و شماره ثبت و يا جزئيات شناسايي قانوني نشانه جغرافيايي در كشور مبدأ.

تبصره ـ درج مراتب فوق پس از تكميل بايد به امضاء متقاضي يا نماينده قانوني وي و همچنين رئيس اداره مالكيت صنعتي برسد.

ماده 18

پس از ثبت نشانه جغرافيايي مرجع ثبت مراتب را جهت اطلاع عموم آگهي مي‌نمايد آگهي مزبور شامل مندرجات بندهاي الف، ب، ج، د، و، ز ماده 17 خواهد بود.

ماده 19

گواهينامه ثبت نشانه جغرافيايي توسط مرجع ثبت و در فرم مخصوص كه توسط رئيس اداره امضاء مي‌شود صادر و پس از ارائه آگهي منتشر شده تسليم متقاضي مي‌گردد.

ماده 20

گواهينامه ثبت نشانه جغرافيايي حاوي همان نكات مندرج در دفتر ثبت مي‌باشد.

ماده 21

هرگونه تغيير و اصلاحي در نشانه جغرافيايي ثبت شده يا اطلاعات مربوط به آن كه به درخواست مالك نشانه ثبت شده و يا به تشخيص مرجع ثبت لازم باشد، منوط بر اينكه به ماهيت نشانه ثبت شده خدشه وارد نكند بايد به درخواست مالك و ضمن پرداخت هزينه‌هاي مقرر صورت گيرد. در صورتي كه اصلاحات و تغييرات مورد تقاضا مورد قبول اداره واقع شود بايستي پس از ثبت در دفتر مربوطه در روزنامه رسمي آگهي گردد.

ماده 22

چنانچه مرجع ثبت تغيير و يا اصلاح نشانه جغرافيايي را لازم بداند مي‌تواند نسبت به آن حسب مورد اقدام نمايد مشروط به اينكه به ماهيت نشانه ثبت شده خدشه وارد نشود. مراتب اصلاح در دفتر ثبت و در روزنامه رسمي آگهي مي‌گردد.

ماده 23

رسيدگي به اظهارنامه ثبت و اصلاح تغيير نشانه جغرافيايي ثبت شده يا اطلاعات مربوط به آن بر طبق همان اصول كه براي ثبت نشانه جغرافيايي ذكر شده است بعمل خواهد آمد.

فصل چهارم ـ دادخواهي و مقررات مختلفه:

ماده 24

رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري مرتبط با قانون و اين آئين ‌نامه در صلاحيت دادگاههاي عمومي تهران مي‌باشد.

ماده 25

تجديد نظر از آراء محاكم مذكور تابع مقررات آئين دادرسي مدني و كيفري خواهد بود.

ماده 26

دادخواست اصلاح يا ابطال نشانه جغرافيايي ثبت شده بايد به مالك يا قائم‌ مقام قانوني او ابلاغ گردد.

ماده 27

در ابلاغ مربوط به ابطال يا اصلاح بايد موارد زير تصريح شود:
الف ـ اشاره به شخص يا اشخاص ذينفع كه تقاضاي ابطال يا اصلاح ثبت نشانه جغرافيايي را نموده است.
ب ـ اشاره به نشانه جغرافيايي با تصريح به مشخصات كامل ثبت.
ج ـ دلايل درخواست.

ماده 28

هرگاه دادگاه راجع به ابطال يا اصلاح نشانه جغرافيايي ثبت شده حكم قطعي صادر نمايد مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ و اين مرجع موظف است مطابق حكم دادگاه ثبت را ابطال يا اصلاح و آن را به هزينه محكوم عليه در روزنامه رسمي و كثير الانتشار آگهي نمايد.

ماده 29

آگهي مربوط به ابطال يا اصلاح بايد مشتمل بر موارد زير باشد:
الف ـ ذكر نشانه جغرافيايي.
ب ـ اشاره به اينكه نشانه جغرافيايي حسب مورد ابطال يا اصلاح شده‌ است.
ج ـ ذكر موارد اصلاحي در صورت اصلاح.
د ـ ذكر حكم قطعي دادگاه كه به موجب آن ابطال يا اصلاح صورت گرفته است.

ماده 30

مدعي خصوصي و يا مقامات قضايي مي‌توانند از دادگاه محلي كه كالاها در آنجا تهيه، توليد، توزيع و يا كشف مي‌شود و يا دادگاهي كه موضوع در آنجا مطرح است تقاضاي صدور قرار تأمين دليل يا دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش، ورود، توقيف و يا معدوم نمودن اجناس تقلبي و تقليدي را بنمايد. دادگاه در صورت تشخيص فوري بودن موضوع درخواست موظف است نسبت به تقاضاي مذكور موافقت نمايد. همچنين دادگاه مكلف است براي جبران خسارات احتمالي از خواهان تأمين مناسب اخذ نمايد در اين صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين مي‌باشد. به درخواست مزبور بايد رونوشت مصدق گواهينامه ثبت نشانه جغرافيايي ضميمه گردد.

تبصره ـ در رابطه با ساير موضوعات مربوطه وفق مقررات كلي قانون آئين‌ دادرسي مدني و كيفري عمل خواهد شد.

ماده 31

هرگاه مرجع ثبت رأساً تصميم به رد تقاضاي ثبت علامت تجاري مشتمل بر نشانه جغرافيايي غير واقعي نمايد بايد اين موضوع را به نحو مكتوب و ضمن بيان دلايل رد به متقاضي اطلاع دهد. متقاضي مي‌تواند ضمن پرداخت هزينه مربوطه ظرف مهلت مقرر اعتراض خود به مرجع قضائي تسليم نمايد.

تبصره ـ مهلت اعتراض براي اشخاص مقيم در ايران 20 روز و براي اشخاص مقيم در خارج 2 ماه خواهد بود.

ماده 32

رسيدگي به دعاوي مربوط به ابطال علائم تجاري گمراه كننده وفق مقررات موجود در مواد 28 الي 31 اين آئين ‌نامه خواهد بود.

ماده 33

مرجع ثبت موظف است مفاد حكم قطعي در مورد ابطال ثبت علامت تجاري گمراه كننده را از طريق آگهي در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشار به اطلاع عموم برساند، اين آگهي مشتمل بر موارد زير است:
الف ـ علامت تجاري ابطال شده.
ب ـ شماره و تاريخ اظهارنامه، شماره و تاريخ ثبت.
ج ـ نام و نشاني مالك.
د ـ فهرست كالاها و طبقات كه علامت تجارتي براي آن به ثبت رسيده است.
ه ـ دليل ابطال.

ماده 34

رجوع به دفتر ثبت پس از ثبت نشانه جغرافيايي جهت اخذ رونوشت مصدق و يا نسخه‌ برداري از اسناد و مدارك با تقاضاي كتبي ذينفع پس از پرداخت هزينه‌هاي مقرر امكان پذير است.

ماده 35

براي ثبت نشانه‌هاي جغرافيايي حق ‌الثبت به طريق زير اخذ مي‌شود:
1
ـ حق ‌الثبت اظهارنامه نشانه جغرافيايي بدون احتساب بهاي ورقه 150000 ريال.
2
ـ حق ‌الثبت نشانه جغرافيايي 1200000 ريال.
3
ـ هزينه اعتراض به اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايي 100000 ريال.
4
ـ هزينه‌هاي تغيير و اصلاح قبل و بعد از ثبت 20000 ريال.
5
ـ هزينه دريافت گواهي تأئيد شده و اخذ رونوشت 20000 ريال.

ماده 36

مرجع ثبت مي‌تواند فرآيند ثبت نشانه جغرافيايي را به صورت الكترونيكي انجام دهد.

ماده 37

اين آئين‌ نامه مشتمل بر 37 ماده و 11 تبصره مي‌باشد كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مأمور اجراي آن است.