آیین نامه نحوه ثبت بین المللی و درج شناسه(کد) اسامی مبدا محصولات و کالاهای صادراتی در سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO مصوب ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه 19 /8 /1398 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نحوه ثبت بین المللی و درج شناسه (كد) اسامی مبدا محصولات و كالاهای صادراتی در سازمان جهانی مالكیت فكری(WIPO) را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین نامه نحوه ثبت بین المللی و درج شناسه (كد) اسامی مبدا محصولات و كالاهای صادراتی در سازمان جهانی مالكیت فكری (WIPO)

ماده 1 

 در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:

اسم مبدا: اسم جغرافیایی كشور، منطقه یا محلی كه محصول نشأت گرفته از آنجا و كیفیت و مشخصات آن منحصراً یا اساساً بخاطر محیط جغرافیایی از جمله عوامل طبیعی و انسانی است.

سازمان: سازمان جهانی مالكیت فكری (WIPO)

كالا یا محصول: هرگونه كالای طبیعی و كشاورزی و یا فرآورده های آن یا صنایع دستی و تولیدات صنعتی و معدنی منتسب به منطقه جغرافیایی خاص كه دارای ارزش صادراتی است .

اظهارنامه لیسبون: تقاضانامه ای كه پس از ثبت ملی محصول، تكمیل و به سازمان ارسال می گردد.

شناسه یكتا جهانی: مجموعه ای از اعداد كه مشخصات منحصر به فرد كالا یا محصول، مبدا تولید و تولیدكننده در آن ثبت شده و قابلیت شناسایی و رهگیری در سراسر جهان را دارد.

ماده 2 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاری سایر دستگاه های ذی ربط نسبت به شناسایی كالا یا محصول با قابلیت ثبت بین المللی اقدام و حمایت های لازم را به منظور ثبت بین المللی آنها به عمل آورد.

ماده 3 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به تولید شناسه یكتا جهانی كه شماره ثبت بین المللی كالا توسط سازمان در ذیل آن درج شده است، برای كالاها و محصولات ثبت شده موضوع این آیین نامه اقدام نماید.

ماده 4 

 تولید كنندگان و صادركنندگان موضوع این آیین نامه برای استفاده ازمشوق های جدید در نظر گرفته شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوری اسلامی ایران، می توانند نسبت به اخذ شناسه یكتا جهانی از وزارت یاد شده، اقدام و آن را بر روی بسته های خرده فروشی، جعبه كاغذی (كارتن) و جعبه چوبی (پالت) حسب مورد درج نمایند.

تبصره وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تسهیل عضویت تولیدكنندگان و صادركنندگان در سیستم شناسه یكتا جهانی موظف به ارایه خدمات غیرحضوری و برخط در سراسر كشور می باشد.

ماده 5 

 گمرك جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از محصولات و كالاهای ایرانی كه شناسه یكتا جهانی و ثبت بین المللی را بر روی محصولات خود درج نموده اند، ساز و كارهای تشویقی نظیر انتخاب مسیر ارزیابی كالا را برای صادرات اعمال می نماید.

ماده 6 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است به منظور حمایت از محصولات و كالاهای ایرانی كه شناسه یكتا جهانی و ثبت بین المللی را بر روی محصولات خود درج نموده اند، صادركنندگان موضوع این آیین نامه را در استفاده از ساز و كارهای تشویقی نظیر جوایز صادراتی، كمك هزینه بازاریابی و تبلیغات و شركت در نمایشگاه های بین المللی، در اولویت قرار دهد.

ماده 7 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است قبل از صدور شناسه یكتا جهانی نسبت به اخذ تأییدیه اصالت مبدا كالا یا محصول ثبت شده در سازمان، از دستگاه ذی ربط محل تولید كالا یا محصول اقدام نماید.

ماده 8 

دستگاه ذی ربط مكلف است پس از ارایه تأییدیه به متقاضیان جهت دریافت شناسه یكتا جهانی، نسبت به پایش و نظارت مستمر بر كیفیت و كمیت فرایند صادرات كالا یا محصول اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده 9 

این آیین نامه شامل محصولات و كالاهای ایرانی كه در سازمان ثبت شده است، می باشد.

ماده 10 

 سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است هر ساله اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین نامه را بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در ردیف های بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

ماده 11 

 این آیین نامه برای حمایت و تشویق تولید و صادرات كالاهای ایرانی به اجرا در می آید و مقررات مربوط به آن نباید به هیچ وجه موجب انحصار یا محدودیت در صادرات گردد.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری