آیین نامه نحوه ثبت بین المللی و درج شناسه(کد) اسامی مبدا محصولات و کالاهای صادراتی در سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO مصوب ۱۳۹۸

هيأت وزيران در جلسه 19 /8 /1398 به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه نحوه ثبت بين المللي و درج شناسه (كد) اسامي مبدا محصولات و كالاهاي صادراتي در سازمان جهاني مالكيت فكري(WIPO) را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه نحوه ثبت بين المللي و درج شناسه (كد) اسامي مبدا محصولات و كالاهاي صادراتي در سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO)

ماده 1 

 در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

اسم مبدا: اسم جغرافيايي كشور، منطقه يا محلي كه محصول نشأت گرفته از آنجا و كيفيت و مشخصات آن منحصراً يا اساساً بخاطر محيط جغرافيايي از جمله عوامل طبيعي و انساني است.

سازمان: سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO)

كالا يا محصول: هرگونه كالاي طبيعي و كشاورزي و يا فرآورده هاي آن يا صنايع دستي و توليدات صنعتي و معدني منتسب به منطقه جغرافيايي خاص كه داراي ارزش صادراتي است .

اظهارنامه ليسبون: تقاضانامه اي كه پس از ثبت ملي محصول، تكميل و به سازمان ارسال مي گردد.

شناسه يكتا جهاني: مجموعه اي از اعداد كه مشخصات منحصر به فرد كالا يا محصول، مبدا توليد و توليدكننده در آن ثبت شده و قابليت شناسايي و رهگيري در سراسر جهان را دارد.

ماده 2 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري ساير دستگاه هاي ذي ربط نسبت به شناسايي كالا يا محصول با قابليت ثبت بين المللي اقدام و حمايت هاي لازم را به منظور ثبت بين المللي آنها به عمل آورد.

ماده 3 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به توليد شناسه يكتا جهاني كه شماره ثبت بين المللي كالا توسط سازمان در ذيل آن درج شده است، براي كالاها و محصولات ثبت شده موضوع اين آيين نامه اقدام نمايد.

ماده 4 

 توليد كنندگان و صادركنندگان موضوع اين آيين نامه براي استفاده ازمشوق هاي جديد در نظر گرفته شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوري اسلامي ايران، مي توانند نسبت به اخذ شناسه يكتا جهاني از وزارت ياد شده، اقدام و آن را بر روي بسته هاي خرده فروشي، جعبه كاغذي (كارتن) و جعبه چوبي (پالت) حسب مورد درج نمايند.

تبصره وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تسهيل عضويت توليدكنندگان و صادركنندگان در سيستم شناسه يكتا جهاني موظف به ارايه خدمات غيرحضوري و برخط در سراسر كشور مي باشد.

ماده 5 

 گمرك جمهوري اسلامي ايران به منظور حمايت از محصولات و كالاهاي ايراني كه شناسه يكتا جهاني و ثبت بين المللي را بر روي محصولات خود درج نموده اند، ساز و كارهاي تشويقي نظير انتخاب مسير ارزيابي كالا را براي صادرات اعمال مي نمايد.

ماده 6 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است به منظور حمايت از محصولات و كالاهاي ايراني كه شناسه يكتا جهاني و ثبت بين المللي را بر روي محصولات خود درج نموده اند، صادركنندگان موضوع اين آيين نامه را در استفاده از ساز و كارهاي تشويقي نظير جوايز صادراتي، كمك هزينه بازاريابي و تبليغات و شركت در نمايشگاه هاي بين المللي، در اولويت قرار دهد.

ماده 7 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است قبل از صدور شناسه يكتا جهاني نسبت به اخذ تأييديه اصالت مبدا كالا يا محصول ثبت شده در سازمان، از دستگاه ذي ربط محل توليد كالا يا محصول اقدام نمايد.

ماده 8 

دستگاه ذي ربط مكلف است پس از ارايه تأييديه به متقاضيان جهت دريافت شناسه يكتا جهاني، نسبت به پايش و نظارت مستمر بر كيفيت و كميت فرايند صادرات كالا يا محصول اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده 9 

اين آيين نامه شامل محصولات و كالاهاي ايراني كه در سازمان ثبت شده است، مي باشد.

ماده 10 

 سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است هر ساله اعتبارات مورد نياز اجراي اين آيين نامه را بر اساس پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در رديف هاي بودجه سنواتي پيش بيني نمايد.

ماده 11 

 اين آيين نامه براي حمايت و تشويق توليد و صادرات كالاهاي ايراني به اجرا در مي آيد و مقررات مربوط به آن نبايد به هيچ وجه موجب انحصار يا محدوديت در صادرات گردد.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري